Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei ianuarie 2013

28 03 2013

În lunile ianuarie 2013 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei urm?toarele cereri: Malancea c. Moldovei (cererea nr. 46372/10), AsDAC c. Moldovei (cererea nr. 47384/07), Navrotki c. Moldovei (cererea nr. 65953/11), Vele?co c. Moldovei (cererea nr. 53918/11), Iurie To?chi ?.a. c. Moldovei, Rusiei ?i Ucrainei (cererea nr. 8833/10), Dub c. Moldovei (cererea nr. 39374/09), Tocarenco c. Moldovei (cererea nr. 769/13), Rezanov c. Moldovei (33694/12), Stomatii c. Moldovei ?i Rusiei (69528/10), Berzan c. Moldovei ?i Rusiei (56618/08), Efros c. Moldovei (62380/11), Panteleiciuc c. Moldovei ?i Rusiei (57468/08), Tretiacov ?i al?ii c. Moldovei (28171/10), Sandu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (21034/05).

***

În cauza Malancea c. Moldovei, reclamantul Eduard Malancea a ocupat func?ia de ofi?er de urm?rire penal? în cadrul MAI. La 9 februarie 2010, la ora 15.30 el a fost oprit în strad? de c?tre ofi?erii CCCEC fiind suspectat de corupere pasiv?. Asupra sa au fost depistate bancnote marcate în sum? de 1,500 EUR.

În aceia?i zi, la ora 20.50 a fost întocmit un proces verbal de re?inere, precum c? reclamantul de facto a fost privat de libertate a 9 februarie 2010 la ora 18.20.

La 12 februarie 2010 judec?torul de instruc?ie al Judec?toriei Buiucani a dispus plasarea reclamantului în arest preventiv pentru 20 zile, invocând existen?a unei suspiciuni rezonabile c? ar fi comis o crim?. Mai mult, el ar putea s? se ascunde sau s? intervin? în procesul de urm?rire penal?. Ca ?i r?spuns la plângerea reclamantului asupra faptului c? a fost deprivat de libertate la ora 15.30 la 9 februarie 2010 ?i nu la ora 18.20 dup? cum este indicat în procesul-verbal de re?inere, judec?torul a men?ionat c? perchezi?ia corporal? ?i alte ac?iuni similare au durat de la ora 15.30 pân? la 18.17. Din explica?iile procurorului, numai dup? rezultatele perchezi?iei a fost luat? decizia de a re?ine reclamantul la ora 18.20. Judec?torul a re?inut c? pân? la ora 18.20, reclamantul nu a fost lipsit de libertate, iar ofi?erul de urm?rire penal? ar fi avut dreptul de a preveni o eventual? „evadare” sau comunicare cu alte persoane a reclamantului pe parcursul perchezi?iei.

La 18 februarie 2010 Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut m?sura preventiv?, pentru acelea?i motive invocate de prima instan??, ad?ugând c? urm?rirea penal? este faza final? ?i m?suri urgente de investiga?ie au fost necesare de efectuat.

La 25 februarie 2010, procurorul a solicitat prelungirea arestului reclamantului, invocând acelea?i motive invocate anterior. El a mai ad?ugat c? urm?rirea penal? a fost finalizat?, iar ap?r?torul urma s? fie informat despre acest fapt.

La 1 martie 2010 Judec?toria Buiucani a respins demersul procurorului de prelungire a arestului. Judec?torul a re?inut c? reclamantul este suspectat c? comis o infrac?iune mai pu?in grav?, are un loc de munc? permanent ?i domiciliu permanent, are doi copii la între?inere, iar ofi?erii de urm?rire penal? au avut suficient timp de a conduce urm?rirea penal? ?i a de a întreprinde toate m?surile necesare ?i nu au probat c? reclamantul ar putea s? se ascund?. M?sura preventiv? de arest a reclamantului a fost înlocuit? cu obliga?ia de nep?r?sire a localit??ii.

