Hot?rrile Brantom International S.R.L. ?i al?ii c. Moldovei ?i Parasca c. Moldovei

10 02 2015

La data de 10 februarie 2015 Curtea a pronun?at hot?rrile Brantom International S.R.L. ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 42572/09) ?i Parasca c. Moldovei (cererea. 17986/09).

***

n cauza Brantom International S.R.L. ?i al?ii c. Moldovei, reclaman?ii sunt: o societate cu r?spundere limitat? Brantom International, al doilea reclamant este Vladimir Prudscoi ?i al treilea reclamant este Iuri Periev.

La o data necunoscut?, al doilea ?i al treilea reclamant au cerut autorit??ilor locale privatizarea locuin?ei sale. n urma unui contract semnat la data de 07 februarie 2002, al doilea ?i al treilea reclamant au devenit proprietarii locuin?ei. La data de 28 februarie 2002, ace?tia au vndut locuin?a primului reclamant.

La data de 23 noiembrie 2004, compania S. a intentat o ac?iune de anulare a deciziei de privatizare a imobilului nominalizat.

Prin hot?rrea din 4 noiembrie 2005 judec?toria Buiucani a admis ac?iunea, constatnd, printre altele, c? al doilea ?i al treilea reclamant nu tr?iau apartamentul n cauz?, la momentul privatiz?rii.

La data de 23 februarie 2006, Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelul primului reclamant ?i a men?inut hot?rrea din 4 noiembrie 2005.

Prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 13 septembrie 2006 a fost admis recursul declarat, casate deciziile instan?elor inferioare ?i a fost respins? ac?iunea companiei S.

Prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 25 februarie 2009 a fost admis? cererea de revizuire declarat? de c?tre compania S., pe motiv c? au fost descoperite circumstan?ei noi, care nu au putut fi cunoscute anterior ?i anume c? al treilea reclamant ar fi locuit pe o alt? adres? o perioad? de 20 de ani.

Prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 20 mai 2009 a fost respins recursul declarat mpotriva hot?rrii Cur?ii de Apel Chi?in?u la 23 februarie 2006 ?i a men?inute deciziile instan?elor inferioare.

n fa?a Cur?ii, invocnd art. 6, 13 CEDO ?i art. 1 Protocolul Adi?ional, reclaman?ii s-au plns de nc?lcarea principiului securit??ii raporturilor juridice, urmare a admiterii cererii de revizuire.

La 06 iulie 2011 Guvernul a prezentat o declara?ie unilateral? prin care a recunoscut violarea violarea art. 6 CEDO , 13 ?i art. 1 Protocolul adi?ional, a propus suma de 2,500 Euro cu titlu de desp?gubiri, fiec?rui reclamant, ?i a cerut radierea cererii de pe rol.

Curtea a respins declara?ia unilateral? propus? de Guvern ?i solicitarea radierii cererii de pe rol.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 6 1 ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, n lumina jurispruden?ei anterioare similare, urmare a anul?rii deciziei din 13 septembrie 2006 ?i a considerat c? nu este necesar s? examineze separate pretinsa violare a art. 13 CEDO.

Primul reclamant a cerut 16,046 Euro cu titlu de prejudiciu material, 10,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 3,000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat primului reclamant suma de 16,046 Euro cu titlu de prejudiciu material, 2,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 750 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii au fost reprezenta?i de D. Avtudov, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Parasca c. Moldovei reclamantul este Parasca M.M., cet??ean al Republicii Moldova.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns, invocnd violarea art. 6 CEDO si art. 1 Protocolul adi?ional, de neexecutarea unei hot?rri definitive din 10 octombrie 2008 privind asigurarea cu spa?iu locativ.

La 15 mai 2014 Guvernul a prezentat o declara?ie unilateral? prin care a recunoscut violarea violarea art. 6 CEDO ?i art. 1 Protocolul adi?ional, a propus suma de 3,000 Euro cu titlu de desp?gubiri ?i a cerut radierea cererii de pe rol.

Reclamantul nu a fost de acord cu suma desp?gubirii propus? de Guvern n declara?ia unilateral?.

Curtea a respins declara?ia unilateral? propus? de Guvern ?i solicitarea radierii cererii de pe rol.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 6 1 ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, n lumina jurispruden?ei anterioare similare.

Reclamantul a cerut 74,521 Euro, costul apartamentului, 12,750 Euro, prejudiciu material, 50,000 Euro prejudiciu moral ?i 1,000 Euro costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 12,750 cu titlu de prejudiciu material, 3,600 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 300 cu titlu de Euro costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre P. Co?le?, avocat din Chi?in?u.