Hot?rrea Hadji c. Moldovei (cererile nr. 32844/07 ?i 41378/07).

14 02 2012

La 14 februarie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrea Hadji c. Moldovei (cererile nr. 32844/07 ?i 41378/07).

Reclamantul, Iurie Hadji, la 24 septembrie 2003 a fost arestat fiind suspectat de participarea la o banda criminal? specializat? n furturi de ma?ini. La 23 noiembrie 2006 reclamantul a fost condamnat, stabilindu-se o pedeaps? de 12 ani priva?iune de libertate. La 25 aprilie 2007 sentin?a a fost men?inut? de Curtea de Apel Chi?in?u.

Pe parcursul derul?rii urm?ririi penale reclamantul a fost de?inut n urm?toarele locuri de deten?ie:

  1. 26 noiembrie 2003 -2 decembrie 2003: Penitenciarul nr. 13;
  2. 2 decembrie 2003 – 14 ianuarie 2004; izolatorul  MAI;
  3. 14 ianuarie 2004 – 16 februarie 2004: Penitenciarul nr. 13;
  4. 16 februarie 2004 – 25 februarie 2004: izolatorul  MAI;
  5. 25 februarie 2004 – 4 ianuarie 2007: Penitenciarul nr. 13;
  6. 4 ianuarie 2007 – 1 martie 2007: Penitenciarul nr. 16;
  7. 1 martie 2007 – 1 aprilie 2008: Penitenciarul nr. 13;
  8. 1 aprilie 2008 – 2 iunie 2010: Penitenciarul nr. 8;
  9. 2 iunie 2010 – 4 februarie 2011: Penitenciarul nr. 12;
  10. 4 februarie 2011 – prezent: Penitenciarul nr. 8.

Potrivit reclamantului condi?iile de deten?ie din Penitenciarul nr. 13 ?i Penitenciarul nr. 8 erau proaste, echivalndu-se cu tratament inuman ?i degradant. n ceea ce prive?te Penitenciarul nr. 13, reclamantul a sus?inut c? celulele erau supraaglomerate, neventilate ?i umede. Reclamantul de asemenea s-a plns de calitatea ?i cantitatea hranei. Ct despre Penitenciarul nr. 8, el a sus?inut c? era localizat pe un teritoriu controlat de c?tre autorit??ile separatiste din Transnistria, dar se afla sub controlul autorit??ilor constitu?ionale moldovene?ti. Autorit??ile separatiste au deconectat energia electric? ?i apa de la re?eaua de canalizare a penitenciarului. n rezultat, de?inu?ii aveau acces la energia electric? 3 ore per zi, iar cantitatea de ap? era limitat? la 15 litri per zi, plus alte 50 litri o dat? pe s?pt?mn? pentru du? ?i sp?larea rufelor.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n baza de Articolului 3 din Conven?ie, de condi?iile de deten?ie din Izolatorul al MAI, Penitenciarul nr. 13 ?i Penitenciarul nr. 8. n r?spunsul s?u la observa?iile Guvernului din 15 iulie 2011, reclamantul s-a mai plns de pentru prima dat? de condi?iile transport?rii sale n timpul procedurilor penale ?i de condi?iile deten?iei sale n instan?e. De asemenea, sa plns, sub diferite aspecte, de viol?ri a Articolelor 3, 5, 6, 8 ?i 10 din Conven?ie, Articolul  1 Protocolul nr. 1 ?i Articolul 3 Protocolul nr. 7.

Curtea a constatat n unanimitate violarea Articolului 3 din Conven?ie, n ceea ce prive?te deten?ia reclamantului n Penitenciarul nr. 13, n perioada 1 martie 2007 – 1 aprilie 2008. Instan?a a observat c? n cauza Ţurcan c. Moldova, nr. 10809/06,  35‑39, 27 noiembrie 2007 s-a constatat violarea Articolului 3 din Conven?ie din cauza condi?iilor de deten?ie a reclamantului n Penitenciarul nr. 13 n perioada februarie – septembrie 2006. Avnd n vedere c? prezenta cauz? se referea la aceea?i institu?ie penitenciar? ?i din moment ce Guvernul nu a prezentat probe s? situa?ia s-a schimbat n perioada septembrie 2006 – martie 2007, Curtea a considerat c? nu a existat nici un motiv s? derapeze de la concluziile sale n cauza Țurcan. Astfel, Curtea a considerat c? dificult??ile suferite pe durata deten?iei n perioada respectiv? au dep??it nivelul inevitabil de dificult??i inerente deten?iei ?i a atins pragul de severitate contrar Articolului 3 al Conven?iei.

Curtea a declarat ca v?dit nentemeiat ?i inadmisibil, n sensul Articolului 35 3 ?i 4 al Conven?iei,  cap?tul din cerere privind pretinsa maltratare a reclamantului n custodia poli?iei, deoarece reclamantul nu a prezentat nici o dovad? a alega?iilor sus?inute.

n continuare, Curtea a declarat ca inadmisibil, n sensul Articolului 35 1 ?i 4 al Conven?iei, cap?tul din cerere privind pretinsa deten?ie f?r? mandat de arest n perioada 2004 – 2005, deoarece acesta a fost naintat pentru prima dat? n cererea din 14 iulie 2007, dup? expirarea termenului de ?ase luni.

De asemenea, Curtea a declarat ca inadmisibil, n sensul Articolului 35 3 ?i 4 al Conven?iei, cap?tul din cerere privind inechitatea procedurilor mpotriva sa, or nimic din materialele cauzei nu sugerau c? procedurile ar fi inechitabile; a declarat ca incompatibil ratione materiae, n sensul Articolului 35 4 al Conven?iei, cap?tul din cerere privind refuzul de a ini?ia proceduri penale mpotriva persoanelor ter?e, or Conven?ia nu garanteaz? dreptul de a ini?ia proceduri penale mpotriva ter?elor persoane; ?i a declarat ca inadmisibil, n sensul Articolului 35 1 ?i 4 al Conven?iei, cap?tul din cerere privind refuzul administra?iei penitenciarului de a permite ntrevederi de lung? durat? cu so?ia, deoarece nu au fost epuizate c?ile interne de recurs.

n final, Curtea a declarat ca inadmisibile, n sensul Articolului 35 3 ?i 4 al Conven?iei, capetele din cerere privind neinformarea prompt? despre acuza?iile naintate, confiscarea propriet??ilor, condamnarea dubl? pentru aceea?i fapt?, deoarece aceste capete nu au fost substan?iate ?i Curtea nu a v?zut nici un indiciu de vreo violare n aceast? privin??.

Reclamantul a solicitat 1,000 Euro cu titlu de daune materiale, 15,000 Euro cu titlu de daune morale, ?i 1,000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 3,000 Euro cu titlu daune morale ?i 100 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.