La 9 martie 2010 Curtea de Apel Chi?in?u a casat solu?ia instan?ei inferioare ?i a dispus plasarea reclamantului în arest pentru 30 zile, motivând c? exist? o suspiciune rezonabil? c? reclamantul a comis o infrac?iune; ar putea s? se ascund?; fapta incriminat? se pedepse?te cu închisoarea pe un termen mai mare de 3 ani; deten?ia sa ar putea preveni influen?area martorilor.

La momentul înaint?rii ultimei sale plângeri instan?ei de judecat?, cauza penal? pornit? împotriva reclamantului se afla pe rolul primei instan?e.

În fa?a Cur?ii reclamantul s-a plâns de violarea art. 5 § 1 CEDO c? a fost lipsit de libertate pentru mai mult de 3 ore f?r? fixarea deten?iei sale, contrar prevederilor legale na?ionale.

De asemenea el s-a plâns în sensul art. 5 § 3 CEDO c? dispunerea ?i extinderea arest?rii sale nu a fost bazat? pe motive „relevante ?i suficiente”.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

A existat o violare a art. 5 § 1 CEDO? În particular, a fost re?inerea reclamantului la 9 februarie 2010 între orele 15.30 ?i 18.20 „legal?” conform acestei prevederi?

***

În cauza AsDAC c Moldovei, societatea reclamant? AsDAC a înaintat cererea în fa?a CtEDO în interesele doi membri ai s?i, Ludmila Cojocari (L.C.) ?i Oleg Cojocari (O.C.).

La 9 decembrie 2005 Guvernul Moldovei a decis ca în anul 2006 Banca Na?ional? a Moldovei s? emit? patru monede comemorative de argint. BNM a anun?at un concurs de selectare a unui design pentru aceste monede. În luna februarie 2006 a înaintat BNM 14 desene ?i patru schi?e grafice.

La 10 mai 2006 L.C. ?i O.C. au devenit membri ai societ??ii reclamante, semnând un contract exclusiv de administrare drepturilor sale de proprietate intelectual?. La 21 iulie 2006, L.C. ?i O.C. au ob?inut un certificat care confirma dreptul acestora de proprietate asupra schi?elor grafice.

BNM a aprobat desenele acestora ca design pentru monedele comemorative ?i la 18 mai 2006 a adoptat o decizie de apune aceste trei monede în circula?ie începând cu 1 iunie 2006.

La 24 mai 2006, ac?ionând în numele lui L.C. ?i O.C., Uniunea Arti?tilor Plastici din Republica Moldova a somat BNM de a le achita royalty. La 5 iunie 2006 BNM a solicitat prezentarea contractelor semnate pentru a face plata. La 25 iulie 2006 Uniunea Arti?tilor Plastici din Moldova a somat BNM despre valorificarea ilegal? a propriet??ii intelectuale ?i a informat c? L.C. ?i O.C. a interzis utilizarea desenelor sale pentru emiterea acelor 4 monede.

La 27 iulie 2006, BNM a adoptat o decizie de a pune în circula?ie acele 4 monede începând cu 21 august 2006.

La 23 noiembrie 2006 societatea reclamant? a solicitat BNM s? achite o compensa?ie de reparare a prejudiciului moral ?i material ?i s? returneze desenele. La 1 decembrie 2006, BNM a respins aceste preten?ii ca nefondate.

La 26 decembrie 2006, societatea reclamant? a ini?iat proceduri civile împotriva BNM solicitând 200, 000 MDL cu titlu de royalty ?i cu titlu de prejudiciu moral, care urmau s? fie achitate lui L.C. ?i O.C., precum ?i s? li se întoarc? desenele.

La 1 martie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u a admis preten?iile par?ial, acordând reclaman?ilor suma de 100, 000 MDL ?i obligând BNM s? le  întoarc? originalul desenelor ?i schi?ele grafice. Instan?a a re?inut c? L.C. ?i O.C.  erau autorii desenelor ?i a schi?elor grafice ?i c? crea?iile erau utilizate pe monedele comemorative f?r? acordul acestora.

