A fost f?cut public raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2013

31 01 2014

La 30 ianuarie 2014, n cadrul unei conferin?e de pres? anuale, dl Dean Spielmann, pre?edintele Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, a f?cut public raportul de activitate al Cur?ii pentru anul 2013.

La 31 decembrie 2013 aproximativ 99,900 de cereri erau pendinte n fa?a unui organ decizional, pe cnd n anul 2012 erau pendinte 128,000 de cereri. Mai mult de jum?tate din aceste cereri au fost naintate mpotriva a patru State membre: Rusia, Italia, Ucraina ?i Serbia.

Potrivit acestui raport, n anul 2013, aproape jum?tate din hot?rrile adoptate de Curte vizeaz? 5 state membre a Consiliului Europei: Rusia – 129, Turcia – 124, Romnia – 88, Ucraina – 69 ?i Ungaria – 41. n total fiind pronun?ate 916 de hot?rri pe marginea a 3,569 de cereri, fiind solu?ionate 93,397 de cereri, pe cnd n anul 2012 au fost solu?ionate 87,879 de cereri. n 87% din cazuri Curtea a constatat cel pu?in o violare a Conven?iei de c?tre Statul prt.

n anul 2013 au fost alocate unui organ judiciar 65,900 de cereri, pe cnd n anul 2012 au fost alocate 65,200 de cereri.

n privin?a Moldovei – 1,356 de cereri (n anul 2012 938 de cereri) au fost alocate unui organ judiciar (n acest sens situndu-se pe locul 11 din cele 47 de state membre); au fost comunicate Guvernului 85 de cereri (n anul 2012 56 de cereri); 3,143 de cereri (n anul 2012 1,905 de cereri) au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol; au fost pronun?ate 19 hot?rri, fiind solu?ionate n total 3,162 de cereri.

Conform raportului Cur?ii, la data de 31 decembrie 2013, 1,414 de cereri pendinte (n anul 2012 - 3,250 de cereri) erau ndreptate mpotriva Moldovei, situndu-se pe locul 12 n acest sens.

Dup? num?rul de cereri alocate unui organ judiciar la raportat la popula?ia ??rii, Moldova pozi?ionndu-se la locul 4, cu indicele 3,81 cerei la 10,000 locuitori.

n privin?a Moldovei, pe parcursul anului 2013, Curtea a pronun?at 19 hot?rri, pe cnd n anul 2012 a pronun?at 27 hot?rri, dintre care n 18 hot?rri a fost constatat? cel pu?in o violare a Conven?iei.

n perioada 1997 – 2013 n privin?a Moldovei au fost pronun?ate hot?rri privind violarea urm?toarelor drepturi: rele tratamente – 16%; libertatea ?i siguran?a persoanei – 13%; proces echitabil – 25%; protec?ia propriet??ii – 20%; alte drepturi – 26%.

 Analiza pe articole a hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2013:

- Dreptul la via?? (Articolul 2 din Conven?ie) – 1 violare (sub aspect material) ?i 1 violare (sub aspect procedural);

- Tratament inuman ?i degradant (Articolul 3 din Conven?ie) - 8 viol?ri (sub aspect material) ?i 8 viol?ri (sub aspect procedural);

- Dreptul la libertate ?i siguran?? (Articolul 5 din Conven?ie) - 1 viol?ri;

- Dreptul la un proces echitabil (Articolul 6 din Conven?ie) - 5 viol?ri;

- Dreptul la respectul vie?ii private ?i de familie (Articolul 8 din Conven?ie) - 3 viol?ri;

- Dreptul la un remediu efectiv (Articolul 13 din Conven?ie) - 4 viol?ri; 

- Interzicerea discrimin?rii (Articolul 14 din Conven?ie) – 2 viol?ri;

 Respectul propriet??ii (Articolul 1 Protocolul Adi?ional) - 3 viol?ri.

Cea mai important? hot?rre, din punct de vedere juridic, pronun?at? de Curte pe parcursul anului 2013 mpotriva Moldovei este n cauza Eremia c. Moldovei, cerera nr. 3564/11, hot?rrea din 28 mai 2013,  privind omisiunea autorit??ilor na?ionale de a ntreprinde m?suri adecvate pentru protec?ia reclaman?ilor mpotriva violen?ei domesctice.

Prin hot?rrile pronun?ate n 2013 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat s? pl?teasc? compensa?ii n m?rime de EUR 315363  (842,856 EUR n 2012 ?i EUR 371,258 n 2011).