n martie 2007 CtEDO a pronun?at decizii de radiere n ?ase cauze contra Moldovei

19 04 2007

n luna martie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at ?ase decizii de radiere a cauzelor CEBAN c. Moldovei, GROSU ?.a. c. Moldovei, HRISTOV c. Moldovei, ROPOTAN c. Moldovei (4 decizii din 13.03.2007), CUMATRENCO ?.a. c. Moldovei ?i GURANDA c. Moldovei (2 decizii din 20.03.2007) de pe rolul s?u n temeiul art. 37 1 (a) al Conven?iei.

 ***

n cauza CEBAN c. Moldovei (cererea nr. 21367/04), reclamantul a fost recunoscut vinovat de comiterea unei contraven?ii administrative printr-o decizie judec?toreasc? din 25.09.2003 ?i a fost sanc?ionat cu arest administrativ pe un termen de 5 zile. Sanc?iunea a fost pus? n aplicare la 01.10.2003. La 10.10.2003 Curtea de Apel Chi?in?u a admis cererea reclamantului din 03.10.2003 ?i a suspendat executarea deciziei din 25.09.2003.

La 02.10.2003 decizia din 25.09.2003 a fost contestat? cu recurs de c?tre avocatul reclamantului pe motiv c? instan?a nu a audiat martorii solicita?i de reclamant, c? sanc?iunea a fost prea sever? ?i nu au fost luate n calcul circumstan?ele atenuante. La 23.10.2003 Curtea de Apel Chi?in?u a examinat recursul n lipsa reclamantului ?i a avocatului s?u f?r? ca ace?tia s? fie cita?i ?i a respins recursul din 02.10.2003 ca nentemeiat. n motivarea deciziei sale instan?a de recurs a notat doar c? cererea de recurs este nefondat?.

Reclamantul pretindea violarea art. 6 1 al Conven?iei (echitatea procedurilor judiciare) ?i a art. 2 al Protocolului nr. 7 la Conven?ie (dreptul la un nivel dublu de jurisdic?ie n materie penal?) deoarece procedurile judiciare prin care el a fost atras la r?spundere contraven?ional? au fost inechitabile, iar statul nu i-a garantat un drept de a contesta cu apel decizia din 25.09.2003.

La 10.01.2007 Curtea a primit un acord ncheiat ntre Agentul Guvernamental ?i avocatul reclamantului. F?cndu-se referire la hot?rrea CtEDO n cauza Ziliberberg c. Moldovei, p?r?ile au convenit c? Guvernul va pl?ti reclamantului, n termen de 3 luni de zile de la radierea cererii de c?tre CtEDO n temeiul ncheierii acordului amiabil, suma de EUR 950, iar reclamantul va retrage cererea sa.  

Curtea a luat act de acordul semnat de p?r?i ?i a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie, radiind cererea de pe rolul s?u n temeiul art. 37 1 (a) al Conven?iei.

***

n cauza GROSU ?.a. c. Moldovei (cererea nr. 21118/03), reclaman?ii, 5 persoane fizice, au ob?inut o hot?rre judec?toreasc? irevocabil? prin care Ministerul Finan?elor a fost obligat s? pl?teasc? tat?lui lor, care era fost judec?tor, o indemniza?ie unic? n m?rime de MDL 257,874.15 drept compensa?ie pentru pierderea capacit??ii de munc? n urma unei boli profesionale. La 09.10.2002 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul n anulare depus de Procuratura General?, a casat hot?rrea judec?toreasc? n favoarea tat?lui reclaman?ilor ?i a respins ac?iunea ca nentemeiat?.

La 03.04.2003, reclaman?ii au depus o cerere la CtEDO prin care pretindeau violarea art. 6 1 al Conven?iei (securitatea raporturilor juridice) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii) prin casarea hot?rrii judec?tore?ti n favoarea tat?lui lor ca urmare a admiterii recursului n anulare.

Dup? comunicarea cererii, Agentul Guvernamental a solicitat Procuraturii Generale depunerea unei cereri de revizuire la decizia din 09.10.2002. La 06.05.2004, Procuratura General? a depus cererea de revizuire n temeiul art. 449 (j) al Codului de procedur? civil?. La 06.10.2004 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire, a casat decizia din 09.10.2002 ?i a remis pricina la rejudecare. n urma reexamin?rii pricinii, care a culminat cu decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 04.05.2005, cererea de chemare n judecat? a fost respins?.

