Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n iunie 2012

09 01 2012

n luna iunie 2012 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii contra Moldovei: Morozan c. Moldovei (cererea nr. 6503/04), Birca c. Moldovei (cererea nr. 37262/07) ?i Colioglo ?i al?ii c. Moldovei (cererile nr. 46272/08, 24024/09 ?i 30910/09).

 ***

n cauza Morozan, reclamantul Eugeniu Morozan, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1983 ?i locuie?te la Floreni.

La 13 iunie 2001, reclamantul a fost re?inut sub acuza?ia de furt de ma?in?. Potrivit reclamantului, el a fost maltratat de mai multe ori n timpul deten?iei. I s-a aplicat spnzur?toarea palestinian?; a fost lovit cu pumnii, cu picioarele ?i a fost b?tut cu bastonul pe corp, cap ?i pe t?lpile picioarelor. Conform unui raport medical din 4 iulie 2001, reclamantul avea edeme ?i vn?t?i pe coapsa dreapt?. n conformitate cu alt raport medical din 5 septembrie 2001, el a suferit o contuzie cranian?.

Reclamantul a fost ulterior condamnat la nou? ani de nchisoare.

La o dat? nespecificat?, reclamantul s-a plns la Procuratura Chi?in?u n privin?a presupusei maltrat?ri. ns?, plngerea lui a fost respins? ca nefondat? la 19 februarie 2004 pe motive necomunicate reclamantului.

La 3 aprilie 2008, reclamantul a fost eliberat din deten?ie.

Invocnd articolul 3 al Conven?iei, reclamantul s-a plns de faptul c? a fost maltratat n timpul arestului preventiv de c?tre poli?ie. De asemenea, el a invocat articolul 5 n privin?a ilegalit??ii arestului preventiv ?i articolul 6 al Conven?iei n privin?a inechit??ii procesului penal desf??urat mpotriva lui. n ceea ce prive?te ultima plngere, reclamantul a sus?inut c? instan?ele de judecat? nu au evaluat corect faptele cauzei ?i nu au aten?ionat unii martori despre r?spunderea penal? n caz de m?rturie mincinoas?. Reclamantul a invocat ?i articolele 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ?i 15 ale Conven?iei, ns? f?r? argumentare.

La 16 martie 2012, Guvernul a informat Curtea c? propune urm?toarea declara?ie unilateral?:

Guvernul recunoa?te c? a avut loc nc?lcarea drepturilor reclamantului garantate de articolul 3 al Conven?iei [...]

Guvernul propune s? acorde reclamantului suma total? de EUR 15,000. Aceast? sum?, care va acoperi prejudiciul moral ?i material, precum ?i costurile ?i cheltuielile,  va fi convertit? n lei moldovene?ti conform ratei aplicabile la data pl??ii ?i va fi scutit? de orice taxe care pot fi percepute. Ea va fi pl?tit? n termen de trei luni de la data notific?rii despre adoptarea deciziei Cur?ii n temeiul articolului 37 1 al Conven?iei Europene pentru Drepturile Omului. n cazul nepl??ii acestei sume n decursul perioadei de trei luni, Guvernul va pl?ti, de la expirarea acestei perioade pn? la executare, o dobnd? egal? cu rata minim? a dobnzii la creditele acordate de Banca Central? European?, la care vor fi ad?ugate trei procente. Plata va constitui solu?ionarea definitiv? a cauzei.

n lumina celor de mai sus, Guvernul solicit? Cur?ii s? radieze cererea, n conformitate cu articolul 37 1 (c) al Conven?iei.

n scrisoarea din 18 aprilie 2012 reclamantul ?i-a exprimat opinia c? Curtea nu ar trebui s? accepte declara?ia unilateral? a Guvernului, deoarece acesta nu a recunoscut expres faptul c? reclamantul a fost torturat n Comisariatul de Poli?ie al sectorului Ciocana ?i deoarece suma propus? de Guvern nu este suficient?. De asemenea, el a opinat c? Guvernul ar trebui s? recunoasc? ?i nc?lcarea articolului 13 al Conven?iei ?i s? compenseze suferin?ele morale suportate de p?rin?ii lui.

Avnd n vedere caracterul recunoa?terii din declara?ia unilateral? a Guvernului din 16 martie 2912, precum ?i suma compensa?iei propuse – care este comparabil? sumelor acordate n alte cauze (a se vedea I.D. v. Moldova, nr. 47203/06, 57, 30 noiembrie 2010 ?i Bisir and Tulus v. Moldova, nr. 42973/05, 68, 17 mai 2011), Curtea a considerat c? nu se justific? continuarea examin?rii aceste p?r?i a cererii (articolul 37 1(c)) (a se vedea, pentru principiile relevante, Tahsin Acar, citat? mai sus, ?i Meriakri v. Moldova (radierea), nr. 53487/99, 1 martie 2005), c? respectarea drepturilor omului garantate prin Conven?ie ?i Protocoalele sale nu impune continuarea examin?rii acestui cap?t de cerere (articolul 37 1 in fine) ?i prin urmare, aceasta trebuie radiat?.

n ceea ce prive?te plngerea reclamantului ntemeiat? pe articolul 13 al Conven?iei mpreun? cu articolul 3, Curtea a considerat c? aceasta nu ridic? probleme distincte.

