Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei septembrie 2013

23 10 2013

În luna septembrie 2013 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei urm?toarele cereri: Barbant c. Moldovei (cererea nr. 2050/07), Guritanu c. Moldovei (cererea nr. 75732/12), Clipa c. Moldovei (cererea nr. 3242/13), Ipate c. Moldovei (cererea nr. 49008/08), Lari c. Moldovei (37847/13), Duminica c. Moldovei (77029/12) ?i Furtuna c. Moldovei (54104/07).

***

În cauza Barbant, reclamanta este Tatiana Barbant n?scut? în 1974, care locuie?te în Pretoria, Africa de Sud.

La 24 noiembrie 2005 judec?toria Rî?cani a hot?rât desfacerea c?s?toriei reclamantei cu A.B., ?i a stabilit domiciliul copilului n?scut din c?s?torie cu reclamanta.

La 20 februarie 2006, reclamanta a înaintat o cerere de chemare în judecat? privind eliberarea acordului pentru plecarea fiicei sale din Moldova. Ea a prezentat documente care atest? motivele pentru ata?amentul fa?? de locul actual de re?edin??, c? a avut un loc de munc? ?i un c?min stabil.

La 5 mai 2006, judec?toria Rî?cani cererea reclamantei, re?inând c? aproximativ 40 % din popula?ia african? este infectat cu virusul imunodeficien?ei umane (HIV).

La 13 septembrie 2006, Curtea de Apel Chi?in?u a admis apelul reclamantei, constatând c? la stabilirea domiciliului cu reclamanta, aceasta deja locuia în Africa de Sud, lucru care a fost confirmat de c?tre tat?l copilului. De asemenea, instan?a de apel a subliniat c? stabilirea domiciliului copilului cu mama a fost decis de o hot?râre judec?toreasc?, care a avut un caracter obligatoriu pentru p?r?i.

La 8 noiembrie 2006, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul declarat de A.B. împotriva deciziei Cur?ii de Apel la 13 septembrie 2006, considerând c? era imposibil pentru AB pentru a vizita fiica sa în Africa de Sud, lipsa de resurse, etc., dar nu a comentat cu privire la rela?ia dintre reclamant? ?i copilul ei.

Dup? decizia Cur?ii Supreme, copilul a r?mas în R. Moldova s? locuiasc? cu bunica sa.

În fa?a Cur?ii, invocând articolul 8 din Conven?ie, reclamanta s-a plâns de refuzul autorit??ilor moldovene?ti de a permite fiica ei emigreze cu ea.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

A existat o înc?lcare a dreptului reclamantei la respectarea vie?ii sale private ?i de familie, în sensul articolului 8 § 1 din Conven?ie ?

Reclamanta este reprezentat în fa?a Cur?ii de F. Nagacevschi, avocat din Chi?in?u.

***

În cauza Guritanu, reclamantul este Andrei Guri?anu n?scut în 1977.

La 22 ianuarie 2008 reclamantul a încheiat un contract de investi?ie locativ? cu S.R.L. „M”. Având în vedere imposibilitatea financiar? a companiei nominalizate de a finaliza construc?ia, reclamantul a înaintat o cerere de chemare în judecat? privind recunoa?terea dreptului de proprietate asupra apartamentului.

Prin hot?rârea din 10 noiembrie 2008 s-a decis admiterea cererii de chemare în judecat? a reclamantului. La 19 martie 2009 reclamantul a înregistrat dreptul de proprietate asupra apartamentului în cadastrul bunurilor imobile.

La 19 iunie 2009 S.R.L. „M” ?i un ter? S.M. au înaintat o cerere de revizuire la hot?rârea din 10 noiembrie 2008, invocând o decizie irevocabil? din 07 noiembrie 2008, prin care i-a fost recunoscut dreptul de proprietate asupra apartamentului în cauz?. Cererea de revizuire a fost respins?, ca fiind contrar? legii.

La 20 iunie 2009 reclamantul a înaintat o cerere de revizuire la hot?rârea din 07 noiembrie 2008, favorabil? lui S.M. Cererea de revizuire a fost admis?, fiind dispus? rejudecarea cauzei.