În luna martie 2007 BNM a atacat hot?rârea Cur?ii de Apel, ?i f?r? a nega dreptul de autor al L.C. ?i O.C., a pretins c? potrivit legisla?iei na?ionale crea?iile de pe monede nu sunt subiectul dreptului de proprietate intelectual?.

La 27 iunie 2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul, a casat solu?ia instan?ei de apel ?i a adoptat o nou? hot?râre prin care a respins ac?iunea societ??ii reclamante de reparare a prejudiciului ca nefundat, dar a men?inut preten?iile în partea oblig?rii de a întoarce desenele originale ?i schi?ele grafice.

În fa?a Cur?ii societatea reclamant? s-a plâns în baza art. 6 § 1 CEDO de lipsa unui proces echitabil care a rezultat în nemotivarea deciziilor na?ionale. Societatea s-a mai plâns, de asemenea, de violarea art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, deoarece instan?ele na?ionale nu au acordat membrilor asocia?iei o compensa?ie ce ar rezulta din înc?lcarea dreptului de proprietate intelectual?.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

A existat o ingerin?? în posesia pa?nic? a bunurilor, în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO? Dac? da, a fost ingerin?a „prev?zut? de lege” ?i a impus ea o sarcin? excesiv? societ??ii reclamante ( a se vedea Balan c Moldovei, nr. 19247/03, § 46, 29 ianuarie 2008)?

***

În cauza Navrotki c. Moldovei, reclamantul este Alexandr Navrotki, cet??ean moldovean care locuie?te în mun. Chi?in?u.

Deten?ia ?i arestul ini?ial al reclamantului

Reclamantul este director al unei companii private. La 17 decembrie 2010, el a fost arestat fiind suspectat c? compania sa a importat marf? în propor?ii mari falsificând documente vamale ?i neachitând taxe.

La 20 decembrie 2010 judec?torul de instruc?ie al judec?toriei Buiucani a dispus plasarea reclamantului în arest preventiv pentru o perioad? de 15 zile, invocând c? reclamantul este suspectat c? a comis o infrac?iune pasibil? de pedeaps? cu închisoarea pe un termen mai mare de 2 ani, c? a existat un risc de a ascunde, c? ar exercita presiune asupra martorilor ?i ar distruge probe. Judec?torul a mai notat c? reclamantul a fost de dou? anterior condamnat ?i s-a ascuns de la urm?rirea penal?.

În recursul s?u, reclamantul a notat c? nu a fost condamnat anterior, nu a fost urm?rit, ?i respectiv nu s-a ascuns de la urm?rirea penal?.

La 28 decembrie 2010 Curtea de Apel Chi?in?u a admis par?ial recursul ?i a dispus arestul la domiciliu reclamantului pentru 15 zile.

La 31 decembrie 2010 ?i 28 ianuarie 2011, judec?torul de instruc?ie a judec?toriei Buiucani a extins termenul de arest la domiciliu al reclamantului cu 30 zile, repetând motivele invocate în decizia din 20 decembrie 2010, dar a omis vreo referin?? la condamnarea anterioar? a reclamantului.

La o dat? nespecificat?, avocatul reclamantului a solicitat Judec?torului de instruc?ie s? înlocuiasc? m?sura preventiv? dispus? cu una mai blând?. La 16 februarie cererea a fost admis?. Reclamantul a fost obligat s? nu p?r?seasc? teritoriul Republicii Moldova ?i s? predea actele sale de identitate procurorului; s? informeze organul de urm?rire penal? despre schimbarea vizei de re?edin??; s? se prezinte organului de urm?rire penal? de câte ori va fi citat; s? evite contactul cu martorii ?i complicii etc.

În paralel, a fost pornit? urm?rirea penal? pentru pretinsul fals în acte  de c?tre contabilul companiei reclamantului (R.T.) ?i o ter?? persoan? suspectat? c? ar fi cooperat cu contabilul (P.L.), cauzând prejudicii deosebit de mari companiei. Reclamantul a fost oficial recunoscut ca ?i reprezentat al p?r?ii v?t?mate.

