Sinteza deciziilor ianuarie 2014

11 03 2014

n cauza Petrov c. Moldovei (cererea nr. 5570/07) reclamantul este Grigore Petrov n?scut n 1969.

La 10 februarie 2006 reclamantul a fost implicat ntr-un accident rutier, cu implicarea mai multo automobile.

La 10 aprilie 2006 procuratura Telene?ti a intenat o procedur? contraven?ional? n privin?a tuturor participan?ilor n accident ?i a expediat cauza n instan?a de judecat?.

Reclamantul a cerut efectuarea unei expertize pentru identificarea persoanelor vinovate de producerea accidentului. Instan?a a refuzat efectuarea expertizei, fiind audiat un expert. Concluziile acestui expert dezvinov??ea integral reclamantul.

La 12 iunie 2006 instan?a de fond a recunoscut vinova?i to?i participan?ii la accident, dispunnd plata amenzii. Judec?torul a notat c? reclamantul nu a respectat distan?a, condi?iile meteo, ceea ce nu a permis evitarea accidentului. Reclamantul a declarat recur, invocnd lipsa referirii la declara?iile expertului, motivarea insuficient?.

La 12 iulie 2006 Curtea de Apel a men?inut hot?rrea instan?ei de fond, constatnd c? instan?a de fond a apreciat corect documentele din dosar.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns, invocnd art. 6 1 ?i 3 d) CEDO, c? instan?ele na?ionale au motivate insuficient deciziile sale, nu au comentat declara?iile expertului, plasndu-l ntr-o situa?ie dezavantajoas? n raport cu acuzarea. Invocnd art. 1 Protocolul nr. 1, reclamantul s-a plns de nc?lcarea dreptului de proprietate, pe motivul neramburs?rii prejudiciului. Și invocnd art. 13, combinat cu art. 6 CEDO, reclamantul s-a plns de refuzul procuraturii de a ini?ia procedura de revizuire.

n ceea ce prive?te plngerea privind violarea art. 6 1 ?i 3 d) CEDO, Curtea a considerat, sub acest aspect cererea urmeaz? a fi comunicat? Guvernului, iar restul plngerilor a fost a fost declarat? inadmisibil?.

***

n cauza Gu?u c. Moldovei (cererea nr. 47804/07), reclamantul este Dumitru Gu?u din Chi?in?u.

Invocnd art. 5 CEDO, reclamantul a contestat legalitatea deten?iei sale, lipsa motivelor suficiente de plasare n deten?ie provizorie. Invocnd art. 6 CEDO, reclamantul s-a plns c? n cadrul procedurilor privind deten?ia provizorie ap?r?torul nu a avut acces la materialele dosarului de instruc?ie.

Cererea reclamantului a fost comunicat? Guvernului.

Pentru reglementara amiabil? a cauzei, Guvernul a propus o declara?ie unilateral?, prin care a recunoscut nc?lcarea Conven?iei ?i plata sumei de 3,500 Euro, cu titlu de daune ?i costuri ?i cheltuieli; ?i a cerut radierea cererii de pe rol.

Prin scrisoarea din 07 iulie 2012 reclamantul a comunicat c? nu este de acord cu condi?iile reglement?rii amiabile.

Curtea a luat not? de declara?ia unilateral? a Guvernului ?i a decis radierea cererii de pe rol.

***

n cauza Irizan ?i al?ii c. Moldovei (cererile nr.27759/05 ?i 32813/08) reclaman?ii sunt Nicolae Irizan, Ion Rezan ?i Nicolae Raia.

Invocnd art. 6 CEDO ?i art. 1 Protocolul nr. 1, reclaman?ii din prima cerere s-au plns de neexecutarea deciziilor favorabile definitive.

Reclamantul din a doua cerere s-a plns de nc?lcarae principiului securit??ii raporturilor juridice, urmare a admiterii unei cereri de revizuire.

Cererile reclaman?ilor au fost comunicate Guvernului, care a prezentat observa?iile privind admisibilitatea ?i fondul cauzei. Observa?iile Guvernului au fost expediate reclaman?ilor, ns? nu a fost primit nici un r?spuns.

Prin scrisori recomandate cu aviz de primire din data de 10 septembrie 2013 ?i 16 august 2013 Curtea a atras aten?ia reclaman?ilor c? termenul acordat pentru prezentarea observa?iilor a expirat ?i c? ei nu au solicitat prelungirea acestuia. ntre altele, ea a precizat c?, potrivit dispozi?iilor acestui articol, ea poate radia o cerere dac?, a?a cum este cazul n spe??, circumstan?ele indic? faptul c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea. Reclaman?ii au primit scrisorile la 19 septembrie 2013 ?i 29 august 2013, ns? nu a trimis nici un r?spuns.

n lumina celor de mai sus, Curtea a conchis c? reclaman?ii nu doresc s? men?in? cererile sale n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei ?i a decis radierea acestora de pe rol.

***

n cauza Gorgon c. Moldovei (cererea nr. 44744/08), reclamantul este Igor Gorgon din Chi?in?u.

Invocnd art. 5 1 ?i 3 ?i art. 6 CEDO reclamantul s-a plns de ilegalitatea deten?ie provizorii n perioada 6 – 13 iunie 2008, lipsa motivelor suficiente ?i relevante pentru justificarea deten?iei. n final invocnd art. 13 CEDO, reclamantul s-a plns de lipsa unui recurs intern efectiv  privind violarea art. 5 CEDO.

Cererea reclamantului privind violarea art. 5 1 ?i 3 CEDO a fost comunicat? Guvernului care a prezentat observa?iile privind admisibilitatea ?i fondul cauzei. Observa?iile Guvernului au fost expediate reclamantului, ns? nu a fost primit nici un r?spuns.

