Deciziile Globa, Malai, Stefoglo, Moroi, T.V. - Zavtoni, Tabacaru ?i Gu?u ?i Paduraru c. Moldovei

16 12 2014

Deciziile f?cute publice n luna decembrie 2014: Globa ?i al?ii c. Moldovei, Malai ?i al?ii c. Moldovei, Stefoglo c. Moldovei, Moroi c. Moldovei, T.V. - Zavtoni I.I. c. Moldovei, Tabacaru ?i Gu?u c. Moldovei, Paduraru c. Moldovei.

***

n cauza Globa ?i al?ii c. Moldovei (cererile nr. 13333/07, 15310/07 ?i 844/09), reclaman?ii sunt Angela GLOBA, Leonid GUȚULEAC, Maria AVTUDOV, Boris AVTUDOV, Elena AVTUDOV, Victor AVTUDOV, Vladimir AVTUDOV ?i Olga BALACAN.

Invocnd art. 6 CEDO ?i art. 1 Protocolul nr. 1, reclaman?ii s-au plns de neexecutarea deciziilor favorabile definitive, privind asigurarea cu spa?iu locativ.

Cererile au fost comunicate Guvernului pn? la adoptarea hot?rrii pilot n cauza Olaru ?i al?ii (cererile nr. 476/07, 22539/05, 17911/08 ?i 13136/07, 28 iulie 2009).

Hot?rrile na?ionale n cauzele Globa ?i Gu?uleac (nr. 13333/07 ?i 15310/07) au fost executive, iar hot?rrea n cauza Avtudov ?i al?ii (nr. 844/09) a r?mas neexecutate. Perioadele neexecut?rii variaz? ntre 13 ?i 84 de luni.

La 15 mai 2014 ?i 04 iulie 2014 Guvernul a informat Curtea despre declara?ii unilaterale pe marginea cererilor ?i a cerut radierea cererilor de pe rol.

n particular, Guvernul a recunoscut violarea art. 6 CEDO ?i art. 1 Protocolul nr. 1 ?i a propus urm?toarele sume, cu titlu de desp?gubiri: a) n cauza 1333/07 – 2000 Euro, pentru neexecutare de 48 de luni; b) ntre cauza 15310/07 – 1000 Euro pentru neexecutare de 13 luni ?i c) n cauza 844 – 4500 Euro fiec?rui reclamant pentru neexecutare de 48 de luni.

La 08 iulie 2014 ?i 18 septembrie 2014 reclaman?ii au informat Curtea c? nu sunt de acord cu condi?iile declara?iei unilaterale, considernd sumele pentru desp?gubiri ca insuficiente. n particular a) n cauza 1333/07 s-a cerut 5000 Euro cu titlu de desp?gubiri ?i 2000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli; b) n cauza 15310/07 s-a cerut 50000 Euro cu titlu de desp?gubiri ?i 2000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli; ?i c) n cauza 844/09 s-a cerut 5000 Euro cu titlu de compensa?ii morale, 1000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli ?i compensa?ia costului apartamentului, fiec?rui reclamant cte 30000 Euro.

Curtea a luat not? de declara?iile unilaterale a Guvernului ?i avnd n vedere con?inutul acestora ?i sumele propuse cu titlu de desp?gubiri, Curtea le-a considerat ca consistente practicii n cauze similare ?i a decis radierea cererii de pe rol.

***

n cauza Malai ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 22267/08) reclaman?ii sunt I. Malai, N. Malai ?i D. Malai.

Invocnd art. 6 CEDO ?i art. 1 Protocolul nr. 1, reclaman?ii s-au plns de neexecutarea deciziilor favorabile definitive, privind asigurarea cu spa?iu locativ.

La 15 mai 2014 Guvernul a informat Curtea despre declara?ie unilateral? pe marginea cererii ?i a cerut radierea acesteia de pe rol, astfel s-a recunoscut violarea art. 6 CEDO ?i art. 1 Protocolul nr. 1 ?i a suma de 4500 Euro cu titlu de desp?gubiri. Reclaman?ii nu au fost de acord cu declara?ia unilateral? a Guvernului.

Curtea a luat not? de declara?ia unilateral? a Guvernului ?i avnd n vedere con?inutul acesteia ?i suma propus? cu titlu de desp?gubire, Curtea a considerat ca consistente practicii n cauze similare ?i a decis radierea cererii de pe rol.

***

n cauza Stefoglo c. Moldovei (cererea nr. 22966/13) reclamantul este Roman Stefoglo.

Invocnd art. 3 CEDO, reclamantul s-a plns de maltratare n custodia poli?iei ?i art. 5 CEDO, deten?ia ilegal? n spitalul psihiatric.

La 30 iunie 2014 Guvernul a informat Curtea despre declara?ia unilateral?, potrivit c?reia Guvernul a recunoscut violarea CEDO ?i s-a obligat s? pl?teasc? reclamantului suma de 20000 Euro.

La 21 octombrie 2014 reclamantul a informat Curtea c? este de acord cu declara?ia unilateral? a Guvernului.

Curtea a luat not? de declara?ia unilateral? a Guvernului ?i a decis radierea cererii de pe rol.

***

n cauza Moroi c. Moldovei (cererea nr. 55886/13) reclamantul este Iulian Moroi.

Reclamantul s-a plns c? a fost maltratat de c?tre ofi?erii de poli?ie n urma protestelor violente din aprilie 2009. De asemenea, s-a plns de lipsa investiga?iei eficiente a plngerii sale privind maltratarea ?i lipsa remediilor efective.

