Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n septembrie 2012

09 01 2013

n luna septembrie 2012 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii contra Moldovei: Povestca c. Moldovei (cererea nr. 12765/04), Glasul Na?iunii SRL c. Moldovei (cererea nr. 61404/09), Panilino SRL c. Moldovei (cererea nr. 32842/08), Vasiliu c. Moldovei (cererea nr. 39508/06) ?i Lazar c. Moldovei (cererea nr. 2156/08).

***

n cauza Povestca, reclamantul este dnul Stepan Povestca, cet??ean al Republicii Moldova, care s-a n?scut n anul 1968 ?i care locuie?te n Ciute?ti.

Invocnd articolul 3 al Conven?iei, reclamantul s-a plns de faptul c? a fost supus unor tratamente inumane ?i degradante din partea ofi?erilor de poli?ie n timpul afl?rii sale n custodia poli?iei ?i de faptul c? nu a beneficiat de un tratament adecvat n perioada deten?iei sale. De asemenea, el s-a plns de faptul c? urm?rirea penal? efectuat? de c?tre autorit??i n privin?a plngerilor sale referitoare la rele tratamente nu a fost efectiv?.

La 6 ?i 22 iunie 2012, Curtea a primit declara?ii de reglementare amiabil? a cauzei semnate de c?tre p?r?ile n proces. Prin aceste declara?ii, Guvernul s-a obligat s? pl?teasc? reclamantului suma de 15,000 (cincisprezece mii) euro ?i reclamantul s-a obligat s? renun?e la orice preten?ii ulterioare mpotriva Republicii Moldova n ceea ce prive?te faptele care au dat na?tere acestei cereri.

Curtea a luat not? de reglementarea amiabil? la care au ajuns p?r?ile, fiind convins? c? reglementarea este bazat? pe respectarea drepturilor omului garantate prin Conven?ie ?i Protocoalele sale ?i nu constat? vreun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (articolul 37 1 in fine al Conven?iei); ?i a decis s? scoat? cererea de pe rolul s?u.

***

n cauza Glasul Na?iunii SRL, reclamanta este o societate cu r?spundere limitat? nregistrat? n Republica Moldova, cu sediul la Chi?in?u.

Invocnd articolele 6 ?i 13 ale Conven?iei ?i articolul 1 al Protocolului nr.1, reclamanta s-a plns de neexecutarea unei hot?rri judec?tore?ti definitive pronun?ate de Curtea de Apel Chi?in?u la 4 august 2008. n virtutea acestei hot?rri judec?tore?ti, Consiliul municipal Chi?in?u era obligat? s? elibereze reclamantului anumite documente care s?-i permit? s? privatizeze un imobil.

Prin scrisoarea din 21 martie 2012, reclamanta a informat Grefa c? nu dore?te men?inerea cererii n fa?a Cur?ii, deoarece a privatizat, la o dat? nespecificat?, imobilul litigios ?i c? dreptul s?u de proprietate a fost nscris n cartea funciar?. Ea a solicitat radierea cererii de pe rolul Cur?ii.

n lumina celor de mai sus, Curtea a conchis c? partea reclamant? nu dore?te continuarea cauzei sale, n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei. Prin urmare, n conformitate cu articolul 37 1 in fine, Curtea a considerat c? nu exist? nicio circumstan?? deosebit? care s? aduc? atingere drepturilor garantate de Conven?ie ?i de Protocoalele sale ?i care s? impun? continuarea examin?rii cererii; ?i a decis s? scoat? cererea de pe rol.

***

n cauza Panilino SRL, reclamantul este o societate cu r?spundere limitat? nregistrat? n Republica Moldova.

La 24 iunie 2005 a fost pronun?at? n favoarea societ??ii reclamante o hot?rre judec?toreasc? definitiv?, care a fost executat? in integralitate la 7 iulie 2009.

La 27 iulie 2011, societatea reclamant? a introdus mpotriva statului o ac?iune judec?toreasc? n baza Legii nr.87 (a se vedea paragraful 6 de mai jos). Societatea reclamant? a solicitat repararea prejudiciului cauzat prin neexecutarea ntr-un termen rezonabil a hot?rrii judec?tore?ti din 24 iunie 2005. La 12 decembrie 2011, ea a precizat suma preten?iilor sale. Prima ?edin?? de judecat? a avut loc la 2 mai 2012, care a rezultat n amnarea ?edin?ei pentru data de 27 iunie 2012. ns?, ?edin?a de judecat? nu a avut loc din cauza absen?ei judec?torului. ?edin?a a fost din nou amnat? pentru 17 octombrie 2012.

Avnd n vedere aceste amn?ri, societatea reclamant? ?i-a exprimat ndoiala n privin?a efectivit??ii ?i a celerit??ii noului recurs.

La 21 aprilie 2011, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.87 privind repararea de c?tre stat a prejudiciului cauzat prin nc?lcarea dreptului la judecarea n termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea n termen rezonabil a hot?rrii judec?tore?ti. La 1 iulie 2011, legea a intrat n vigoare.

F?r? a invoca Conven?ia sau Protocoalele sale, societatea reclamant? s-a plns n fond de nc?lcarea articolelor 6 1 ?i 13 ale Conven?iei pe motivul duratei excesive ?i a ineficien?ei recursului intern introdus de Legea nr.87.

Societatea reclamant? a reclamant ineficien?a recursului introdus prin Legea nr.87, deoarece ea consider? c? instan?ele judec?tore?ti na?ionale nu vor s? aplice criteriile pentru indemniza?ii stabilite de Curte, iar compensa?iile acordate de instan?ele judec?tore?ti na?ionale sunt net inferioare celor acordate de Curtea de la Strasbourg.

