Sinteza deciziilor noiembrie 2013

18 12 2013

n lunile noiembrie 2013 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii contra Moldovei: Chiriacov ?i Furculi?? c. Moldovei (cererea nr. 30683/08 ?i 10111/09), Trifautan c. Moldovei (51427/09) ?i Drujco c. Moldovei (15974/07).

***

n cauza Chiriacov ?i Furculi??, reclamant n prima cerere este Ion Chiriacov, din 1961, iar reclaman?ii n a doua cerere sunt Boris Furculi?? ?i Larisa Furculi??.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii se plng de neexecutarea hot?rrilor judec?tore?ti definitive privind acordarea spa?iului locativ. Curtea a decis conexarea ambelor cereri pentru a fi examinate ntr-o singur? procedur?.

Printr-o scrisoare din data de 23 noiembrie 2012, Guvernul a informat Curtea despre declara?ia sa unilateral? pe marginea cererilor reclaman?ilor. Potrivit declara?iei Guvernul a recunoscut existen?a nc?lc?rilor invocate de reclaman?i, s-a obligat s? achite reclaman?ilor prejudiciul moral (n primul caz – 4,500 de EURO ?i n al doilea caz – 3,600 de EURO). n ceea ce prive?te ncasarea prejudiciului material Guvernul a solicitat respingerea acestuia.

Scrisoarea Guvernului a fost trimis? reclaman?ilor, care au fost invita?i s?-?i prezinte observa?iile. Scrisoarea Grefei a r?mas f?r? r?spuns.

Curtea a luat not? de declara?ia Guvernului ?i a decis radierea cererii de pe rolul s?u.

***

n cauza Trifautan reclamantul este V. Trifautan, n?scut n 1949, din Chi?in?u.

La 12 octombrie 2007 judec?toria R?cani a admis cererea reclamantului privind uzucapiunea unui teren, hot?rrea respectiv? nu a fost contestat? ?i a devenit definitiv?.

La 25 februarie 2009 Consiliul municipal Chi?in?u a naintat o cerere de revizuire la hot?rrea din 12 octombrie 2007. Judec?toria R?cani a admis cererea de revizuire ?i a dispus rejudecarea cauzei.

La 09 februarie 2011 Curtea Suprem? de Justi?ie a recunoscut nc?lcarea securit??ii raporturilor juridice,  a casat hot?rrile instan?elor inferioare ?i a men?inut n vigoare hot?rrea din 12 octombrie 2007.

Invocnd art. 6 CEDO ?i art. 1 Protocolul Adi?ional, reclamantul s-a plns de casarea hot?rrii definitive.

La 12 octombrie 2011, Guvernul a informat Curtea despre adoptarea deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie din 09 februarie 2011, considernd c? situa?ia reclamantului a fost redresat? la nivel na?ional ?i acesta a pierdut calitatea de victim?. De asemenea, Guvernul a invocat neepuizarea c?ilor interne de recurs, pe motiv c? reclamantul putea cere Cur?ii Supreme de Justi?ie, prin aplicarea direct? a prevederilor Conven?iei, compensarea prejudiciilor suferite.

Curtea a observat c? p?r?ile nu au disputat faptul c? instan?ele na?ionale au constatat nc?lcarea drepturilor reclamantului, prin recunoa?terea nc?lc?rii principiului securit??ii raporturilor juridice.

n ceea ce prive?te compensarea prejudiciilor, Curtea a notat c? reclamantul este n drept s? solicite, n fa?a instan?elor na?ionale, repararea prejudiciului n interiorul termenului de prescrip?ie.

Curtea a concluzionat c? cererea reclamantului este v?dit inadmisibil? ?i a decis radierea acesteia de pe rol.

***

n cauza Drujco reclamantul este Pavel Drujco, n?scut n 1951, din Chi?in?u.

Reclamantul este un fost poli?ist, care mpreun? cu familia s-a refugiat din Transnistria, dup? r?zboiul din 1992. Statutul acestuia i acorda dreptul la locuin??, potrivit prevederilor legislative, n vigoare n perioada de referin??.

La 02 septembrie 2004 municipalitatea a contractat o companie privat? A. pentru a construi spa?iu locativ refugia?ilor, urmnd ca  autoritatea s? pl?teasc? costurile.

La 18 octombrie 2004 reclamantul a ncheiat un contract cu A. pentru procurarea unui apartament. Potrivit acestui contract municipalitatea a fost de acord s? pl?teasc? prima tran?? de 400,000 MDL, ceea ce reprezenta 78.56% din costul total, iar reclamantul urma s? pl?teasc? restul sumei n termen de 10 ani de la instalare n apartament. Acordarea apartamentului a fost preconizat? pentru septembrie 2006, titlul de proprietate urma s? fie eliberat dup? plata integral? a pre?ului apartamentului.

La 28 decembrie 2004 reclamantul a primit confirmarea faptului pl??ii de c?tre municipalitate a primei tran?e pentru costul apartamentului.

