Hot?rârea Ipati c. Moldovei (cererea nr. 55408/07)

05 02 2013

La 05 februarie 2013 CtEDO a pronun?at hot?rârea Ipati c. Moldovei (cererea nr. 55408/07).

Reclamantul, Gheorghe Ipati, la 22 septembrie 2006 a fost arestat sub suspiciunea de jaf ?i a fost dus la Comisariatul de poli?ie sectorul Centru din Chi?in?u. El a fost s?n?tos ?i nu au avut nici o leziune.

Potrivit reclamantului, el a fost b?tut în drum spre poli?ie pentru a-l determina s? „m?rturiseasc?” o crim? pe care nu a comis-o. El a fost apoi plasat într-o celul?, fiindu-i refuzat? asisten?a medical?.

La miezul nop?ii, din aceea?i zi, reclamantul a fost din nou b?tut de c?tre un ofi?er de poli?ie ?i de c?tre anchetatorul responsabil de cazul s?u. El a fost aruncat la p?mânt ?i lovit pe tot corpul, fiind impus s? recunoasc? cele imputate. Reclamantul a fost l?sat în celul? incon?tient ?i cu hemoragie din nas, gur? ?i urechi.

Celula în care a fost ini?ial plasat era goal? ?i f?r? toalet?. Reclamantul nu a primit hran? sau ap? în timpul deten?iei sale la Comisariat poli?ie.

La 23 septembrie 2006, reclamantul a fost transferat la Comisariatul General al Poli?iei („CGP”). Îns?, ofi?erii CGP descoperind gradul de leziuni ale reclamantului au refuzat s? accepte transferul. Ofi?erii de poli?ie de la Comisariatul de poli?ie Centru l-au escortat la un spital unde au discutat cu medicii ?i a ob?inut un certificat de la ei. Reclamantul nu a v?zut certificatul ?i nu a fost v?zut de medici înainte de a fi eliberat. El a fost apoi transportat înapoi la CGP ?i încarcerat. Doar la 24 septembrie 2006 reclamantul a primit hran?, care a constat dintr-o felie de pâine. Produsele alimentare au fost insuficiente pe întreaga perioada de deten?iei la CGP.

De asemenea, la 24 septembrie 2006, reclamantul a fost adus în fa?a procurorului C. unde s-a plâns c? a fost maltratat. Potrivit reclamantului, anchetatorul a cerut de la C. s? solicite un mandat pentru arestarea reclamantului pentru treizeci de zile. Îns?, C. a considerat c? reclamantul urmeaz? s? fie adus în fa?a unui judec?tor de instruc?ie, acesta urmând s? se intereseze despre leziunile corporale ale reclamantului ?i s? insiste asupra urm?ririi penale a celor responsabili. De aceea el a dispus s? elibereze solicitantul, sperând c? acesta din urm? nu se va plânge de rele tratamente.

Dup? eliberarea sa, reclamantul a mers direct la procuratura sectorului Centru ?i a a?teptat s? se întâlneasc? cu C.. Reclamantul a solicitat s? fie examinat de un medic legist pentru a confirma existen?a ?i gravitatea leziunilor de pe corpul s?u. C. a refuzat s? emit? o astfel de ordonan?? pân? la 26 septembrie 2006. În acea zi, reclamantul a vizitat un medic legist, care a g?sit urm?toarele leziuni pe corpul reclamantului: dou? hematoame pe nas acoperite cu o crust? ro?ie de 0,3 x 0,1 cm ?i 0,5 x 0,3 cm ?i, respectiv, un hematom ro?u de 1,3 x 0,4 cm; hemoragie în ?esutul ambelor buze brut? acoperit? cu o substan?? alb?; edem pronun?at al cotului stâng, mi?care limitat? din cauza durerii, hematoame pe diferite p?r?i ale bra?ul stâng ?i cot de 2,7 x 2 - 14 x 6,5 cm; dou? zone de piele acoperite cu coaj? maro în regiunea lombar? a spatelui de 3 x 0,1 cm ?i 2,8 x 1,5 cm; pe partea dreapt? a coloanei vertebrale la nivelul vertebrelor 6 - 7 un hematom cianhidric-verde de 4 x 2 cm.