La 20 iulie 2011 judec?toria Rî?cani a emis o hot?râre favorabil? reclamantului, re?inându-se c? reclamantul a avut o hot?râre favorabil? cu privire la apartament, c? el a înregistrat dreptul s?u de proprietate în cadastru ?i c? cererea de revizuire lui S.M. la hot?rârea din 10 noiembrie 2008 a fost respins?.

La 02 noiembrie 2011 Curtea de Apel a admis apelul lui S.M., acestuia fiind recunoscut dreptul de proprietate asupra apartamentului, urmând a fi operate modific?ri în cadastrul bunurilor imobile, re?inându-se c? faptul c? reclamantul a avut o hot?râre irevocabil? cu privire la apartamentul nu l-a împiedicat pe S.M. s? ob?in? câ?tig de cauz?.

În fa?a Cur?ii, reclamantul invocând articolul 6 § 1 al Conven?iei ?i a articolul 1 din Protocolul nr 1, s-a plâns c? autorit??ile na?ionale au înc?lcat principiile bunei administr?ri a justi?iei ?i a securit??ii juridice, deoarece pe aceea?i cauz? exist? dou? hot?râri judec?tore?ti irevocabile.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

Având în vedere circumstan?ele cauzei, au respectat instan?ele na?ionale principiul bunei administr?ri a justi?iei, astfel cum este prev?zut de articolul 6 din Conven?ie ?

Reclamantul este reprezentat în fa?a Cur?ii de D. Josanu, avocat din Chi?in?u.

***

În cauza Clipa c. Moldovei, reclamantul Oleg Clipa este n?scut în 1980 ?i locuie?te în Chi?in?u.

La 02 februarie 2009 procuratura a ini?iat urm?rire penal? pentru contraband?. La aceea?i dat? judec?toria Buiucani a admis demersul procurorului privind arestarea reclamantului.

La 10 martie 2009 judec?toria Buiucani a respins demersul procurorului privind prelungirea arest?rii preventive a reclamantului ?i a decis s?-l elibereze sub control judiciar. Reclamantul a fost obligat, printre altele, s? nu p?r?seasc? ora?ul Chi?in?u, f?r? acordul scris al procurorului sau instan?ei de judecat?, pa?aportul a fost transmis procurorului.

La 14 aprilie 2010 la demersul reclamantului judec?toria Buiucani a anulat restric?iile indicate în hot?rârea din 10 martie 2009, constatând c? s-au impus diverse m?suri provizorii împotriva reclamantului pentru mai mult de un an, ?i c? organul de urm?rire penal? a dispus de suficient timp pentru a desf??ura ac?iunile de investiga?ie necesare.

La o dat? nespecificat?, reclamantul ?i-a ob?inut pa?aportul s?u înapoi. Potrivit acestuia, el a ie?it în repetate rânduri, de pe teritoriul Republicii Moldova.

La 12 ianuarie 2012 reclamantul a cerut procurorului s? renun?e la acuza?iile aduse împotriva sa. Prin ordonan?a din 15 ianuarie 2012, procurorul a respins cererea reclamantului pe motiv c? ancheta nu sa finisat.

La o dat? nespecificat? în 2011, perioada de valabilitate a pa?aportului reclamantului a expirat .

În decembrie 2011 reclamantul a solicitat întreprinderii de stat "Centrul Resurselor Informa?ionale Stat" "Registru"  de a emite un nou pa?aport pentru a c?l?tori în str?in?tate.

Prin scrisoarea din data de 4 ianuarie 2012, autoritatea în cauz? a refuzat aceast? cerere pe motiv c? reclamantul a fost sub o acuza?ie penal?, f?când trimite la articolul 8 c) din Legea privind intrarea ?i ie?irea de pe teritoriul Republicii Moldova.

La 10 februarie 2012, reclamantul a înaintat o ac?iune împotriva acestei decizii la Curtea de Apel Chi?in?u .

