Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n noiembrie 2012

15 01 2013

n luna noiembrie 2012 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii contra Moldovei: COLDIN-DC ?i Eugeniu COLISNICENCO c. Moldovei (cererea nr. 40274/06), Craciuneac c. Moldovei (cererea nr. 77407/11) ?i Sindrevici c. Moldovei (cererea nr. 23929/04).

***

n cauza COLDIN-DC ?i Eugeniu COLISNICENCO c. Moldovei, primul reclamant, COLDIN-DC SRL, este o societate cu r?spundere limitat? nregistrat? n Republica Moldova, care are sediul n Chi?in?u. Al doilea reclamant, dl Eugeniu Colisnicenco, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1950 ?i care locuie?te n Chi?in?u.

La 3 decembrie 2002, o instan?? economic? a obligat prim?ria localit??ii Dub?sarii-Vechi s? elibereze primului reclamant un certificat n scris privind drepturile acesteia asupra unui teren. Hot?rrea judec?toreasc? nu a fost atacat?, astfel ea devenind definitiv? ?i irevocabil?.

P?r?ile au disputat executarea corespunz?toare a hot?rrii judec?tore?ti.

La 21 aprilie 2011, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 87 privind repararea de c?tre stat a prejudiciului cauzat prin nc?lcarea  dreptului la judecarea n termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la  executarea n termen rezonabil a hot?rrii judec?tore?ti. Potrivit articolului 7 al acestei legi, persoanele care au depus cerere la Curtea n leg?tur? cu o pretins? nc?lcare a drepturilor lor stabilite de prezenta lege ?i care sunt pendinte, pot adresa n instan?? de judecat?, n termen de 6 luni de la data intr?rii n vigoare a prezentei legi, cereri de chemare n judecat?.

n scrisoarea din 18 iunie 2012, reclaman?ii au informat Curtea c? nu inten?ioneaz? s? utilizeze noul recurs intern.

La 3 decembrie 2002, procuratura Criuleni a deschis un dosar penal pe numele celui de-al doilea reclamant pentru falsificarea documentelor oficiale. La 5 decembrie 2003, Judec?toria Criuleni l-a achitat pe reclamant, hot?rre care a fost men?inut? n apel ?i recurs.

La 6 ianuarie 2005, reclamantul a atacat n justi?ie Ministerul Finan?elor ?i Procuratura General? n scopul ob?inerii desp?gubirilor morale pentru prejudiciul cauzat prin urm?rirea penal? efectuat? mpotriva lui. La 15 februarie 2006, Curtea Suprem? de Justi?ie a acordat reclamantului 5000 de lei moldovene?ti (n jur de 310 euro) cu titlu de prejudiciu moral.

Invocnd articolele 6 ?i 13 ale Conven?iei ?i articolul 1 al Protocolului nr.1, primul reclamant s-a plns de neexecutarea de c?tre autorit??ile na?ionale a hot?rrii judec?tore?ti definitive pronun?ate n favoarea sa. Al doilea reclamant a sus?inut c? judec?torii Cur?ii Supreme de Justi?ie nu au fost independen?i fa?? de Guvern, contrar articolului 6 1 al Conven?iei, deoarece i-au acordat o sum? mic? n calitate de desp?gubiri morale.

Curtea a reamintit c? s-a pronun?at anterior asupra noului remediu introdus de Legea nr. 87 ?i c? a statuat c? acesta este efectiv (a se vedea Balan c. Moldova (dec.), nr. 44746/08, 24 ianuarie 2012; Manascurta c. Moldova (dec.), nr. 31856/07, 14 februarie 2012).

n lumina constat?rilor f?cute de Curte n cauzele Balan ?i Manascurta citate mai sus, Curtea a notat c? primul reclamant trebuie s? epuizeze aceast? nou? cale de recurs intern accesibile n dreptul na?ional, n temeiul articolului 35 1 al Conven?iei.

Astfel plngerile primei reclamante generate de neexecutarea ntr-un termen rezonabil a hot?rrilor judec?tore?ti definitive sunt premature ?i trebuie respinse pentru neepuizarea c?ilor de recurs interne, n conformitate cu articolul 35  1 ?i  4 al Conven?iei.

