Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n februarie 2012

02 04 2012

n luna februarie 2012 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii contra Moldovei: Jubirca c. Moldovei (cererea nr. 54255/08), Manascurta c. Moldovei (cererea nr. 31856/07) ?i Siscanu c. Moldovei (cererea nr. 17988/09).

***

n cauza Jubirca c. Moldovei, reclamantul Ruslan Jubirca, n perioada de referin?? era managerul unei companii de construc?ii. n luna octombrie 2005, reclamantul a fost acuzat de nc?lcarea regulilor de securitate la locul de munc?, soldat? cu decesul unei persoane. n particular, dnsul a fost acuzat c? unul din muncitori angajat de compania sa, P.P. a c?zut de la etajul doi al cl?dirii n construc?ie ?i a decedat. Potrivit acuza?iilor, muncitorul nu era dotat cu echipament de securitate. Reclamantul a disputat acuza?ia ?i a sus?inut c? nici un muncitor cu numele P.P. nu a lucrat pentru compania sa ?i c? nu a avut loc nici un accident la vreun ?antier al companiei.

La 13 decembrie 2006, Judec?toria B?l?i a achitat reclamantul. Dup? audierea martorilor acuz?rii ?i ap?r?rii, instan?a a ajuns la concluzia c? nu exist? nici o prob? c? P.P. a fost angajat de c?tre compania reclamantului ?i c? accidentul n care este implicat P.P. a avut loc pe ?antierul companiei reclamantului.

La 13 decembrie 2008, Curtea de Apel B?l?i a admis apelul depus de c?tre Procuratur? ?i a casat sentin?a primei instan?e. n acest sens, Curtea de Apel nu a audiat din nou martorii, ci s-a bazat doar pe declara?iile acestora, date n fa?a instan?ei inferioare. Reclamantul a fost g?sit vinovat ?i condamnat la doi ani de nchisoare, cu suspendare pentru o perioad? de un an de zile. Reclamantul a depus un recurs ?i a sus?inut, inter alia, c? Curtea de Apel a e?uat s? examineze probele ?i s? audieze martorii nainte de a adopta decizia sa.

La 7 mai 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a declarat inadmisibil recursul reclamantului.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n temeiul art. 6 1 ?i 3 CEDO, c? procesul nu a fost echitabil, deoarece Curtea de Apel B?l?i l-a condamnat f?r? a examina probele ?i nu a audiat martorii. De asemenea, reclamantul a invocat violarea art. 14 CEDO combinat cu art. 6 CEDO, deoarece a fost victim? a discrimin?rii, n m?sura n care Curtea Suprem? a dat o solu?ie diferit? de alte cauze similare. n special, reclamantul a prezentat mai multe exemple de cauze, unde Curtea Suprem? de Justi?ie a statuat c? o persoan? nu poate fi condamnat? printr-o nou? hot?rre, potrivit modului stabilit, pentru prim? instan??, f?r? o re-examinare complet? a probelor.

La 29 noiembrie 2011 curtea a primit o declara?ie unilateral? de la Guvernul Moldovei prin care acesta a recunoscut c? a existat o violare a art. 6 1 CEDO ?i a propus n scopul reglement?rii amiabile suma de 4,000 Euro cu titlu de orice prejudiciu.

La 21 noiembrie 2011 Curtea a primit o declara?ie semnat? de reclamant prin care ultimul a acceptat propunerea Guvernului Moldovei.

Curtea a luat act de reglementarea amiabil? la care au ajuns p?r?ile ?i decis radierea cererii reclamantului de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre G. Malic ?i I. Oancea, avoca?i din Chi?in?u.

***

n cauza Mn?scurt? c. Moldovei, reclamantul Ion Mn?scurt? este un fermier, care a nregistrat la Consiliul Local din Talmaza o ntreprindere, menit? s? opereze o ferm?, pe care reclamantul a achizi?ionat-o. Lotul de p?mnt de pe lng? cas? cu o suprafa?? total? de 15 ha, era n posesia ?i folosin?a lui L.C. pentru o perioad? de 20 ani, n baza unui contract de arend? ncheiat cu consiliul local la 30 ianuarie 2003. La 12 august 2003, reclamantul s-a n?eles cu L.C. c? l va substitui pe ultimul n contractul de arend? semnat cu consiliul local. Reclamantul inten?iona s? foloseasc? lotul de p?mnt n calitate de p??une pentru ferma sa.

