Urm?toarele cereri comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei noiembrie 2012

10 01 2013

n lunile noiembrie 2012 CtEDO a mai comunicat Guvernului Moldovei urm?toarele cereri:  Lunca?u c. Moldovei (cererea nr. 38202/10) ?i Nacai c. Moldovei (cererea nr. 47294/07).

***

n cauza Lunca?u c. Moldovei (cererea nr. 38202/10), reclamantul Sergiu Lunca?u, la 19 aprilie 2008 a fost arestat fiind suspectat de furt calificat.

Pe parcursul derul?rii urm?rii penale, reclamantul a fost maltratat. Potrivit unui certificat medical din 18 mai 2008, a fost constatat prezen?a unei leziuni cicatrizate de 2 cm x 0.2 cm n regiunea supra-palpebral? a ochiului stng.

n luna iulie 2008 cauza a fost transmis? n judecat?. n fa?a primei instan?e, reclamantul a depus m?rturii c? a fost supus relelor-tratamente de c?tre poli?i?ti. Pre?edintele ?edin?ei a solicitat procurorului efectuarea unei anchete pe marginea acestor alega?ii.

La 3 februarie 2009, procurorul a emis o ordonan?? de nencepere a urm?rii penale mpotriva poli?i?tilor viza?i. Procurorul a notat c? deja a examinat alega?iile de rele tratamente formulate de c?tre reclamant ?i al?i co-acuza?i ?i c?, la 19 decembrie 2008, MAI a clasat aceast? cauz?.

La 5 februarie 2009, Judec?toria C?l?ra?i l-a condamnat pe reclamant pentru faptele incriminate cu nchisoare pe via??. n ceea ce prive?te alega?iile de maltratare, instan?a a f?cut referire la ordonan?ele din 19 decembrie 2008 ?i 3 februarie 2009. Reclamantul a depus apel.

La 25 ?i 30 martie 2009, reclamantul a semnat contracte de asisten?? juridic? cu al?i doi avoca?i.

Dup? cum rezult? din materialele cauzei, avoca?ii nu au participat n cadrul ?edin?ei instan?ei de apel. Interesele acestuia au fost reprezentate de c?tre un avocat numit in oficiu de c?tre Curtea de Apel Chi?in?u.

La 23 iunie 2009, Curtea de Apel Chi?in?u a admis par?ial apelul ?i a recalificat faptele reclamantului, ns? l-a condamnat pe via??. Alega?iile cu privire la maltratare au fost l?sate f?r? examinare ?i men?inut? solu?ia primei instan?e pe acest cap?t.

La 3 februarie 2010, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclamantului ca nefondat.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a solicitat procuraturii eliberarea unei copii de pe ordonan?a de clasare a cauzei din 19 decembrie 2008. Printr-o scrisoare din 25 decembrie 2010, Procuratura General? a informat reclamantul c? aceast? ordonan?? se refer? doar la preten?iile de maltratare formulate de co-acuza?i. Procuratura General? a refuzat s?-i elibereze o copie a acelei ordonan?e.

n fa?a Cur?ii, invocnd art. 3 CEDO, reclamantul s-a plns de maltratarea sa, de lipsa unei anchete efective cu privire la examinarea alega?iilor sale de rele-tratamente. Invocnd art. 6 1 CEDO, reclamantul s-a plns c? instan?ele na?ionale nu au fost impar?iale, nu au re?inut argumentele reclamantului ?i au dat o apreciere corect? tuturor probelor. n baza art. 5 2 ?i 6 3 lit. a) CEDO, reclamantul s-a plns c? actele ?i deciziile adoptate de c?tre procuratur? ?i instan?ele de judecat? nu sunt redactate n limba sa matern?, rus?. Invocnd, n final, art. 6 3 b) CEDO, reclamantul a legat c? nu a avut la dispozi?ie timpul ?i facilit??ile necesare de a-?i preg?ti ap?rarea n fa?a instan?ei de apel.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A fost supus reclamantul tratamentelor inumane ?i degradante, contrar art. 3 CEDO?

Avnd n vedere protec?ia procedural? mpotriva tratamentelor inumane ?i degradante, ancheta efectuat? de c?tre autorit??i a satisf?cut exigen?ele prev?zute de art. 3 CEDO?

A dispus reclamantul de timp ?i facilit??ile necesare preg?tirii sale pentru ap?rare n instan?a de apel, conform art. 6 3 b) CEDO?

***

n cauza Nacai c. Moldovei (cererea nr. 47294/07), reclaman?ii sunt Carolina Nacai ?i patru al?ii (a se vedea anexa).

A. Condi?iile de deten?ie ale reclaman?ilor

Reclaman?ii au fost plasa?i n deten?ie la date diferite n diferite penitenciare. Potrivit acestora, condi?iile de deten?ie erau proaste. Potrivit tuturor plngerilor, cu excep?ia cererii 47294/07, reclaman?ii aveau probleme de s?n?tate ?i nu li s-a acordat asisten?? medical?.

B. Deten?ia provizorie a reclamantului cu plngerea nr. 55809/08

La 20 martie 2008, reclamantul a fost arestat fiind suspectat de trafic de stupefiante ?i organizarea unei bande criminale.

Potrivit deciziilor succesive, pn? la cea definitiv? a Cur?ii de Apel Chi?in?u din 25 aprilie 2008, 12 decembrie 2008, 24 martie 2009 ?i 18 mai 2009, instan?ele na?ionale l-au plasat ?i men?inut pe reclamant n deten?ie provizorie. Principalul motiv a fost c? infrac?iunea incriminat? reclamantului era grav? sau deosebit de grav?, cauza era complex?, c? ar putea influen?a ancheta ?i martorii etc. instan?ele de judecat? nu au precizat elementele probatorii care le-au format convingerea.

La 21 octombrie 2009 reclamantul a fost condamnat la 13 ani de nchisoare. Procesul penal este nc? pendinte n fa?a instan?elor superioare.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii s-au plns de violarea art. 3 CEDO deoarece au fost de?inu?i n condi?ii proaste de deten?ie. n ceea ce prive?te cererile nr. 28431/08, 32829/08, 55809/08, 17923/11, reclaman?ii s-au plns c? nu au beneficiat de asisten?? medical? necesar? st?rii s?n?t??ii, conform art. 3 CEDO. n baza art. 13 CEDO, reclaman?ii s-au plns de lipsa unui recurs intern efectiv susceptibil de a le proteja drepturile sale garantate de Conven?ie. n ceea ce prive?te plngerea nr. 55809/08, reclamantul s-a plns n baza art. 5 1 CEDO, de caracterul ilegal al deten?iei sale provizorii ?i de lipsa motivelor suficiente ?i pertinente pentru a-l men?ine n continuare n deten?ie. Reclaman?ii s-au mai plns ?i de alte nc?lc?ri ale Conven?iei.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

Au constituit condi?iile de deten?ie ale reclaman?ilor, tratamente inumane ?i degradante, contrar art. 3 CEDO?

Au dispus reclaman?ii, conform exigen?elor art. 13 CEDO, de un recurs intern efectiv pentru a-?i formula preten?iile sale n baza art. 3 CEDO?

n ceea ce prive?te cererile nr. 28431/08, 32829/08, 55809/08, 17923/11, au beneficiat reclaman?ii de asisten?? medical? necesar??

n ceea ce prive?te cererea nr. 55809/08, a existat o violare a art. 5 3 CEDO? n particular, instan?ele na?ionale au oferit motive pertinente ?i suficiente pentru a justifica deten?ia provizorie a reclamantului?