CtEDO a pronun?at hot?rrea n cauza Ovciarov c. Moldovei

12 04 2007

La 12 aprilie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Ovciarov c. Moldovei (cererea nr. 31228/02).

n aceast? cauz? reclamantul, Nicolai OVCIAROV, care este un cet??ean rus, la 22 ianuarie 1999 a cump?rat de la o persoan? X un apartament cu o odaie contra sumei de MDL 13,000 (echivalentul a USD 1,500 la acea dat?). Deoarece X nu a eliberat apartamentul cump?rat de reclamant, acesta a naintat o ac?iune mpotriva lui X, solicitnd evacuarea ei. X a naintat o ac?iune reconven?ional?, prin care a cerut declararea nul? a contractului de vnzare-cump?rare a apartamentului ?i repunerea p?r?ilor n situa?ia ini?ial? deoarece contractul a fost ncheiat prin fraud?.

La 16 martie 2000 Judec?toria sectorului Centru mun. Chi?in?u a pronun?at o hot?rre prin care a admis preten?iile lui X. n urma apelului naintat de reclamant, la 6 iulie 2000 Tribunalul mun. Chi?in?u a casat hot?rrea din 16 martie 2000 ?i a pronun?at o nou? decizie prin care a admis preten?iile reclamantului. La 3 octombrie 2000 Curtea de Apel a Republicii Moldova a respins recursul naintat de X ?i a men?inut decizia din 6 iulie 2000, care a devenit irevocabil?.

n urma recursului n anulare naintat de c?tre Procurorul General, la 6 iunie 2001, Curtea Suprem? de Justi?ie a casat decizia din 6 iulie 2000 ?i a pronun?at o nou? hot?rre prin care a decis trimiterea cauzei la reexaminare.

Dup? examinarea repetat? a cauzei, care a culminat cu decizia Cur?ii de Apel a Republicii Moldova din 18 aprilie 2002, preten?iile reclamantului au fost admise. n urma recursului n anulare repetat, la 29 mai 2002 Curtea Suprem? de Justi?ie a casat decizia din 18 aprilie 2002 cu respingerea preten?iilor reclamantului.

Dup? comunicarea cererii reclamantului depuse la CtEDO c?tre Guvern, Procurorul General a solicitat Cur?ii Supreme de Justi?ie revizuirea deciziei din 29 mai 2002 pe motiv c? Guvernul ?i reclamantul inten?ioneaz? s? ncheie un acord amiabil. La 5 octombrie 2005 Curtea Suprem? de Justi?ie a casat decizia sa din 29 mai 2002 ?i a ncetat procesul. Curtea Suprem? de Justi?ie nu a acordat reclamantului compensa?ii pentru pretinsele viol?ri ale Conven?iei.

ntre 29 mai 2002 ?i 5 octombrie 2005 apartamentul litigios a fost unit cu un alt apartament, iar 1/3 din noul apartament a fost vndut unei ter?e persoane. Dup? decizia din 5 octombrie 2005 reclamantul ?i ter?a parte au ini?iat ac?iuni reciproce mpotriva celuilalt cu privire la recunoa?terea dreptului de proprietate asupra apartamentului n litigiu. Aceste proceduri sunt pendinte pe rolul instan?elor na?ionale.

Reclamantul pretindea n fa?a Cur?ii c? prin casarea unei hot?rri judec?tore?ti n favoarea sa i-a fost nc?lcat dreptul de proprietate ?i dreptul la un proces echitabil.

CtEDO a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protec?ia propriet??ii) deoarece prin casarea unei hot?rri judec?tore?ti definitive printr-o procedur? nelimitat? n timp, lansat? de procuror, a fost nc?lcat principiul securit??ii raporturilor juridice.

Curtea a acordat reclamantului cu titlu de daune materiale EUR 22,300, ce reprezenta pre?ul de pia?? al apartamentului acordat reclamantului, EUR 2,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 800 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

 

*  *  *

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a CtEDO de c?tre dl Vitalie IORDACHI, membru al organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.

Hot?rrea CtEDO n aceast? cauz?, n limba englez?, poate fi accesat? pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).

Varianta electronic? a comunicatului de pres? poate fi accesat pe pagina web a Organiza?iei Juri?tii pentru drepturile omului (old.lhr.md/press/).