Medicul, de asemenea, a notat faptul c? reclamantul a efectuat o radiografie. Din rezultatele ob?inute la 26 septembrie 2006, medicul legist a concluzionat c? un os a fost rupt. În plus, coasta nou? ?i zece au fost rupte.

Raportul medical a fost prezentat procurorului.

La 25 ianuarie 2007, reclamantul a fost arestat din nou ?i a fost de?inut Penitenciarul nr. 13 din Chi?in?u.

În acest penitenciar el a fost plasat în celula nr. 97, având dimensiunile de 60 m.p., unde erau caza?i între treizeci ?i cinci la patruzeci de?inu?i. A fost un singur veceu, care nu este separat de restul celulei. Au fost doar dou?sprezece paturi supraetajate, iar de?inu?ii erau nevoi?i s? doarm? pe rând.

De?inu?ii nu au fost asigura?i cu lenjerie de pat, nu a existat nici ventila?ie sau înc?lzire, iar o fereastr? a fost complet acoperit?. Reclamantul a fost supus fumatului pasiv ?i era supus prezen?ei parazi?ilor ?i ?obolanilor. De?inu?ii care au avut tuberculoz? ?i alte boli infec?ioase au fost ?inu?i împreun? cu cei s?n?to?i. Reclamantului îi era permis s? fac? un du? doar o dat? la zece zile.

Potrivit reclamantului, la cererea sa, procurorul a ini?iat o urm?rire penal? în privin?a pretinselor rele tratamente, dar apoi a încetat-o f?r? a efectua o anchet? efectiv?. În urma plângerilor reclamantului la judec?torul de instruc?ie, ancheta a fost redeschis?. Ulterior aceasta a fost încetat? din nou, doar pentru a fi redeschis? în urma unei alte încheieri judec?tore?ti, abordare care a fost repetat? în mai multe rânduri. Reclamantul sus?ine c? a trebuit s? se plâng? de cincisprezece ori la procuror pentru a ob?ine responsabilizarea tor?ionarilor.

La 28 iunie 2007, reclamantul a angajat un avocat care s? îl reprezinte. În aceea?i zi, avocatul a cerut Procuraturii Chi?in?u s?-i trimit? copii ale tuturor reclama?iilor f?cute c?tre organele de drept în leg?tur? cu presupusele rele tratamente, precum ?i copii ale tuturor materialelor de investiga?ie ini?iate. Avocatul a informat procurorul c? reclamantul inten?ioneaz? s? depun? o cerere în fa?a Cur?ii ?i a precizat c? orice refuz de c?tre autorit??ile statului pentru a pune la dispozi?ie documente cu privire la plângerea reclamantului ar putea duce la o înc?lcare a articolului 34 din Conven?ie.

La 18 iulie 2007, Procuratura Chi?in?u a informat avocatul reclamantului c? cererea sa a fost respins? la 16 iulie 2007, în ceea ce prive?te eliberarea copiilor plângerilor f?cute de c?tre reclamant ?i a documentelor din dosar. Procuratura a ad?ugat c? Codul de procedur? penal? nu prevede dreptul unei victime (partea v?t?mat?) s? examineze materialele ob?inute în cadrul unei anchete penale înainte de finalizarea acestei anchete, cu excep?ia actelor de investiga?ie în care victima a participat. Ancheta privind plângerea reclamantului a fost înc? în curs de desf??urare ?i nici o decizie nu a fost luat?.

La 31 iulie 2007, avocatul reclamantului a depus o plângere la Judec?toria Centru, în care a cerut instan?ei s? constate c? reclamantul a fost de?inut în condi?ii inumane de deten?ie, contrar articolului 3 al Conven?iei, c? a fost maltratat de c?tre poli?ie ?i c? nici o anchet? efectiv? de rele tratamente au fost efectuat?. El a cerut de asemenea, o constatare a unei înc?lc?ri a articolului 8 din cauza ingerin?ei în coresponden?a reclamantului. El a cerut în cele din urm?, ca instan?a s? dispun? urm?rirea penal? pentru investigarea integral? a pretinselor rele tratamente ?i de a suspenda ofi?erii de poli?ie acuza?i de rele tratamente din func?iile lor, pe perioada anchetei. Avocatul reclamantului a solicitat, de asemenea, plata desp?gubirilor.

