Hot?rrile Marii Camere n cauzele Axel Springer AG ?i Von Hannover (nr.2)

09 02 2012

La 07 februarie 2012 au fost pronun?ate dou? hot?rri a Marii Camere a Cur?ii de la Strasbourg, n cauzele Axel Springer AG c. Germania (cererea nr. 39954/08) ?i Von Hannover c. Germania (nr. 2) (cererile nr. 40660/08 ?i 60641/08).

n cauza Axel Springer AG Curtea a constatat, cu o majoritate de voturi, violarea art. 10 CEDO (libertatea de exprimare).

n cauza Von Hannover (nr. 2) Curtea a constatat, n unanimitate, c? nu a existat violarea art. 8 CEDO (dreptul la respectul vie?ii private ?i de familie).

Ambele cauze vizau publicarea n mass-media a unor articole, iar a doua cauz? -  a unor fotografii din via?a privat? a unor persoane notorii.

Circumstan?ele de fapt

n cauza Axel Springer AG, compania reclamant? Axel Springer AG (n continuare “Springer) este nregistrat? n Germania. Springer editeaz? publica?ia Bild, o publica?ie na?ional? zilnic? cu o circula?ie considerabil?.

n septembrie 2004 Bild a publicat pe prima pagina un articol despre X, un actor de televiziune notoriu, fiind arestat ntr-un cort la festivalul berii din Munich pentru posesie de cocain?. Articolul a fost completat cu un material mai detaliat pe o alt? pagin?, fiind ilustrate trei fotografii a lui X. n material se men?iona c? X, care a jucat rolul de poli?ist superintendent ntr-un serial popular TV ncepnd cu 1998, a fost condamnat n iulie 2000, cu suspendarea execut?rii pedepsei nchisorii, pentru posesie de droguri. Ziarul a publicat al doilea articol n iulie 2005, n care se men?iona c? X a fost condamnat ?i amendat pentru posesie ilegal? a drogurilor, n urma recunoa?terii vinov??iei.

Imediat dup? apari?ia primului articol, X a naintat o ac?iune de def?imare mpotriva Springer, care la demersul lui X a interzis orice publicare ulterioar? a articolului ?i a fotografiilor. Interdic?ia de a publica articolul a fost men?inut? de instan?a superioar?.

n luna noiembrie 2005 o instan?? german? a interzis orice viitoare publicare a ntregului articol, penalitate pentru neexecutare, ?i a dispus plata de c?tre Springer a unei amenzi. Instan?a a men?ionat c? dreptul la respectul personalit??ii lui X a prevalat asupra interesului public de a fi informat, chiar dac? nu a fost disputat? veridicitatea faptelor relatate de cotidian. Cauza nu a vizat o infrac?iune serioas? ?i nu exista un interes public particular n cunoa?terea infrac?iunii respective. Solu?ia a fost men?inut? de instan?ele ierarhic superioare.

ntr-un alt set de proceduri viznd cel de-al doilea articol, despre condamnarea lui X, instan?a judec?toreasc? german? a admis ac?iunea reclamantului, re?innd, n esen?? acelea?i motive ca n hot?rrile anterioare. Solu?ia a fost men?inut? de instan?ele ierarhic superioare.

n cauza Von Hannover (nr. 2) reclaman?ii sunt Prin?esa Caroline von Hannover, fiica Prin?ului Rainier III de Monaco, ?i so?ul acesteia, Prin?ul Ernst August von Hannover.

ncepnd cu anul 1990, Prin?esa Caroline a ncercat s? previn? publicarea fotografiilor sale private n pres?. Dou? serii de fotografii au fost publicate n 1993 ?i respectiv n 1997 n publica?iile germane au f?cut obiectul a trei seturi de proceduri n fa?a instan?elor germane. n particular, prin hot?rrea Cur?ii Federale de Justi?ie din 1995 ?i hot?rrea Cur?ii Constitu?ionale Federale din 1999 au fost respinse cerin?ele respective. Procedurile respective au fost obiectul hot?rrii Cur?ii n cauza Caroline von Hannover c. Germania (nr. 59320/00) din 24.06.2004, n care Curtea a constatat c? deciziile judiciare na?ionale au nc?lcat dreptului reclamantei la respectarea vie?ii private, n sensul art. 8 CEDO.

n temeiul acestei hot?rri, Prin?esa Caroline von Hannover ?i Prin?ul Ernst August von Hannover au naintat cteva seturi de proceduri n instan?a civil? mpotriva public?rii unor fotografii, ce i reprezentau n cadrul unei vacan?e de schiuri, realizate f?r? acordul acestora, fiind publicate n jurnalele germane Frau im Spiegel ?i Frau Aktuell n peioada anilor 2002 ?i 2004.

