Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei ianuarie 2013 (continuare)

28 03 2013

n cauza Efros c. Moldovei reclamantul este Vasile Efros, n?scut n 1978.

La 01 iulie 2011 a fost ini?iat? urm?rirea penal?, reclamantul fiind suspectat de escrocherie. n aceea?i zi procurorul a emis o ordonan?? de perchezi?ie a automobilului ?i apartamentului reclamantului. La 04 iulie 2011 a avut loc perchezi?ia automobilului reclamantului ?i n ziua urm?toare acesta a fost sechestrat. La 07 iunie 2011 a fost perchezi?ionat apartamentul reclamantului. Potrivit procesului verbal de perchezi?ie au examinate ?i ridicate urm?toarele: cteva dispozi?ii de plat?, documentele privind deschiderea unui cont bancar, mijloace b?ne?ti ?i un iPad.

La o dat? necunoscut? reclamantul a contestat legalitatea perchezi?iei. La 14 iulie 2011 judec?toria Centru a constatat c? perchezi?ia automobilului reclamantului a fost ilegal?, deoarece reclamantul nu a fost declarat oficial b?nuit sau nvinuit. La 20 iulie 2011 reclamantul a fost citat s? se prezinte la procuratur? pentru a fi recunoscut n calitate de b?nuit. El a informat procuratura c? urmeaz? un tratament medical. La 16 iulie 2011 el a plecat n Ucraina ?i s-a ntors n aceea?i zi. El a plecat din nou la 27 iulie 2011 n Romnia ?i pn? n prezent se afl? acolo.

La 15 august 2011 procuratura a naintat un demers privind eliberarea mandatului de arest preventiv n privin?a reclamantului. La 19 august 2011 judec?toria Centru a respins demersul procuraturii, constatnd c? nu au prezentate dovezi c? reclamantul putea s? se ascund? sau s? influen?eze investiga?iile. La 12 septembrie 2011 Curtea de Apel Chi?in?u, urmare a recursului procuraturii, a dispus arestarea preventiv? a reclamantului, re?innd c? reclamantul s-a ascuns, refuznd s? apar? n fa?a instan?ei de recurs.

n fa?a CtEDO reclamantul s-a plns de violarea art. 5 CEDO, lipsa unei b?nuieli rezonabile ?i lipsa motivelor relevante ?i suficiente pentru dispunerea arest?rii preventive. De asemenea, s-a plns de violarea art. 8 CEDO, perchezi?ia ilegal?  automobilului ?i apartamentului s?u.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

- Articolul 5 CEDO este aplicabil situa?iei din spe??? Dac? da, a existat o violare a Articolului 5 din Conven?ie? n particular, a fost o b?nuial? rezonabil?, n sensul Articolului 5 1 din Conven?ie, c? reclamantul a comis o infrac?iune?

- A existat o violare a art. 5 3 CEDO? n particular, Curtea de Apel a re?inut motive “suficiente ?i relevante n decizia sa de arestare a reclamantului?

- A existat o violare a art. 8 CEDO? n particular, perchezi?ia automobilului ?i apartamentului reclamantului a fost n conformitate cu exigen?ele respective, ?i anume n vederea protec?iei speciale a confiden?ialit??ii rela?iei avocat-client (a se vedea Mancevschi v. Moldova, nr. 33066/04, 49, 7 octombrie 2008)?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre V. Zama, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Panteleiciuc c. Moldovei ?i Rusiei, reclamantul este Viorel Panteleiciuc.

La 5 februarie 2008, reclamantul a fost r?pit la periferia satului Varni?a (localitate aflat? sub jurisdic?ia ?i controlul autorit??ilor constitu?ionale) de c?tre colaboratori “vamali din regiune si dus la sec?ia or??eneasc? de mili?ie din Bender. Reclamantul a fost nvinuit, de c?tre presupusa judec?torie de la Bender, de comiterea contraven?iei administrative de opunere de rezisten?? ?i condamnat la 3 zile de arest administrativ. La 8 februarie 2008, dup? expirarea termenului de arest administrativ reclamantul a fost eliberat din deten?ie.