Al doilea arest al reclamantului

La 20 iulie 2011, procurorul a solicitat judec?torului de instruc?ie s?-i schimbe m?sura preventiv? a reclamantului cu deten?ia. El a specificat c? la 12 iulie 2011 ?i în diminea?a zilei urm?toare dânsul a format num?rul de mobil al reclamantului de câteva ori pentru a-l invita s? se prezinte la organul de urm?rire penal?, îns? reclamantul nu a r?spuns. De asemenea, la 12 iulie 2011 procurorul  a sunat-o pe so?ia reclamantului ?i a informat-o c? so?ul acesteia trebuie s? se prezinte urgent la procuror. Îns?, reclamantul nu a r?spuns nici la acest mesaj. Mai mult, la 15 iulie 2011 procurorul a primit dou? plângeri formulate de c?tre R.T. ?i P.L., potrivit c?rora reclamantul i-ar fi sunat pe fiecare la 13 iulie 2011 ?i i-a amenin?at cu violen?a dac? ei vor refuza s?-?i schimbe declara?iile împotriva sa.

Ca ?i r?spuns la aceast? solicitare, avoca?ii reclamantului au notat, inter alia, c? procurorul nu poate proba c? l-ar fi telefonat pe reclamant sau pe so?ia acestuia la 12 ?i 13 iulie 2011. în schimb, procurorul s-a bazat doar pe eviden?a numerelor de ie?ire din telefonul s?u mobil. Mai mult, reclamantul s-a prezentat în fa?a judec?torului de instruc?ie la 14 iulie 2011, iar procurorul nu a semnalat vreo urgen?? de a-l cita pe reclamant. În ceea ce prive?te plângerile formulate de c?tre R.T. ?i P.L., ei au notat c? aceste dou? erau suspectate c? au comis o infrac?iune împotriva companiei reclamantului, ?i deci erau persoane cointeresate.

La 29 iulie 2011, judec?torul de instruc?ie a dispus plasarea în arest a reclamantului pentru 25 zile. El s-a referit la încerc?rile f?r? succes al procurorului de a-l g?si pe reclamant, c? reclamantul a fost anterior condamnat ?i s-a ascuns de la urm?rirea penal? ?i a fost dat în c?utare.

În recursul s?u, avoca?ii au repetat argumentele invocate în cererea procurorului din 20 iulie 2011.

La 5 august 2011 Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut solu?ia dat? de instan?a inferioar? din 29 iulie 2011, bazându-se pe acelea?i motive.

La o dat? nespecificat?, procurorul a solicitat prelungire mandatului de arest al reclamantului. Avoca?ii reclamantului au men?inut motivele relatate anterior. Eu au mai notat, c? la data de 5 ?i 9 august 2011 au solicitat procurorului prezentarea informa?iei de la compania de telefonie mobil? care ar confirma faptul c? reclamantul i-a sunat pe R.T. ?i P.L. asemenea informa?ie nu le-a fost prezentat?.

La 23 august 2011 Judec?toria Buiucani a prelungit termenul de arest al reclamantului pentru 30 zile, invocând acelea?i motive de mai devreme. Solu?ia a fost men?inut? de c?tre Curtea de Apel Chi?in?u la 2 septembrie 2011.

La 12 septembrie 2011 avoca?ii reclamantului au solicitat schimbarea m?surii preventive cu una mai blând?. Aceast? cerere a fost respins? de Judec?toria Buiucani în aceia?i zi ?i men?inut? de Curtea de Apel Chi?in?u la 16 septembrie 2011.

Reclamatul continu? s? fie de?inut în arest preventiv.

Accesul avoca?ilor la materialele dosarului ?i întrevederile cu reclamantul.

La 20 iulie 2011 avoca?ii reclamantului au solicitat procurorului accesul la materialele dosarului. Deoarece nu au primit nici un r?spuns, au repetat solicitarea la 28 iulie 2011.