Prin hot?rârea din 5 noiembrie 2012, Curtea de Apel a admis recursul ?i a obligat autoritatea competent? s? elibereze reclamantului un pa?aport. Ea a remarcat, printre altele, c? restric?iile impuse reclamantului a fost anulate la 14 aprilie 2010 ?i ,în plus, investigarea cazului a durat deja mai mult de trei ani. Curtea de Apel a f?cut trimitere la decizia Cur?ii Constitu?ionale precum c? articolul 8 c) din Legea nominalizat? trebuie s? fie interpretat în lumina dispozi?iilor constitu?ionale care reglementeaz? condi?iile de restrângere a drepturilor ?i libert??ilor. Curtea a considerat c? refuzul de a acorda reclamantului un nou pa?aport este contrar Constitu?iei.

Prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 03 aprilie 2013 Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rârea Cur?ii de Apel, constatând  c? reclamantul se afla în continuare sub urm?rire penal? ?i c? autoritatea competent? a ac?ionat în conformitate cu dispozi?iile articolului 8 c) din Legea nominalizat?.

Invocând articolul 2 din Protocolul nr 4 la Conven?ie, reclamanta sus?ine c? refuzul autorit??ilor na?ionale de a-i elibera un nou pa?aport a înc?lcat dreptul s?u la libera circula?ie.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea întrebare:

A existat o înc?lcare a dreptului reclamantului de a p?r?si teritoriul statului pârât, în sensul articolului 2 din Protocolul nr 4 ?

Reclamantul este reprezentat în fa?a Cur?ii de V. Pruteanu, avocat din Chi?in?u.

***

În cauza Ipate c. Moldovei, reclamantul Nichita Ipate este n?scut la 1971.

La o dat? necunoscut?, autorit??ile moldovene?ti au ini?iat proceduri  penale împotriva reclamantului pe comiterea infrac?iunilor de port ?i vânzare ilegal? de arme.

La 12 noiembrie 2005 reclamantul a fost extr?dat din Olanda în Republica Moldova ?i a fost plasat în deten?ie.

La 25 mai 2007 reclamantul a înaintat o ac?iune civil? c?tre MAI ?i MF, deplângând condi?iile de deten?ie.

La 20 aprilie 2011 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis ac?iunea nominalizat?, a constatat c? în perioada 30 ianuarie 2006 ?i 26 iunie 2006, condi?iile de deten?ie a reclamantului erau incompatibile cu dispozi?iile articolului 3 din Conven?ie ?i i-a acordat 2.000 de lei moldovene?ti cu titlu de daune.

În fa?a Cur?ii, invocând articolul 3 al Conven?iei, reclamantul s-a plâns de condi?iile de deten?ie în izolatoare, precum ?i insuficien?a desp?gubirilor acordate. Invocând, articolul 13 al Conven?iei, reclamantul s-a plâns de lipsa unui recurs intern efectiv în privin?a plângerii privind articolul 3 al Conven?iei.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

Având în vedere cuantumul desp?gubirilor acordate reclamantului pentru deten?ia sa, el poate pretinde în continuare calitatea de victim? a unei înc?lc?ri a articolului 3 al Conven?iei?

A dispus reclamantul de un recurs intern efectiv, în sensul articolului 13 al Conven?iei, în privin?a plângerii privind articolul 3 al Conven?iei?

***

În cauza Lari c. Moldovei, reclamanta este Ana Lari, n?scut? în 1961.

La data de 13 iunie 1999 fiica de ?aptesprezece ani a reclamantei (C.) a fost g?sit? moart? urmare a supradozei medicamentoase în oficiul unei companii.

Potrivit expertizei medico-legale din 14 iunie 1999 moartea lui C. a fost cauzat? de o intoxica?ie medicamentoas?. De asemenea, pe corpul victimei au fost descoperite echimoze pe piciorul stâng, hemoragie în membrana mucoasei anale ?i în vestibulul vaginului, cauzat cu cel mult 30-40 minute înaintea mor?ii cu un obiect contondent.

La data de 26 octombrie 1999 au fost ini?iate proceduri penale pe faptul comiterii infrac?iunii de determinare la sinucidere.

