Apel - instituirea Comisiei pentru selectarea candida?ilor la postul de judec?tor la CEDO

07 05 2012

Exprim?m ngrijorarea n leg?tur? cu nerespectarea cerin?elor standardelor interna?ionale cu privire la procedura adopt?rii ?i componen?a comisiei na?ionale de selectare candida?ilor pe postul de judec?tor la CEDO. n societate persist? percep?ia general? de nencredere pentru componen?a comisiei.

 Adoptarea Hot?rrii Cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea candida?ilor la postul de judec?tor la CEDO ?i aprobarea Regulamentului privind modul de organizare ?i desf??urare a concursului pentru suplinirea postului de judec?tor la CEDO nu s-a conformat procedurii de transparen?? decizional?, proiectul Regulamentului ?i componen?a comisiei na?ionale nu a fost consultat?.

 Consider?m c?; 1) componen?a comisiei trebuie mai bine echilibrat? din perspectiva politic? – num?r echitabil ?i reprezentativ al tuturor for?elor politice (inclusiv opozi?ia), totodat? ponderea politicului ar trebui s? nesemnificativ? n compara?ie cu reprezentan?ii grupurilor profesionale, 2) componen?a comisiei trebuie s? includ? reprezentan?ii celor mai importante institu?ii de specialitate din domeniul Justi?iei, inclusiv Curtea Constitu?ional?, Institutul Na?ional de Justi?ie, Asocia?ia Judec?torilor, Consiliul Superior al Procurorilor ?i cel pu?in 2 organiza?ii de drepturile omului de specialitate  3) este necesar de evitat includerea n comisie a subalternilor angaja?i pentru c? va exista influen?a direct? a conduc?torului institu?iei, n comisie vor fi inclu?i reprezentan?i care de?in experien?e, competen?e ?i reputa?ia adecvat? exercit?rii func?iei de membru a comisiei, 4) se vor evita membri cu incompatibilit??i sau conflicte de interese. 

 Recomand?m includerea reprezentan?ilor Cur?ii Constitu?ionale, Institutului Na?ional de Justi?ie, Asocia?iei Judec?torilor, Comisiei juridice a Parlamentului (a fi desemnat), ?i cel pu?in a 2 organiza?ii de drepturile omului de specialitate. Recomand?m excluderea Secretarului general al Guvernului ?i angaja?ilor Ministerului justi?iei, excluderea reprezentan?ilor partidelor politice pentru evitarea suspiciunilor de abordare partinica a lucr?rilor comisiei.

 Informa?ii suplimentare despre proiectul Hot?rrii de Guvern:

 Proiectul Hot?rrii a fost examinat n ?edin?a Guvernului din 25.04.2012. Acesta a fost transmis Consiliului Na?ional pentru Participare (CNP) pe 24.04.2012. CNP nu a avut posibilitatea s? examineze n prealabil documentul ?i s? vin? cu propuneri. Guvernul a adoptat Regulamentul Comisiei, urmnd ca s? se revin? asupra componen?ei nominale a Comisiei n ?edin?a urm?toare, pe motivul necesit??ii asigur?rii echilibrului necesar n Comisie la propunerea Prim-ministrului.

 Pe 02.05.2012 proiectul hot?rrii a fost comunicat CNP aproximativ la ora 11.00, urmnd a fi examinat la ora 13.00. Fa?? de componen?a precedent?, componen?a Comisiei a fost suplimentat? dor cu 2 deputa?i, reprezentan?i ai PL ?i PD.

 Pe 02.05.2012, la solicitarea organiza?iilor membre a CNP, la ora 12.30, Pre?edintele CNP i-a prezentat Prim-ministrului adresare care con?inea constatarea faptului nerespect?rii transparen?ei n adoptarea acestei hot?rri, precum ?i propuneri privind echilibrarea componen?ei Comisiei. n pofida faptului c? Ministrul Justi?iei l-a asigurat pe Prim-ministru precum c? la modificarea componen?ei Comisiei s-au luat n considerare propunerile CNP, aceasta nu a avut loc.

 Semnatarii:

Juri?tii pentru Drepturile Omului                    

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului

Institutul pentru Drepturile Omului

Centrul de Analiz? ?i Prevenire a Corup?iei

Centrul de Investiga?ii Jurnalistice

Promo-Lex

Amnesty International Moldova

ADEPT