La 1 august 2011, avoca?ii reclamantului s-au plâns Procuraturii Generale despre interdic?ia de a ave acces la materialele dosarului clientului s?u. Ei au mai notat c? întrevederea cu clientul s?u a fost permis? ocazional de c?tre procuror, iar uneori era interzis? deoarece ultimul uneori nu se afla în biroul s?u ?i nu r?spundea la telefoane, creând astfel impedimente.

La 1 august 2011, avoca?ii reclamantului au primit un r?spuns la cererea din 28 iulie 2011, la care erau anexate câteva acte (ordonan?a de pornire a urm?rii penale, procesul-verbal de re?inere ordonan?a de punere sub învinuire). Potrivit procurorului, alte acte (procese-verbale de perchezi?ie ?i de ridicare a unor documente) deja au fost înmânate reclamantului. Restul actelor pe care se baza acuzarea urmau s? fie prezentate reclamantului dup? finalizarea urm?ririi penale.

La 2 august 2011 avoca?ii reclamantului au solicitat companiei de telefonie mobil? relevante s? le prezinte informa?ia dac? au fost efectuate careva apeluri telefonice c?tre R.T. ?i P.L. la data de 13 iulie 2011 de la num?rul pretins utilizat de c?tre reclamant.

La 4 august 2011, avoca?ii reclamantului iar??i s-au plâns Procuraturii Generale despre restric?ia de avea întrevederi cu clientul, deoarece se cerea permisiunea procurorului, care nu se afla diminea?a la serviciu în acea zi. De asemenea, ei au men?ionat c? al?i avoca?i aveau posibilitatea de a-?i vizita liber clien?ii s?i de?inu?i în acela?i loc ca ?i reclamantul, îns? cu ultimul întrevederea era permis? doar cu acordul procurorului.

La data de 5 august 2011, avoca?ii reclamantului au cerut Cur?ii de Apel Chi?in?u s? solicite informa?ia de la compania de telefonie mobil? urm?toare informa?ie: data ?i ora vânz?rii cardului SIM utilizat? pentru a face apeluri c?tre R.T. ?i P.L. la 13 iulie 2011 ?i dac? careva informa?ii cu referire la identitatea cump?r?torului este înregistrat?; dac? la data indicat? au fost efectuate de la num?rul dat apeluri c?tre R.T. ?i P.L., inclusiv timpul ?i durata apelurilor ?.a. În aceia?i zi avoca?ii au formulat o solicitare identic? ?i pentru procurorul care conducea urm?rirea penal?.

La 12 august 2011 avoca?ii reclamantului s-au adresat repetat c?tre Judec?toria Buiucani pe acelea?i motive invocate în cererea din 4 august 2011 ?i au solicitat eliberarea unui r?spuns oficial la plângerea anterioar?.

La 15 august 2011 procurorul a decis s? nu solicite vreo informa?ie de la compania de telefonie mobil?, re?inând c? avoca?ii nu au specificat argumentarea unei asemenea informa?ii, or o asemenea informa?ie cu caracter personal poate fi solicitate doar pentru motive întemeiate.

La 18 august 2011 Procuratura General? a r?spuns la plângerile formulate de avoca?ii reclamantului cu privire la accesul materialele dosarului, precum ?i la înc?lcarea dreptului la întrevederi cu clientul. În r?spuns era indicat c? toate materialele relevante au fost eliberate avoca?ilor ?i c? nu ar exista impedimente de a-?i vizita clientul.

La 5 septembrie 2011 avoca?ii reclamantului au formulat o nou? solicitare procurorului pentru a ob?ine informa?ii de la compania de telefonie mobil?. Ei s-au referit la faptul c? la baza celui mai important motiv al procurorului de a-l plasa pe reclamant în arest preventiv ar sta plângerile formulate de c?tre R.T. ?i P.L. despre amenin??rile la telefon din partea reclamantului. Potrivit reclamantului, aceast? cerere a fost respins?.

Asisten?a medical? acordat? reclamantului

La 10 august 2011 avoca?ii reclamantului au solicitat procurorului eliberarea unei autoriza?ii de  a fi vizitat de câ?iva medici.