De?i Curtea Federal? de Justi?ie prin hot?rrea din 6 martie 2007 a admis preten?iile reclaman?ilor n ceea ce prive?te publicarea a dou? fotografii, re?innd c? acestea nu au contribuit la o dezbatere a unor chestiuni de interes general, instan?a a respins preten?iile n ceea ce prive?te alte fotografii care au ap?rut n februarie 2002 n Frau im Spiegel. Fotografiile prezentau cuplu la plimbare n cadrul vacan?ei sale de schiuri n St. Moritz ?i au fost acompaniate de un articol, ce relata starea slab? a s?n?t??ii a Prin?ului Rainer de Monaco. Instan?a Federal? a constatat c? starea s?n?t??ii Prin?ului era o chestiune de interes general ?i c? presa era n drept s? raporteze modul n care copii s?i s-au mp?cat cu obliga?iile de solidaritate familial? cu necesit??ile legitime a vie?ii sale private, printre care dorin?a de a pleca n vacan??. Prin hot?rrea din 26 februarie 2008 Curtea Constitu?ional? Federal? a respins plngerea reclamantei, n particular alega?ia c? instan?ele germane au neglijat sau nu au considerat n mod suficient jurispruden?a Cur?ii.

n fa?a Cur?ii Axel Springer AG  s-a plns, n temeiul art. 10 CEDO, de interdic?ia de publicare n continuare a c?rorva articole.

Prin?esa Caroline von Hannover ?i Prin?ul Ernst August van Hannover s-au plns, n temeiul art. 8 CEDO, de refuzul instan?elor germane de a interzice publicarea ulterioar? a fotografiilor n litigiu. Ei au pretins c? instan?ele na?ionale au considerat insuficient hot?rrea CtEDO, Caroline von Hannover c. Germaniei din 2004.

Hot?rrea Cur?ii

Axel Springer AG

P?r?ile nu au disputat c? deciziile instan?elor germane au constituit o ingerin?? n libertatea de exprimare, potrivit art. 10 CEDO; c? ingerin?a era prev?zut? de lege ?i c? a urm?rit un scop legitim, ?i anume protec?ia reputa?iei persoanelor.

n ceea ce prive?te chestiunea dac? ingerin?a era necesar? ntr-o societate democratic?, Curtea a notat c? articolele respective, despre arestul ?i condamnarea actorului, vizau fapte judiciare publice, despre care publicul avea interesul s? le cunoasc?. Instan?ele na?ionale urmau s? evalueze ct de notorie era persoana, care era cunoscut? n principal la nivel na?ional. Curtea astfel a considerat c? el era o persoan? de o notorietate suficient? pentru a fi calificat? ca o persoan? public?, ceea ce a renvigorat interesul publicului de a fi informat despre arestul ?i procedurile mpotriva acestuia.

De?i Curtea a fost de acord cu evaluarea instan?elor na?ionale c? interesul Springer de a publica articolele se reducea la faptul c? era o persoan? notorie care a comis o infrac?iune, care nu era s? fie r?spndit dac? era s? fie comis? de o persoan? necunoscut? publicului, s-a accentuat c? actorul a fost arestat n public la festivalul de bere din Munich. A?teptarea actorului ca via?a sa privat? s? fie n mod eficient protejat? a fost redus? de faptul c? anterior el a relevat detalii despre via?a sa privat? ntr-o serie de interviuri.

Potrivit declara?iei unui jurnalist implicat, veridicitatea c?reia nu a fost contestat? de c?tre Guvern, informa?ia publicat? n Bild n septembrie 2004 despre arestul actorului a fost ob?inut? de la poli?ie ?i de procuratur?. Astfel aceasta a avut un suficient substrat factologic ?i veridicitatea informa?iei nu a fost disputat? de c?tre p?r?i.