La 14 august 2007, Judec?toria Centru a respins plângerea avocatului reclamantului, constatând c? el nu a contestat vreun anumit act a procurorului în fa?a instan?ei. În ceea ce prive?te daunele solicitate, acestea ar putea fi solicitate într-o ac?iune în instan?? civil?. Mai mult, reclamantul nu a autorizat în mod specific avocatul s? depun? o astfel de ac?iune în instan??. Aceast? decizie a fost definitiv?.

În ianuarie ?i februarie 2007, reclamantul a trimis numeroase plângeri la Judec?toria Centru cu privire la ancheta ineficient? a maltrat?rii sale. La data de 3 martie 2007, Judec?toria Centru a transmis una din plângerile sale procurorului ?i a trimis un r?spuns reclamantului. El a primit scrisoarea de la instan?a de judecat? deschis? ?i cu o ?tampil? a închisorii pe ea. Acela?i lucru s-a întâmplat în cazul multor scrisori trimise reclamantului de c?tre Judec?toria Centru, procuratura ?i avocatul s?u.

La 1 iunie 2007, reclamanta s-a plâns din nou c? nu a existat nici o anchet? efectiv? a maltrat?rii sale. În aceea?i zi, el a f?cut o plângere similar? la Comitetul de Plângeri. Potrivit reclamantului, ambele scrisori au fost deschise de c?tre administra?ia penitenciarului.

La 30 iulie 2007, reclamantul s-a întâlnit cu avocatul s?u în închisoare nr. 9 Pruncul. Întâlnirea nu a fost confiden?ial?, din moment ce al?i de?inu?i ?i vizitatorii lor au fost prezen?i în aceea?i camer? ?i au putut auzi conversa?ia lor. La aceast? întâlnire au discutat detaliile plângerilor reclamantului, pe care avocatul le-a indicat într-o plângere la Judec?toria Centru depus? a doua zi.

Invocând articolul 3 din Conven?ie, reclamantul s-a plâns c? a fost maltratat de c?tre poli?ie ?i c? nu a avut loc nici o anchet? efectiv? pe faptul maltrat?rii. De asemenea, el s-a plâns, c? condi?iile de deten?ie au fost inumane. În continuare, reclamantul s-a plâns, în temeiul articolului 8 din Conven?ie, de ingerin?? în coresponden?a acesta. ?i c? a fost împiedicat s? aib? întrevederi confiden?iale cu avocatul s?u în timpul deten?iei.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 3 CEDO, sub aspect procedural, notând c? reclamantul a contestat de trei ori ordonan?a privind încetarea investiga?iei a pretinsei maltrat?ri. De dou? ori contesta?iile reclamantului au fost admise, cauza fiind remis? la procuror pentru reexaminare, pe când a treia oar? procurorul ierarhic superior a respins contesta?ia acestuia.

Este adev?rat, dup? cum a fost sus?inut de Guvern, c? reclamantul putea în continuare s? conteste ordonan?a din 20 iulie 2011 în fa?a judec?torului de instruc?ie. Totu?i, Curtea a notat c? judec?torul de instruc?ie putea doar anula ordonan?a ?i trimite cauza la reexaminare la acela?i procuror, care deja a încetat investiga?ia de trei ori. Curtea a constatat c? încetarea repetat? de c?tre procuror a investiga?iei ?i faptul c? judec?torul de instruc?ie putea doar anula ordonan?ele procurorului, a determinat ineficien?a remediului invocat de Guvern.

De asemenea Curtea a notat c?, procurorul C. a efectuat o serie de ac?iuni de investiga?ie pe marginea plângerii reclamantului de maltratare. Ea a observat, totu?i, c? C. în acela?i timp era responsabil de urm?rirea penal? împotriva reclamantului ?i a fost acuzat de omisiunea de a r?spunde plângerii reclamantului ?i tergivers?rii cu dou? zile a examin?rii medicale a reclamantului. Curtea a considerat c?, având în vedere aparen?a conflictului de interese din spe??, implicarea activ? a acestuia în investigarea alega?iilor reclamantului a subminat eficacitatea investiga?iei.