Ct prive?te plngerile formulate de cel de-al doilea reclamant n temeiul articolului 6 1 al Conven?iei, Curtea a notat c?, avnd n vedere ansamblul materialelor pe care le de?ine ?i n m?sura n care ea este competent? s? examineze preten?iile formulate, ea nu a constatat vreo aparen?? de nc?lcare a drepturilor ?i libert??ilor garantate de Conven?ie. Prin urmare, acest cap?t de cerere este v?dit nentemeiat ?i trebuie respins n conformitate cu articolul 35  3 ?i  4 al Conven?iei.

***

n cauza Craciuneac c. Moldovei, reclamantul, dl Iurie Craciuneac, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1979. El locuie?te n Cahul.

Reclamantul a invocat articolul 3 al Conven?iei, sus?innd c? a fost maltratat d? c?tre poli?ie n aprilie 2009, c? a fost de?inut n condi?ii inumane ?i degradante, c? nu i s-a acordat ngrijire medical? n timpul deten?ie ?i c? nu a fost efectuat? o investiga?ie efectiv? n privin?a acuza?iilor sale de maltratare.

La 9 august ?i 19 septembrie 2012, Curtea a primit acordurile de reglementare amiabil? semnate de c?tre p?r?i, n temeiul c?rora reclamantul a acceptat s? renun?e la orice alte preten?ii mpotriva Republicii Moldova n privin?a faptelor care au dat na?tere acestei cereri, n schimbul angajamentului Guvernului de a-i pl?ti 15000 euro (cincisprezece mii de euro) pentru compensarea prejudiciilor materiale ?i morale, precum ?i a costurilor ?i cheltuielilor.

Curtea a luat not? de reglementarea amiabil? la care au ajuns p?r?ile, fiind convins? c? reglementarea este bazat? pe respectarea drepturilor omului garantate prin Conven?ie ?i Protocoalele sale ?i nu constat? vreun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii ?i a decis s? scoat? cererea de pe rol.

***

n cauza Sindrevici c. Moldovei, reclamantul Victor Sindrevici, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1946. El locuie?te la Chi?in?u.

Reclamantul a fost angajat n calitate de director al departamentului ?tiin?ific al unei baze agricole experimentale a Institutului de Protec?ie Biologic? (IPB).

La 15 februarie 1992, Pre?edintele Republicii Moldova a dispus ca, n termen de cinci ani, IPB s? dezvolte un sistem integrat pentru protec?ia biologic? a plantelor agricole.

n decursul anilor care au urmat, consiliul ?tiin?ific al IPB a adoptat numeroase decizii n care l-a acuzat pe reclamant de sabotaj. De fiecare dat? cnd afla despre o asemenea decizie el ataca autorii n justi?ie, solicitnd constatarea acuza?iilor de sabotaj ca fiind nentemeiate ?i acordarea desp?gubirilor pentru prejudiciul cauzat onoarei ?i demnit??ii sale.

Instan?ele de judecat? au pronun?at urm?toarele hot?rri judec?tore?ti n favoarea reclamantului: 23 aprilie 1996, 20 august 1998 (men?inut? prin hot?rrea din 23 februarie 1999), 26 aprilie 1999 (men?inut? prin hot?rrile din 27 februarie 2002 ?i 17 octombrie 2002), 3 februarie 2000 ?i 8 noiembrie 2000 (men?inut? prin hot?rrea din 17 octombrie 2002). Toate aceste cauze au fost intentate de reclamant mpotriva IPB, aflat n subordinea Academiei de ?tiin?? a Moldovei, cu excep?ia unei cauze care a fost intentat? mpotriva unui ziar care a publicat un interviu cu directorul IPB, I.P. Fiecare hot?rre judec?toreasc? vizeaz? un document separat al IPB, cum ar fi, de exemplu, procesul-verbal al ?edin?ei consiliului ?tiin?ific al IPB din 26 iunie 1995, decizia din 9 octombrie 1997 adoptat? de o comisie special? creat? de consiliul ?tiin?ific al IPB, decizia consiliului ?tiin?ific al IPB din 22 aprilie 1998.

n anul 1998, reclamatul a fost destituit din func?ie pe motivul desfiin??rii bazei agricole experimentale.

n cadrul unuia dintre procesele de judecat?, directorul IPB, I.P., a prezentat instan?ei de judecat? o copie a unei alte decizii adoptate de consiliul ?tiin?ific al IPB la 19 februarie 1996, care demonstra rolul reclamantului n calitate de sabotor. Decizia con?inea urm?toarele remarci: 1.   Din cauza ac?iunilor repetate de sabotaj ?i a discredit?rii colectivului ?tiin?ific al IPB de c?tre reclamant, se consider? imposibil? efectuarea experimentelor pe terenurile experimentale n anul 1996 ?i 4. Sabotarea cercet?rilor ?tiin?ifice de c?tre reclamant face imposibil? respectarea decretului preziden?ial privind crearea unui sistem integrat pentru protec?ia plantelor.

