Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n iulie 2012

09 01 2013

n luna iulie 2012 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii contra Moldovei: Perhulov c. Moldovei (cererea nr. 27768/05), Levin?a c. Moldovei (cererea nr. 5116/08), Vieru c. Moldovei (cererea nr. 18506/05), Universul SA c. Moldovei (cererea nr. 2883/05) ?i Calancea c. Moldovei (cererea nr. 50425/11).

***

n cauza Perhulov, reclamanta este Lidia Perhulov, cet??ean al Republicii Moldova, n?scut? n 1946; ?i locuie?te la Chi?in?u.

La 2 decembrie 2002, reclamanta a fost concediat? din func?ia ocupat? de aceasta n cadrul societ??ii private N.

La 10 februarie 2003, reclamanta l-a chemat pe fostul s?u angajator n judecat? pe motiv c? nu a respectat procedura legal? de concediere.

La 30 iunie 2003, Judec?toria Ciocana a admis ac?iunea reclamantei, a dispus restabilirea ei n func?ie ?i a obligat angajatorul s?-i pl?teasc? reclamantei salariul pentru toat? perioada ct a absentat for?at de la serviciu. Aceast? hot?rre judec?toreasc? a fost men?inut? de Curtea de Apel Chi?in?u la 24 octombrie 2006 ?i de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie la 14 februarie 2007. Astfel, aceasta a devenit definitiv?.

La 12 iulie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire depus? de societatea N- ?i a trimis cauza la Judec?toria sectorului Ciocana pentru rejudecare, motivnd c? societatea N. a aflat circumstan?e noi la care nu a avut anterior acces ?i c? acestea sunt importante pentru solu?ionarea cauzei. Este vorba despre organigrama societ??ii N. la data de 1 octombrie 2003, despre dou? decizii adoptate la 1 iulie 2002 ?i 27 ianuarie 2003 ?i despre o alt? organigram? din data de 1 februarie 2003.

Prin hot?rrea judec?toreasc? din 5 octombrie 2007, Judec?toria sectorului Ciocana a respins ac?iunea depus? de reclamant?. La 2 aprilie 2008 ?i la 23 octombrie 2008, Curtea de Apel Chi?in?u, respectiv Curtea Suprem? de Justi?ie, au men?inut aceast? hot?rre judec?toreasc?.

La 10 martie 2009, Procurorul General al Republicii Moldova a depus o cerere de revizuire a deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie din 23 octombrie 2008. El ?i-a ntemeiat cererea, ntre altele, pe dispozi?iile articolului 449 g) al Codului de procedur? civil?, care prevede reexaminarea unei pricini n cazul unei cereri pendinte n fa?a Cur?ii.

Prin decizia din 18 mai 2009, Curtea Suprem? de Justi?iei a admis cererea Procurorului General.

Drept urmare, Curtea Suprem? de Justi?ie a casat decizia din 12 iulie 2007, precum ?i hot?rrile judec?tore?ti ulterioare. Instan?a de judecat? a confirmat propria sa decizia din 14 februarie 2007 ?i, implicit, hot?rrea judec?toreasc? din 30 iunie 2003 pronun?at? de Judec?toria sectorului Ciocana prin care a fost admis? ac?iunea reclamantei. Aplicnd direct articolul 41 al Conven?iei, Curtea Suprem? de Justi?ie a obligat statul s?-i pl?teasc? reclamantei 47 250 de lei moldovene?ti (MDL) (3 098,60 de euro  (EUR) la acea dat?) cu titlu de salariu nencasat n perioada 14 februarie 2007 – 18 mai 2009; 35 000 MDL (2 295,96 EUR) cu titlu de prejudiciu moral cauzat prin admiterea cererii de revizuire depuse de societatea N.; ?i 3 000 MDL (196,73 EUR) cu titlu de cheltuieli de judecat?.

La 9 iunie 2009, statul a transferat suma adjudecat? prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 18 mai 2009.

n ceea ce prive?te hot?rrea Judec?toriei sectorului Ciocana din 30 iunie 2003, reclamanta a sus?inut c? pn? n prezent aceasta nu a fost executat? integral.

La 3 noiembrie 2011, reclamanta a depus o ac?iune n desp?gubire mpotriva statului pentru neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti n cauz?. Ea a invocat dispozi?iile Legii nr. 87 din 1 iulie 2011 privind repararea de c?tre stat a prejudiciului cauzat prin nc?lcarea dreptului la judecarea n termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la  executarea n termen rezonabil a hot?rrii judec?tore?ti.

n ceea ce prive?te noul recurs intern instituit prin Legea nr. 87 din 1 iulie 2011, dispozi?iile pertinente au fost rezumate n cauza Manascurta c. République de Moldova ((déc.), nr. 31856/07,  11-12, 14 februarie 2012).

