Extinderea termenului concursului pentru elaborarea unei pagini-web

09 08 2013

Concurs de selectare a companiei pentru elaborarea unei pagini-web

I. Prezentare general?

1.1. Context

Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului implementeaz? proiectul Baza de date – magistrat.md (n continuare Proiect), cu sprijinul financiar al Civil Rights Defenders (Suedia). Proiectul va contribui la asigurarea implement?rii standardelor unui proces echitabil prin sporirea transparen?ei sistemului judec?toresc. ndeosebi, proiectul va pune accent pe sporirea profesionalismului ?i responsabilizarea judec?torilor n realizarea actului de justi?ie.

Obiectivele proiectului vin s? sus?in? procesul de implementare a Strategiei de Reform? a Sectorului Justi?iei pentru anii 2011-2016, n special prin prisma constat?rilor Consiliului Superior al Magistraturii n decizia sa din 3 aprilie 2012, care a identificat o serie de provoc?ri ?i priorit??i, printre care: 1) consolidarea independen?ei, responsabilit??ilor, eficien?ei, impar?ialit??ii ?i transparen?ei sistemului judec?toresc; 2) sporirea profesionalismului ?i responsabilizarea judec?torilor n realizarea actului de justi?ie 3) revizuirea spectrului sanc?iunilor disciplinare ?i a procedurii disciplinare n vederea ajust?rii acestora la sistemul ?i standardele europene.

n scopul transpunerii acestor priorit??i n practic?, proiectul va urm?ri gradul de respectare a legisla?iei privind conflictul de interese n sistemul judec?toresc, dar ?i transparen?a depunerii ?i verific?rii declara?iilor pe venit ale judec?torilor. Instrumentul de baz? n aceast? misiune va fi crearea ?i men?inerea unei resurse informa?ionale unice (baz? de date), care va con?ine informa?ii despre to?i cei aproximativ 460 de judec?tori din Republica Moldova, n special cu privire la: datele biografice, termenul mandatului, proceduri disciplinare ini?iate ?i sanc?iuni aplicate, dosare pierdute la CtEDO, declara?iile pe venit, instruirea continu?, etc.

1.2. Obiectul concursului

Se solicit? oferta tehnic? ?i financiar? pentru elaborarea unei pagini-web n cadrul Proiectului Baza de date – magistrat.md.

Companiile interesate vor prezenta oferta tehnic? ?i financiar? n plicuri separate ?i sigilate, cu men?iunea Elaborare website magistrat.md, pn? luni, 19 august, ora 17:00 la sediul AO Juri?tii pentru Drepturile Omului, mun. Chi?in?u, str. Vlaicu Prc?lab, 2, of.13. n cazul n care companiile participante la concurs dispun de posibilitatea de a oferi servicii de hosting, acestea vor prezenta n plic separat ?i oferta pentru aceste servicii.

Numele domeniului viitor:http://www.magistrat.md.

Termen de executare: 60 de zile.

Cerin?e fa?? de executor:

experien?? de cel pu?in 3 ani n efectuarea sarcinilor similare celor propuse:

·         vor fi prezentate exemple ale lucr?rilor similare elaborate, inclusiv contractele ncheiate n vederea realiz?rii acestora;

·         la solicitare, vor fi prezentate scrisori de recomandare ale clien?ilor;

capacitatea de a executa sarcini similare celor propuse:

·         vor fi prezentate condi?iile tehnice pentru executarea lucr?rilor;

personal calificat n realizarea angajamentelor:

·         vor fi oferite CV-urile angaja?ilor implica?i n proces.

II. Scopurile paginii-web

2.1 Scopurile paginii-web

Pagina-web va urm?ri sporirea transparen?ei vis-a-vis de activitatea judec?torilor din Republica Moldova ?i accesului cet??enilor la informa?ie relevant? ?i pertinent? despre parcursul profesional al fiec?rui din cei aproximativ 460 de judec?tori din cadrul instan?elor de judecat? de toate nivelele. Aceasta va con?ine informa?ii cu privire la datele biografice ale judec?torilor, performan?ele profesionale, procedurile disciplinare ini?iate ?i aplicate, dosarele pierdute la Curtea European? a Drepturilor Omului, declara?iile de venit ?i interese, precum ?i alte date relevante. Menirea site-ului este s? unifice informa?ia despre judec?torii din Moldova ntr-o singur? resurs? informa?ional? veridic?, u?or accesibil? ?i comprehensiv?. Mai mult dect att, site-ul ?i propune s? creeze o leg?tur? bidirec?ional? cu judec?torii, care vor avea posibilitatea s? expedieze informa?ii ?i fi?iere relevante care i vizeaz?. De asemenea, vizitatorii vor avea posibilitatea s? expedieze informa?ii care vizeaz? un anumit judec?tor.