La 18 ianuarie 2001, reclamantul a atacat declara?iile respective n justi?ie, solicitnd constatarea neveridicit??ii acestora ?i acordarea desp?gubirilor pentru prejudiciul cauzat. El a invocat o hot?rre judec?toreasc? anterioar? prin care s-a constatat neveridicitatea unor declara?ii similare f?cute de IPB.

La 14 aprilie 2003, Judec?toria Botanica a respins cererea reclamantului ca nefondat?. Instan?a de judecat? a constatat c? martorii V.V., I.P., V.B ?i V.T au confirmat n fa?a instan?ei de judecat? c? reclamantul a ntrerupt mai multe experimente ?tiin?ifice ?i a ignorat procesul tehnologic, ceea ce a fost constatat ?i de consiliul ?tiin?ific n decizia din 9 octombrie 1996. Instan?a de judecat? a constatat c? informa?iile cuprinse n decizia din 19 februarie 1996 nu sunt def?im?toare, ci doar critice la adresa reclamantului pentru e?ecurile n munc? ?i nu aveau inten?ia de a-l discredita. Instan?a de judecat? a respins argumentul reclamantul cum c? s-a aflat ntr-o stare constat? de fric? de a nu fi urm?rit penal, odat? ce termenul de sabotaj nu este pur juridic ?i ar putea fi interpretat n sens direct ca ntreruperea sau ntrzierea dezvolt?rii unui proiect sau a procesului de producere. n cele din urm?, instan?a de judecat? a constatat c? reclamantul nu a respectat n mod repetat procesul tehnologic cauznd un prejudiciu material IPB.

Reclamantul a declarat apel, n care a reiterat constat?rile hot?rrii judec?tore?ti anterioare. El a men?ionat c? hot?rrea din 14 aprilie 2003 contrazice constat?rile de fapt stabilite n hot?rrile judec?tore?ti anterioare, ?i anume c? IPB nu a putut demonstra vinov??ia reclamantului n pretinsele cazuri de sabotaj.

La 1 iulie 2003, Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut hot?rrea primei instan?e, constatnd c? decizia consiliului ?tiin?ific din 19 februarie 1996 con?ine informa?ii veridice care au fost confirmate de martori. Instan?a de judecat? a constatat c? faptul c? reclamantul nu a fost sanc?ionat nu nseamn? c? el ?i-a executat obliga?iile n modul adecvat.

La 3 decembrie 2003, Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut decizia Cur?ii de Apel. Instan?a suprem? a constatat c? decizia consiliului ?tiin?ific din 19 februarie 1996 nu con?ine informa?ii def?im?toare ?i c? acestea au fost confirmate de martori.

La o dat? nespecificat? din 2004, reclamantul a atacat IPB n justi?ie, solicitnd constatarea faptului c? declara?iile notate n procesul-verbal al ?edin?ei consiliului ?tiin?ific al IPB din 6 septembrie 1995 sunt false ?i def?im?toare.

La 24 iunie 2004, Judec?toria Botanica a pronun?at o hot?rre n favoarea lui, constatnd neveridicitatea declara?iilor privind ac?iunile de sabotaj ale reclamantului.

La 24 noiembrie 2004, Curtea de Apel Chi?in?u a casat hot?rrea primei instan?e. Aceasta a constatat c? informa?ia cuprins? n procesul-verbal din 6 septembrie 1995, care este incorporat? n decizia consiliului ?tiin?ific din 9 octombrie 1997, a fost deja examinat? n cadrul unui alt proces. Prin urmare, instan?a a ncetat procesul n baza principiului autorit??ii de lucru judecat.

La 12 ianuarie 2005, Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut decizia instan?ei de apel n baza aceluia?i principiu.

Reclamantul a invocat articolul 6 al Conven?iei, sus?innd c? instan?ele de judecat? au adoptat hot?rri judec?tore?ti eronate, n absen?a probelor privind pretinsele ac?iuni de sabotaj ?i au ignorat principiul autorit??ii de lucru judecat prin ignorarea constat?rilor factuale cuprinse n hot?rrile judec?tore?ti anterioare n privin?a unor declara?ii similare cu cele examinate n cadrul procesului judiciar din 2001.