La 14.03.2006 dl Vladimir GROSU a depus o cerere de revizuire la decizia din 04.05.2005. La 22.03.2006 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire, a casat decizia din 09.10.2002 ?i toate celelalte hot?rri ulterioare ?i a ncetat procedura judiciar?. Instan?a a constatat c? prin admiterea recursului n anulare a fost violat art. 6 1 al Conven?iei a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie ?i a acordat reclaman?ilor MDL 168,477 ca dobnd? pentru imposibilitatea de a folosi suma de MDL 257,874.15 (n temeiul art. 619 al Codului civil al Republicii Moldova), EUR 9,500 cu titlu de prejudicii morale ?i EUR 1,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

La 03.05.2006 reclaman?ii au informat Curtea despre decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 22.03.2006 ?i c?, datorit? sumelor acordate prin aceast? hot?rre judec?toreasc?, nu mai doresc s? men?in? cererea pe rolul Cur?ii. La 26.06.2006 Guvernul a prezentat Cur?ii chitan?ele ce confirmau c? reclaman?ii au primit sumele acordate prin decizia din 22.03.2006 ?i prin hot?rrea casat? prin recurs n anulare.

Curtea a notat c? reclamantul nu mai dore?te s?-?i men?in? cererea pe rol ?i nici o circumstan?? special? nu justific? men?inerea cererii respective pe rolul Cur?ii, radiind cererea de pe rolul s?u n temeiul art. 37 1 (a) al Conven?iei.

***

n cauza HRISTOV c. Moldovei (cererea nr. 5505/04), reclamantul pretindea violarea art. 6 1 al Conven?iei (termenul rezonabil) ?i a art. 1 la Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii) prin neexecutarea unei hot?rri judec?tore?ti executorii.

Dup? comunicarea cererii c?tre Guvern, la 19.12.2005 hot?rrea judec?toreasc? a fost executat?. La 21.12.2005 ?i 02.03.2006 Curtea a primit de la Guvern 2 scrisori prin care era informat? c? suma datorat? prin hot?rrea judec?toreasc? a fost pl?tit? reclamantului. Aceste scrisori au fost trimise reclamantului pentru a fi prezentate observa?ii. Reclamantul a fost rugat s? se expun? asupra lor pn? la 23.03.2006. Neprimind nici un r?spuns, la 21.11.2006 Curtea a expediat 2 scrisori recomandate reclamantului ?i avocatului s?u. n scrisori Curtea a notat c? termenul pentru prezentarea observa?iilor a expirat, nu a fost solicitat? extinderea acestui termen ?i c? ea ar putea radia cererea de pe rol. Reclamantul ?i avocatul s?u au primit scrisorile ns? nu au r?spuns.

Curtea a ajuns la concluzia c? reclamantul nu mai dore?te s?-?i men?in? cererea pe rol ?i nici o circumstan?? special? nu justifica men?inerea cererii respective pe rolul Cur?ii, radiind cererea de pe rolul s?u n temeiul art. 37 1 (a) al Conven?iei.  

***

n cauza ROPOTAN c. Moldovei (cererea nr. 18678/04), reclamantul pretindea violarea art. 6 1 al Conven?iei (termenul rezonabil), art. 8 al Conven?iei (dreptul la respectarea vie?ii private), a art. 14 al Conven?iei (interzicerea discrimin?rii) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii) prin neexecutarea unei hot?rri judec?tore?ti executorii privind recalcularea pensiei de c?tre Departamentul Vamal.

Cererea a fost comunicat? Guvernului. La 06.04.2005 Curtea a solicitat reclamantului s? prezinte observa?iile sale la observa?iile Guvernului pn? la 18.05.2005. Neprimind nici un r?spuns, la 08.12.2005 Curtea a expediat o scrisoare recomandat? reclamantului, notnd c? termenul pentru prezentarea observa?iilor a expirat, nu a fost solicitat? extinderea acestui termen ?i c? ea ar putea radia cererea de pe rol. Reclamantul a primit scrisoarea ns? nu a r?spuns.

Curtea a ajuns la concluzia c? reclamantul nu mai dore?te s?-?i men?in? cererea pe rol ?i nici o circumstan?? special? nu justifica men?inerea cererii respective pe rolul Cur?ii, radiind cererea de pe rolul s?u n temeiul art. 37 1 (a) al Conven?iei.

