CtEDO a respins cererile de retrimitere n Marea Camer? a 2 cauze contra Moldovei

01 06 2007

La 23 mai 2007 colegiul din 5 judec?tori a respins cererea Guvernului Republicii Moldova ?i, respectiv, cererea reclamantului de a retrimite spre examinare n Marea Camer? a Cur?ii cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (cererea nr. 14385/04) ?i, respectiv, cauza Pruneanu c. Moldovei (cererea nr. 6888/03). Ambele hot?rri au devenit definitive la aceast? dat?. 

* * *

 Prin hot?rrea din 19 decembrie 2006 n cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 1  al Conven?iei (termenul rezonabil ?i securitatea raporturilor juridice) ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii) prin neexecutarea timp de cel pu?in 38 de luni a unei hot?rri judec?tore?ti executorii privind plata a MDL 20,000,000 de c?tre Ministerul Finan?elor ?i prin casarea prin revizuire a hot?rrii judec?tore?ti pronun?ate n favoarea reclamantului de c?tre Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie printr-o hot?rre abuziv?, dup? ce Guvernul a aflat c? cererea cu privire la neexecutarea hot?rrii a fost depus? la Curte. Curtea a mai constatat o dubl? violare a art. 34 al Conven?iei (dreptul de a depune o cerere la Curte) datorit?:

(a) intent?rii unui dosar penal mpotriva directorului reclamantului n baza unor circumstan?e care contravin unor hot?rri judec?tore?ti irevocabile ntr-o cauz? civil?, cu scopul de a-l descuraja s?-?i men?in? cererea la Curte; ?i

(b) refuzului de a permite avocatului reclamantului la Curte de a avea ntrevederi n incinta Izolatorului de Deten?ie Provizorie al CCCEC cu directorul reclamantului, f?r? a fi desp?r?i?i de peretele din sticl?, iar existen?a peretelui de sticl? creeaz? suspiciunea temeinic? c? ntrevederile nu sunt confiden?iale.

La 19 martie 2007 Guvernul a solicitat retrimiterea cauzei spre examinare n Marea Camer?, aparent, n partea hot?rrii ce se refer? la prima violare constatat? a art. 34 al Conven?iei. 

* * *

Prin hot?rrea din 16 ianuarie 2007 n cauza Pruneanu c. Moldovei Curtea inter alia a respins cu votul a 4 judec?tori pro ?i 3 contra preten?ia privind maltratarea reclamantului de c?tre poli?ie ntre 10 ?i 11 iulie 2002. Curtea a conchis c?, de?i exista un raport medical care stabilea leziuni pe corpul reclamantului, acesta nu stabilea cu certitudine originea lor (Guvernul sus?inea c? leziunile au fost cauzate prin c?derea reclamantului de la etaj pn? la re?inerea acestuia), aceast? pretins? maltratare nu a fost probat? dincolo de un dubiu rezonabil.

La 14 aprilie 2007 reclamantul a solicitat retrimiterea pe motiv c? maltratarea nu a putut fi stabilit? din cauza omisiunii autorit??ilor, care nu l-au adus n fa?a unui medic n scut timp dup? re?inere. Reclamantul pretindea c? interpretarea articolului 3 al Conven?iei dat? de majoritatea Camerei contravine scopului Conven?iei.  

* * *

n conformitate cu art. 43 al Conven?iei, orice parte poate, n cazuri excep?ionale ?i n termen de trei luni de la data pronun??rii hot?rrii unei Camere, s? depun? n scris la grefa Cur?ii o cerere de trimitere a cauzei n fa?a Marii Camere. Conform art. 73 para. 1 al Regulamentului Cur?ii, drept temei pentru retrimitere poate fi doar o problem? grav? cu privire la interpretarea sau la aplicarea Conven?iei sau a protocoalelor sale, sau o problem? grav? cu caracter general care, potrivit solicitantului, se impune a fi examinat? de Marea Camer?.

O cauz? poate fi reexaminat? n Marea Camer? doar dac? un colegiul din 5 judec?tori, compus conform art. 24 para. 5 (a) al Regulamentului Cur?ii, accept? cererea de retrimitere.

Conform art. 73 para. 2 al Regulamentului Cur?ii, decizia colegiului din 5 judec?tori de respingere a cererii de retrimitere n Marea Camer? nu trebuie motivat?.