Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n aprilie 2012

10 05 2012

n luna aprilie 2012 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii contra Moldovei: Furculi?a ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 7304/05 ?i alte 20 cereri, lista cu num?rul cererilor n anex?), Ermacov c. Moldovei  (cererea nr. 9230/05 ?i alte 12 cereri, lista cu num?rul cererilor n anex?), Gude? c. Moldovei (cererea nr. 18472/05 ?i alte 23 cereri, lista cu num?rul cererilor n anex?) ?i Grlea c. Moldovei (cererea  nr. 33358/06 ?i alte 13 cereri, lista cu num?rul cererilor n anex?).

***

n cauza Furculi?a ?i al?ii c. Moldovei, numele tuturor reclaman?ilor sunt indicate n anex?. Cererile sale au fost introduse n fa?a Cur?ii n perioada 19 ianuarie 2005 ?i 4 decembrie 2008.

To?i reclaman?ii dispun de hot?rri judec?tore?ti definitive pronun?ate n favoarea lor, n virtutea c?rora le-au fost recunoscute anumite drepturi personale, ?i anume dreptul de a pretinde plata unor sume de bani, dreptul de a li se transmite n proprietate bunuri sau de a li se emite documente privind bunurile imobile, dreptul de a cump?ra imobile de stat. Debitori sunt autorit??ile statului, precum ?i persoane sau companii private. Hot?rrile judec?tore?ti definitive n cauz? au fost executate cu ntrziere, iar unele deocamdat? nu au fost executate.

 La 21 aprilie 2011, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 87 privind repararea de c?tre stat a prejudiciului cauzat prin nc?lcarea  dreptului la judecarea n termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la  executarea n termen rezonabil a hot?rrii judec?tore?ti. Potrivit articolului 7 al acestei legi, persoanele care au depus cerere la Curtea n leg?tur? cu o pretins? nc?lcare a drepturilor lor stabilite de prezenta lege ?i care sunt pendinte, pot adresa n instan?? de judecat?, n termen de 6 luni de la data intr?rii n vigoare a prezentei legi, cereri de chemare n judecat?. Legea a intrat n vigoare la 1 iulie 2011.

 Prin scrisori expediate la date diferite, Curtea a informat reclaman?ii c?, n conformitate cu Lege nr. 87, ei trebuie s? depun? n instan?ele de judecat? na?ionale ac?iuni mpotriva statului. Unii reclaman?i ?i-au exprimat ndoiala n privin?a efectivit??ii noii c?i de recurs. La ora actual?, procedurile sunt pendinte.

Curtea a reamintit c? s-a pronun?at anterior asupra noului remediu introdus de Legea nr. 87 ?i c? a statuat c? acesta nu este inefectiv (a se vedea Balan c. Moldova (déc.), nr. 44746/08, 24 ianuarie 2012; Manascurta c. Moldova (déc.), nr. 31856/07, 14 februarie 2012).

Curtea a observat c? n prezenta cauz? procesele judiciare ini?iate de reclaman?i n virtutea Legii nr. 87 sunt pendinte n instan?ele judec?tore?ti na?ionale. Avnd n vedere cele constate n cauzele Balan ?i Manascurta citate mai sus, Curtea a notat c? reclaman?ii au obliga?ia s? a?tepte epuizarea acestei noi c?i de recurs intern accesibile n dreptul na?ional.

S-a concluzionat c? plngerile reclama?ilor generate de neexecutarea ntr-un termen rezonabil a hot?rrilor judec?tore?ti definitive sunt premature ?i trebuie respinse pentru neepuizarea c?ilor de recurs interne, n conformitate cu articolul 35  1 ?i  4 al Conven?iei.

 Ct prive?te plngerile formulate suplimentar n cererile nr. 31823/07 ?i 48764/08, Curtea a notat c?, avnd n vedere ansamblul materialelor pe care le de?ine ?i n m?sura n care ea este competent? s? examineze preten?iile formulate, ea nu a constatat vreo aparen?? de nc?lcare a drepturilor ?i libert??ilor garantate de Conven?ie. Prin urmare, aceste capete de cerere sunt v?dit nentemeiate ?i trebuie respinse n conformitate cu articolul 35  3 ?i  4 al Conven?iei.

n final Curtea a decis s? declare cererile inadmisibile.

***

n cauza Ermacov c. Moldovei, numele tuturor reclaman?ilor sunt indicate n anex?. Cererile sale au fost introduse n fa?a Cur?ii n perioada 18 februarie 2005 ?i 14 aprilie 2010.

To?i reclaman?ii ?i companiile reclamante au ob?inut hot?rri judec?tore?ti definitive pronun?ate n favoarea lor. Le-au fost eliberate titluri executorii. Unele din aceste hot?rri judec?tore?ti definitive nu au fost executate pn? n prezent, nici integral nici par?ial, n timp ce altele au fost executate cu ntrziere.

