CtEDO a radiat de pe rol dou? cauze contra Moldovei

02 05 2007

n temeiul acordurilor amiabile ncheiate ntre reclaman?i ?i Guvernul Republicii Moldova, la 27 martie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at dou? decizii de radiere de pe rolul s?u a cauzelor NESTOR c. Moldovei ?i VOLGHIN c. Moldovei.

***

n cauza NESTOR c. Moldovei (cererea nr. 41790/02), n anul 1999 reclamantul a fost nvinuit de furt. La 12.04.2000 el a fost achitat. Ca urmare a unei cereri de chemare n judecat? depuse de reclamant n temeiul legii 1545-XIII, printr-o hot?rre judec?toreasc? din 13.12.2000 Ministerul Finan?elor a fost obligat s? pl?teasc? reclamantului MDL 1,149 cu titlu de prejudicii materiale ?i MDL 75,000 cu titlu de prejudicii morale. Aceast? hot?rre a devenit irevocabil? la 20.03.2001. La 04.04.2002, adjunctul Procurorului General a contestat cu recurs n anulare hot?rrea din 13.12.2000. La 19.06.2002, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul n anulare ?i a casat n parte hot?rrea contestat?, reducnd la MDL 5,000 cuantumul prejudiciilor morale.

La 12.11.2002, reclamantul a depus cererea sa la Curte n care pretindea violarea art. 6 1 al Conven?iei (termenul rezonabil) prin neexecutarea hot?rrii din 13.12.2000 ?i violarea art. 6 1 al Conven?iei (securitatea raporturilor juridice) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii) prin casarea acestei hot?rri, ca urmare a admiterii recursului n anulare ?i prin nc?lcarea principiului egalit??ii armelor la examinarea recursului n anulare.

La 05.03.2007, Guvernul a informat Curtea c? la 02.03.2007 p?r?ile au semnat un acord amiabil ?i a expediat Cur?ii o copie a acestuia. Conform acordului, Guvernul a recunoscut violarea drepturilor reclamantului prev?zute de Conven?ie ?i s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul ncheierii acordului amiabil, suma de EUR 9,100 pentru prejudiciile cauzate reclamantului. Guvernul a solicitat radierea cererii de pe rolul Cur?ii.

La 06.03.2007, reclamantul a informat Curtea c? p?r?ile au ncheiat un acord amiabil n condi?iile de mai sus ?i c? el dore?te ca Curtea s? nceteze examinarea cererii.

Curtea a luat act de acordul semnat de p?r?i ?i a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu exist? motive care ar justific? men?inerea cererii respective pe rolul ei, radiind cererea de pe rolul s?u.    

***

n cauza VOLGHIN c. Moldovei (cererea nr. 67517/01), reclamantul, care este avocat, a protestat mpotriva unor pretinse ac?iuni ilegale comise de c?tre organul de urm?rire penal? cnd efectua o perchezi?ie la domiciliul unui client al reclamantului. Reclamantul a fost nvinuit de comiterea unei contraven?ii administrative deoarece a protestat. Din acest motiv el a fost re?inut timp de 13 ore. Printr-o hot?rre irevocabil? a judec?toriei sectorului B?l?i din 13.10.1998 reclamantul a fost achitat.

Ca urmare a unei cereri de chemare n judecat? depuse de reclamant n temeiul legii 1545-XIII, printr-o hot?rre judec?toreasc? din 26.04.1999 Ministerul Finan?elor a fost obligat s? pl?teasc? reclamantului MDL 60,000. Aceast? hot?rre a devenit irevocabil? la 15.02.2000. Procurorul General a contestat cu recurs n anulare hot?rrea din 26.04.1999. La 05.07.2000 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul n anulare ?i a casat n parte hot?rrea contestat?, reducnd la MDL 5,000 cuantumul prejudiciilor acordate.

La 14.12.2000, reclamantul a depus cererea sa la Curte n care pretindea violarea art. 5 5 al Conven?iei (dreptul la compensa?ii pentru lipsirea ilegal? de libertate) prin neexecutarea hot?rrii din 05.07.2000 ?i violarea art. 6 1 al Conven?iei (securitatea raporturilor juridice) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii) prin casarea hot?rrii judec?tore?ti din 26.04.1999, ca urmare a admiterii recursului n anulare.

La 05.07.2004, cererea a fost comunicat? Guvernului. Dup? comunicarea cererii hot?rrea judec?toreasc? din 05.07.2000 a fost executat?. La 19.01.2005 Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrea din 05.07.2000 ?i a ncetat procedura judiciar?. La 18.04.2005 reclamantului i-a fost pl?tit? suma de MDL 55,000.

La 14.02.2007, Guvernul a informat Curtea c? la 13.02.2007 p?r?ile au semnat un acord amiabil ?i a expediat Cur?ii o copie a acestuia. Conform acordului, Guvernul a recunoscut violarea drepturilor reclamantului prev?zute de Conven?ie ?i s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul ncheierii acordului amiabil, suma de EUR 4,000 pentru prejudiciile cauzate reclamantului, iar reclamantul se angaja s? cear? Cur?ii radierea cererii de pe rol. Prin scrisoarea din 14.02.2007 Guvernul a solicitat radierea cererii de pe rolul Cur?ii.

La 20.02.2007, reclamantul a informat Curtea c? p?r?ile au ncheiat un acord amiabil n condi?iile de mai sus ?i c? el nu mai dore?te s? ?i men?in? cererea pe rolul Cur?ii.

Curtea a luat act de acordul semnat de p?r?i ?i a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu exist? motive care ar justific? men?inerea cererii respective pe rolul ei, radiind cererea de pe rolul s?u.