Formular de cerere nou pentru sesizarea Cur?ii

27 12 2013

Pe pagina Cur?ii este disponibil noul Formular de cerere ce urmeaz? a fi utilizat pentru pentru sesizarea Cur?ii ncepnd cu 01 ianuarie 2014 (limba romn?) ?i Instruc?iunile de completare a formularului de cerere (limba romn?).

Potrivit redac?iei pct. 47 din Regulamentul Cur?ii (limba romn?), n vigoare din 01 ianuarie 2014, cererea trebuie s? con?in? toate informa?iile cerute n p?r?ile pertinente a formularului, n caz contrar formularul va fi considerat incomplet ?i va fi refuzat.

Dac? ntre Curte ?i Reclamant a existat deja un schimb de coresponden?? cu privire la acela?i subiect ?i acesta a primit un lot de etichete con?innd un cod de bare, ultimul urmeaz? s? lipeasc? o etichet? n locul special prev?zut pentru aceasta n partea stng? sus a primei pagini a formularului.

Dac? exist? mai mult de un reclamant, trebuie indicate informa?iile care corespund fiec?rui reclamant n parte, utiliznd o foaie separat? ?i numerotndu-i.

Noul formular con?ine o sec?iune separat? pentru reclaman?ii persoane juridice (societ??i, organiza?ii neguvernamentale, asocia?ii, etc.). Ca ?i n cazul persoanelor fizice, dac? exist? mai mult de o organiza?ie, trebuie indicate toate informa?iile pentru fiecare dintre ele n parte utiliznd o foaie separat? ?i numerotndu-le.

Dac? un reclamant sau un reprezentant introduce n numele mai multor reclaman?i cereri referitoare la fapte diferite, trebuie utilizat un formular separat pentru fiecare reclamant n parte, indicnd toate informa?iile ?i documentele necesare referitoare la fiecare reclamant n formularul corespunz?tor.

Atunci c?nd exist? mai mult de cinci reclaman?i, reprezentantul trebuie s? trimit?, pe lng? formularele de cerere ?i documentele corespunz?toare, un tabel recapitulativ con?innd numele ?i coordonatele fiec?rui reclamant. n cazul n care reprezentantul este avocat, acest tabel trebuie trimis ?i pe suport electronic (CD-ROM sau suport USB).

Unii reclaman?i aleg s? nu participe ei n?i?i la procedur? sau nu sunt n m?sur? s? o fac?, din motive, de exemplu, de s?n?tate sau incapacitate. Ace?ti reclaman?i pot fi reprezenta?i de c?tre o persoan? far? experien?? juridic?. De exemplu, un p?rinte ?i poate reprezenta copilul; un tutore, un membru de familie sau un partener poate reprezenta o persoan? care, din motive de ordin practic sau medical, ntmpin? greut??i n a participa la procedur? (de exemplu un reclamant spitalizat sau ncarcerat). Trebuie indicate motivul pentru care reprezentantul l reprezint? pe reclamant sau rela?ia dintre ei, precum ?i identitatea ?i coordonatele reprezentantului.

O organiza?ie reclamant? trebuie s? ac?ioneze prin intermediul unui persoane cu care poate coresponda Curtea (ex. responsabil de societate, pre?edinte sau director). Aceast? persoan? trebuie, n m?sura n care este posibil, s? furnizeze dovezi (documente) care atest? dreptul s?u de a reprezenta organiza?ia reclamant?.

n formular trebuie men?ionate numele ?i coordonatele complete ale avocatului care reprezint? reclamantul n fa?a Cur?ii.

Reclamantul individual trebuie s? semneze procura, textul acesteia fiind integrat n formular, care l mputernice?te pe reprezentant s? ac?ioneze n numele s?u, cu excep?ia cazului n care nu este n m?sur? s? semneze pentru c?, de exemplu, este minor sau nu are capacitate juridic?. Reprezentantul unei organiza?ii reclamante trebuie s? semneze procura care mputernice?te un avocat s? ac?ioneze n numele organiza?iei respective.

Reclamantul urmeaz? s? men?ioneze n formular informa?iile esen?iale cu privire la cazul s?u: faptele ?i deciziile esen?iale ?i felul n care drepturile sale au fost nc?lcate. Urmeaz? a fi excluse circumstan?ele nepertinente ?i chestiunile secundare.

Faptele cu privire la cazul reclamantului ?i capetele de cerere trebuie expuse n spa?iul prev?zut n acest scop n formularul de cerere ?i trebuie s? permit? Cur?ii s? identifice natura ?i obiectul cererii f?r? s? consulte alte documente.

Reclaman?ii pot anexa la formularul de cerere explica?ii suplimentare cu privire la fapte ?i la capetele lor de cerere, ns? aceste explica?ii suplimentare nu pot dep??i mai mult de 20 de pagini n total (acest num?r nu include deciziile ?i documentele ce trebuie anexate).

Trebuie s? fi considerat c?, dac? cererea este comunicat? guvernului prt pentru observa?ii, reclamantul va fi invitat s? r?spund? de manier? detaliat?.

Observa?iile trebuie sa fie:

- perfect lizibile,

- redactate ntr-un format care s? fie de cel pu?in 12 n corpul textului ?i 10 n notele de subsol - dac? documentele sunt dactilografiate,

- n format A4 ?i cu o margine de cel pu?in 3,5 cm dac? este vorba de anexe,

- numerotate consecutiv,

- separate n paragrafe numerotate.

La formular trebuie s? fi anexat? o list? numerotat? ?i cronologic? a tuturor hot?rrilor judec?tore?ti sau a altor decizii men?ionate la rubricile E, F, G ?i H din formularul de cerere precum ?i a tuturor documentelor pe care se dore?te s? le ia n considerare Curtea cu titlu de element probator n spijinul sus?inerilor reclamantului de nc?lcare a Conven?iei (ncheieri, declara?ii de martori, rapoarte medicale, etc.).

Trebuie s? fie anexate copii complete ?i lizibile ale tuturor documentelor.

Nici un document nu va fi restituit, este deci n interesul reclamantului s? fie transmise Cur?ii copii ?i nu originale.

Documentele trebuie s? fie NEAPĂRAT:

- aranjate n func?ie de dat? ?i de procedur?,

- numerotate consecutiv,

- necapsate, nelegate ?i nelipite.

Le revine reclaman?ilor s? ia din timp m?surile necesare pentru a ob?ine toate informa?iile ?i documentele necesare pentru prezentarea unei cereri complete. Dac? lipsesc unul sau mai multe documente necesare, cererea nu va fi considerat? complet? ?i nu va fi examinat? de c?tre Curte, cu excep?ia cazului n care a?i explicat n mod satisf?c?tor de ce reclamantul nu a fost n m?sur? s? furnizeze documentul/documentele lips?.

Formularul de cerere completat trebuie semnat ?i trimis prin po?t? la urm?toare adres?:

Monsieur le Greffier de la Cour européenne des droits de l’homme

Conseil de l’Europe

67075 STRASBOURG CEDEX

FRANCE