De asemenea, aparent ini?ial avocatului reclamantului nu i s-a permis s? ob?in? copii a plângerilor reclamantului privind maltratarea sau alte documente pe marginea investiga?iei plângerii reclamantului. Aceasta a subminat capacitatea reclamantului de a-?i exercita în mod corespunz?tor dreptul de a fi informat despre cursul investiga?iei ?i de a o influen?a în mod legal, cum ar fi prezentarea probelor suplimentare sau formularea propriilor întreb?ri în fa?a exper?ilor.

Curtea a concluzionat c? investiga?ia, inclusiv durata acesteia, implicarea activ? a lui C. ?i omisiunea de a face publice documentele relevante avocatului reclamantului în timp util, a fost viciat? într-un mod incompatibil obliga?iilor procedurale ce decurg din art. 3 CEDO.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 3 CEDO, sub aspect material, notând c? la re?inerea reclamantului ?i plasarea în deten?ie în comisariatul de poli?ie nu s-a constatat vreo leziune pe corpul reclamantului. Mai mult ca atât, to?i ofi?erii care l-au v?zut pe reclamant în ziua re?inerii au negat c? ar fi v?zut leziuni pe corpul reclamantului. Corespunz?tor starea s?n?t??ii reclamantului la plasarea în deten?ie la 22 septembrie 2006  era bun?.

Ea de asemenea a notat, c? în urm?toarea zi dup? re?inere, care de fapt era ziua dup? maltratarea reclamantului de c?tre ofi?erii de poli?ie, acesta a fost transportat la spital, unde a fost supus unei examin?ri medicale, fiind constatate leziuni pe mân?, cap ?i torace.

F?când abstrac?ie de la ponderea examin?rii cu raze renghen, r?mâne valabil faptul c? reclamantul a suferit leziuni între ziua re?inerii ?i urm?toarea zi, când s-au constatat leziunile. Guvernul nu a prezentat o explica?ie plauzibil? a originii acestor leziuni, exceptând alega?ia c? el a fost b?tut de persoane necunoscute înainte de re?inere. Totu?i aceast? explica?ie este inconsistent? cu declara?iile ofi?erilor de poli?ie ?i lipsa vreunei înregistr?ri, care ar confirma leziunile reclamantului la re?inerea acestuia.

De asemenea, Curtea a notat, în unanimitate, violarea art. 3 CEDO, în ceea ce prive?te condi?iile de deten?ie a reclamantului, notând supraaglomerarea celulei, ceea ce este suficient pentru constatarea viol?rii respective.

În continuare, Curtea a notat, în unanimitate, violarea art. 8 CEDO, notând c? reclamantul a prezentat copiile a trei scrisori de la procuratur? ?i instan?a de judecat? adresate acestuia ?i care aveau ?tampila autorit??ii penitenciare. Curtea a constatat ca neplauzibil? explica?ia Guvernului c? scrisorile au fost parvenit în institu?ie f?r? plicuri. Reglement?rile po?tale, la care a f?cut referire reclamantul interzic atare abordare, ?i Guvernul nu a prezentat vreo dovad? c? a fost folosit curier sau alt? metod? alternativ? pentru livrarea coresponden?ei respective.

Mai mult ca atât, argumentul Guvernului precum c? scrisorile respective au fost doar copii a scrisorilor adresate autorit??ii penitenciarului urmeaz? a fi respins, din moment ce scrisorile erau adresate personal reclamantului. Chiar dac? una din ele era o copie a scrisorii similare expediat? de procuror, este evident c? personalul penitenciarului, care a aplicat ?tampila pe scrisoare, nu putea ?ti acest lucru pân? la deschiderea acesteia. În orice caz, alte persoane decât adresatul nu aveau dreptul s? citeasc? aceast? scrisoare.

În ceea ce prive?te cap?tul din cerere privind înc?lcarea dreptului prev?zut de art. 34 din Conven?ie, Curtea a considerat c? acesta urmeaz? a fi respins, pe motivul neepuiz?rii c?ilor interne de recurs.

Reclamantul a solicitat EUR 37,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 24,531 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului suma de EUR 9,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

În fa?a Cur?ii reclamantul au fost reprezentat de c?tre R. Zadoinov avocat din Chi?in?u.