Au fost audiate în calitate de martori ?ase persoane. Trei din ele au confirmat c? C. a petrecut noaptea între 12 ?i 13 iunie 1999 la o petrecere ?i c? îi era fric? de pedeapsa p?rin?ilor, deoarece nu a informat pe ace?tia despre plecarea la petrecere. Ei au confirmat c? în diminea?a zilei de 13 iunie 1999 C.  a venit împreun? cu P. ?i M. la sediul companiei ?i au decis s? a?tepte un prieten. Ulterior P. ?i M. au plecat. Paznicul companiei I., a men?ionat c? C. arat? obosit? ?i c? a mers s? se culce dup? plecarea lui P. ?i M. De asemenea, paznicul a men?ionat c? a întrat de dou? ori în oficiu s? vad? ce face C., prima dat? el a auzit respira?ia acesteia, iar dup? alte 30 de minute când a venit din nou, C. deja nu mai respira ?i nu avea puls. Atunci el l-a telefon pe V., un muncitor necalificat, pentru a-l ajuta ?i s? cheme ambulan?a. To?i martorii au negat între?inerea rela?iilor sexuale cu C. ?i c? nu a fost altcineva în sediul companiei care putea s? ai aib? aceste rela?ii.

La data de 24 decembrie 1999 Procuratura sectorului Centru a dispus încetarea urm?ririi penale, pe motivul lipsei elementelor constitutive a infrac?iunii, re?inând urm?toarele:

“Examinând suicidal ?i de asemenea versiunea c? C. a comis suicidul dup? ce a fost violat?, a constatat c?:

Potrivit depozi?iilor martorilor, între 08:30 ?i 11:00 la 13 iunie 1999 nimeni în afar? de C. nu se afla în sediul companiei;

Potrivit raportului de expertiz? medico-legal? din 14 iunie 1999, nu s-au g?sit urme de sperm? în cavit??ile lui C.;

Potrivit aceluia?i raport nu sunt prezente leziuni pe corpul sau fa?a lui C.

Este imposibil de stabilit când C. a ob?inut ?i utilizat medicamentele. Investiga?ia nu a stabilit careva cauze sau motive care ar determina moartea violent? a lui C.; se concluzioneaz? c? a fost un accident fatal: c? C. fiind îngrijorat? despre absen?a sa nemotivat? de acas?, a încercat s? evite pedeapsa p?rin?ilor prin spitalizare cu otr?vire, dar urmare a utiliz?rii neglijente a medicamentelor, a murit de la supradoz?.”.

În 2005 reclamanta sa plâns Procuraturii Generale, c? nu a fost informat? despre decizia din 24 decembrie 2009 ?i c? aflat de ea doar în decembrie 2004. Ea a invocat c? investiga?ia a fost superficial? ?i ineficient?, cerând redeschiderea procedurilor. Ea a notat c? investiga?ia a examinat doar versiunea suicidului ?i a e?uat s? verifice circumstan?ele care au determinat leziunile pe corpul fiicei ?i s? stabileasc? timpul când medicamentele puteau fi inhalate.

La data de 17 martie 2005 Procuratura general? a anulat ordonan?a din 24 decembrie 2009 ?i a dispus redeschiderea urm?ririi penale, constatând c? procedurile erau încetate dup? o investiga?ie superficial? ?i incomplet?; c? nu a fost dispus? o examinare medico-legal? a corpului lui C.; nu a fost stabilit? substan?? cu care a fost intoxicat? C.; investiga?ia nu a aflat cum C. a ob?inut medicamentul ?i în ce circumstan?e cu 30-40 minute înainte de moartea acesteia au fost cauzate leziuni pe piciorul stâng, membrana mucoas? a anusului ?i vestibulul vaginului; nu a fost verificat? complicitatea lui P., M., I. ?i V. în comiterea infrac?iunii.

La data de 04 mai 2005 reclamanta a fost recunoscut? în calitate de parte v?t?mat? în cadrul procedurilor penale.

La data de 22 septembrie 2005 Procuratura General? a transferat cauza penal? de la Procuratura sectorului Centru la Procuratura municipal?, invocând întârzieri ?i comportamentul neprofesionist a investiga?iei.

Examinarea medico-legal? a corpului a fost finalizat? la 17 octombrie 2005 ?i s-a constatat c? moartea putea s? aib? loc dup? 2 ore de la ingestie cu o supra doz? de 40 de pastile.

La 20 februarie 2005 reclamanta a primit un r?spuns c? investiga?ia întârzie deoarece persoanele ce urmeaz? a fi audiate se afl? în afara ??rii.