La 12 august 2011 procurorul a informat avoca?ii c? medicul din penitenciar l-a examinat pe reclamant ?i potrivit datelor din înscrisurile privind vizitele efectuate, reclamantul nu ar avea nevoie de asisten?? medical?. Totu?i, dac? dânsul ar dori s? fie examinat de un medic independent, acesta ar trebuie s? î-l viziteze în locul de deten?ie.

La 22 august 2011, reclamantul a fost transportat la spitalul Ministerului Afacerilor Interne ?i a fost examinat de c?tre doi speciali?ti. Unul din ei i-a prescris o audiogram?, care nu a fost efectuat? niciodat?. Alte prescrip?ii au fost: injec?ii pentru tratarea bron?itei, una dintre care a fost administrat? abia seara. Totu?i, medicul din penitenciar ar pleca mai devreme de la serviciu în acea zi ?i ultima injec?ie care urma s? fie administrat?, reclamantul nu a primit-o conform tratamentului prescris.

La 26 august 2011 avoca?ii reclamantului au fost informa?i c? reclamantului i s-a permis s? fie examinat de c?tre un alt specialist.

La 29 septembrie 2011 reclamantul a solicitat administra?iei penitenciarului s? i se permit? s? fac? un du?. Nu este clar dac? a primit vreun r?spuns.

În fa?a Cur?ii reclamantul s-a plâns în baza art. 3 CEDO c? este de?inut în condi?ii inumane ?i degradante, în rezultatul lipsei unei asisten?e medicale cerute pentru de starea sa de s?n?tate. De asemenea, el s-a plâns în baza art. 5 § 1 CEDO c? a fost plasat în arest preventiv f?r? motive „relevante ?i suficiente” ?i c? m?sura preventiv? dispus? pentru o perioad? nelimitat? este una ilegal?. El s-a mai plâns de violarea art. 5 §§ 3 ?i 4 CEDO deoarece dreptul s?u la ap?rare a fost înc?lcat, c? nu a avut întrevederi cu avocatul s?u de câte ori era necesar ?i nu a avut acces la materialele dosarului. În final reclamantul s-a plâns în baza art. 6 §§ 1 ?i 2 CEDO de refuzul autorit??ilor de a solicita informa?ia necesar? de la compania de telefonie mobil?.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

A existat o violare a art. 5 § 3 CEDO? În particular, instan?ele na?ionale au oferit motive „relevante ?i suficiente” pentru a-l plasa pe reclamant în arest preventiv ?i ulterior a-i prelungi mandatul de arest?

A existat o violare a art. 5 § 4 CEDO? În particular, a avut ap?rarea acces suficient la reclamantul pe parcursul deten?iei acestuia,d e asemenea la materialele dosarului penal ?i la alte materiali necesare de a contesta arestarea preventiv?? Au motivat instan?ele na?ionale conving?tor refuzul de a solicita informa?ia de la compania de telefonie mobil? cerut? de reclamant pentru a verifica pretinsele alega?ii formulate de R.T. ?i P.L. ( a se vedea, mutatis mutandis, Becciev c. Moldovei, nr. 9190/03, §§ 73-76, 4 octombrie 2005 ?i Ţurcan c. Moldovei, nr. 39835/05, §§ 61-64 ?i 67-70, 23 octombrie 2007)?

În fa?a Cur?ii reclaman?ii sunt reprezenta?i de c?tre V. Ţurcan ?i M. Belinschi, avoca?i din Chi?in?u.

***

În cauza Vele?co c. Moldovei, reclamanta este Tatiana Vele?co. La 20 ianuarie 2009, fiul reclamantei (V.) a fost g?sit spânzurat în gr?dina casei de var? a p?rin?ilor. La 2 martie 2009 a fost pornit? urm?rirea penal?. Ofi?erul de urm?rire penal? a notat c? V. era subiect în cadrul unui dosar penal privind o fraud? în propor?ii deosebit de mari la o companie privat?, unde potrivit rudelor victima era persecutat? de unele persoane care ac?ionau în numele companiei în scopul de a-l obliga s? le achite dublul unui prejudiciu cauzat, ceea ce ar fi dus la suicidul acestuia.