La 28 mai 2006, consiliul local a adoptat o decizie prin care a anulat contractul din 30 ianuarie 2003 ?i decizia sa din 18 mai 2006.

Reclamantul a depus o ac?iune n instan?a de judecat? solicitnd anularea deciziei din 28 mai 2006.

La 11 decembrie 2006, judec?toria ?tefan-Vod? a admis cererea reclamantului ?i a obligat consiliul local s? delimiteze hotarele a lotului de p?mnt de 15 ha folosit de reclamant n condi?iile contractului de arend? ?i s? nu creeze obstacole reclamantului n posesia ?i folosin?a acestuia, precum ?i s?-i elibereze reclamantului toate actele necesare pentru reconstruc?ia fermei. Decizia a fost men?inut? de Curtea de Apel Bender din 16 ianuarie 2007. Decizia n favoarea reclamantului nu a fost executat? pn? n prezent.

La 20 septembrie 2011 Guvernul Moldovei a informat Curtea c? la 1 iulie 2011 a intrat n vigoare o nou? lege (Legea nr. 87), instituind un remediu mpotriva problemei neexecut?rii unei hot?rri judec?tore?ti definitive, precum ?i mpotriva problemei duratei nerezonabile a procedurilor.

La 29 septembrie 2011 Curtea a informat reclamantul noul remediu, ntrebnd dac? inten?ioneaz? s? fac? uz n termen de acest remediu intern.

Printr-o scrisoare din 6 noiembrie 2011 reclamantul a informat Curtea c? inten?ioneaz? s? fac? uz de noul remediu ?i c? deja a ini?iat proceduri n baza Legii nr. 87. El nu a disputat eficien?a noului remediu.

Curtea a notat c? reclamantul a fost de acord s? fac? uz de noul remediu ?i c? procedurile ini?iate de el n baza Legii nr. 87 sunt pendinte. Reclamantul nu a disputat eficien?a noului remediu ?i n acest sens Curtea a reiterat cauza Balan c. Moldovei (nr. 44746/08, 24 ianuarie 2012) unde s-a re?inut noul remediu introdus prin lega nr. 87 este menit s? adreseze chestiunea problema execut?rii tardive a hot?rrilor.

Avnd n vedere constat?rile n cauza Balan c. Moldovei, Curtea a concluzionat c? prezentul reclamant urma s? se conformeze cerin?ei art. 35 1 CEDO ?i s? epuizeze noua cale de recurs intern n baza Legii nr. 87.

Curtea a declarat cererea reclamantului inadmisibil? pentru neepuizarea c?ilor interne de recurs.

n fa?a cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre Grigore Botezatu, avocat din ?tefan-Vod?.

***

n cauza ?i?canu c. Moldovei, reclamanta Ana ?i?canu a ini?iat proceduri mpotriva unei ter?e persoane solicitnd evacuarea acesteia din cas?. La 30 iunie 2008 judec?toria Nisporeni a admis cererea reclamantei ?i a obligat evacuarea prtei. Totu?i, hot?rrea nu a fost executat?.

La 20 septembrie 2011 Guvernul Moldovei a informat Curtea c? la 1 iulie 2011 a intrat n vigoare o nou? lege (Legea nr. 87), instituind un remediu mpotriva problemei neexecut?rii unei hot?rri judec?tore?ti definitive, precum ?i mpotriva problemei duratei nerezonabile a procedurilor.

La 29 septembrie 2011 Curtea a informat reclamantul despre noul remediu, ntrebnd dac? inten?ioneaz? s? fac? uz de acest remediu intern.

Curtea nu a primit vreun r?spuns de la reclamant? la cererea sa din 29 septembrie 2011.

Curtea a notat c? reclamantul nu a r?spuns la scrisoarea din 29 septembrie 2011 ?i, avnd n vedere con?inutul acelei scrisori, a considerat c? reclamanta nu mai dore?te s?-?i  men?in? cererea, n sensul art. 37 1 (a) CEDO.

Curtea a decis s? scoat? cererea de pe rolul s?u.