La data de 12 iunie 2012 reclamanta s-a plâns Procurorului General despre ineficien?a investiga?iei ?i c? nu este informat? despre mersul procedurii. La 10 iulie 2012 reclamanta a primit un r?spuns c? investiga?ia este pendinte ?i c? va fi informat? despre decizia pe caz.

Ulterioarele plângeri a reclamantei despre ineficien?a procedurilor ?i imposibilitatea de a exercita drepturile sale au r?mas f?r? r?spuns.

În fa?a Cur?ii reclamanta, invocând articolul 2 din Conven?ie, s-a plâns c? nu a fost o investiga?ie eficient? ?i c? investiga?ia condus? de autorit??i nu a fost prompt?.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

Dac? investiga?ia decesului fiicei reclamantei este conform? cerin?elor articolului 2 din Conven?ie? În particular, dac? investiga?ia a fost prompt? ?i f?r? deficien?e capabile s? submineze capacitatea autorit??ilor s? stabileasc? cauza decesului victimei ?i s? identifice autorul sau autorii infrac?iunii (a se vedea Hasan Çalı?kan ?i al?ii c. Turciei, nr. 13094/02, § 51, 27 mai 2008 ?i Anusca c. Moldovei, nr. 24034/07, 18 mai 2010)?

Reclamanta este reprezentat? în fa?a Cur?ii de A. Briceac ?i B. Malachi, avoca?i din Chi?in?u.

***

În cauza Duminica c. Moldovei, reclamantul este Sergiu Duminica n?scut în 1984.

El este reprezentat în fa?a Cur?ii de c?tre V. Enachi ?i C. Stratan, avoca?i din Chi?in?u.

La 5 aprilie 2009 au avut loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. La 6 ?i 7 aprilie 2009 au avut loc proteste împotriva rezultatelor alegerilor, fiind arestate câteva sute de persoane.

Potrivit reclamantului în seara zilei de 07 aprilie 2009 el a mers în centrul capitalei pentru a vedea protestele.

Aproximativ la 01.30 la 08 aprilie 2009, el a fost înconjurat de c?tre un grup de poli?i?ti ?i i s-a ordonat s? se culce jos ?i s? pun? mâinile dup? cap. Reclamantul s-a conformat ?i a primit numeroase lovituri în diferite p?r?i ale corpului. Dou? persoane, ce purtau haine negre ?i m??ti l-au ridicat ?i dus în fa?a Guvernului; l-au trântit jos ?i împreun? cu al?i poli?i?ti au început s?-l loveasc? cu bastoane ?i picioare în diferite p?r?i ale corpului, etc.

El a fost for?at s? urce în mini bus cu alte 15 persoane ?i dus la Comisariatul de Poli?ei a sectorului Centru.

La Comisariat el cu alte persoane a fost plasat într-o camer? ?i for?at s? ?in? mâinile pe cap cu fa?a la perete pentru aproximativ o or? ?i jum?tate. De câteva ori de el s-au apropiat un ofi?er de poli?ie, care l-a împins în spate ?i a ordonat s? stea drept.

În aceea?i zi reclamantul a fost dus la audiere. Acolo erau dou? persoane, dintre care procurorul C.M. ?i o alt? persoan? civil?, care a cerut ca reclamantul s? semneze un proces verbal potrivit c?ruia el a fost re?inut în flagrant în fa?a Parlamentului. Reclamantul a refuzat s? semneze, deoarece acesta con?inea date eronate privind circumstan?ele re?inerii. Persoan? îmbr?cat? în civil l-a amenin?at ?i la lovit de câteva ori cu pumnii în stomac ?i dup? cap. B?taia a avut loc în prezen?a procurorului C.M.

Ulterior el a fost plasat în celul? în IDP a CGP, pe drum fiind lovit în cap, stomac ?i alte p?r?i  a corpului, etc.

El a fost de?inut într-o celul? cu alte 25 de persoane de 8 m.p., f?r? ventilare, acces la ap? sau WC. Pe durata deten?iei, el nu a primit alimenta?i sau asisten?? medical?.

În aceea?i zi, el a fost dus la audiere de c?tre ofi?erul A.R. Reclamantul a cerut un stilou ?i o foaie de hârtie pentru a depune o plângere de rele tratamente ?i a cerut examinarea sa medical?. El a primit refuz.