 La 6 februarie 2008, fratele acuzatului a depus o plngere c?tre Procuratura General? a RM si altor autorit??i din Moldova prin care a solicitat intentarea cauzei penale ?i sanc?ionarea tuturor persoanelor implicate n arestarea ilegal? a fratelui s?u de c?tre ofi?erii transnistreni. La 28 februarie 2008, sec?ia de poli?ie din Bender a nceput o anchet? penal? pe faptul r?pirii reclamantului de c?tre ofi?erii transnistreni.

n fa?a CtEDO reclamantul pretinde nc?lcarea art. 5 din Conven?ia European? a Drepturilor Omului, in leg?tura cu violarea drepturilor la libertatea individual?. De asemenea, reclamantul sus?ine c? nu a beneficiat de dreptul la un recurs efectiv n fa?a unei autorit??i na?ionale pentru a invoca violarea dreptului la libertate ?i siguran??.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

Avnd n vedere circumstan?ele prezentei cauze, intr? reclamantul n jurisdic?ia Republicii Moldova ?i/sau a Rusiei n sensul art. 1 CEDO a?a cum a fost interpretat? de Curte, inter alia, n cauza Ila?cu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (nr. 48787/99)?

Relev? circumstan?ele prezentei cauze o violare a art. 5 CEDO? n particular, arestarea reclamantului de c?tre autorit??ile RMN s-a bazat pe o b?nuial? rezonabil? ?i a fost legal? n sensul art. 5 1 CEDO?

A existat o violare a art. 6 1 ?i/sau 3 CEDO? n particular, a fost citat legal reclamantul pentru ?edin?a Cur?ii Supreme a RMN din 27 mai 2008? A fost asistat de un avocat la discre?ia sa, i-a fost permis? posibilitatea s? citeasc? procesul verbal de re?inere din 05 februarie 2008 nainte de ?edin?a din instan?a de fond ?i a beneficiat de serviciile unui interpret?

A dispus reclamantul remedii efective n ceea ce prive?te plngerile n baza art. 5 1 CEDO, a?a cum este prev?zut de art. 13 CEDO?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre A. Postica, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Tretiacov ?i al?ii c. Moldovei, reclaman?ii sunt Alexei Tretiacov si Andrei Mernii, cet??eni ai R.Moldova ?i locuitori al mun. Chi?in?u.

 La 4 aprilie 2008, reclaman?ii au fost re?inu?i de c?tre colaboratorii de poli?ie din cadrul Comisariatului de Poli?ie al s. Centru ?i au fost nvinui?i de comiterea contraven?iilor administrative de ultragiere a colaboratorilor de poli?ie ?i opunerea de rezisten?? a acestora. Potrivit reclaman?ilor, fiecare dintre ei a fost maltratat de c?tre colaboratori de poli?ie ai Comisariatului de Poli?ie al s. Centru, cu scopul de a ob?ine declara?ii auto-incriminatoare precum c? au agresat poli?i?tii n incinta unei cafenele. Tortura ?i tratamentele inumane ?i degradante au inclus lovituri cu diverse obiecte, inclusiv cu bastonul de cauciuc, peste diferite p?r?i ale corpului reclaman?ilor, precum ?i alte ac?iuni din partea colaboratorilor de poli?ie. Printre consecin?e se enumer? fractur? a degetului minii, vicios consolidat? din cauza lipsei asisten?ei medicale, traumatism cranio-cerebral nchis, Hepatit? cronic? de etiologie viral? C ?i alte probleme de s?n?tate. Reclaman?ii au depus plngere n adresa CpDOM, prin care au relatat circumstan?ele ?i condi?iile n care au fost maltrata?i de c?tre colaboratorii de poli?ie. La referin?a Avocatului Parlamentar, reclaman?ii au fost vizita?i de c?tre medicii RCTV “Memoria ?i au beneficiat ulterior de asisten?? de reabilitare din partea Centrului.

