Decizia n cauza Prohorov c. Moldovei

01 12 2014

n cauza Prohorov c. Moldovei, reclamantul este Vladimir Prohorov, n?scut n 1963, din Chi?in?u.

P?rin?ii reclamantului au fost victime a represiunilor comuniste, proprietatea acestora fiind confiscat? de c?tre statul sovietic.

La 05 decembrie 1997 reclamantul a ini?iat proceduri civile mpotriva Consiliului municipal Chi?in?u privind restituirea apartamentelor confiscate de la p?rin?ii s?i.

Prin hot?rrea definitiv? din 20 iunie 2000 s-a dispus evacuarea locatarilor din apartamentele respective ?i restituirea apartamentelor reclamantului. Hot?rrea nu este executat?.

n fa?a Cur?ii, invocnd art. 6 CEDO ?i art. 1 Protocolul nr. 1, reclamantul s-a plns de neexecutarea deciziilor favorabile definitive din 20 iunie 2000.

Cererea a fost comunicat? Guvernului prt, n urma adopt?rii hot?rrii pilot n cauza Olaru ?i al?ii c. Moldovei.

La 28 noiembrie 2012 reclamantul a ini?iat proceduri civile, n temeiul Legii nr. 87, cernd executarea hot?rrii definitive, compensarea prejudiciului moral n sum? de 100,000 MDL, prejudiciului material n sum? de 1,635 MDL ?i cheltuieli de judecat? n sum? de 350 MDL. Reclamantul nu a cerut compensarea pre?ului apartamentelor.

La 05 februarie 2013 judec?toria Buiucani a constatat nc?lcarea drepturilor reclamantului la un proces echitabil ?i respectul propriet??ii urmare a neexecut?rii hot?rrii din 20 iunie 2000, a acordat reclamantului suma de 15,000 MDL cu titlu de prejudiciu moral ?i suma de 350 MDL cu titlu de  costuri ?i cheltuieli. Reclamantul nu a depus apel la hot?rrea din 05 februarie 2013.

La 13 ianuarie 2014 executorul judec?toresc a returnat titlul executoriu, emis n baza hot?rrii din 20 iunie 2000, pentru omisiunea de a pl?ti taxele de executare, explicnd c? procedurile de executare pot fi restabilite, dup? plata taxelor respective.

Guvernul a invocat c? reclamantul a omis s? epuizeze c?ile de recurs interne, n particular nu a contestat hot?rrea judec?toriei Buiucani din 05 februarie 2013.

Reclamantul nu a fost de acord  cu pozi?ia Guvernului ?i a invocat c? ac?iunea sa n temeiul Legii nr. 87 a urm?rit scopul compens?rii prejudiciului moral urmare a neexecut?rii hot?rrii definitive, a prejudiciului material n m?rimea impozitelor ?i cheltuielile de judecare a pricinii. n fa?a Cur?ii reclamantul a cerut 5,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral, 37,413.62 Euro cu titlu de prejudiciu material, echivalentul costului apartamentului ?i 1,196 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Reclamantul a sus?inut c? nu a pierdut calitatea de victim?, deoarece preten?iile la nivel na?ional erau diferite dect cele sus?inute n fa?a Cur?ii ?i c? nu era obligat s? epuizeze remediul prev?zut de Legea nr. 87.

Curtea a considerat c? nu este necesar s? se pronun?e pe marginea obiec?iei Guvernului, deoarece cererea este inadmisibil?, din motivele ce urmeaz?.

Ea a observat c?, reclamantul a naintat o ac?iune n temeiul Legii nr. 87, de?i nu era obligat s? epuizeze acest remediu (Olaru ?i al?ii,  61). Instan?a na?ional? a admis par?ial ac?iunea reclamantului ?i a dispus acordarea compensa?iei de 938 Euro cu titlu de prejudiciu moral, constatnd expres violarea Conven?iei.

Sarcina Cur?ii este de a verifica dac? reclamantul a beneficiat de o redresare pentru prejudiciul cauzat urmare a viol?rii, pentru a determina dac? acesta a pierdut calitatea de victim?.

Curtea a notat, n primul rnd, c? hot?rrea din 20 iunie 2000 nu a fost executat? pn? n prezent, deoarece reclamantul nu a achitat taxele de executare. Cu toate acestea, reclamantul este n drept s? depun? iar??i titlul executoriu, n interiorul termenului general de prescrip?ie.

n aceast? privin??, Curtea a notat c? judec?toria Buiucani a constatat explicit violarea drepturilor reclamantului. Totu?i, instan?a nu a putut adjudeca vreo compensa?ie cu titlu de prejudiciu material n lipsa preten?iei ?i dovezilor justificative, or altfel ar ac?iona ultra petita. De fapt, aparent potrivit materialelor dosarului reclamantul nu a cerut compensarea pre?ului apartamentului, ci doar sumele pl?tite ca tax?. Mai mult dect att, Curtea a notat c? n ceea ce prive?te prejudiciul moral, preten?iile au fost admise par?ial ?i c? reclamantul nu a contestat cu apel hot?rrea instan?ei de fond. Suplimentar, potrivit legisla?iei na?ionale, reclamantul era n drept s? cear? compensa?ii pentru neexecutarea hot?rrii definitive favorabile. Avnd n vedere c? procedurile de executare nu sunt finalizate, reclamantul poate nainta repetat n instan?a de judecat? o ac?iune de compensare a prejudiciului din contul statului urmare a neexecut?rii continui a hot?rrii definitive.

Curtea a notat ca ea deja a declarat inadmisibile cererile, pe marginea c?rora instan?ele na?ionale au recunoscut violarea Conven?iei ?i unde reclaman?ii nu au ncercat s? ob?in? compensa?ii la nivel na?ional (a se vedea, mutatis mutandis, M?t?saru ?i Savi?chi c. Moldovei, nr. 38281/08, 75-76, 2 noiembrie 2010, ?i Bisir ?i Tulus c. Moldovei, nr. 42973/05, 36-37, 17 mai 2011). De asemenea, ea a notat, anterior, c? deciziile instan?elor na?ionale prin care nu au fost acordate compensan?ii n lipsa cerin?ei sau acordarea unei sume par?iale din compensa?ia cerut?, conform dovezilor prezentate, poate fi acceptat? c? o redresare suficient? (a se vedea, de exemplu, Vladimir Kolobov c. Rusiei (dec.), nr. 26528/03, 28 iunie 2011, Daniel-P S.A. c. Moldovei (dec.), nr. 32846/07, 20 martie 2012). Curtea nu a g?sit nici un motiv pentru a se departaja de la constat?rile sale din cauzele nominalizate.

Urmare a celor men?ionate, Curtea a considerat c? reclamantul a pierdut calitatea de victim? pe marginea prezentei cauze ?i c? cererea urmeaz? a fi respins? potrivit art. 35 3 (a) ?i 4 din Conven?ie.