CtEDO a pronun?at hot?rrea n cauza Cooperativa Agricol? Slobozia-Hanesei c. Moldovei

03 04 2007

La 3 aprilie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Cooperativa Agricol? Slobozia-Hanesei c. Moldovei (cererea nr. 39745/02).

n aceast? cauz? reclamantul, o companie nregistrat? n Republica Moldova, avea o crean?? fa?? de S.A. Red-Centru, care nu se executa timp de c?iva ani. n urma reorganiz?rii sistemului energetic al Republicii Moldova n anul 1999, aceast? datorie a S.A. Red-Centru a fost transmis? .S. Moldtranselectro.

Reclamantul a ini?iat o procedur? civil? mpotriva S.A. Red-Centru ?i .S. Moldtranselectro cu privire la ncasarea datoriei n cauz?, n m?rime de MDL 23,557. Prin hot?rrea Judec?toriei Economice de circumscrip?ie Chi?in?u din 26 aprilie 2002 ntreprinderea de stat Moldtranselectro a fost obligat? s? pl?teasc? reclamantului toat? suma solicitat?. Instan?a de judecat? a confirmat n hot?rrea sa c? crean?a reclamantului fa?? de S.A. Red-Centru a fost luat? la balan?a .S. Moldtranselectro. Aceast? hot?rre nu a fost contestat? cu apel ?i a devenit executorie la 12 mai 2002.

La 27 mai 2002 reclamantul a solicitat Departamentului de executare a deciziilor judiciare s? execute hot?rrea din 26 aprilie 2002. Aceast? hot?rre nu a fost executat? nici pn? n ziua de ast?zi.

Dup? cum a sus?inut Guvernul, neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti se datoreaz? omisiunii reclamantului, care nu a insistat ca procedura de executare s? continue, de?i titlul executoriu i-a fost restituit de dou? ori f?r? executare, pe motiv c? prtul nu avea propriet??i.

Modul de restructurare a datoriilor ntreprinderilor din sectorul energetic a fost stabilit prin Legea nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999. Conform acestei legi, Guvernul a devenit succesor de drepturi a ntreprinderilor privatizate n sectorul energetic, n persoana .S. Moldtranselectro. Conform art. 6 alin. 3 al acestei Legi, Guvernul urma s? nainteze propuneri privind sursele de finan?are a datoriilor creditoare transmise .S. Moldtranselectro.

Reclamantul a pretins n fa?a Cur?ii c? neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti din 26 aprilie 2002 era contrar? art. 6 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii).

Curtea a notat c? crean?a reclamantului fa?? de .S. Moldtranselectro echivala cu o crean?? fa?? de Guvern, deoarece conform Legii nr. 336, Guvernul, prin intermediul .S. Moldtranselectro, este succesor n drepturi a ntreprinderilor privatizate din sectorul energetic. Mai mult ca att, Guvernul, conform Legii nr. 336, urma s? identifice sursele de finan?are a datoriilor creditoare transmise .S. Moldtranselectro, iar ntreprinderea Moldtranselectro a dobndit drepturile ?i obliga?iile ntreprinderilor privatizate din sectorul energetic printr-un act normativ.

Curtea a respins obiec?ia Guvernului precum c? neexecutarea hot?rrii din 26 aprilie 2002 se datoreaz? omisiunii reclamantului, deoarece n cazul unei crean?e fa?? de Guvern n temeiul unei hot?rri judec?tore?ti, acesta este obligat s? execute hot?rrea judec?toreasc? la prima adresare.

Curtea a constatat violarea art. 6 1 al Conven?iei ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la Conven?ie deoarece hot?rrea judec?toreasc? din 26 aprilie 2002 nu a fost executat? timp de aproape 58 de luni ?i a acordat reclamantului EUR 1,943 (echivalentul a MDL 23,557 la ziua pronun??rii hot?rrii) cu titlu de prejudiciu material.

*  *  *

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a CEDO de c?tre dl G. Botezat, avocat din ?tefan Vod?.

Hot?rrile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, n limba englez?, pot fi accesate pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).