La 09 aprilie 2009 reclamantul a fost dus la CPs Centru, unde un judec?tor a examinat timp de 10 minute cauzele a cinci-?ase persoane. Judec?torul a eliberat mandat de arest pentru dou?zeci de zile în privin?a reclamantului.

În noaptea dintre 9 spre 10 aprilie 2009 reclamantul a fost transferat în izolatorul CGP, unde el iar?i a fost maltratat.

La 11 aprilie 2009 reclamantul a fost transferat în Penitenciarul nr. 13. Pân? a ajunge la automobil, un poli?ist a lovit reclamantul. La încarcerare reclamantul a fost examinat de un medic.

Între 8 ?i 16 aprilie 2009 reclamantul a înaintat plângeri privind maltratarea sa dar f?r? succes.

La 14 aprilie 2009 Centrul de Expertiz? medico-legal? a examinat reclamantul a întocmit un raport. Potrivit acestui raport s-a stabilit o echimoz? pe nas, pe întreaga suprafa?? a spatelui, fese, genunchi, multiple ?i masive echimoze pe fa??, spate ?i picioare, rezultate din ac?iunea unui obiect dur, etc.

La 15 aprilie 2009 reclamantul a fost escortat la CPs Centru f?r? nici o explica?ie, unde procurorul C.M. l-a interogat în prezen?a unui avocat din oficiu.

La 16 aprilie 2009 Curtea de Apel a anulat încheierea judec?torului de instruc?ie din 09 aprilie 2009 ?i a dispus eliberarea reclamantului.

La 21 aprilie 2009 reclamantul a cerut asisten?? medical? de la Centrul Memoria, unde aparent a urmat teste medicale detaliate ?i examin?ri a diverselor speciali?ti medicali. Centrul a eliberat un Extras din Fi?a Medical?, potrivit c?ruia reclamantul a suferit o traum? cerebral?, avea nasul fracturat, probleme de auz ?i a suferit probleme psihologice specifice victimelor torturii.

La 28 aprilie 2009 reclamantul a înaintat o plângere oficial? privind maltratarea sa în custodia poli?iei.

La 30 iulie 2009 reclamantul a înaintat o plângere judec?torului de instruc?ie solicitând ini?ierea investiga?iilor a plângerii sale. La 12 august 2009 judec?torul a respins plângerea, pe motiv c? nu are competen?e de a ini?ia investiga?ii penale.

La 23 septembrie 2009 a fost ini?iat? a investiga?ie penal? a pretinselor maltrat?ri a reclamantului.

La 24 februarie 2010 reclamantul a înaintat un denun? formal c? maltratarea în CPs Centru a avut loc în prezen?a ?i cu acceptul procurorului C.M. La 31 martie 2010 procurorul a informat reclamantul c? plângerea împotriva procurorului C.M. a fost respins? pe motivul c? pretinsele maltrat?ri nu s-au confirmat.

La 21 mai 2010 Procuratura mun. Chi?in?u a decis încetarea investiga?iei pe marginea plângerii de maltratare în CPs Centru, concluzionând c? ac?iunile violente nu s-au confirmat.

La 20 martie 2011 reclamantul a contestat ordonan?a din 21 mai 2010 la judec?torul de instruc?ie, care a dispus reluarea procedurilor, care sunt pendinte.

În fa?a Cur?ii reclamantul invocând art. 3 CEDO, s-a plâns de relele tratamente la care a fost supus de c?tre poli?ie. De asemenea, el s-a plâns de omisiunea de a asigura o investiga?ie efectiv?  a pretinselor rele tratamente ?i lipsa unui recurs na?ional efectiv.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

1. A fost supus reclamantul la rele tratamente, contrar art. 3 CEDO ?i a fost de?inut în condi?ii inumane ?i degradante?

2. A fost o anchet? prompt? ?i efectiv? a pretinselor rele tratamente, în sensul art. 3 CEDO?

3. A dispus reclamantul de un remediu efectiv na?ional pe marginea plângerii în temeiul art. 3 CEDO, în sensul art. 13 CEDO?

