Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n mai 2012

25 06 2012

n luna mai 2012 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii contra Moldovei: Popa ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 8968/06 ?i alte 4 cereri, lista cu num?rul cererilor n anex?), Soiuz Agros-Intex S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 46269/08 ?i alte 2 cereri, lista cu num?rul cererilor n anex?), Stratan c. Moldovei (cererea nr. 23979/04 ?i alte 3 cereri, lista cu num?rul cererilor n anex?), Cusnir (cererea nr. 52157/10) ?i Carace? (cererea nr. 16031/10)

***

n cauza Popa ?i al?ii c. Moldovei, numele tuturor reclaman?ilor sunt indicate n anex?.

Reclaman?ii s-au plns de nc?lcarea drepturilor lor garantate de Conven?ie ?i Protocoalele sale, ca urmare a omisiunii autorit??ilor na?ionale de a executa ntr-un termen rezonabil deciziile pronun?ate n favoarea lor, ?i a omisiunii instan?elor judec?tore?ti na?ionale de a se pronun?a ntr-un termen rezonabil asupra litigiilor civile.

La 21 aprilie 2011, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 87 privind repararea de c?tre stat a prejudiciului cauzat prin nc?lcarea dreptului la judecarea n termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea n termen rezonabil a hot?rrii judec?tore?ti. Potrivit articolului 7 al acestei legi, persoanele care au depus cerere la Curtea n leg?tur? cu o pretins? nc?lcare a drepturilor lor stabilite de prezenta lege ?i care sunt pendinte, pot adresa n instan?? de judecat?, n termen de 6 luni de la data intr?rii n vigoare a prezentei legi, cereri de chemare n judecat?. Legea a intrat n vigoare la 1 iulie 2011.

Prin scrisori expediate la date diferite, Curtea a informat reclaman?ii c?, n conformitate cu Lege nr. 87, ei trebuie s? depun? n instan?ele de judecat? na?ionale ac?iuni mpotriva statului.

Prin scrisorile expediate la date diferite, reclaman?ii au informat Curtea c? ei au depus ac?iuni mpotriva statului la instan?ele judec?tore?ti na?ionale, n conformitate cu prevederile Legii nr. 87. Cu toate acestea, unii reclaman?i au pus la ndoial? eficacitatea noii c?i de recurs.

Curtea a reamintit c? s-a pronun?at anterior asupra noului remediu introdus de Legea nr. 87 ?i c? a statuat c? acesta nu este inefectiv (a se vedea Balan c. Moldova (dec.), nr. 44746/08, 24 ianuarie 2012; Manascurta c. Moldova (dec.), nr. 31856/07, 14 februarie 2012).

Curtea a observat c? n prezenta cauz? procesele judiciare ini?iate de reclaman?i n virtutea Legii nr. 87 sunt pendinte n instan?ele judec?tore?ti na?ionale. Avnd n vedere cele constate n cauzele Balan ?i Manascurta citate mai sus, Curtea a notat c? reclaman?ii au obliga?ia s? a?tepte epuizarea acestei noi c?i de recurs intern accesibile n dreptul na?ional.

S-a concluzionat c? plngerile reclama?ilor generate de neexecutarea ntr-un termen rezonabil a hot?rrilor judec?tore?ti definitive sunt premature ?i trebuie respinse pentru neepuizarea c?ilor de recurs interne, n conformitate cu articolul 35 1 ?i 4 al Conven?iei.

n ceea ce prive?te preten?iile suplimentare formulate n temeiul articolului 6 1 al Conven?iei n cauzele nr. 8968/06 ?i 26627/06, Curtea observ? c? acestea sunt strns legate de preten?iile formulate n privin?a neexecut?rii deciziilor definitive ?i c? reclaman?ii trebuie s? le aduc? n aten?ia instan?elor na?ionale n cadrul unor proceduri ini?iate n conformitate cu prevederile Legii nr. 87. Prin urmare, aceast? parte din cerere este de asemenea prematur? ?i urmeaz? a fi respins? ca urmare a neepuiz?rii c?ilor interne de recurs, n conformitate cu articolul 35  1 ?i 4 al Conven?iei.

n final Curtea a decis s? declare cererile inadmisibile.

