A fost f?cut public raportul pentru 2011 privind executarea hot?rrilor CtEDO

20 04 2012

 La 12 aprilie 2011, Comitetul de Mini?tri al Consiliului Europei a prezentat cel de-al cincilea raport privind supravegherea execut?rii hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului.

Raportul include statistici detaliate care eviden?iaz? principalele tendin?e de evolu?ie a procesului de executare n 2011 ?i o prezentare tematic? a celor mai importante evolu?ii n executarea cauzelor aflate pe rol n fa?a Comitetului de Mini?tri.

Cauzele pendinte n fa?a Comitetului de Mini?tri presupunnd probleme structurale/sistemice sau complexe n privin?a Republicii Moldova sunt urm?toarele: a) grupul Luntre (cererea nr. 476/07) ?i hot?rrea pilot Olaru (cererea nr. 2916/02) – 51 de cauze (omisiunea sau ntrziere semnificativ? de c?tre autorit??i sau companii publice s? se conformeze hot?rrilor judec?tore?ti definitive; lipsa unui remediu eficient); b) grupul Ciorap (cererea nr. 2916/02) – 12 cauze (condi?iile proaste de deten?ie preventiv? n izolatoarele aflate n subordinea Ministerului Justi?iei); grupul Corsacov (cererea nr. 18944/02) – 13 cauze (maltratarea ?i tortura n custodia poli?iei; ancheta ineficient?; lipsa unui remediu eficient); ?i d) grupul Șarban – 9 cauze (viol?rile viznd ilegalitatea arest?rii preventive – legalitatea, durata, justificarea).

 La data de 31 decembrie 2011 num?rul hot?rrilor contra Moldovei pendinte n fa?a Comitetului de Mini?tri era de 202 (167 de hot?rri n anul 2010), dintre care 59 %  (29.21 %) sunt hot?rri importante (53 de hot?rri n anul 2010). Acest num?r reprezint? 1.89% (1.79% n anul 2010) dintre toate hot?rrile pendinte, pe primul loc situndu-se Italia cu 23.59%, dup? care urmeaz? Turcia cu 16.65% ?i Federa?ia Rus? cu 10.17%. Dup? num?rul hot?rrilor executarea c?rora este monitorizat? de Comitetul de Mini?ti, Moldova este pe locul 11 (locul 12 n anul 2010).

 Num?rul hot?rrilor contra Moldovei care au devenit definitive n 2011 este de 41, dintre care 3 (7,32%) sunt hot?rri importante, iar 38 (92,68%) sunt hot?rri clone/repetitive sau izolate. Acest num?r reprezint? 2.55% dintre totalul de hot?rri devenite definitive n 2011 (2.34% n anul 2010). Pe primul loc s-a pozi?ionat Turcia cu 15.82%, Polonia cu 13.14%, ?i Ucraina cu 9.71%. Dintre hot?rrile importante noi transmise Comitetului de Mini?tri n 2011, 0,93% (12% n anul 2010) sunt ndreptate contra Moldovei.

 n anul 2011 Moldova a fost obligat? la plata a EUR 221,291 (EUR 713.537 n anul 2010). Sumele respective nu includ cele con?inute n acordurile de reglement?ri amiabile. Pe primul loc se pozi?ioneaz? Turcia obligat? la plata a EUR 30,887,568, urmat? de Rusia obligat? la plata a EUR 8,727,199 ?i urmat? de Italia obligat? la plata a EUR 8,414,745.

Raportul Comitetului de Mini?tri pe anul 2011 privind supravegherea execut?rii hot?rrilor CtEDO (n limba englez?)