Nimic nu a indicat asupra faptului c? Springer nu a pus n balan?? interesul s?u de a publica informa?ia ?i interesul actorului la respectarea vie?ii private. Avnd n vedere confirmarea de la autorit??ile na?ionale n leg?tur? cu informa?ia publicat?, Springer nu a avut niciun motiv s? men?in? n anonimat numele actorului, prin urmare, nu se poate spune c? a fost de rea credin??. n plus, Curtea a notat c? toate informa?iile publicate n cotidian au fost confirmate de procuror n anumite interviuri date pentru mai multe ziare ?i televiziuni.

A?adar, Curtea a observat c? n articolele date publicit??ii nu au ap?rut informa?ii legate de via?a privat? a actorului, ci au avut ca tem? central? arestarea ?i procesul acestuia. Nu a fost utilizat? nici o expresie injurioas? ?i nici o informa?ie deplasat?. n condi?iile n care sanc?iunile aplicate reclamantului ar fi putut avea un efect disuasiv asupra acestuia, Marea Camer? a decis c? restric?iile impuse companiei Springer nu sunt n mod rezonabil propor?ionale cu scopul legitim al protej?rii vie?ii private a actorului, motiv pentru care au fost nc?lcate prevederile art. 10 din Conven?ie.

Von Hannover (nr. 2)

Curtea a observat c? urmare a hot?rrii din 2004, Curtea Federal? de Justi?ie German? a revizuit jurispruden?a sa anterioar?. n particular, s-a stabilit c? este important dac? articolul n media a contribuit la o dezbatere factual? ?i dac? con?inutul acestuia a mers mai departe dect simpla dorin?? de a satisface curiozitatea publicului. Instan?a federal? a notat c? ct e mai valoroas? informa?ia pentru public, cu att mai mult interesul unei persoane de a fi protejat? mpotriva r?spndirii trebuie s? cedeze, ?i vice versa, ?i c? interesul cititorului n divertisment n general avea o pondere mai joas? dect interesul n protejarea sferei private.

Faptul c? instan?a na?ional? a evaluat valoarea informativ? a fotografiei n chestiune, doar aceea n privin?a c?reia a fost respins? interdic?ia, n lumina articolului care a acompaniat-o, nu poate fi criticat n temeiul Conven?iei. Curtea a putut accepta c? fotografia, n contextul articolului, cel pu?in a contribuit relativ la o dezbatere a chestiunii generale. Instan?ele na?ionale au caracterizat boala Prin?ului ca un eveniment a unei societ??i contemporane, care nu putea fi considerat nerezonabil. S-a subliniat c? instan?ele na?ionale au admis interdic?ia de publicare a dou? alte fotografii ce prezentau reclaman?ii n circumstan?e similare, anume pe motivul c? ele au fost publicate doar pentru scopuri distractive.

n continuare este irelevant? chestiunea n ce m?sur? Caroline von Hannover a asumat func?ii oficiale a Principatului de Monaco, reclaman?ii nu puteau pretinde c? erau persoane private, ei urmau a fi considerate persoane publice.

Instan?ele na?ionale au concluzionat c? reclaman?ii nu au demonstrat c? fotografiile au fost realizate ntrun climat de h?r?uial? general?, dup? cum s-a pretins, sau c? ele au fost f?cute n secret. n circumstan?ele spe?ei, chestiunea cum au fost realizate fotografiile nu a avut parte de o examinare detaliat?, or reclaman?ii nu au naintat vreun argument relevant n acest sens.

n concluzie, instan?ele na?ionale au pus meticulos n balan?? dreptul publica?iilor la libertatea de exprimare n raport cu dreptul reclaman?ilor la respectul vie?ii private. n acest sens, s-a luat n considera?ie jurispruden?a Cur?ii, inclusiv hot?rrea din 2004 Caroline von Hannover c. Germania.

n cauza Axel Springer AG, judec?torul Lopez Guerra a formulat o opinie disident?, la care s-au al?turat judec?torii Jungwiert, Jaeger, Villiger ?i Poalelungi.