 La 1 iulie 2011, a intrat n vigoare o nou? lege (Legea nr. 87), care a instituit un recurs mpotriva neexecut?rii hot?rrilor judec?tore?ti definitive na?ionale ?i mpotriva duratei excesive a proceselor judiciare.

La 29 septembrie 2011, Curtea a informat reclaman?ii ?i companiile reclamante despre noua cale de recurs, ntrebndu-i dac? inten?ioneaz? s? o utilizeze n decursul termenului de prescrip?ie de ?ase luni stabilit de Legea nr. 87. Curtea a aten?ionat reclaman?ii ?i companiile reclamante c?, potrivit articolului 35 1 al Conven?iei, ea poate examina o chestiune doar dac? au fost epuizate c?ile de recurs na?ionale, iar nerespectarea acestei reguli poate constitui temei pentru declararea inadmisibilit??ii cererii.

Reclaman?ii ?i companiile reclamante nu au r?spuns la scrisoarea Cur?ii din 29 septembrie 2011. La o dat? nespecificat?, dl Banari a decedat. Succesorii s?i nu au informat Curtea dac? doresc s? men?in? cererea n numele dlui Banari.

Curtea a notat c? reclaman?ii ?i companiile reclamante nu au r?spuns la scrisoarea sa din 29 septembrie 2011 ?i, n lumina con?inutului scrisorii, se poate considera c? ace?ti reclaman?i ?i companii reclamante nu doresc s? continue cererile lor n sensul articolului 37 1 (a) al Conven?iei.

De asemenea, n conformitate cu articolul 37 1 in fine, Curtea a constatat c? nu exist? circumstan?e speciale care afecteaz? drepturilor garantate prin Conven?ie ?i Protocoalele sale ?i nu constat? vreun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii.

Curtea a radiat cererile de pe rolul s?u.

***

n cauza Gude? c. Moldovei, numele tuturor reclaman?ilor sunt indicate n anex?. Cererile sale au fost introduse n fa?a Cur?ii n perioada 10 mai 2005 ?i 15 septembrie 2010.

To?i reclaman?ii au ob?inut hot?rri judec?tore?ti definitive pronun?ate n favoarea lor. Le-au fost eliberate titluri executorii. Unele din aceste hot?rri judec?tore?ti definitive nu au fost executate pn? n prezent, nici integral nici par?ial, n timp ce altele au fost executate cu ntrziere (a se vedea tabelul anex?).

 La 1 iulie 2011, a intrat n vigoare o nou? lege (Legea nr. 87), care a instituit un recurs mpotriva neexecut?rii hot?rrilor judec?tore?ti definitive na?ionale ?i a duratei excesive a proceselor judiciare.

 La 29 septembrie 2011, Curtea a informat reclaman?ii ?i companiile reclamante despre noua cale de recurs, ntrebndu-i dac? inten?ioneaz? s? o acceseze n decursul termenului de prescrip?ie de ?ase luni stabilit de Legea nr. 87. Curtea a aten?ionat reclaman?ii ?i companiile reclamante c?, potrivit articolului 35 1 al Conven?iei, ea poate examina o chestiune doar dac? au fost epuizate c?ile de recurs na?ionale, iar nerespectarea acestei reguli poate constitui temei pentru declararea inadmisibilit??ii cererii.

Reclaman?ii au informat Curtea c? ei inten?ioneaz? s? utilizeze aceast? nou? cale de recurs intern?. Unii dintre ei au ini?iat deja proceduri n temeiul Legii nr. 87. Ei nu au disputat efectivitatea acestui nou recurs.

Curtea a notat c? reclaman?ii n prezentele cauze au fost de acord s? utilizeze calea de recurs nou?, iar n cteva cauze, procedurile ini?iate de ei n temeiul Legii nr. 87 sunt nc? pendinte. Ei nu au disputat efectivitatea acestui nou recurs.  n aceast? privin??, Curtea aminte?te c? n cauza Balan v. Moldova ((dec.), nr. 44746/08, 24 ianuarie 2012), ea a statuat c? recursul instituit de Legea nr. 87 are scopul de a solu?iona problema execut?rii tardive a hot?rrilor judec?tore?ti ?i c? nu este inefectiv. De asemenea, ea a statuat c?, de?i recursul a devenit accesibil doar dup? depunerea acelei cereri, reclamantul a fost obligat s? l utilizeze, iar utilizarea acestuia nu a constituit o povar? excesiv? pentru reclamant ?i nici pentru al?i reclaman?i n situa?ie similar?.

Avnd n vedere cele constate n cauza Balan citat? mai sus ?i n cauza Manascurta v. Moldova ((dec.), nr. 31856/07, 14 februarie 2012), Curtea a notat c? reclaman?ii au obliga?ia, n virtutea articolului  35 1 al Conven?iei, s? epuizeze recursul intern instituit prin Legea nr. 87. Cu toate acestea, ea a notat c? procedurile ini?iate de reclaman?ii nu au fost finalizate.

