Sinteza deciziei cauza Sarupici c. Moldovei ?i Ucrainei ?i Ganea ?i Gherscovici c. Moldovei

16 09 2013

n cauza Sarupici c. Moldovei ?i Ucrainei ?i Ganea ?i Gherscovici c. Moldovei, reclamantul n prima cauz?, Iaroslav ?arupici, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1969. Reclaman?ii n ce-a de-a doua cauz?, Anatolie Ganea ?i Aurelia Gher?covici, sunt cet??eni ai Republicii Moldova, n?scu?i n 1961 ?i 1967.

La 27 mai 2002, so?ul dnei Gher?covici, B.G., a fost g?sit decedat n locuin?a sa.

La 2 iulie 2002, dl Ganea a fost re?inut din motive str?ine de decesul lui B.G. n timpul arestului administrativ, el a fost audiat n privin?a circumstan?elor mor?ii lui B.G. La 10 iulie 2002, el a depus o declara?ie scris? n care a recunoscut s?vr?irea infrac?iunii, indicnd mai multe detalii cu privire la circumstan?ele infrac?iunii ?i la identitatea persoanelor implicate n s?vr?irea acesteia. El a fost reprezentat de un avocat din oficiu. Dl Ganea a recunoscut ulterior c? a omorul lui B.G. a fost premeditat. Mai trziu, el a declarat c? pe B.G. l-a omort dl  ?arupici.

La 15 iulie 2002, dna Gher?covici a fost re?inut? sub acuza?ia de instigare ?i complicitate la uciderea lui B.G.

La 23 iulie 2002 a fost emis un mandat de arest pe numele dlui ?arupici.

Potrivit dlui ?arupici, n octombrie 2002 el locuia mpreun? cu unchiul ?i m?tu?a sa n Tsurupinsk, Ucraina. La 18 octombrie 2002, el a fost re?inut de c?tre poli?ia ucrainean? n prezen?a unchiului ?i al m?tu?ii sale. El sus?ine c? poli?i?tii nu l-au informat despre motivele re?inerii ?i nu i-au prezentat documentele care atest? legalitatea acesteia. De?i el s-a conformat ordinului poli?i?tilor, ei i-au r?sucit bra?ele la spate, l-au lovit n regiunea spatelui ?i i-au pus c?tu?ele. El a fost perchezi?ionat f?r? s? fie ntocmit un proces-verbal n acest sens. Poli?i?tii i-au confiscat telefonul mobil.

Dl ?arupici sus?ine c? a fost transportat la comisariatul de poli?ie din Tsurupinsk, unde a fost predat poli?iei moldovene?ti. Poli?i?tii moldoveni l-au transportat ntr-o ma?in? cu numere de nregistrare moldovene?ti peste grani?a moldo-ucrainean?, prin punctul de trecere vamal? de la Palanca. Pe parcursul c?l?toriei el a stat cu c?tu?ele la mini pe bancheta din spate a ma?inii. El nu are cuno?tin?? despre existen?a vreunei cereri de extr?dare pe numele lui, iar la vama, poli?i?tii nu au prezentat vame?ilor niciun document n privin?a lui ?i nici actele sale de identitate pentru a traversa frontiera.

Potrivit Guvernului Republicii Moldova, dl ?arupici a fost re?inut la 19 octombrie 2002 n Palanca, Republica Moldova. La aceea?i dat? el a fost transportat la Chi?in?u ?i plasat n izolatorului Ministerului Afacerilor Interne.

Un avocat din oficiu a fost numit s?-l reprezente pe dl ?arupici. La 24 octombrie 2002 el a recunoscut c? l-a omort pe B.G. Ulterior, el s-a plns c? poli?i?tii l-au torturat ?i l-au supus presiunii psihologice pentru a-l face s? recunoasc? s?vr?irea infrac?iunii.

Plngerea reclaman?ilor n privin?a tratamentelor la care au fost supu?i

(a) Plngeri cu privire la tratamentul aplicat n timpul deten?iei

La 8 august 2002, dl Gandea a depus o plngere la procuror, sus?innd c? a fost maltratat pentru a recunoa?te s?vr?irea infrac?iunii ?i c? la 2 iulie 2002 el nu a fost reprezentat de un avocat la alegerea sa. Plngerea sa a fost respins?.