Examinarea ini?ial? de un medic legist a avut loc la 21 ianuarie 2009. la 25 mai 2009 procurorul a dispus efectuarea autopsiei de c?tre Centrul de Medicin? Legal?. La 29 mai 2009 Procuratura General? a r?spuns la plângerea reclamantei în ceea ce prive?te înc?lcarea termenului rezonabil al anchetei, dispunând efectuarea ac?iunilor de urm?rire penal? concrete pentru derularea eficient? a anchetei.

La 25 septembrie 2009 Centrul de Medicin? Legal? a r?spuns reclamantei c? autopsia nu a avut loc deoarece expertul responsabil este în concediu medical. Autopsia s-a finalizat la 20 octombrie 2009.

La 27 noiembrie 2009, procurorul a înaintat un demers Centrului de Medicin? Legal? pentru a efectua o alt? autopsie ?i a formulat întreb?ri adi?ionale. Acea autopsie a început la 14 decembrie 2009 ?i s-a finalizat la 23 aprilie 2010.

Ambele autopsii au relevat lipsa leziunilor pe corpul lui V. cu excep?ia celor l?sate de funie. Medicii a constatat sufocarea prin strangulare, în lipsa semnelor de b?taie sau deces anterior suspend?rii de funie, precum ?i absen?a urmelor de alcool sau droguri în sângele lui V.

La 11 decembrie 2009 reclamanta a achitat o expertiza medical? (histopatologic?), care a început la 14 decembrie 2009, dar nu este clar când a fost finalizat?.

Bazându-se pe epicrizele medicale, precum ?i pe declara?iile unor persoane care îl cuno?teau pe V., la 30 iulie 2010 procurorul a decis s? înceteze urm?rirea penal? deoarece V. ar fi comis un suicid. Procurorul nu a g?sit probe ce are ar demonstra c? V. a fi fost persecutat de c?tre cineva, dar a notat decedatul ar fi avut probleme financiare, care l-ar fi determinat s? se sinucid?.

Reclamanta a atacat ordonan?a procurorului. La 17 decembrie 2010 judec?torul de instruc?ie a admis plângerea reclamantei ?i a dispus reexaminarea cazului. Judec?torul a re?inut c? reclamanta a solicitat efectuarea unei expertize medicale cu plat?, îns? aceasta nu a fost petrecut?. Mai mult, fiind interogat? ca ?i martor, f?r? a beneficia drepturile garantate pentru reprezentantul victimei, astfel fiind în imposibilitatea de a-?i exercita pe deplin drepturile sale procedurale cum ar fi studierea materialelor dosarului. În final, judec?torul a notat c? procurorul nu a identificat persoanele care ultimele l-au v?zut pe decedat ?i nu a verificat dac? versiunea de suicid este prioritar? fa?? de altele, având în vedere c? expertul ?i-a început analiza cu formularea c? V. a fost g?sit strangulat.

Rezultatele investiga?iei sunt necunoscute.

În fa?a Cur?ii reclamanta s-a plâns în baza art. 2 CEDO de investiga?ia insuficient? a decesului fiului s?u, care în opinia acesteia nu este un suicid.

De asemenea, ea s-a plâns de incertitudinea circumstan?elor decesului fiului s?u, ceea ce a împiedicat-o s? petreac? ceremoniile religioase pentru onorarea decesului fiului, contrar art. 9 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

A fost investiga?ia decesului fiului s?u conform? prevederilor art. 2 CEDO? În particular, au fost respectate drepturile procedurale ale reclamantei, precum ?i modul în care a fost petrecut? ancheta, inclusiv cu toate întârzierile permise, capabile s? submineze capacitatea autorit??ilor de a stabili cauza decesului victimei ?i, dup? caz s? identifice f?ptuitorul sau f?ptuitorii? ( a se vedea, Iorga c. Moldovei, nr. 12219/05, 23 martie 2010?)

În fa?a Cur?ii reclamanta este reprezentat? de c?tre V. Kovali, avocat din Chi?in?u.