***

n cauza CUMATRENCO ?.a. c. Moldovei (cererea nr. 28209/03), reclamantul, care este fost judec?tor la Curtea Suprem? de Justi?ie, a demisionat din motive de s?n?tate n anul 1997. El a solicitat Ministerului Finan?elor, n temeiul Legii cu privire la statutul judec?torului, s? i fie pl?tit? o indemniza?ie unic? n m?rime de MDL 245,855. Deoarece Ministerul Finan?elor a refuzat s? pl?teasc? indemniza?ia, reclamantul a depus o cerere de chemare n judecat? solicitnd obligarea Ministerului s? n pl?teasc? indemniza?ia. Printr-o hot?rre din 18.06.2002 a Judec?toriei sectorului R?cani din mun. Chi?in?u, preten?iile reclamantului au fost admise integral. Aceast? hot?rre nu a fost contestat? cu apel ?i a devenit irevocabil?. La cererea Ministerului Finan?elor, Procurorul General a depus recurs n anulare la hot?rrea din 18.06.2002. La 16.10.2002, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul n anulare, a casat hot?rrea din 18.06.2006 ?i a respins preten?iile reclamantului. 

La 15.04.2003, reclamantul a depus cererea la CtEDO n care pretindea violarea art. 6 1 al Conven?iei (securitatea raporturilor juridice ?i echitatea procedurilor judiciare) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii) prin casarea hot?rrii judec?tore?ti din 18.06.2002 ca urmare a admiterii recursului n anulare ?i violarea art. 6 1 al Conven?iei (echitatea procedurilor judiciare) prin respingerea cererii de recuzare a judec?torilor care au examinat recursul n anulare ?i prin examinarea recursului n anulare la 16.10.2002 n lipsa sa.

La 04.03.2004 reclamantul a decedat, iar reprezentantul reclamantului a informat CtEDO c? so?ia ?i copii defunctului doresc men?inerea cererii pe rolul CtEDO. Curtea a admis n acest caz c? so?ia ?i copii defunctului mo?tenesc calitatea de victim? ?i a decis continuarea procedurii.

Dup? comunicarea cererii, Agentul Guvernamental a solicitat Procurorului General depunerea unei cereri de revizuire la decizia din 16.10.2002 cu ncetarea procedurii n recurs n anulare. La 18.04.2005, Procurorul General a depus cererea de revizuire n temeiul art. 449 (j) al Codului de procedur? civil?. La 08.06.2005 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire, a casat decizia din 16.10.2002 ?i a ncetat procedura judiciar?.

La 15.02.2007 succesorii reclamantului au depus o cerere prin care au solicitat Cur?ii Supreme de Justi?ie s? adopte o hot?rre suplimentar? la decizia din 08.06.2005 prin care s? i acorde compensa?ii pentru nc?lcarea drepturilor prev?zute de Conven?ie. La 21.02.2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea ?i a pronun?at o hot?rre suplimentar? prin care a constatat c? prin admiterea recursului n anulare a fost violat art. 6 1 al Conven?iei a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie ?i a acordat MDL 124,566.65 ca dobnd? pentru imposibilitatea de a folosi suma de MDL 245,855, EUR 4,850 cu titlu de prejudicii morale ?i EUR 950 cu titlu de costuri ?i cheltuieli, inclusiv costurile pentru reprezentare la CtEDO.

La 26.02.2007 reclaman?ii au informat CtEDO despre decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 21.02.2007 ?i c?, datorit? sumelor acordate prin aceast? hot?rre judec?toreasc?, nu mai doresc s? men?in? cererea pe rolul Cur?ii. La aceea?i dat? Guvernul a informat CtEDO despre decizia din 21.02.2007 ?i a solicitat respingerea cererii deoarece compensa?ia pentru violarea Conven?iei acordat? prin decizia din 21.02.2007 a lipsit reclaman?ii de calitatea de victim?. 

Curtea a notat c? compensa?ia acordat? la nivel na?ional a fost adecvat?, c? reclamantul nu mai dore?te s?-?i men?in? cererea pe rol ?i nici o circumstan?? special? nu justific? men?inerea cererii respective pe rolul Cur?ii, radiind cererea de pe rolul s?u n temeiul art. 37 1 (a) al Conven?iei. 