La 4 ianuarie 2003, procurorul a nregistrat o plngere din partea dlui ?arupici n privin?a relelor tratamente la care a fost supus de c?tre poli?i?ti n timpul deten?iei. La 21 ianuarie 2003, procurorul l-a informat c? acuza?ia sa de maltratare nu s-a confirmat ?i c?, prin urmare, nu a fost pornit? urm?rirea penal? n aceast? privin??. Dl ?arupici a contestat ordonan?a respectiv?, ata?nd la plngere declara?iile colegilor s?i de celul?. La 1 august 2003, Procuratura Chi?in?u l-a informat pe dl ?arupici c? nu s-au identificat circumstan?e noi care s? influen?eze legalitatea ordonan?ei din 21 ianuarie 2003.

La 30 iunie 2003, dl ?arupici a depus o nou? plngere reclamnd interdic?ia de a primi vizite din partea familiei ?i a altor persoane.

(b) Plngerea dlui ?arupici n privin?a re?inerii

La 2 aprilie 2003, reprezentantul dlui ?arupici a solicitat Procuraturii Generale informa?ii cu privire la circumstan?ele re?inerii ?i a extr?d?rii dlui ?arupici. La 14 aprilie 2003, Procuratura General? l-a informat c? nu exist? nicio informa?ie care s? indice faptul c? dl ?apurici a fost re?inut pe teritoriul Ucrainei.

La 16 mai 2003, dl ?apurici a solicitat Procuraturii Generale a Ucrainei s? porneasc? urm?rirea penal? pe marginea acuza?iei c? a fost re?inut ilegal de poli?ia ucrainean? ?i c? a fost r?pit de poli?ia moldoveneasc? la 18 octombrie 2002. El a indicat n calitate de martori ai evenimentelor respective pe unchiul ?i m?tu?a sa. La 18 august 2003, Procuratura regiunii Herson l-a informat pe dl ?apurici c? nu s-a stabilit nc?lcarea legisla?iei Ucrainei de c?tre poli?ia ucrainean?. La 13 noiembrie 2003, Procuratura regiunii Herson a explicat c? dl ?apurici a fost re?inut la 18 octombrie 2002 de c?tre poli?a moldoveneasc?, respingnd faptul c? dl ?apurici a fost dus la comisariatul de poli?ie din Tsurupinsk.

La 11 mai 2005, dl ?apurici a depus o plngere scris? la Procuratura General? a Ucrainei, contestnd r?spunsurile trimise de autorit??ile de aplicare a legii. El a solicitat nceperea urm?ririi penale, ns? nu a primit niciun r?spuns.

La 1 decembrie 2005, unchiul ?i m?tu?a dlui ?apurici au autentificat notarial declara?ia lor, conform c?reia nepotul lor a fost re?inut la 18 octombrie 2002, n localitatea Tsurupinsk, de c?tre colaboratori ai poli?iei ucrainene ?i moldovene?ti.

Procedurile penale n fa?a instan?elor judec?tore?ti na?ionale

 (a)  Prima judecare a cauzei n instan?a de fond ?i n instan?ele de recurs

Procesul penal la Judec?toria Botanica a nceput la o dat? nespecificat?. La 12 septembrie 2003, Judec?toria Botanica a pronun?at sentin?a de condamnare a celor trei reclaman?i pentru uciderea lui B.G.

Att reclaman?ii, ct ?i procurorul au atacat sentin?a.

Apelurile au fost examinate de c?tre Curtea de Apel, care la 14 mai 2004 a respins apelul procurorului, apelul dlui Ganea ?i apelul dlui ?apurici. Totodat?, instan?a a admis apelul declarat de dna Gher?covici ?i a achitat-o.

Dl Ganea, dl ?arupici ?i procurorul au declarat recurs.

La 21 decembrie 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cele trei recursuri ?i a trimis cauza la rejudecare la Curtea de Apel.

 (b) Prima rejudecare a cauzei n instan?a de apel ?i recurs

La 16 iunie 2005, Curtea de Apel a pronun?at o sentin?? de condamnare a celor trei reclaman?i pentru uciderea lui B.G.

Reclamantul a atacat sentin?a cu recurs.

