CtEDO a radiat de pe rolul s?u cauza Boxan c. Moldovei

31 05 2007

La 10 mai 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at o decizie de radiere de pe rolul s?u n cauza Boxan c. Moldovei (cererea nr. 10722/02).

n aceast? cauz?, reclamantul ?i tat?l s?u au fost supu?i represiunilor n perioada regimului sovietic. Dup? adoptarea Legii nr. 1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, reclamantul ?i tat?l s?u au fost reabilita?i.

n 1999, reclamantul a solicitat Prim?riei mun. Chi?in?u de a-i fi restituit? casa p?rin?ilor s?i care a fost confiscat? ca urmare a represiunilor. n urma refuzului Consiliului municipal Chi?in?u, reclamantul a ini?iat proceduri judiciare n vederea restituirii casei confiscate.

La 30 septembrie 1999, Tribunalul mun. Chi?in?u a recunoscut dreptul de proprietate al reclamantului asupra a dou? din cele patru apartamente din casa n litigiu ?i a obligat Consiliul municipal Chi?in?u de a pune la dispozi?ia familiilor care urmau a fi evacuate din aceste apartamente alte spa?ii de locuit. La 1 august 2000 ?i la 20 decembrie 2000 Curtea de Apel a Republicii Moldova ?i, respectiv, Curtea Suprem? de Justi?ie au men?inut hot?rrea judec?toreasc? din 30 septembrie 1999.

n pofida numeroaselor adres?ri ale reclamantului c?tre executorul judec?toresc ?i Consiliului municipal Chi?in?u, hot?rrea judec?toreasc? din 30 septembrie 1999 nu a fost executat? pe motiv de lips? a resurselor financiare pentru a asigura familiile evacuate cu spa?iu locativ.

La 14 noiembrie 2001 reclamantul a adresat Cur?ii Europene a Drepturilor Omului o cerere n pretindea violarea art. 6 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii) prin neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti din 30 septembrie 1999.

La 11 mai 2005 cererea depus? de reclamant a fost comunicat? de c?tre Curte Guvernului. La 26 mai 2005 reclamantul a semnat cu Consiliul municipal Chi?in?u un acord de reglementare amiabil?, care a fost confirmat n aceea?i zi prin ncheierea Judec?toriei Centru mun. Chi?in?u. Potrivit acordului, Consiliul municipal Chi?in?u ?i-a asumat obliga?ia de a-i pl?ti reclamantului echivalentul sumei de USD 55,000, conform cursului BNM la ziua pl??ii, n schimbul celor dou? apartamente ?i a prejudiciilor materiale, inclusiv cele la Curte, cauzate prin neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti din 30 septembrie 1999.

Prin scrisoarea din 1 iulie 2005 adresat? Cur?ii, reclamantul a renun?at la preten?iile materiale pe motivul ncheierii acordului din 26 mai 2005. Reclamantul, ns?, a notat c? acordul n cauz? nu se refer? la prejudiciile morale ?i la costuri ?i cheltuieli, ?i a solicitat ca acestea s? fie ncasate de Curte.

Guvernul a sus?inut n fa?a Cur?ii c? n urma semn?rii acordului de reglementare amiabil? reclamantul ?i-a pierdut calitatea de victim? ?i a solicitat radierea cererii de pe rolul Cur?ii.

Curtea a notat c? deoarece n acordul amiabil s-a f?cut referire expres la procedura n fa?a Cur?ii, acest fapt este suficient de clar pentru a-l considera ca un acord amiabil care se refer? la reglementarea integral? ?i final? a cauzei. Curtea a subliniat c? reclamantul a fost reprezentat de un avocat ?i putea s? prevad? consecin?ele juridice ale semn?rii acestui acord. Curtea a mai constatat c? suma de bani asupra c?reia au convenit p?r?ile pare a fi rezonabil? circumstan?elor cauzei ?i a decis, n unanimitate, c? nu este justificat? continuarea examin?rii cererii, radiind cererea de pe rolul s?u n temeiul art. 37 1 (c) al Conven?iei.

Comunicatul de pres? al Agentului Guvernamental poate fi accesat aici.