La 6 iunie 2007, vor avea loc audieri n cauza Guja c. Moldovei n fa?a Marii Camere a CtEDO

04 06 2007

La 23 ianuarie 2007 Camera a Patra a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului (Curtea), examinnd cauza Guja c. Moldovei (cererea nr. 14277/04), a decis, n temeiul art. 30 al Conven?iei Europene a Drepturilor Omului, s? se desesizeze n favoarea Marii Camere a Cur?ii.

La 21 martie 2001 Marea Camer? a Cur?ii a anun?at p?r?ile c? audierile n aceast? cauz? vor avea loc miercuri, 6 iunie 2007, ncepnd cu ora 9:00.

***

n cauza Guja c. Moldovei reclamantul, Iacob GUJA, care era angajat al Sec?iei rela?ii cu mijloacele de informare n mas? din cadrul Procuraturii Generale, a transmis angaja?ilor publica?iei periodice Jurnal de Chi?in?u dou? scrisori parvenite n adresa Procuraturii Generale. Una din scrisori venea din partea vicepre?edintelui Parlamentului Republicii Moldova, dl V. Mi?in, iar cea de-a doua - din partea viceministrului Ministerului Afacerilor Interne, dl A. Ursachi. n scrisoarea dlui Mi?in acesta ?i exprima dezacordul cu o urm?rire penal? ini?iat? mpotriva unor angaja?i ai Ministerului Afacerilor Interne, solicitnd Procurorului General s? intervin? ?i s? solu?ioneze acest caz n strict? conformitate cu legea. Dup? aceasta urm?rirea penal? a fost ncetat?.

Dup? publicarea celor dou? scrisori n ziarul Jurnal de Chi?in?u, reclamantul a fost eliberat din func?ia pe care o de?inea pe motiv c? ar fi r?spndit documente confiden?iale f?r? a respecta procedura stabilit? n cadrul Procuraturii Generale. Ac?iunea de restabilire n func?ie a reclamantului a fost respins? de c?tre instan?ele judec?tore?ti ca nentemeiat?.

La 30 martie 2004 dl Guja a depus o cerere la Curtea European? a Drepturilor Omului n care pretindea nc?lcarea dreptului s?u la libera exprimare (art. 10 al Conven?iei Europene), n urma concedierii pentru r?spndirea celor dou? documente. La 3 aprilie 2006 cererea a fost comunicat? Guvernului Republicii Moldova ?i ambele p?r?i au prezentat observa?ii cu privire la admisibilitatea ?i fondul cauzei.

***

n cadrul audierilor, p?r?ile urmeaz? s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri formulate de Curte:

1. Constituie oare r?spndirea celor dou? scrisori whistle-blowing (r?spndirea unor informa?ii cu privire la ac?iunile ilegale ale angajatorului de c?tre un angajat unei ter?e persoane) n sensul n care acest termen este definit de Conven?ia Na?iunilor Unite mpotriva corup?iei din 31.10.2003, Conven?ia nr. 158 a Organiza?iei Interna?ionale a Muncii cu privire la ncetarea angaj?rii, Conven?ia Consiliului Europei cu privire la legea penal? cu privire la corup?ie din 27.01.1999 ?i Conven?ia Consiliului Europei cu privire la legea civil? cu privire la corup?ie din 04.11.1999?;

2. Constituie oare m?surile sanc?ionatorii aplicate de c?tre Procurorul General reclamantului o ingerin?? n libertatea de exprimare, precum aceasta este garantat? de art. 10 al Conven?iei?;

3. Dac? da, a fost oare aceast? ingerin?? n conformitate cu legea?;

4. Dac? ingerin?a a urm?rit un scop legitim ?i dac? a fost necesar? ntr-o societate democratic?? n pledoariile sale p?r?ile trebuie s? se refere n particular la (a) obliga?iile inerente angajatului, (b) motivele reclamantului de a r?spndi informa?ia, (c) gradul interesului public implicat n chestiunile relatate, (d) modalitatea de exprimare ?i limbajul folosit, (e) mijloacele alternative disponibile reclamantului pentru a-?i atinge scopul ?i (f) gravitatea sanc?iunii impuse reclamantului.

Aceast? cauz? este prima n care Curtea examineaz? chestiuni cu privire la whistle-blowing prin prisma art. 10 al Conven?iei.

***

O Camer? a Cur?ii se poate desesiza n favoarea Marii Camere doar n cazurile cnd cauza examinat? de Camer? ridic? o problem? grav? privind interpretarea Conven?iei sau a protocoalelor sale sau dac? solu?ia unei probleme cu care ea este sesizat? poate conduce la o contradic?ie cu o hot?rre emis? anterior de Curte.

Unica cauz? moldoveneasc? examinat? conform acestei proceduri pn? acum a fost cauza Ila?cu. Cauza Guja reprezint? prima cerere examinat? pn? acum de Curtea European? n care se discut? despre dreptul func?ionarilor de a r?spndi informa?ii care demasc? ac?iuni ilegale, cunoscute datorit? exercit?rii func?iilor de serviciu.

***

Audierile n fa?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului au loc doar dac? Curtea decide astfel. De obicei, procedurile n fa?a Cur?ii sunt scrise. Audierile au loc n cl?direa Cur?ii din Strasbourg ?i, de regul?, sunt publice. Marea Camer? este compus? din ?aptesprezece judec?tori ?i cel pu?in trei judec?tori suplean?i. Orice judec?tor poate pune ntreb?ri oric?rei persoane care se prezint? n fa?a Camerei.

n cadrul audierilor din 6 iunie 2007 n cauza Guja c. Moldovei fiecare parte va dispune de cel mult 30 de minute pentru pledoaria ini?ial? ?i de cel mult 10 minute pentru runda a doua de pledoarii, n care va r?spunde la ntreb?rile puse de judec?tori. P?r?ile nu pot pune ntreb?ri una alteia. n ambele runde vor lua cuvntul mai nti reprezentan?ii Guvernului, apoi reprezentan?ii reclamantului.

Din partea Guvernului Republicii Moldova la audieri vor participa Vladimir GROSU, Agentul Guvernamental al Republicii Moldova n fa?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului ?i Gheorghe ZAMISNII, angajat al Direc?iei Principale Agent Guvernamental, Ministerul Justi?iei. Reclamantul va fi reprezentat de c?tre Vladislav GRIBINCEA ?i Vitalie ZAMĂ, membri ai organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.

Pn? la moment, Curtea European? a decis organizarea audierilor n 4 cauze moldovene?ti (Mitropolia Basarabiei ?.a., Ila?cu ?.a., Manole ?.a. ?i Guja).