La 13 decembrie 2005, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul reclaman?ilor ?i a remis cauza Cur?ii de Apel spre rejudecare, constatnd c? aceasta nu s-a conformat instruc?iunilor Cur?ii Supreme privind reexaminarea cauzei.

 (c) A doua rejudecare a cauzei n instan?a de apel ?i n recurs

La 18 aprilie 2006, Curtea de Apel a reexaminat cauza ?i i-a g?sit pe dl Ganea ?i dl ?apurici vinova?i de s?vr?irea infrac?iunii de omor a lui B.G., ?i totodat? a achitat-o pe dna Gher?covici.

Att dl Ganea ?i dl ?apurici, ct ?i procurorul au atacat sentin?a cu recurs.

La 1 martie 2007, Curtea Suprem? i-a achitat pe dl Ganea ?i dl ?arupici pe motiv c? n ac?iunile lor lipsesc elementele constitutive ale infrac?iunii ?i a men?inut partea din hot?rrea judec?toreasc? a Cur?ii de Apel din 14 mai 2004 referitoare la dl Gher?covici.

 (d) Recursul n anulare

La 19 septembrie 2007, Procurorul General adjunct a declarat recurs n anulare mpotriva deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie din 1 martie 2007.

La 24 decembrie 2007, Colegiul penal al Cur?ii Supreme de Justi?ie a admis recursul n anulare declarat de Procurorul General adjunct ?i a dispus rejudecarea cauzei de c?tre Curtea Suprem?.

 (e) Rejudecarea cauzei de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie

Cauza reclaman?ilor a fost rejudecat? pentru a treia oar?, de data aceasta de Curtea Suprem? de Justi?ie, care la 23 decembrie 2008 printr-o hot?rre judec?toreasc? definitiv? ?i irevocabil? i-a achitat pe reclaman?i.

Curtea Suprem? de Justi?ie a constatat c? pe 10 iulie 2002 dl Ganea a semnat o declara?ie scris? la o or? la care acesta nc? nu era arestat pentru s?vr?irea crimei, n lipsa unui avocat, ceea ce reprezint? o nc?lcare a legisla?iei. De asemenea, lui nu i s-a adus la cuno?tin?? dreptul de a nu face declara?ii mpotriva sa. n ceea ce-l prive?te pe dl ?arupici, instan?a suprem? a constatat c? el a fost arestat n Ucraina, de c?tre poli?ia ucrainean?, la 18 octombrie 2002, c? autorit??ile nu au respectat procedura de extr?dare prev?zut? de acordul de asisten?? juridic? mutual? ?i c? dl ?arupici a fost transportat ilegal n Republica Moldova. n plus, ea a constatat c? avoca?ii desemna?i din oficiu pentru reprezentarea lui nu de?ineau licen?a de avocat la momentul respectiv ?i c? dreptul s?u la un proces echitabil a fost nc?lcat. n ceea ce prive?te acuza?iile de maltratare, instan?a a reiterat obliga?ia autorit??ilor de a ntreprinde cu promptitudine toate ac?iunile necesare pentru investigarea acuza?iilor de maltratare ?i pentru colectarea probelor necesare. Instan?a suprem? a conchis c? ancheta efectuat? de procuror a nc?lcat cerin?ele prev?zute n Conven?ie. Prin urmare, probele ob?inute n urma aplic?rii relelor tratamente sunt inadmisibile.

Ac?iunile civile pentru repararea prejudiciului

(a) Ac?iunea civil? a reclaman?ilor n temeiului Legii nr. 87

La 30 decembrie 2011, reclaman?ii au depus o ac?iune civil? la Curtea de Apel pentru repararea nc?lc?rii dreptului lor la un proces echitabil n termen rezonabil, n conformitate cu Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 (a se vedea paragraful 38 de mai jos).

La 7 iunie 2012, Curtea de Apel a respins ac?iunea reclaman?ilor. Instan?a a constatat c? procesul penal mpotriva reclaman?ilor a fost deosebit de complex, avnd n vedere gravitatea infrac?iunii, num?rul de inculpa?ilor, caracterului prejudiciabil al infrac?iunii ?i importan?a procesului.