***

n cauza Soiuz Agros-Intex S.R.L. c. Moldovei, numele tuturor reclaman?ilor sunt indicate n anex?.

Invocnd diverse articole ale Conven?iei, reclaman?ii s-au plns de durata excesiv? a procedurilor civile ?i de neexecutarea deciziilor judec?tore?ti definitive.

La 21 aprilie 2011, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 87 privind repararea de c?tre stat a prejudiciului cauzat prin nc?lcarea dreptului la judecarea n termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea n termen rezonabil a hot?rrii judec?tore?ti. Potrivit articolului 7 al acestei legi, persoanele care au depus cerere la Curtea n leg?tur? cu o pretins? nc?lcare a drepturilor lor stabilite de prezenta lege ?i care sunt pendinte, pot adresa n instan?? de judecat?, n termen de 6 luni de la data intr?rii n vigoare a prezentei legi, cereri de chemare n judecat?. Legea a intrat n vigoare la 1 iulie 2011.

Prin scrisori expediate la date diferite, Curtea a informat reclaman?ii c?, n conformitate cu Lege nr. 87, ei trebuie s? depun? n instan?ele de judecat? na?ionale ac?iuni mpotriva statului.

Curtea a constatat c? reclaman?ii nu au r?spuns la scrisorile din 29 septembrie 2011. Avnd n vedere con?inutul acestor scrisori, ea a ajuns la concluzia c? reclaman?ii nu inten?ioneaz? s? men?in? cererile lor n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei (a se vedea ?i?canu c. Moldova (dec.), nr. 17988/09, 14 februarie 2012).

Prin urmare, n conformitate cu articolul 37 1 in fine al Conven?iei ?i n lipsa oric?ror circumstan?e speciale care ar aduce atingere respect?rii drepturilor omului garantate prin Conven?ie ?i Protocoalele sale, Curtea nu a constatat vreun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererilor.

n final Curtea a decis s? scoat? cererile de pe rol.

***

n cauza Stratan c. Moldovei, numele tuturor reclaman?ilor sunt indicate n anex?.

n cauzele nr. 23979/04, 36167/08 ?i 48725/08, procedurile civile n care reclaman?ii erau p?r?i au durat aproximativ ntre patru ani ?i jum?tate ?i ?ase ani ?i nou? luni. n cauza nr. 48738/08, urm?rirea penal? pornit? mpotriva reclamantului a durat aproximativ nou? ani.

La 21 aprilie 2011, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 87 privind repararea de c?tre stat a prejudiciului cauzat prin nc?lcarea dreptului la judecarea n termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea n termen rezonabil a hot?rrii judec?tore?ti. Potrivit articolului 7 al acestei Legi, persoanele care au depus cerere la Curtea n leg?tur? cu o pretins? nc?lcare a drepturilor lor stabilite de prezenta lege ?i n a c?rei privin?? Curtea nu a decis asupra admisibilit??ii ?i fondului cauzei pot adresa n instan?? de judecat?, n termen de 6 luni de la data intr?rii n vigoare a prezentei legi, cerere de chemare n judecat?.

Prin scrisorile expediate la date diferite, reclaman?ii au informat Curtea c? ei pun la ndoial? eficacitatea noii c?i de recurs ?i nu au inten?ia de a o epuiza.

Curtea a reamintit c? ea s-a pronun?at deja n privin?a noii c?i de recurs introduse prin Legea nr. 87 ?i a decis c? aceasta nu era inefectiv? (a se vedea Balan c. Moldova (dec.), nr. 44746/08, 24 ianuarie 2012; Manascurta c. Moldova (dec.), nr. 31856/07, 14 februarie 2012).