Invocnd articolul 6 1 al Conven?iei, reclamanta a reclamat durata excesiv? a procesului civil ini?iat de ea.

n temeiul aceluia?i articol, ea a sus?inut c? casarea de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie la 12 iulie 2007 a hot?rrii judec?tore?ti pronun?ate de Judec?toria sectorului Ciocana la 30 iunie 2003 a adus atingere principiului securit??ii raporturilor juridice.

n baza aceluia?i articol 6 1 al Conven?iei, reclamanta s-a plns de faptul c? judec?torii au fost p?rtinitori ?i de modul n care instan?ele judec?tore?ti civile au apreciat probele n cadrul procesului care a precedat adoptarea deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie din 18 mai 2009.

Invocnd articolele 6 ?i 13 ale Conven?iei, ea a sus?inut c? hot?rrea judec?toreasc? din 30 iunie 2003 nu a fost executat? corespunz?tor.

Reclamanta s-a plns n temeiul articolului 6 1 al Conven?iei c? prin casarea hot?rrii judec?tore?ti din 30 iunie 2003, Curtea Suprem? de Justi?ie a f?cut abuz de procedura de revizuire.

Guvernul a sus?inut c?, ?innd cont de decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 18 mai 2009, reclamanta a pierdut calitatea de victim?. Acesta a notat c? statul a recunoscut c? n spe?? a avut loc nc?lcarea principiului securit??ii raporturilor juridic? ?i c? reclamanta a ob?inut redresarea adecvat? n raport cu aceast? nc?lcare.

Reclamanta a r?spuns c? suma desp?gubirilor acordate de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie prin decizia din 18 mai 2009 nu este n m?sur? s? acopere toate prejudiciile suferite.

n spe??, Curtea a notat c? reclamantei i s-au acordat aproximativ 3 300 EUR cu titlu de prejudiciu material. Curtea Suprem? de Justi?ie a acordat reclamantei ?i salariul nencasat n perioada n care hot?rrea judec?toreasc? din 30 iunie 2003 a fost nevalid?, precum ?i suma acordat? cu titlu de cheltuieli de judecat?. Ţinnd cont de circumstan?ele cauzei, Curtea consider? c? repara?ia acordat? de Curtea Suprem? de Justi?ie cu acest titlu este n general corespunz?toare  (a se vedea, cu titlu de exemplu, Cojocaru c. République de Moldova, nr. 35251/04,  43, 15 noiembrie 2011).

n ceea ce prive?te desp?gubirile morale n sum? de 2 296 EUR, Curtea noteaz? c? acestea sunt similare cu cele acordate de Curtea n cauze de acela?i gen (a se vedea, cu titlu de exemplu, Ro?ca c. République de Moldova, nr. 6267/02, 41, 22 martie 2005; Melnic c. République de Moldova, nr. 6923/03,  53, 14 noiembrie 2006).

Amintind faptul c? Curtea poate accepta c? sumele acordate de stat, chiar ?i n cazul n care acestea sunt inferioare celor stabilite de ea, nu sunt nerezonabile (Dubjakova c. Slovaquie (déc.), nr. 67299/01, 19 octombrie 2004), Curtea consider? c? desp?gubirile acordate n spe?? de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie pot fi apreciate ca fiind n m?sur? s? repare nc?lcarea admis?.

n cele din urm?, Curtea constat? c?, n prezenta cauz?, plata sumelor acordate a avut loc n mai pu?in de o lun? de la adoptarea deciziei judec?tore?ti prin care au fost adjudecate.

n aceste condi?ii, Curtea a considerat c? redresarea acordat? de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie n spe?? este suficient? ?i corespunz?toare.

Reiese c? reclamanta nu poate s? pretind? n continuare c? este victima, n sensul articolului 34 al Conven?iei, a nc?lc?rii articolului  6 1 al Conven?iei pe motivul anul?rii hot?rrii judec?tore?ti definitive pronun?ate n favoarea sa. Aceast? parte a cererii este, prin urmare, v?dit nefondat? ?i trebuie respins? n conformitate cu articolul 35 3 ?i 4 al Conven?iei.

