Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea Castrave? c. Moldovei

13 03 2007

La 13 martie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronun?at hot?rrea sa n cauza Castrave? c. Moldovei (cererea nr. 23393/05).

n aceast? cauz? reclamantul, Andrei Castrave?, a fost re?inut la 25 mai 2005 de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice ?i a Corup?iei (CCCEC), fiind suspectat de sustragere a bunurilor str?ine.

La 27 mai 2005 judec?torul de instruc?ie a Judec?toriei Buiucani a emis un mandat de arest pe numele reclamantului pe un termen de 10 zile, motivnd arestul doar prin faptul c? reclamantul era b?nuit de comiterea unei infrac?iuni pentru care legea prevedea o sanc?iune de mai mult de 2 ani priva?iune de libertate, putea s? se ascund? de organul de urm?rire penal? sau de instan?a de judecat? ?i putea s? mpiedice stabilirea adev?rului. La 3 iunie 2005 Judec?toria Buiucani a prelungit mandatul de arest cu 30 zile, motivnd c? reclamantul ar putea influen?a martorii, putea s? se eschiveze de organul de urm?rire penal? ?i era necesar? izolarea sa de societate. Instan?a de judecat? nu a explicat n ce mod aceste supozi?ii se aplicau n mod concret situa?iei reclamantului. Mandatul de arest a fost prelungit repetat, din acelea?i motive, pn? la eliberarea reclamantului de sub arest la 11 octombrie 2005. Recursurile la aceste decizii au fost respinse ca nentemeiate.

Pe perioada arestului, reclamantul a fost de?inut la Izolatorul de Deten?ie Provizorie al CCCEC. Camera pentru ntrevederi ntre avocat ?i client din aceast? institu?ie era dotat? cu un perete de sticl? care i separa. n timpul ntlnirilor n aceast? camer? avoca?ii nu puteau transmite documente clientului ?i invers. ntre 1 ?i 3 decembrie 2004 Baroul Avoca?ilor a organizat o grev? solicitnd demontarea peretelui de sticl? men?ionat, pe motiv c? ntrevederile nu erau confiden?iale. Greva nu s-a soldat cu succes. De?i CtEDO a constatat n cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei c? existen?a acestui perete de sticl? nu asigur? confiden?ialitatea ntrevederilor, pn? la momentul actual peretele de sticl? nu a fost demontat.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns de violarea art. 5 al Conven?iei (dreptul la libertate) prin privarea de libertate f?r? motive suficiente ?i relevante ?i prin imposibilitatea de a avea ntrevederi cu avocatul s?u n condi?ii de confiden?ialitate.

Curtea European? a constatat, n unanimitate, violarea art. 5 3 al Conven?iei deoarece instan?a de judecat? nu a invocat motive suficiente ?i relevante pentru eliberarea ?i prelungirea mandatului de arest. Curtea a mai constatat violarea art. 5 4 al Conven?iei deoarece, n lumina comportamentului CCCEC n alte cauze, prezen?a peretelui de sticl? d?dea suficiente temeiuri unui observator independent de a crede c? ntrevederile nu erau confiden?iale (convorbirile erau interceptate).

Curtea a acordat reclamantului EUR 2,500 cu titlu de daune morale ?i EUR 2,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamantul a fost reprezentat la CtEDO de c?tre Vitalie NAGACEVSCHI, pre?edinte al organiza?iei  Juri?tii pentru drepturile omului.