La 25 octombrie 2012, reclaman?ii au declarat apel. La 5 decembrie 2012, Curtea Suprem? a admis apelul, constatnd c? procesul penal a nceput la 27 mai 2002 ?i s-a finalizat la 23 decembrie 2008, cnd a fost pronun?at? sentin?a de achitare a reclaman?ilor. De asemenea, ea a constatat c? procesul a avut o durat? excesiv?, care s-a datorat ac?iunilor autorit??ilor. Avnd n vedere complexitatea cauzei ?i jurispruden?a Cur?ii pe marginea articolului 41 al Conven?iei, inclusiv faptul c? n cauza Deservire SRL v. Moldova, nr. 17328/04, din 6 octombrie 2009, Curtea a acordat cu titlu de satisfac?ie echitabil? 600 de euro (EUR) pentru un proces care a durat ?ase ani, instan?a suprem? a acordat fiec?rui reclamant 10 000 de lei moldovene?ti (aproximativ 625 EUR) cu titlu de satisfac?ie echitabil?.

 (b) Ac?iunea reclaman?ilor n temeiul Legii nr. 1545

La 14 decembrie 2011, reclaman?ii au intentat o ac?iune civil? la Judec?toria Botanica pentru repararea nc?lc?rii drepturilor prev?zute n Conven?ie, n conformitate cu Legea nr. 1545 din 25 februarie 1998 (a se vedea paragraful 37 de mai jos). Ei au solicitat acordarea compensa?iilor pentru prejudiciul moral cauzat prin deten?ia ilegal?, arest ilegal, tragere la r?spundere penal? ilegal?, condamnare ilegal?, perchezi?ie ilegal? ?i confiscarea ilegal? a bunurilor ?i prin m?suri speciale ilegale de urm?rire penal?.

La 17 decembrie 2012, judec?torul raportor a solicitat reclaman?ilor,  n conformitate cu articolul 49 3 (a) al Regulamentului Cur?ii, s? confirme sau s? infirme faptul c? prin ac?iunea ntemeiat? pe Legea nr. 1545 din 25 februarie 1998 ei au solicitat compensa?ii pentru toate plngerile invocate n fa?a Cur?ii; iar dac? nu, pentru care dintre nc?lc?rile Conven?iei ei au solicitat acordarea compensa?iilor. Reclaman?ii nu au indicat detaliile solicitate n r?spunsul lor, ns?, au men?ionat c? indiferent de hot?rrea Cur?ii Supreme din 15 decembrie 2012 n privin?a cererii lor n baza Legii nr. 87 (a se vedea paragraful 34 de mai sus), ei au dreptul s? solicite compensarea prejudiciului cauzat de durata excesiv? a procesului civil care este pendinte n fa?a Judec?toriei Botanica.

Plngeri mpotriva Republicii Moldova

Dl ?arupici sus?ine c? condi?iile de deten?ie n izolatorului Ministerului Afacerilor Interne ?i relele tratamente aplicate de poli?ia moldoveneasc? n timpul audierii i-au nc?lcat drepturile prev?zute de articolul 3 al Conven?iei.

To?i reclaman?ii s-au plns de faptul c? judec?torul din cadrul Judec?toriei Botanica care a examinat cauza nu a fost independent. Dl ?arupici a invocat n plus articolul 6 2 al Conven?iei pe motiv c? a fost re?inut exclusiv pe baza b?nuielii c? a comis o infrac?iune ?i c? a fost condamnat n rezultatul recunoa?terii s?vr?irii infrac?iunii, recunoa?tere ob?inut? prin maltratare. Curtea a pus n discu?ie din oficiul inciden?a articolului 6  3 (c) al Conven?iei n privin?a asisten?ei juridice acordate reclamantului dup? re?inere.

Reclaman?ii au invocat articolul 6 1 al Conven?iei n privin?a duratei procedurilor penale, precum ?i articolul 13 pe motiv c? nu au dispus de o cale de recurs efectiv n privin?a plngerilor lor.

Reclaman?ii s-au plns de faptul c? anularea deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie din decembrie 2007 prin care ei au fost achita?i de s?vr?irea infrac?iunii de ucidere a lui B.G. a nc?lcat principiul securit??ii juridice protejat de articolul 6 1 al Conven?iei ?i c? rejudecarea cauzei lor de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie le-a nc?lcat drepturile prev?zute de articolul 4 al Protocolului nr.7 al Conven?iei.