 Reclamanta s-a plns, n temeiul articolelor 6 1 ?i 13 ale Conven?iei, de faptul c? hot?rrea judec?toreasc? din 30 iunie 2003 nu a fost executat? integral. Ea a sus?inut c? fostul s?u angajator, societatea N., nu a restabilit-o n func?ie.

Curtea a luat act de inten?ia reclamantei de a epuiza noua cale de recurs introdus? prin Legea nr. 87 din 1 iulie 2011 privind repararea de c?tre stat a prejudiciului cauzat prin nc?lcarea dreptului la judecarea n termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la  executarea n termen rezonabil a hot?rrii judec?tore?ti.

Reiese c? plngerea reclamantei privind neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti din 30 iunie 2003 este prematur? ?i trebuie respins? n conformitate cu articolul 35  1 ?i   4 al Conven?iei.

Invocnd articolul 6 al Conven?iei, reclamanta s-a plns de faptul c? instan?ele judec?tore?ti interne au tergiversat pricina civil? intentat? de c?tre ea.

Curtea a notat c? reclamanta nu a formulat aceast? plngere n cadrul procedurii privind noua cale de recurs intern? introdus? prin Legea nr. 87 din 1 iulie 2011. Prin urmare, plngerea privind durata nerezonabil? a procesului civil trebuie respins? pentru neepuizarea c?ilor de recurs interne, n conformitate cu articolul 35  1 ?i   4 al Conven?iei.

n fine, reclamanta a pretins, n temeiul articolului 6 1 al Conven?iei, c? judec?torii na?ionali, n cadrul procedurii care a precedat adoptarea deciziei favorabile a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 18 mai 2009, nu au fost impar?iali ?i au apreciat eronat probele din dosar.

Curtea a notat c? reclamanta nu a men?inut n observa?iile sale recente aceste preten?ii. Prin urmare, acestea nu sunt suficient ntemeiate. Ţinnd cont de ansamblul materialelor pe care le de?ine, ?i n m?sura n care chestiunile reclamante se afl? n competen?a sa, Curtea a constatat c? ele nu relev? nicio aparen?? a vreunei nc?lc?ri a drepturilor ?i libert??ilor fixate n Conven?ie ?i le-a declarat ca inadmisibile.

***

n cauza Levin?a, reclamantul Aurel Levinta, invocnd articolul 3 al Conven?iei, s-a plns de faptul c? a fost supus maltrat?rii din partea poli?iei.

La 10 mai 2012 ?i la 11 iunie 2012, Curtea a primit acordurile de reglementare amiabil? semnate de p?r?i. Prin aceste declara?ii, Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? succesoarei reclamantei suma de 15 000  de euro, iar reclamantul a renun?at la toate preten?iile mpotriva Republicii Moldova n privin?a faptelor car au stat la baza cererii. Aceast? sum? care va acoperi toate prejudiciile materiale ?i morale, precum ?i costurile ?i cheltuielile va fi convertit? n lei moldovene?ti conform ratei aplicabile la data pl??ii ?i va fi scutit? de orice taxe care pot fi percepute.

Curtea a luat not? de reglementarea amiabil? la care au ajuns p?r?ile, considernd c? reglementarea este bazat? pe respectarea drepturilor omului garantate prin Conven?ie ?i Protocoalele sale ?i nu constat? vreun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (articolul 37 1 in fine al Conven?iei) ?i a decis s? scoat? cererea de pe rol.

***

n cauza Vieru, reclaman?ii sunt dna Alexandra Vieru, dl Timofei Vieru, dna Natalia Vieru ?i dl Valeriu Vieru sunt cet??eni ai Republicii Moldova, n?scu?i n 1950, 1976, 1971 ?i n 1971.

Invocnd articolul 6 1 al Conven?iei ?i articolul 1 al Protocolului nr. 1, reclaman?ii s-au plns de neexecutarea unei hot?rri judec?tore?ti definitive pronun?ate n favoarea lor.

La 1 iulie 2011 a intrat n vigoare o nou? lege (Legea nr. 87) care a instituit un recurs n vederea ob?inerii repar?rii prejudiciului cauzat prin neexecutarea ntr-un termen rezonabil a hot?rrilor judec?tore?ti definitive na?ionale sau prin durata excesiv? a procedurilor.