Curtea a notat c? argumentul principal al reclamantului se axeaz? n jurul acuza?iei c? instan?a de judecat? n cadrul procesului din 2001 nu a luat n considerare constat?rile din cadrul unui proces judiciar anterior. Prin urmare, el a ridicat o problem? ce ?ine de securitatea juridic?.

n continuare s-a notat faptul c? hot?rrile judec?tore?ti adoptate n favoarea reclamantului anterior procesului de judecat? din 2001 a vizat probleme similare, ?i anume pretinsele ac?iuni de sabotaj a activit??ii de cercetare a IPB din partea reclamantului. De fiecare dat? cnd reclamantul afla despre un nou document care con?ine asemenea declara?ii, el ac?iona IPB n justi?ie pentru a ob?ine constatarea neveridicit??ii acestora, precum ?i desp?gubiri.

n plus, instan?ele de judecat? admiteau argumentele lui ?i de fiecare dat? au adoptat o nou? hot?rre judec?toreasc?, odat? ce fiecare cerere de judecat? viza un document separat. Atunci cnd a constatat c? informa?iile contestate fuseser? examinate n cadrul unor alte procese care vizau alte documente, instan?a de judecat? a respins ac?iunea n baza principiului res judicata. Instan?ele de judecat? au examinat toate cererile reclamantului care vizau informa?ii care nu mai fuseser? examinate anterior. De asemenea, instan?a de judecat? a respins de fiecare dat? preten?iile pecuniare ale reclamantului. n acela?i timp, de fiecare dat?, instan?a de judecat? a examinat probele prezentate de p?r?i f?r? s? fac? trimitere la constat?rile instan?ei de judecat? n cadrul altor procese de judecat?.

Curtea conchide c? instan?ele de judecat? na?ionale au examinat corespunz?tor ac?iunile n justi?ie ale reclamantului ?i de fiecare dat? au f?cut o apreciere nou? probelor aduse de p?r?i, n ciuda similarit??ii ntre toate ac?iunile reclamantului mpotriva IPB.

n ceea ce prive?te procesul din 2001, reclamantul a insistat pe faptul c?, n conformitatea cu hot?rrile judec?tore?ti anterioare pronun?ate n favoarea lui, informa?iile contestate sunt false ?i c? instan?a de judecat? nu a trebuit s? dea o apreciere nou? probelor prezentate de p?r?i. Instan?a de judecat? ar fi trebuit s? se bazeze pe constat?rile privind informa?iile similare examinate n cadrul proceselor de judecat? anterioare.

Curtea nu a putut accepta argumentele reclamantului, reiternd faptul c? efectul articolului 6 1 al Conven?iei este, inter alia, s? acorde unui "tribunal" atribu?ia de a efectua o examinare corespunz?toare a afirma?iilor, motivelor ?i probelor, f?r? a prejudicia evaluarea sau relevan?a acestora pentru hot?rrea luat?, avnd n vedere c? nu este n competen?a Cur?ii s? examineze dac? motivele sunt ntrunite n mod corespunz?tor (a se vedea Perez v. France [GC], nr. 47287/99,  80, ECHR 2004‑I, ?i Buzescu v. Romania, nr. 61302/00,  63, 24 mai 2005).

Este clar faptul c? decizia din 19 februarie 1996 nu a fost supus? unui control judiciar anterior. Prin urmare, este normal ca instan?a de judecat? s? o examineze, la fel cum a procedat n privin?a tuturor ac?iunilor intentate de reclamant ?i a probelor aduse de p?r?i. Spre deosebire de celelalte procese, n cadrul procesului de judecat? din 2001 instan?a a constatat c? probele aduse de IPB sunt suficiente pentru a dovedi veridicitatea declara?iilor contestate. Curtea nu g?se?te niciun semn de abuz n hot?rrile judec?tore?ti ale instan?ei na?ionale ?i nici alte erori care ar intra sub inciden?a articolului 6 al Conven?iei.

Curtea a considerat c? cererea reclamantului este v?dit nentemeiat? n sensul articolului 35 3 al Conven?iei ?i a fost respins? n conformitate cu articolul 35 4 al Conven?iei.