Dl ?arupici a invocat nc?lcarea articolului 8, pe motiv c? i s-a interzis s? aib? contacte cu familia ?i cu avocatul s?u n timpul deten?iei, ?i articolul 1 al Protocolului  nr. 1 la Conven?ie n privin?a faptului c? telefonul s?u mobil a fost confiscat n timpul re?inerii n Ucrainei ?i nu i-a mai fost returnat.

Plngeri mpotriva Republicii Moldova ?i a Ucrainei

Dl ?arupici a invocat nc?lcarea articolului 5 1 al Conven?iei, att n raport cu Republica Moldova, ct ?i n raport cu Ucraina, pe motiv c? a fost arestat ilegal pe teritoriul Ucrainei ?i transportat n Republica Moldova de c?tre poli?ia moldoveneasc? cu nc?lcarea procedurii de extr?dare.

 Avnd n vedere similitudinea cauzelor n ceea ce prive?te faptele ?i problemele de fond pe care le prezint?, Curtea a considerat necesar s? conexe cele dou? cereri n conformitate cu articolul 42 1 al Regulamentului Cur?ii.

Guvernul Republicii Moldova a f?cut trimitere la ac?iunea civil? a reclaman?ilor depus? la Judec?toria Botanica n temeiul Legii nr. 1545, argumentnd c? procedura respectiv? poate acorda reclaman?ilor o repara?ie integral? a prejudiciului suferit de ei, ?i a invitat Curtea s? declare cererile inadmisibile n partea care vizeaz? Republica Moldova n temeiul existen?ei unui proces pendinte la nivel na?ional.

n plus, Guvernul s-a referit ?i la ac?iunea civil? a reclaman?ilor depus? n baza Legii nr. 87, care a fost admis? de Curtea Suprem? de Justi?ie, indicnd faptul c? instan?a le-a acordat desp?gubiri pentru durata excesiv? a procedurilor penale. Guvernul sus?ine c?, drept consecin??, reclaman?ii nu se pot considera victime n raport cu aceast? plngere.

Reclaman?ii au confirmat existen?a unei ac?iuni civile n temeiul Legii nr.1545 pendinte n fa?a Judec?toriei Botanica, dar sus?in c? aceasta nu va fi admis? de respectiva de instan?a de judecat? ?i nici de Curtea de Apel. De?i ei au recunoscut c? ac?iunea ar putea fi admis? de Curtea Suprem? de Justi?ie, ei au argumentat c? aceasta le-ar acorda doar desp?gubiri nesemnificative. Prin urmare, ei au argumentat c? nu au dispus de un recurs efectiv la nivel na?ional.

Reclaman?ii au ad?ugat c?, de?i ac?iunea lor privind durata procedurilor n temeiul Legii nr. 87 a fost admis? de Curtea Suprem? de Justi?ie, suma desp?gubirilor acordate este cu mult inferioar? sumei care ar fi fost acordat? de Curte. Ei sus?in c? de?in n continuare statut de victim?. Totodat?, ei au recunoscut c? au putut invoca plngerile lor n aceast? privin?? n fa?a instan?elor de judecat? na?ionale printr-o ac?iune civil? n baza Legii nr. 1545.

n cauza Topa v. Moldova (dec.), nr. 25451/08, 14 septembrie 2010, Curtea a stabilit c?, n raport cu o plngere n baza articolului 5 3 al Conven?iei, Legea nr. 1545 constituia un cadru efectiv de reparare a prejudiciului pe care reclamantul a omis s? l epuizeze dup? achitare, ceea ce a dus la declararea inadmisibilit??ii cererii. Efectivitatea recursului instituit prin Legea nr. 1545 a fost confirmat? n cauza M?t?saru and Savi?chi v. Moldova, nr. 38281/08, 75, 2 noiembrie 2010, n care Curtea a respins plngerile reclaman?ilor n baza articolului 5 pe motiv c? au omis s? ini?ieze procedurile civile prev?zute de respectiva lege. n mod similar, n cauza Bisir and Tulus v. Moldova, nr. 42973/05, 37, 17 mai 2011, Curtea a respins plngerile reclaman?ilor ntemeiate pe articolele 5 3 ?i 8 pe motiv c? ei au omis s? solicite desp?gubiri n temeiul respectivei legi.