Prin scrisoare recomandat? cu aviz de primire din data de 04 octombrie 2013 Curtea a atras aten?ia reclamantului c? termenul acordat pentru prezentarea observa?iilor a expirat ?i c? ei nu au solicitat prelungirea acestuia. ntre altele, ea a precizat c?, potrivit dispozi?iilor acestui articol, ea poate radia o cerere dac?, a?a cum este cazul n spe??, circumstan?ele indic? faptul c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea. Reclamantul au primit scrisoarea respectiv?, ns? nu a trimis nici un r?spuns.

n lumina celor de mai sus, Curtea a conchis c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea sa n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei ?i a decis radierea acesteia de pe rol.

***

n cauza Plesca c. Moldovei (cererea nr. 44862/11) reclamantul este Maria Plesca din Chi?in?u.

Invocnd art. 6 CEDO, reclamantul s-a plns de impunitatea poli?istului, care a mpu?cat n cap fiul s?u, deoarece a r?mas la libertate n pofida condamn?rii privative de libertate. De asemenea, invocnd art. 6 CEDO ?i art. 1 Protocolul nr. 1, s-a plns de neexecutarea p?r?ii civile a sentin?ei.

Cererea reclamantului, privind violarea art. 2 ?i 6 CEDO, a fost comunicat? Guvernului, care a prezentat observa?iile privind admisibilitatea ?i fondul cauzei. Observa?iile Guvernului au fost expediate reclamantului, ns? nu a fost primit nici un r?spuns.

Prin scrisoare recomandat? cu aviz de primire Curtea a atras aten?ia reclamantului c? termenul acordat pentru prezentarea observa?iilor a expirat ?i c? ei nu au solicitat prelungirea acestuia. ntre altele, ea a precizat c?, potrivit dispozi?iilor acestui articol, ea poate radia o cerere dac?, a?a cum este cazul n spe??, circumstan?ele indic? faptul c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea. Reclamantul au primit scrisoarea respectiv?, ns? nu a trimis nici un r?spuns.

n lumina celor de mai sus, Curtea a conchis c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea sa n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei ?i a decis radierea acesteia de pe rol.

***

n cauza Berber c. Moldovei (cererea nr. 32528/10) reclamantul este Vitalie Berber din Chi?in?u.

Invocnd art. 5 3 CEDO, reclamantul s-a plns de lipsa motivelor suficiente ?i relevante pentru justificarea deten?iei provizorii. Invocnd art. 5 4 CEDO, reclamantul s-a plns c? n cadrul procedurilor privind deten?ia provizorie ap?r?torul nu a avut acces la materialele dosarului de instruc?ie.

La 22 mai 2012 cererea reclamantului a fost comunicat? Guvernului.

La 25 octombrie ?i 06 noiembrie 2013 Curtea a primit declara?iile de reglementare amiabil? semnate de p?r?i, prin care Guvernul recuno?tea violarea art. 5 1 ?i 4 CEDO ?i se obliga s? pl?teasc? suma de 3,500 Euro.

Curtea a luat not? de reglementarea amiabil? ?i a decis radierea cererii de pe rol.

***

n cauza Stepuleac c. Moldovei (cererea nr. 43677/09) reclamantul este Sergiu  Stepuleac din Chi?in?u.

Reclamantul a contestat, n esen??, legalitatea deten?iei sale ini?iale ?i deten?iei provizorii. Invocnd art. 5 1 CEDO, s-a plns de lipsa b?nuielii rezonabile, ?i invocnd art. 5 3 CEDO, s-a plns de lipsa motivelor suficiente ?i relevante pentru justificarea deten?iei.

Cererea reclamantului a fost comunicat? Guvernului, care a prezentat observa?iile privind admisibilitatea ?i fondul cauzei. Observa?iile Guvernului au fost expediate reclamantului, ns? nu a fost primit nici un r?spuns.

Prin scrisoare recomandat? cu aviz de primire Curtea a atras aten?ia reclamantului c? termenul acordat pentru prezentarea observa?iilor a expirat ?i c? ei nu au solicitat prelungirea acestuia. ntre altele, ea a precizat c?, potrivit dispozi?iilor acestui articol, ea poate radia o cerere dac?, a?a cum este cazul n spe??, circumstan?ele indic? faptul c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea. Reclamantul au primit scrisoarea respectiv?, ns? nu a trimis nici un r?spuns.

n lumina celor de mai sus, Curtea a conchis c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea sa n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei ?i a decis radierea acesteia de pe rol.

***

n cauza Vartic c. Moldovei (cererea nr. 36716/10) reclamantul este Alexandru Vartic din Bubuieci.

Invocnd art. 3 ?i 6 CEDO, reclamantul s-a plns de tratamentul la care a fost supus de poli?i?ti la re?inere ?i lipsa unui tratament medical.

Cererea reclamantului, n partea art. 3 CEDO, a fost comunicat? Guvernului, care a prezentat observa?iile privind admisibilitatea ?i fondul cauzei. Observa?iile Guvernului au fost expediate reclamantului, ns? nu a fost primit nici un r?spuns.

Prin scrisoare recomandat? cu aviz de primire Curtea a atras aten?ia reclamantului c? termenul acordat pentru prezentarea observa?iilor a expirat ?i c? ei nu au solicitat prelungirea acestuia. ntre altele, ea a precizat c?, potrivit dispozi?iilor acestui articol, ea poate radia o cerere dac?, a?a cum este cazul n spe??, circumstan?ele indic? faptul c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea. Reclamantul au primit scrisoarea respectiv?, ns? nu a trimis nici un r?spuns.

n lumina celor de mai sus, Curtea a conchis c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea sa n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei ?i a decis radierea acesteia de pe rol.