Reiese c? plngerile reclama?ilor ntemeiate pe articolele 6 ?i 13 ale Conven?iei ?i pe articolul 1 al Protocolului nr.1, pe marginea neexecut?rii hot?rrilor judec?tore?ti definitive, trebuie respinse pentru neepuizarea c?ilor de recurs interne, n conformitate cu articolul 35  1 ?i  4 al Conven?iei.

 Curtea a examinat ?i celelalte capete de cerere formulate de reclaman?i (a se vedea tabelul anex?). Curtea a notat c?, n lumina tuturor materialelor pe care le de?ine ?i n m?sura n care ea este competent? s? examineze preten?iile formulate, ea nu constat? vreo aparen?? de nc?lcare a drepturilor ?i libert??ilor garantate de Conven?ie. Prin urmare, aceste capete de cerere sunt v?dit nentemeiate ?i trebuie respinse n conformitate cu articolul 35  3 ?i  4 al Conven?iei.

n final Curtea a decis s? declare cererile inadmisibile.

***

n cauza Grlea, numele tuturor reclaman?ilor sunt indicate n anex?. Cererile sale au fost introduse n fa?a Cur?ii n perioada 27 iulie 2006 ?i 1 noiembrie 2009.

To?i reclaman?ii au ob?inut hot?rri judec?tore?ti definitive pronun?ate n favoarea lor. Le-au fost eliberate titluri executorii. Unele din aceste hot?rri judec?tore?ti definitive nu au fost executate pn? n prezent, nici integral nici par?ial, n timp ce altele au fost executate cu ntrziere (a se vedea tabelul anex?).

La 1 iulie 2011, a intrat n vigoare o nou? lege (Legea nr. 87), care a instituit un recurs mpotriva neexecut?rii hot?rrilor judec?tore?ti definitive na?ionale ?i mpotriva duratei excesive a proceselor.

La 29 septembrie 2011, Curtea a informat reclaman?ii ?i companiile reclamante despre noua cale de recurs, ntrebndu-i dac? inten?ioneaz? s? o utilizeze n decursul termenului de prescrip?ie de ?ase luni stabilit de Legea nr. 87. Curtea a aten?ionat reclaman?ii ?i companiile reclamante c?, potrivit articolului 35 1 al Conven?iei, ea poate examina o chestiune doar dac? au fost epuizate c?ile de recurs na?ionale, iar nerespectarea acestei reguli poate constitui temei pentru declararea inadmisibilit??ii cererii.

Reclaman?ii au informat Curtea c? nu inten?ioneaz? s? utilizeze acest recurs deoarece nu este efectiv.

Curtea a notat c? reclaman?ii n prezenta cerere au decis s? nu utilizeze calea de recurs, disputnd efectivitatea acesteia. n aceast? privin??, Curtea aminte?te c? n cauza Balan v. Moldova ((dec.), nr. 44746/08, 24 ianuarie 2012), ea a statuat c? recursul instituit de Legea nr. 87 are scopul de a solu?iona problema execut?rii tardive a hot?rrilor judec?tore?ti ?i c? nu este inefectiv?. De asemenea, ea a statuat c?, de?i recursul a devenit accesibil doar dup? depunerea acelei cereri, reclamantul a fost obligat s? l utilizeze, iar utilizarea acestuia nu a constituit o povar? excesiv? pentru reclamant ?i nici pentru al?i reclaman?i n situa?ie similar?.

 Avnd n vedere cele constate n cauza Balan citat? mai sus, Curtea a notat c? reclaman?ii au obliga?ia, n virtutea articolului  35 1 al Conven?iei, s? epuizeze recursul intern instituit prin Legea nr. 87. Cu toate acestea, ea noteaz? c? reclaman?ii nu au utilizat acest recurs.

Reiese c? plngerile reclama?ilor ntemeiate pe articolele 6 ?i 13 ale Conven?iei ?i pe articolul 1 al Protocolului nr.1 pe marginea neexecut?rii hot?rrilor judec?tore?ti definitive trebuie respinse pentru neepuizarea c?ilor de recurs interne, n conformitate cu articolul 35  1 ?i  4 al Conven?iei.

Curtea a examinat ?i celelalte capete de cerere formulate de reclaman?i (a se vedea tabelul anex?). Curtea noteaz? c?, n lumina tuturor materialelor pe care le de?ine ?i n m?sura n care ea este competent? s? examineze preten?iile formulate, ea nu constat? vreo aparen?? de nc?lcare a drepturilor ?i libert??ilor garantate de Conven?ie. Prin urmare, aceste capete de cerere sunt v?dit nentemeiate ?i trebuie respinse n conformitate cu articolul 35  3 ?i  4 al Conven?iei.

n final Curtea a decis s? declare cererile inadmisibile.