La o dat? necunoscut?, reclamantul a ini?iat proceduri judiciare, cernd recunoa?terea dreptului la spa?iu locativ ?i compensarea prejudiciului moral.

Prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 25 mai 2005 a fost admis? ac?iunea reclamantului, fiind obligat Ministerul Finan?elor, mpreun? cu Ministerul Economiei, s?-i acorde spa?iu locativ, restul preten?iilor fiind respinse.

n martie, aprilie ?i august 2006 reclamantul a cerut Ministerului Finan?elor ?i municipalit??ii s?-i acorde adi?ional suma de 200,000 MDL pentru a pl?ti restan?a la apartament ?i costurile pentru lucr?rile de finisare. Autorit??ile au r?spuns c? prin semnarea contractului cu A., reclamantul a c?zut de acord s? pl?teasc? o parte din costul apartamentului, pe cnd suma de 400,000 MDL pl?tit? de municipalitate a constituit executarea hot?rrii judec?tore?ti n favoarea reclamantului.

La 02 aprilie 2007 reclamantul a semnat un act ce confirm? primirea apartamentului.

Invocnd art. 6 CEDO ?i art. 1 Protocolul Adi?ional, reclamantul s-a plns de omisiunea statului de a asigura executarea hot?rrii definitive.

Guvernul a invocat c? prin contribu?ia de 400,000 MDL statul ?i-a onorat obliga?ia de a asigura reclamantul cu apartament, ceea ce a reprezentant executarea hot?rrii favorabile reclamantului. De asemenea, prin semnarea contractului cu A., reclamantul a fost de acord s? pl?teasc? diferen?a costului apartamentului. De asemenea, Guvernul a invocat c? reclamantul a prezentat informa?ie eronat? ?i a pretins neexecutarea hot?rrii definitive de?i i-a fost oferit spa?iu locativ, plednd pentru aprecierea cererii reclamantului ca constituind un abuz.

Curtea a c?zut de acord cu Guvernul c? reclamantul a prezentat informa?ie incomplet? ?i c? cererea a fost comunicat? n baza informa?iei respective. Cu toate acestea, avnd n vedere c? preten?iile reclamantului n orice caz sunt v?dit inadmisibile, Curtea nu a considerat necesar s? se pronun?e asupra chestiunii dac? cererea constituie un abuz.

Curtea a notat c? hot?rrea din 25 mai 2005, prin care reclamantului i-a fost acordat spa?iu locativ, a r?mas neexecutat? pn? la 02 aprilie 2007, adic? 1 an ?i 10 luni. n ceea ce prive?te alega?ia reclamantului c? condi?iile n care a fost acordat? locuin?a era inconsistent? hot?rrii, Curtea a notat c? la 18 octombrie 2004 reclamantul a ncheiat un contract pentru procurarea apartamentului respectiv, acceptnd contribu?ia municipalit??ii n m?rime de 78.5% din pre? ?i asumndu-?i angajamentul s? pl?teasc? diferen?a. Aparent urmare a acestui municipalitatea a pl?tit contribu?ia sa ?i la 02 aprilie 2007 reclamantul a confirmat recep?ionarea apartamentului de la compania de construc?ie. Nu exist? nici un indiciu c? reclamantul s-ar fi plns instan?elor na?ionale c? ar fi semnat contractul din 18 octombrie 2004 sub presiune sau c? municipalitatea era obligat? s? pl?teasc? contribu?ia acestuia ?i costurile lucr?rilor de finisare. n acest circumstan?e, Curtea a acceptat pozi?ia Guvernului c? hot?rrea din 25 mai 2005 a fost executat? la 02 aprilie 2007, cnd reclamantul a primit apartamentul.

Ministerul Finan?elor ?i municipalitatea nu dispuneau de orice alte spa?ii locative ?i acesta a fost motivul pentru care s-a decis contractarea companiei respective. Evenimentele au avut loc nainte ?i dup? hot?rrea din 25 mai 2005, n particular ncheierea contractului din 18 octombrie 2004, fiind stabilit un termen limit? pentru acordarea apartamentului n septembrie 2006, plata primei tran?e la 28 decembrie 2004 ?i recep?ionarea apartamentului la 02 aprilie 2007, nu putea fi neglijat de c?tre Curte la aprecierea faptului dac? Guvernul ?i-a onorat obliga?iile sale de a lua m?suri suficiente pentru executarea obliga?iei de a asigura reclamantul cu apartament.

Curtea a concluzionat c?, n spe??, Statul a ntreprins pa?i rezonabili pentru a executa hot?rrea din 25 mai 2005 ?i c? ntrzierea de 1 an ?i 10 luni aparent nu a afectat esen?a dreptului reclamantului de acces la justi?ie sau nu a reprezentat o ingerin?? dispropor?ionat? n dreptul de proprietate a reclamantului ?i a considerat cererea ca v?dit inadmisibil?, n sensul art. 35 3 ?i 4 din Conven?ie.