Curtea a notat c? n spe?? procedura angajat? de societatea reclamant? n baza Legii nr.87 este pendinte n instan?ele de judecat? na?ionale. Avnd n vedere constat?rile Cur?ii n cauzele Balan ?i Manascurta, Curtea a notat c? este obliga?ia reclaman?ilor s? a?tepte epuizarea acestui nou recurs pus la dispozi?ia lor de legea intern?. Reiese c? plngerea reclamantei este prematur? ?i trebuie respins? pentru neepuizarea c?ilor de recurs interne, n conformitate cu articolul 35  1 ?i  4 al Conven?iei.

n ceea ce prive?te durata acestei proceduri, Curtea aminte?te c? criteriile aplicabile pentru evaluarea duratei procedurilor comune nu trebuie aplicate ?i acestei proceduri (a se vedea, Gagliano Giorgi c. Italie, nr. 23563/07, 69, 6 martie 2012), avnd n vederea natura recursului instaurat prin Legea nr.87 ?i faptul c? aceste cauze nu prezint? nicio complexitate. n spe??, ea noteaz? c? perioada de 3 luni prev?zut? de Legea nr.87 pentru examinarea ac?iunilor privind executarea tardiv? a hot?rrilor judec?tore?ti definitive a fost dep??it? cu mult.

ns?, Curtea a notat c? procedura instituit? de Legea nr.87 este cu totalmente nou? pentru sistemul judec?toresc moldovenesc, motiv pentru care sunt posibile anumite disfunc?ionalit??i n aplicarea ei. Mai mult, ea relev? faptul c? dup? intrarea n vigoare a legii, mai mult de 300 de reclaman?i n fa?a Cur?ii au fost dirija?i c?tre instan?ele judec?tore?ti na?ionale, iar marea lor majoritate au depus ac?iuni la Judec?toria R?cani ?i la Curtea de Apel Chi?in?u. A?adar, sunt previzibile anumite dezechilibre n func?ionarea acestor instan?e de judecat?, inclusiv prelungirea termenului pentru examinarea acestor cauze. n orice caz, situa?ia din prezenta cauz? r?mne izolat?, deoarece Curtea nu a fost informat? despre existen?a altor cauze similare n care s-au admis ntrzieri att de mari.

n asemenea condi?ii, ntrzierea de un an nu poate fi considerat? excesiv? n prezenta cauz?.

Prin urmare, Curtea a considerat c? plngerea privind durata excesiv? a procedurii instituite de Legea nr.87 este v?dit nefondat? ?i trebuie respins? n conformitate cu articolul 35 3 ?i 4 al Conven?iei ca inadmisibil?.

***

n cauza Vasiliu, reclamanta dna Efimia Vasiliu, invocnd articolele 6 1 ?i 13 ale Conven?iei ?i articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie, reclamantul s-a plns de neexecutarea unei hot?rri judec?tore?ti definitive care a fost pronun?at? n favoarea sa.

La 1 iulie 2011, a intrat n vigoare o nou? lege (Legea nr. 87), prin care a fost instituit un remediu pentru repararea prejudiciului cauzat de durata excesiv? a procedurilor ?i mpotriva problemei neexecut?rii ntr-un termen rezonabil a hot?rrilor judec?tore?ti definitive.

Printr-o scrisoare recomandat?, cu confirmarea de primire la 29 septembrie 2011, Curtea a informat reclamantul despre noul remediu, ntrebndu-l dac? el inten?ioneaz? s? fac? uz de acest remediu n termen de ?ase luni stabilit de Legea nr. 87. Aten?ia reclamantului a fost atras? asupra faptului c? potrivit articolului 35 1 al Conven?iei, Curtea poate examina o chestiune doar dup? epuizarea tuturor c?ilor interne de recurs ?i omisiunea de a respecta aceast? regul? ar putea reprezenta motiv pentru declararea cererii inadmisibile. n conformitate cu articolul 37 1 al Conven?iei, Curtea de asemenea a avertizat reclamantul asupra faptului c? lipsa unui r?spuns din partea acestuia poate duce la concluzia c? el nu mai dore?te s?-?i men?in? cererea sa pe rol ?i prin urmare, Curtea poare decide radierea acestei cereri de pe rol.

Reclamantul a primit scrisoarea, ns? nu a r?spuns la ea.

Curtea a observat c? reclamantul nu a r?spuns la scrisoarea sa din 29 septembrie 2011. Avnd n vedere con?inutul acestei scrisori, ea consider? c? reclamantul nu mai dore?te s?-?i men?in? cererea, n sensul articolului 37 1 (a) al Conven?iei (?i?canu c. Moldova (déc.), nr. 17988/09, 14 februarie 2012) ?i a decis s? scoat? cererea de pe rol.

***

n cauza Lazar, reclamantul Aurel Lazar, invocnd articolele 3 ?i 13 ale Conven?iei, reclamantul s-a plns de faptul c? a fost supus unor rele tratamente n timpul deten?iei sale ?i de lipsa unei urm?riri penale efective din partea autorit??ilor.

La 18 ?i 20 iulie 2012, Curtea a primit declara?ii de reglementare amiabil? a cauzei semnate de c?tre p?r?ile n proces. Prin aceste declara?ii, Guvernul s-a obligat s? pl?teasc? reclamantului suma de 15,000 (cincisprezece mii) euro ?i reclamantul s-a obligat s? renun?e la orice preten?ii ulterioare mpotriva Republicii Moldova n ceea ce prive?te faptele care au dat na?tere acestei cereri.

Curtea a luat not? de reglementarea amiabil? la care au ajuns p?r?ile, fiind convins? c? reglementarea este bazat? pe respectarea drepturilor omului garantate prin Conven?ie ?i Protocoalele sale ?i nu constat? vreun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii ?i a decis s? scoat? cerea de pe rol.