n spe??, Curtea nu a g?sit motive concludente pentru a se ndep?rta de constat?rile sale n cauzele Topa, M?t?saru and Savi?chi and Bisir and Tulus. De?i reclaman?ii sus?in c? li s-ar fi acordat doar desp?gubiri nesemnificative, ei nu ?i-au fundamentat aceast? preten?ie cu trimiteri la jurispruden?a instan?elor de judecat? na?ionale pe marginea ac?iunilor depuse n baza Legii nr. 1545. n aceste circumstan?e, avnd n vedere prevederile Legii nr. 1545, Curtea nu a g?sit vreun motiv pentru a specula pe seama faptului c? cererea de solicitare a desp?gubirilor depus? la 14 decembrie 2011 nu va fi examinat? n mod efectiv n ceea ce prive?te plngerile lor izvorte din Conven?ie.

n concluzie, plngerile reclaman?ilor ndreptate mpotriva Republicii Moldova sunt premature ?i trebuie respinse pe motivul neepuiz?rii c?ilor de atac interne, n conformitate cu articolul 35 1 ?i 4 al Conven?iei.

Guvernul Ucrainei a sus?inut c? dl ?arupici nu a invocat n fa?a autorit??ilor na?ionale ale Ucrainei ilegalitatea arestului ?i a deten?iei. El ar fi putut depune o plngere la procuratur?, pe care aceasta ar fi avut obliga?ia s? o investigheze. Ordonan?a emis? de procuror ar fi putut fi ulterior contestat? la procurorul ierarhic superior sau n instan?a de judecat? pe motiv c? nc?lc? drepturile ?i libert??ile dlui ?arupici.

 Orice decizie favorabil? dlui ?arupici ar fi putut sta la baza unei ac?iuni n desp?gubire a prejudiciului cauzat. Articolul 1167 al Codului civil prevede dreptul de solicitare a desp?gubirilor pentru prejudiciul cauza prin ac?iunile func?ionarilor publici. Guvernul Ucrainei a considerat c? aceste op?iuni au oferit dlui ?arupici un remediu adecvat ?i accesibil n privin?a plngerii sale n baza articolului 5  1 al Conven?iei.

Pe de alt? parte, Guvernul Ucrainei a argumentat c?, ntruct pretinsul arest ilegal ?i extr?darea ilegal? au avut loc la 18 octombrie 2002, iar reclamantul a depus cererea la Curte doar la 28 octombrie 2003, cererea este inadmisibil? pentru nerespectarea termenului de ?ase luni.

Dl ?arupici a argumentat c? era inutil s? ini?ieze proceduri civile, ntruct nu exista nicio perspectiv? procedural? de succes n aceast? privin??. El consider? c? la data la care a primit r?spunsul procurorului la 18 august 2003 el epuizase toate c?ile de recurs prev?zute de legisla?ia ucrainean?.

n spe??, Curtea a reamintit c? ea a constatat anterior faptul c? legisla?ia Ucrainei n vigoare la data evenimentelor nu prevede o baz? legal? suficient? pentru re?inerea ?i deten?ia unei persoane care urmeaz? a fi extr?dat? (a se vedea, Mokallal v. Ukraine, nr. 19246/10, 39, 10 noiembrie 2011). Absen?a unui asemenea cadru legal a determinat Curtea s? constate c? nu exist? o procedur? pentru examinarea legalit??ii deten?iei sau o posibilitate de solicitare a compensa?iilor n procedurile na?ionale pentru deten?ia ilegal? (a se vedea, ntre altele, Svetlorusov v. Ukraine, nr. 2929/05, 58 ?i 69, 12 martie 2009). Prin urmare, reclamantul nu a dispus de nicio cale efectiv? pentru contestarea ilegalit??ii arestului ?i extr?d?rii.

A?adar, termenul de ?ase luni a nceput s? curg? de la data re?inerii, deten?iei ?i extr?d?rii reclamantului, ?i anume din 18 octombrie 2002. Totodat?, reclamantul a depus cererea abia un an mai trziu, la 28 octombrie 2003. Prin urmare, cererea a fost depus? tardiv, cu dep??irea termenului de ?ase luni ?i trebuie declarat? inadmisibil? n conformitate cu articolul 35 1 ?i 4 al Conven?iei.

Reclaman?ii au fost reprezenta?i n fa?a Cur?ii dl V. Ţurcan, avocat n Chi?in?u.