2.2 Auditoriul general

Pagina-web se adreseaz? publicului larg, f?r? restric?ii. Oricine va putea accesa con?inutul acesteia ?i va putea face uz de informa?ia disponibil? on-line. Vizitatorul clasic este considerat? persoana care dore?te s? se informeze despre parcursul profesional ?i etica judec?torilor din Moldova.

III. Structura paginii-web ?i navigarea

1. Acas?

2. Despre noi:

3. Contacte

4. Baz? de date:

a) List? judec?tori

b) Declara?ii pe venit/ interese

c) Carier?

d) Alte date

5. Trimite informa?ie

a) Scrie mesaj

b) Trimite fi?ier

6. Link-uri utile

7. Harta site-ului

IV. Descrierea sec?iunilor paginii-web

Baz? de date: reprezint? partea cea mai important? a portalului, deoarece utilizatorul va putea sa g?seasc? informa?ia de interes pentru sine. Pentru aceasta, el va selecta compartimentul care l intereseaz? (de exemplu, Declara?ii pe venit), la deschidere se va afi?a lista tuturor declara?iilor pe venit ale judec?torilor, iar la click pe declara?ie, se va deschide textul documentului n format PDF.

Con?inutul tuturor compartimentelor ?i al subdiviziunilor acestora va fi completat de c?tre echipa proiectului.

List? judec?tori: la deschidere, apare lista tuturor judec?torilor; la click pe numele judec?torului, apare profilul s?u care va con?ine urm?toarele compartimente: date biografice/ CV, declara?ii pe venit/ interese, carier? ?i alte date relevante; la click pe fiecare compartiment, se va desc?rca sau deschide textul (tipul de documente nc?rcate pe site vor fi discutate cu compania selectat?).

Trimite informa?ie: vizitatorii paginii-web vor avea posibilitatea s? scrie mesaje sau s? expedieze informa?ii/fi?iere despre judec?tori; informa?ia va fi plasat? doar dup? verificarea ?i aprobarea acesteia de c?tre administratorii paginii-web. Vizitatorii site-ului vor avea posibilitatea s? scrie mesaje dup? ce vor oferi urm?toarea informa?ie: nume, adres? de email, cod de verificare (parametrii vor fi conveni?i n comun cu compania selectat?).

Posibilitatea de a ad?uga bannere: pozi?ionarea pe site a bannerului va fi convenit? n comun cu compania n procesul elabor?rii design-ului paginii-web.

Func?ia de c?utare: Pagina-web va oferi func?ii contemporane de c?utare care permit reg?sirea ?i identificarea informa?iilor de interes, dup? una sau cteva categorii de informa?ii, de exemplu: dup? numele judec?torului, dup? instan?a de judecat?.

CMS: Sistemul de gestiune al con?inutului (CMS) va fi discutat la o etap? ulterioar?.

V. Cerin?e pentru pagina-web

5.1 Cerin?e pentru design-ul paginii-web

Pagina-web trebuie s? fie structurat? ?i u?or de utilizat. Paginile trebuie sa fie corect vizualizate la toate browser-ele contemporane: Internet Explorer 8 ?i mai sus, Mozilla Firefox 12 ?i mai sus, Google Chrome, Opera 10 ?i mai sus ?i cu rezolu?ia monitorului de la 1024x768 pn? la 1600x1200. Link-urile trebuie s? aib? parametrul “title, imaginile – parametrul “alt.

n cazul afi??rii unui document cu volum mare, trebuie s? existe posibilitatea diviz?rii acestuia pe pagini.

Cerin?ele pentru design-ul paginii-web vor fi discutate n procesul de elaborare.

Compania selectat? va prezenta 3 exemple de design.

5.2 Servicii pe care le va oferi pagina-web

a) RSS

b) Newsletter

c) Mobile version

5.3 Cerin?e pentru design-ul logotip-ului:

Cerin?ele pentru design-ul logotip-ului paginii-web vor fi discutate n procesul de elaborare.

Compania selectat? va prezenta 3 exemple de logotip-uri.

Compania selectat? va prezenta 3 exemple de design pentru disclaimer.

5.4 Cerin?e tehnice pentru programarea paginii-web:

Cerin?e pentru platform?:

Interpretatori: la alegerea ofertantului.

Baza de date: la alegerea ofertantului.

VI. Oferirea documenta?iei tehnice

Ghidul Utilizatorului (gestionarea paginii-web) n limba romn? ?i englez?

VII. La finalizarea execut?rii sarcinilor, compania selectat? va asigura un training privind gestionarea paginii-web (n romn?).

Pentru informa?ii suplimentare: Tatiana Puiu, Director de Proiect, tel. (022) 27 41 61, 079720003, e-mail: puiutatiana@gmail.com sau Alexei Racu, asistent tehnic, tel. 069323245, e-mail: alexeiracu@gmail.com.