Avnd n vedere constat?rile din cauzele Balan ?i Manascurta, Curtea a observat c?, n conformitate cu articolul 35  1 ?i 4 al Conven?iei, reclaman?ii trebuie s? epuizeze aceast? nou? cale de recurs introdus? prin Legea nr. 87. Cu toate acestea, se pare c? reclaman?ii nu aveau inten?ia s? fac? uz de aceast? cale de recurs. Rezult? c? preten?iile formulate de c?tre reclaman?i privind durata excesiv? a procedurilor urmeaz? a fi declarate inadmisibile ca urmare a neepuiz?rii c?ilor interne de recurs, n conformitate cu articolul 35  1 ?i 4 al Conven?iei.

n ceea ce prive?te preten?iile suplimentare formulate n cauzele nr. 23979/04, 36167/08 ?i 48738/08, Curtea a observat c? lund n considerare toate materialele de care dispune, ?i n m?sura n care chestiunile pretinse ?in de competen?a sa, Curtea a constatat c? acestea nu dezv?luie nici o aparen?? a nc?lc?rii dispozi?iilor invocate. Prin urmare, aceste p?r?i din cele trei cereri men?ionate mai sus sunt v?dit nefondate ?i urmeaz? a fi respinse, conform articolului 35 3 (a) ?i 4 al Conven?iei.

n final Curtea a decis s? declare cererile inadmisibile.

***

n cauza Cu?nir, reclamantul s-a plns n temeiul articolului 10 al Conven?iei de nc?lcarea dreptului s?u la libertatea exprim?rii.

La 26 martie 2012 ?i 13 aprilie 2012, Curtea a primit declara?iile de reglementare amiabil? a cauzei semnate de c?tre p?r?i, potrivit c?rora reclamantul a fost de acord s? renun?e la orice preten?ii ulterioare mpotriva Republicii Moldova n ceea ce prive?te faptele care au dat na?tere acestei cereri n schimbul angajamentului Guvernului de a-i pl?ti suma de 3,000 euro cu titlu de orice prejudiciu material ?i moral, precum ?i costuri ?i cheltuieli, care ar fi convertit? n lei moldovene?ti conform ratei aplicabile la data pl??ii.

Curtea a luat not? de reglementarea amiabil? la care au ajuns p?r?ile ?i a decis s? scoat? cererea de pe rolul s?u.


***

n cauza Carace?, reclamantul Ion Caracet, este un cet??ean al Republicii Moldova care s-a n?scut n anul 1988 ?i care locuie?te n Copciac.

La 13 martie 2009, aproximativ la ora 19.00, reclamantul a fost re?inut mpreun? cu alte cteva persoane n Chi?in?u, fiind suspectat de comiterea unui jaf armat n Comrat. n timpul re?inerii lor, colaboratorii de poli?ie au aplicat asupra lor lovituri cu pumni, cu picioare ?i cu baston. Dup? aceasta, ei au fost adu?i la comisariatul de poli?ie din Chi?in?u, unde au fost n continuare b?tu?i, pentru a-i impune s?-?i recunoasc? vina. Poli?i?tii puneau pe capul lor o pung? de plastic pentru a-i mpiedica s? respire.

La 15 martie 2009, reclamantul a fost transportat la izolatorul de deten?ie provizorie din comisariatul de poli?ie Comrat. Reclamantul a sus?inut c? el a fost plin de snge ?i nu se putea deplasa de sine st?t?tor.

La 16 martie 2009, reclamantul a fost adus n fa?a unui judec?tor de instruc?ie de la Judec?toria Comrat, care a dispus arestarea acestuia pentru o perioad? de zece zile. n cadrul acestei ?edin?e, avocatul reclamantului a atras aten?ia asupra prezen?ei leziunilor pe corpul reclamantului ?i a cerut pornirea urm?ririi penale pe acest fapt. n aceea?i zi, reclamantul a depus o plngere n privin?a maltrat?rii sale ?i a cerut efectuarea unei expertize medico-legale. n ziua urm?toare, mama reclamantului a depus o plngere similar? la procuratura Comrat. A fost pornit? urm?rirea penal? n privin?a faptelor care au avut loc la 13 martie 2009.