***

n cauza GURANDA c. Moldovei (cererea nr. 28412/03), reclaman?ii sunt so?ia ?i fiica unui judec?tor care a decedat n anul 2001. Dup? decesul judec?torului, reclaman?ii au solicitat Ministerului Finan?elor, n temeiul Legii cu privire la statutul judec?torului, s? le fie pl?tit? o indemniza?ie unic? n m?rime de MDL 238,486. Deoarece Ministerul Finan?elor a refuzat s? pl?teasc? indemniza?ia, reclamantul a depus o cerere de chemare n judecat? solicitnd obligarea Ministerului s? i pl?teasc? indemniza?ia. Printr-o hot?rre din 08.11.2001 a Judec?toriei sectorului Buiucani din mun. Chi?in?u preten?iile reclamantului au fost admise integral. Aceast? hot?rre a fost contestat? cu apel ?i recurs. La 16.04.2002 recursul Ministerului Finan?elor a fost respins, iar hot?rrea din 08.11.2001 a devenit irevocabil?. Dup? ce hot?rrea a devenit irevocabil?, Ministerul Finan?elor a executat-o par?ial pl?tind reclaman?ilor suma de MDL 185,322. La cererea Ministerului Finan?elor, la 16.09.2002 Procurorul General a depus recurs n anulare la hot?rrea din 08.11.2001 ?i hot?rrile subsecvente. La 16.10.2002, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul n anulare, a casat hot?rrea din 18.06.2006 ?i a respins preten?iile reclamantului. n hot?rrea sa Curtea Suprem? de Justi?ie a men?ionat c? suma de MDL 185,322 pl?tit? deja reclaman?ilor nu urmeaz? a fi restituit?. 

La 15.04.2003, reclamantul a depus cererea la CtEDO n care pretindea violarea art. 6 1 al Conven?iei (securitatea raporturilor juridice) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii) prin casarea hot?rrii judec?tore?ti din 08.11.2001 ca urmare a admiterii recursului n anulare ?i violarea art. 6 1 al Conven?iei (echitatea procedurilor judiciare) datorit? numeroaselor erori la aprecierea probelor.

Dup? comunicarea cererii, Agentul Guvernamental a solicitat Procurorului General depunerea unei cereri de revizuire la decizia din 16.10.2002 cu ncetarea procedurii n recurs n anulare. Procurorul General a depus cererea de revizuire n temeiul art. 449 (j) al Codului de procedur? civil?. La 16.11.2005 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire, a casat decizia din 16.10.2002 ?i a ncetat procedura judiciar?.

La 15.02.2007 reclaman?ii au depus o cerere prin care au solicitat Cur?ii Supreme de Justi?ie s? adopte o hot?rre suplimentar? la decizia din 16.11.2005 prin care s? le acorde compensa?ii pentru nc?lcarea drepturilor prev?zute de Conven?ie. La 21.02.2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea ?i a pronun?at o hot?rre suplimentar? prin care a constatat c? prin admiterea recursului n anulare a fost violat art. 6 1 al Conven?iei a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie ?i a acordat MDL 38,455.76 ca dobnd? pentru imposibilitatea de a folosi datoria restant? n temeiul hot?rrii din 08.11.2001, EUR 4,400 cu titlu de prejudicii morale ?i EUR 804 cu titlu de costuri ?i cheltuieli, inclusiv costurile pentru reprezentare la CtEDO.

La 26.02.2007 reclaman?ii au informat CtEDO despre decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 21.02.2007 ?i c?, datorit? sumelor acordate prin aceast? hot?rre judec?toreasc?, nu mai doresc s? men?in? cererea pe rolul Cur?ii. La aceea?i dat? Guvernul a informat CtEDO despre decizia din 21.02.2007 ?i a solicitat respingerea cererii deoarece compensa?ia printru violarea Conven?iei acordat? prin decizia din 21.02.2007 a lipsit reclaman?ii de calitatea de victim?. 

Curtea a notat c? compensa?ia acordat? la nivel na?ional a fost adecvat?, c? reclamantul nu mai dore?te s?-?i men?in? cererea pe rol ?i nici o circumstan?? special? nu justific? men?inerea cererii respective pe rolul Cur?ii, radiind cererea de pe rolul s?u n temeiul art. 37 1 (a) al Conven?iei.