Raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2014

29 01 2015

La 29 ianuarie 2015, n cadrul unei conferin?e de pres? anuale, dl Dean Spielmann, pre?edintele Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, a f?cut public raportul de activitate al Cur?ii pentru anul 2014.

La 31 decembrie 2014 aproximativ 69,900 de cereri erau pendinte n fa?a unui organ decizional, pe cnd n anul 2013 erau pendinte 99,900 de cereri, diminuare cu 30%. Mai mult de jum?tate din aceste cereri au fost naintate mpotriva a patru State membre: Ucraina, Italia, Rusia ?i Turcia.

Potrivit acestui raport, n anul 2014, majoritatea din hot?rrile adoptate de Curte vizeaz? 7 state membre a Consiliului Europei: Rusia – 129, Turcia – 101, Romnia – 87, Grecia – 54, Ungaria – 50, Italia – 44 ?i Ucraina – 40. n total fiind pronun?ate 896 de hot?rri pe marginea a 2,388 de cereri, fiind solu?ionate 86,063 de cereri, pe cnd n anul 2013 au fost solu?ionate 93,397 de cereri. n 756 de hot?rri Curtea a constatat cel pu?in o violare a Conven?iei de c?tre Statul prt.

n anul 2014 au fost alocate unui organ judiciar 56,250 de cereri, pe cnd n anul 2013 au fost alocate 65,800 de cereri, o descre?tere de 15%.

n 2014 83,675 de cereri au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol de c?tre Judec?torul unic, Comitet sau Camer?, o descre?tere de 7% comparativ cu anul 2013, 89,740 de cereri.

n privin?a Moldovei – 1,105 de cereri (n anul 2013 1,356 de cereri) au fost alocate unui organ judiciar (n acest sens situndu-se pe locul 12 din cele 47 de state membre); au fost comunicate Guvernului 73 de cereri (n anul 2013 85 de cereri); 1,341 de cereri (n anul 2013 3,143 de cereri ?i n anul 2012 1,905 de cereri) au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol; au fost pronun?ate 24 hot?rri, pe marginea a 25 de cereri (19 hot?rri n anul 2013).

Conform raportului Cur?ii, la data de 31 decembrie 2014, 1,159 de cereri pendinte (n anul 2013 -1,414 de cereri ?i anul 2012 - 3,250 de cereri) erau ndreptate mpotriva Moldovei, situndu-se pe locul 14 n acest sens.

Dup? num?rul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la popula?ia ??rii, Moldova pozi?ionndu-se la locul 4, cu indicele 3,11 de cereri la 10,000 locuitori, pe cnd n anul 2013 indicele era de 3,8.

n privin?a Moldovei, pe parcursul anului 2014, Curtea a pronun?at 24 hot?rri, pe cnd n anul 2013 a pronun?at 19 hot?rri, dintre care n 21 hot?rri a fost constatat? cel pu?in o violare a Conven?iei.

Analiza pe articole a hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2014:

- Dreptul la via?? (Articolul 2 din Conven?ie) – 1 violare (sub aspect material);

- Tratament inuman ?i degradant (Articolul 3 din Conven?ie) - 6 viol?ri;

- Dreptul la libertate ?i siguran?? (Articolul 5 din Conven?ie) - 4 viol?ri;

- Dreptul la un proces echitabil (Articolul 6 din Conven?ie) - 8 viol?ri;

- Dreptul la respectul vie?ii private ?i de familie (Articolul 8 din Conven?ie) - 2 viol?ri;

- Dreptul la un remediu efectiv (Articolul 13 din Conven?ie) - 2 viol?ri; 

- Interzicerea discrimin?rii (Articolul 14 din Conven?ie) – 1 violare;

-  Respectul propriet??ii (Articolul 1 Protocolul Adi?ional) - 3 viol?ri.

Cea mai important? hot?rre, din punct de vedere juridic, pronun?at? de Curte pe parcursul anului 2014 mpotriva Moldovei este hot?rrea n cauza Urechean ?i Pavlicenco c. Moldovei, cererile 27756/05 ?i 41219/07, din 02 decembrie 2014,  este cauza n care Curtea de la Strasbourg pentru prima dat? a examinat imunitatea pre?edintelui ??rii.

Prin hot?rrile pronun?ate n 2014 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat s? pl?teasc? compensa?ii n m?rime de 217,482 EUR (315,363 EUR n anul 2013, 842,856 EUR n 2012 ?i EUR 371,258 n 2011).