***

În cauza Furtuna, reclamantul este Grigore Furtun? n?scut în 1938.

Reclamantul s-a pensionat în 1999. Potrivit fi?ei de pensionare, eliberat? la 03 iunie 1999, asisten?a social? a calculat o pensie pentru limit? de vârst?, la 21 mai 1999, în m?rime de 10,401.67 MDL.

Ulterior el a observat c? primea doar 280.60 MDL. La 20 octombrie 2005 reclamantul a primit un r?spuns de la asisten?? social?, precum c? la 21 mai 1999 a fost stabilit? pensia în m?rime de 280.60 MDL, c? în cazul s?u multiplicatorul este de 227 dar potrivit unui Proiect de lege, acest multiplicator este limitat la 5.

La 07 decembrie 2005 reclamantul a ini?iat o ac?iune solicitând plata restan?ei de pensei, invocând c? la 21 mai 1999 nu existau prevederi la instituiau limit? la pensii; c? prevederile legale invocate nu au efect retroactiv; c? nu au fost aplicate anterior la stabilirea pensiei. Reclamantul a invocat prevederile legisla?iei na?ionale care excludeau aplicarea termenelor de prescrip?ii pentru cerin?ele ce rezultau din omisiunea de a pl?ti pensii imputabile asisten?ei sociale.

În cadrul procedurilor, serviciul de asisten?? social? a prezentat o copie a deciziei sale nr. 6/84 privind stabilirea pensiei reclamantului; reclamantul a pretins c? nu i-a fost prezentat? niciodat?. Aceast? decizie stabilea c? multiplicatorul de 227 individual a reclamantului ?i pensia de vârst? în m?rime de 10,401.67 MDL. O corec?ie manual? înlocuia 227 cu 5 ?i 10,401.67 MDL cu 280.60 MDL ?i avea o inscrip?ie: corect?rile valabile potrivit proiectului modific?rii legislative.

Autoritatea pârât? a invocat prescrierea ac?iunii, argumentând c? calculul a fost dublu, dar la 18 mai 1999 Curtea Constitu?ional? a declarat? neconstitu?ional?, corespunz?tor Legea nr. 553 a fost adoptat? la 21 octombrie 1999, dar a fost aplicabil? începând cu 18 mai 1999.

La 16 februarie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u a respins cerin?ele reclamantului ca nefondate, concluzionând c? ac?iunea a fost prescris?, dar pensia a fost calculat? corect. Instan?a nu a r?spuns la argumentele reclamantului despre  inexisten?a prevederilor legislative în perioada de referin?? ?i despre aplicarea retroactiv? a Legii nr. 552.

Reclamantul a contestat hot?rârea respectiv?, invocând c? pensia de vârst? nu a fost calculat? potrivit legisla?iei în vigoare în perioada de referin?? ?i c? situa?ia reclamantului nu urma s? fie afectat? de modific?rile respective.

La 13 iunie 2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclamantului.

Invocând înc?lcarea art. 6 CEDO, reclamantul s-a plâns c? instan?ele na?ionale au e?uat s? abordeze chestiunile privind inadmisibilitatea reducerii pensiei, în temeiul unei legi care nu a întrat în vigoare în perioada de referin?? ?i lipsa efectului retroactiv. Invocând înc?lcarea art. 1 Protocolul nr. 1 CEDO, reclamantul s-a plâns de omisiunea autorit??ilor de a-i adjudeca drepturile de pensie, garantate explicit de c?tre legisla?ia relevant?.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

A dispus reclamantul de un proces echitabil privind drepturile ?i obliga?iile sale civile, potrivit art. 6.1 CEDO, având în vedere omisiunea instan?elor de a aborda în hot?rârile sale argumentul privind neretroactivitatea legii (Ruiz Torija c. Spaniei, 9 decembrie 1994, § 29, seriile A no. 303-A)?

Constituie posesie în sensul art. 1 Protocolului nr. 1 CEDO, dreptul reclamantului la o pensie neredus?, potrivit reglement?rilor în perioada de referin??? Dac? da, constituie omisiunea statului de a pl?ti reclamantului pensia respectiv? o ingerin?? nejustificat? în dreptul reclamantului de proprietate garantat de prevederile sus men?ionate?