La 18 martie 2009, medicul legist a prezentat raportul de expertiz? medico-legal?, n care au fost formulate urm?toarele concluzii:

«reclamantul se plnge de dureri n regiunea toracic?, lombar?, n regiunea articula?iilor genunchiului stng, ?i n zona temporal? dreapt?. [...] Pe pleoapa superioar? a ochiului drept se afl? o vn?taie de form? oval?, de m?rimea 5x1,8 cm, de culoarea violet nchis cu nuan?e galbene. n regiunea nasului, se afl? o eroziune cutanat? de form? oval?, de m?rimea 2x1,2 cm, cu margini neregulate, suprafa?a c?reia era acoperit? cu o crust? de culoarea maro nchis. n regiunea articula?iei genunchiului, se afl? o eroziune rotund? cu margini neregulate, de m?rimea 2x1,5 cm, suprafa?a c?reia era par?ial acoperit? cu o crust? de culoarea maro nchis. n timpul examin?rii, pe corpul reclamantului nu s-au constatat alte leziuni (Trimis la urolog)».

Acest raport nu con?inea concluzia privind gravitatea leziunilor corporale constatate, ?i nici concluzia medicului urolog.

La 1 aprilie 2009, a fost refuzat accesul avocatului reclamantului la clientul s?u care era de?inut n izolatorul de deten?ie provizorie din Comrat. n aceea?i zi, avocatul reclamantului s-a plns Procuraturii Generale de refuzul colaboratorilor de poli?ie de a-i permite s?-?i viziteze clientul.

La 2 aprilie 2009, avocatului i s-a permis s?-l viziteze pe reclamant timp de aproximativ cinci minute. Cu ocazia acestei vizite, reclamantul l-a informat pe avocatul s?u c? poli?i?tii au continuat s?-l bat?, n special, cu ajutorul unei sticle de plastic umplute cu ap?.

 Printr-o plngere adresat? Procuraturii Generale ?i datate din 2 aprilie 2009, avocatul reclamantului a invocat tratamentul inuman de care s-a plns reclamantul n cadrul ntlnirii lor din 2 aprilie 2009. El a cerut efectuarea unei expertize medico-legale detaliate, precum ?i pornirea urm?ririi penale mpotriva persoanelor responsabile de tratamentul inuman al clientului s?u.

La 9 aprilie 2009, a fost efectuat? o alt? expertiz? medico-legal?. Potrivit raportului ntocmit n urma efectu?rii acestei expertize, care nu a fost comunicat reclamantului, pe corpul acestuia nu au fost g?site leziuni vizibile.

La 16 aprilie 2009, avocatul reclamantului s-a plns Procurorului General despre iregularit??ile care au avut loc n cadrul expertizei medico-legale. El a pretins c? poli?i?tii au mpiedicat accesul medicului legist la concluziile medicilor din spitalul municipal Comrat, care de asemenea l-au examinat pe reclamant. El a sus?inut c? potrivit principiilor medicinii legiste, aceste concluzii erau esen?iale pentru elaborarea unui raport medico-legal cuprinz?tor.

La 30 aprilie 2009, Procuratura General? a emis o odonan?? prin care a decis c? faptele descrise n plngerea din 2 aprilie 2009 nu au avut loc. Procuratura a sus?inut versiunea poli?i?tilor implica?i, care au declarat c? ei nu l-au b?tut pe reclamant. Procuratura a decis s? nceteze urm?rirea penal? din lipsa de probe.

La 28 mai 2009, avocatul reclamantului a informat Procurorul General c? procuratura nu s-a pronun?at asupra plngerii din 16 martie 2009 pn? n acel moment. El a cerut de asemenea anularea ordonan?ei din 30 aprilie 2009, argumentnd c? el nu a fost