Ct prive?te restul plngerilor, Curtea a considerat c? acestea sunt nentemeiate ?i noteaz? c? dosarul nu con?ine materiale care s? dovedeasc? c? prevederile invocate de c?tre reclamant au fost nc?lcate. Prin urmare, acest cap?t de cerere este v?dit nentemeiat n sensul articolului 35 3 al Conven?iei ?i trebuie s? fie respins n conformitate cu articolul 35 4 al Conven?iei.

***

n cauza Birca, reclamanta este dna Parascovia Brc?, n?scut? n 1982 ?i decedat? n 2011. Procedura este continuat? de veri?oara ?i succesoarea sa, dna Iuliania Teleghina.

Invocnd articolul 6 1 al Conven?iei ?i articolul 1 al Protocolului nr.1, reclamanta s-a plns de neexecutarea unei hot?rri judec?tore?ti definitive pronun?ate de Curtea Suprem? de Justi?ie la 6 aprilie 2005 prin care prim?ria a fost obligat? s? repare prejudiciul material cauzat prin confiscarea bunurilor n anii 1940.

Prezenta cauz? a fost comunicat? Guvernului n continuarea cauzei pilot Olaru et autres c. Moldova (nr. 476/07, 22539/05, 17911/08 ?i 13136/07, 28 iulie 2009)

La 12 aprilie 2011, decizia judec?toreasc? din 6 aprilie 2005 a fost executat? integral.

La 2 ?i 13 aprilie 2012, Curtea a primit acordurile de reglementare amiabil? semnate de p?r?i. Prin aceste declara?ii, Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? succesoarei reclamantei suma de 2 300 (dou? mii trei sute) de euro, iar reclamanta a renun?at la toate preten?iile mpotriva Republicii Moldova n privin?a faptelor car au stat la baza cererii. Aceast? sum? care va acoperi toate prejudiciile materiale ?i morale, precum ?i costurile ?i cheltuielile va fi convertit? n lei moldovene?ti conform ratei aplicabile la data pl??ii ?i va fi scutit? de orice taxe care pot fi percepute.

Curtea a luat not? de reglementarea amiabil? la care au ajuns p?r?ile, considernd c? reglementarea este bazat? pe respectarea drepturilor omului garantate prin Conven?ie ?i Protocoalele sale ?i nu constat? vreun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (articolul 37 1 in fine al Conven?iei) ?i a decis s? scoat? cererea de pe rol.

***

n cauza Colioglo ?i al?ii, lista p?r?ilor reclamante se g?se?te n anex?. Guvernul Republicii Moldova (Guvernul) a fost reprezentat de c?tre Agentul s?u, dl Vladimir Grosu.

Invocnd diverse articole ale Conven?iei, reclaman?ii s-au plns de neexecutarea unor hot?rri judec?tore?ti definitive.

La 1 iulie 2011, a intrat n vigoare o nou? lege (Legea nr. 87), care a instituit un recurs n vederea ob?inerii repar?rii prejudiciului cauzat prin neexecutarea ntr-un termen rezonabil a hot?rrilor judec?tore?ti definitive na?ionale sau prin durata excesiv? a procedurilor.

La 29 septembrie 2011, Curtea a informat reclaman?ii prin scrisori recomandate cu aviz de primire despre noua cale de recurs, ntrebndu-i dac? inten?ioneaz? s? o utilizeze n decursul termenului de prescrip?ie de ?ase luni stabilit de Legea nr. 87. Curtea a aten?ionat reclaman?ii c?, potrivit articolului 35 1 al Conven?iei, ea poate examina o chestiune doar dac? au fost epuizate c?ile de recurs na?ionale, iar nerespectarea acestei reguli poate constitui temei pentru declararea inadmisibilit??ii cererii. ntre altele, Curtea a aten?ionat reclaman?i c?, n baza articolului 37 1 al Conven?iei, absen?a unui r?spuns din partea lor ar putea determina Curtea s? considere c? ei nu doresc s? men?in? cererile lor ?i c?, prin urmare, le poate scoate de pe rol.

Scrisorile au fost recep?ionate de c?tre reclaman?i, ns? ace?tia nu au r?spuns la solicitarea Cur?ii.

Avnd n vedere similitudinea prezentelor cauze n ceea ce prive?te faptele ?i problemele de fond pe care le prezint?, Curtea consider? necesar s? le conexeze ?i decide s? le examineze mpreun?.

Curtea constat?, n continuare, c? reclaman?ii nu au r?spuns la scrisorile din 29 septembrie 2011. Avnd n vedere con?inutul acestora, ea conchide c? reclaman?ii nu doresc s? men?in? cererile lor, n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei (a se vedea ?i?canu c. Moldova (déc.),  nr. 17988/09, 14 februarie 2012).

Prin urmare, n conformitate cu articolul 37 1 in fine, Curtea consider? c? nu existe circumstan?e speciale care s? aduc? atingere drepturilor garantate de Conven?ie sau Protocoalele sale ?i care s? impun? continuarea examin?rii cererilor ?i prin urmare, este necesar de a scoate cererile de pe rol.