 n fa?a CtEDO reclaman?ii pretind nc?lcarea art. 3 CEDO, aplicarea relelor tratamente din partea poli?iei, deten?ia n condi?ii inumane ?i degradante, lipsa asisten?ei medicale n perioada de deten?ie, dar ?i incapacitatea de a investiga eficient plngerea lor cu privire la relele tratamente. De asemenea, reclaman?ii sus?in c? ei nu au avut un recurs efectiv n fa?a unei autorit??i na?ionale pentru a invoca violarea art. 3 al Conven?iei ?i pretind n continuare violarea art. 13 din Conven?ia European?.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A existat o violare a art. 3 CEDO, tratament inuman ?i degradant?

Avnd n vedere protec?ia procedural? mpotriva tratamentului inuman ?i degradant, au fost satisf?cute exigen?ele art. 3 CEDO?

A dispus reclamantul remedii efective n ceea ce prive?te plngerile sale, a?a cum este prev?zut de art. 13 CEDO?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre A. Postica, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Sandu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei, reclaman?ii locuiesc/au sedii n localit??ile Doro?caia, Prta, Molovata‑Nou?, Pohrebea ?i Cocieri, situate pe stnga Nistrului ?i se afl? sub controlul Republicii Moldova. Reclaman?ii de?in loturi de teren lng? localit??ile respective. Toate terenurile sunt situate de-a lungul drumului care leag? regiunile de nord ?i de sud a RMN. Sursa principal? de venit a reclaman?ilor este prelucrarea p?mntului de?inut sau arendat.

n perioada 1992 – 1998 reclaman?ii au folosit nestingherit terenurile de?inute sau arendate.

n 1998 autorit??ile RMN au instalat puncte de control pentru a verifica transportul produselor agricole pe lng? hotar, care coincidea cu drumul nominalizat mai sus. De atunci reclaman?i au fost nevoi?i s? pl?teasc? diferite taxe ?i pl??i autorit??ilor RMN, care au fost acceptate din motivul c? traiul acestora depindea de prelucrarea p?mntului.

n octombrie 2004 autorit??ile RMN au declarat c? p?mntul de?inut sau arendat de c?tre reclaman?i este proprietatea RMN. Reclaman?ii puteau s? continue s?-l prelucreze, cu condi?ia arend?rii acestuia de la autorit??ile locale a RMN. Reclaman?ii au refuzat s? semneze contractele de arend? pe motiv c? ei sunt proprietarii terenurilor. n consecin??, a fost blocat accesul la terenuri ?i road? a fost pierdut?. P?mntul nu a fost prelucrat timp de mai mul?i ani, ceea ce face dificil readucerea acestuia la starea ini?ial?. Situa?ia persist? pn? n prezent.

Reclaman?ii au adresat plngeri autorit??ilor RMN ?i Republicii Moldova, inclusiv Ambasadei Federa?iei Ruse n Moldova.

n fa?a CtEDO reclaman?ii pretind nc?lcarea art. 1 Protocolul nr. 1 CEDO, pierderea accesului la p?mntul s?u ?i nc?lcarea art. 13, lipsa remediilor efective.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

Avnd n vedere circumstan?ele prezentei cauze, intr? reclaman?ii n jurisdic?ia Republicii Moldova ?i/sau a Rusiei n sensul art. 1 CEDO a?a cum a fost interpretat? de Curte, inter alia, n cauza Ila?cu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (nr. 48787/99)?

A existat o violare a art. 1 Protocolul nr. 1 CEDO, prin blocarea accesului reclaman?ilor la terenurile sale de?inute sau arendate?

A dispus reclamantul remedii efective n ceea ce prive?te plngerile sale, a?a cum este prev?zut de art. 13 CEDO?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre A. Postica ?i I. Manole, avoca?i din Chi?in?u.