La 29 septembrie 2011, Curtea a informat reclaman?ii printr-o scrisoare recomandat? cu aviz de primire despre noua cale de recurs, ntrebndu-i dac? inten?ioneaz? s? o utilizeze n decursul termenului de prescrip?ie de ?ase luni stabilit de Legea nr. 87. Curtea a aten?ionat reclaman?ii c?, potrivit articolului 35 1 al Conven?iei, ea poate examina o chestiune doar dac? au fost epuizate c?ile de recurs na?ionale, iar nerespectarea acestei reguli poate constitui temei pentru declararea inadmisibilit??ii cererii. ntre altele, Curtea a aten?ionat reclaman?i c?, n baza articolului 37 1 al Conven?iei, absen?a unui r?spuns din partea lor ar putea determina Curtea s? considere c? ei nu doresc s? men?in? cererile lor ?i c?, prin urmare, le poate scoate de pe rol.

Scrisoarea a fost recep?ionat? de c?tre reclaman?i, ns? ace?tia nu au r?spuns la solicitarea Cur?ii.

Curtea a constatat, n continuare, c? reclaman?ii nu au r?spuns la scrisoarea din 29 septembrie 2011. Avnd n vedere con?inutul acesteia, ea conchide c? reclaman?ii nu doresc s? men?in? cererea lor, n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei (a se vedea ?i?canu c. Moldova (déc.),  nr. 17988/09, 14 februarie 2012).

Prin urmare, n conformitate cu articolul 37 1 in fine, Curtea a considerat c? nu exist? circumstan?e speciale care s? aduc? atingere drepturilor garantate de Conven?ie sau Protocoalele sale ?i care s? impun? continuarea examin?rii cererii ?i a decis s? scoat? cererea de pe rol.

***

n cauza Universul SA, reclamantul este o societate cu r?spundere limitat? din Republica Moldova, cu sediul la Orhei.

Hot?rrea judec?toreasc? pronun?at? n favoarea societ??ii reclamante de c?tre prima instan?? a fost casat? de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie n urma admiterii recursului tardiv al p?r?ii adverse.

Partea reclamant? a pretins c? admiterea recursului tardiv declarat de partea advers? a adus atingere principiului securit??ii raporturilor juridice.

n urma e?ecului p?r?ilor de a ajunge la un acord de reglementare amiabil? a cauzei, Guvernul a informat Curtea, prin scrisoarea din 21 decembrie 2011, c? propune s? fac? o declara?ie unilateral? n vederea reglement?rii chestiunii formulate n cerere. n plus, Guvernul a solicitat Cur?ii s? scoat? cererea de pe rolul s?u n conformitate cu articolul 37 al Conven?iei.

Declara?ia prevedea c? Guvernul a recunoscut c? n rezultatul admiterii recursului tardiv a avut loc nc?lcarea drepturilor societ??ii reclamante garantate de articolul 6 1 al Conven?iei. (...) Guvernul, n baza propriei aprecieri a faptelor n cauz? ?i ?innd cont de jurispruden?a Cur?ii, ofer? cu titlu de satisfac?ie echitabil? suma total? de  2 300 euro (EUR) (...)

Societatea reclamant? nu a prezentat niciun comentariu pe marginea declara?iei Guvernului.

Avnd n vedere caracterul recunoa?terii din declara?ia unilateral? a Guvernului, precum ?i suma compensa?iei propuse – care este comparabil? sumelor acordate n alte cauze (a se vedea, de exemplu,, Cojocaru c. République de Moldova [comité], nr. 35251/04,  40-50, 15 noiembrie 2011) –, Curtea a considerat c? nu se justific? continuarea examin?rii aceste p?r?i a cererii (articolul 37 1(c)) ?i a decis s? scoat? cererea de pe rol.

***

n cauza Calancea, reclamantul este dl Radu Calancea, cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1991. El locuie?te la Chi?in?u.

Invocnd articolul 3 al Conven?iei, reclamantul s-a plns de maltratare din partea poli?iei.

La 29 mai 2012 ?i 15 iunie 2012, Curtea a primit declara?iile de reglementare amiabil? semnate de c?tre p?r?i, potrivit c?rora, reclamantul a acceptat s? renun?e la orice preten?ii mpotriva Republicii Moldova n privin?a faptelor care au stat la baza acestei cereri, iar Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? acestuia 14 548 de euro pentru acoperirea prejudiciului material ?i moral, precum ?i a costurilor ?i cheltuielilor.

Curtea a luat not? de reglementarea amiabil? la care au ajuns p?r?ile, considernd c? reglementarea este bazat? pe respectarea drepturilor omului garantate prin Conven?ie ?i Protocoalele sale ?i nu constat? vreun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (articolul 37 1 in fine al Conven?iei) ?i a decis s? scoat? cererea de pe rol.