La 29 septembrie 2014 Curtea a primit un acord de reglementare amiabil? semnat de p?r?i, potrivit c?ruia reclamantul ?i retrage toate preten?iile mpotriva Guvernului, fiind desp?gubit cu suma de 15000 Euro cu titlu de desp?gubiri ?i 1500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a luat not? de acordul de reglementare amiabil? ?i a decis radierea cererii de pe rol.

***

n cauza T.V. - Zavtoni I.I. c. Moldovei (cererea nr. 35153/10) reclamantul este o companie din Republica Moldova.

La 17 mai 2008 compania reclamant? o ob?inut o hot?rrea judec?toreasc? mpotriva companiei D. privind ncasarea sumei de 266 693.55 MDL.  Hot?rrea nu a fost contestat? ?i a devenit definitiv?.

La 31 martie 2010 compania D. a naintat o cerere de revizuire a hot?rrii judec?tore?ti din 17 mai 2008.  La 23 aprilie 2010 cererea de revizuire a fost admis?.

La 30 decembrie 2011 procurorul general a depus o cerere de revizuire la decizia din 23 aprilie 2010.

Prin decizia din 15 martie 2012, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea Procurorului General, constatnd c? redeschiderea cazului la 23 aprilie 2010 a nc?lcat principiul securit??ii raporturi juridice ?i c? scopul cererii de revizuire a companiei D. nu a fost corectarea unei erori dar de anulare a unei decizii definitive nefavorabile.

Invocnd art. 6 CEDO ?i art. 1 Protocolul nr. 1, compania reclamant? s-a plns de anularea hot?rrii favorabile definitive.

Dup? comunicarea cererii, Guvernul a informat Curtea despre adoptarea Cur?ii Supreme de Justi?ie din 15 martie 2012, men?ionnd c? instan?a suprem? a recunoscut nc?lcarea drepturilor companiei reclamante. Astfel Guvernul ?i-a exprimat opinia c? compania reclamant? a ob?inut desp?gubiri adecvate ?i suficiente la nivel na?ional ?i a invitat  ACurtea s? constate c? compania a pierdut "victima" lui ?i, prin urmare, a cerut respingerea cererii incompatibil? ratione personae.

Guvernul, de asemenea, a invocat neepuizarea c?ilor de atac interne, or compania reclamant? a avut posibilitatea de a solicita Cur?ii Supreme de Justi?ie, invocnd direct pe dispozi?iile Conven?iei, desp?gubiri pentru nc?lcarea Conven?iei.

n opinia companiei reclamantul, remediul invocat de Guvern este ineficient ?i n lipsa compens?rii, de asemenea, a p?strat statutul de victim?.

Curtea a notat c? p?r?ile nu au contestat existen?a constat?rii nc?lc?rii de c?tre autorit??ile na?ionale, n particular prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 15 martie 2012, prin care s-a recunoscut nc?lcarea principiului securit??ii juridice.

Cu toate acestea, compania reclamant? nu a fost compensat? pentru daunele suferite. Curtea a notat c? ea nici nu a formulat o astfel de cerere. De?i, este adev?rat c? legisla?ia na?ional? nu prevede un drept de desp?gubire pentru astfel de nc?lc?ri, totu?i reiese Curtea Suprem? poate acorda desp?gubiri aplicnd direct prevederile Conven?iei (a se vedea, Cumatrenco v. Moldova (dec.), nr 28209/03, 20 martie 2007).

Curtea a constatat, de asemenea, c? potrivit legisla?iei na?ionale, termenul de prescrip?ie extinctiv?, inclusiv pentru cererile de desp?gubire este de trei ani. Prin urmare, compania reclamant? poate nc? nainta o astfel de cerere n fa?a instan?elor na?ionale.

Curtea a concluzionat c?, n lipsa unei astfel de cereri de desp?gubire, preten?iile companiei reclamante trebuie respinse n conformitate cu articolul 35 1 ?i 4 din Conven?ie (a se vedea, de exemplu, Galuschin v. Moldova (dec.), nr 29568/06, 30, 23 august 2011 ?i Trifautan c. Moldovei (dec.), nr 51427/09, 12 noiembrie 2013) ?i a declarat cererea ca inadmisibil?.

***

n cauza Tabacaru ?i Gu?u c. Moldovei (cererea nr. 29626/09 ?i 42574/09) reclaman?ii sunt Sergiu Tabacaru ?i Boris Gu?u.

Invocnd art. 6 CEDO ?i art. 1 Protocolul nr. 1, reclaman?ii s-au plns de neexecutarea deciziilor favorabile definitive din 04 februarie 2009 ?i 13 mai 2009, privind asigurarea cu spa?iu locativ.

La 13 februarie 2010, Consiliul municipal Chi?in?u a executat deciziile din 4 februarie ?i 13 mai 2009.

Curtea observat c? n cazul din spe?? perioada de neexecutare era de dou?sprezece luni pentru primul reclamant ?i nou? luni pentru al doilea reclamant, perioadele fiind rezonabile

Prin urmare, Curtea consider? c? plngerile reclaman?ilor sunt v?dit nentemeiate ?i trebuie respinse n conformitate cu articolul 35 3 ?i 4 din Conven?ie.

***

n cauza Paduraru c. Moldovei (cererea nr. 28355/08) reclamantul este Grigore Paduraru.

Invocnd art. 6 ?i 13 CEDO ?i art. 1 Protocolul nr. 1, reclamantul s-a plns de neexecutarea deciziei favorabile definitive, privind asigurarea cu spa?iu locativ, n calitate de procuror.

La 15 mai 2014 Guvernul a informat Curtea despre declara?ii unilaterale pe marginea cererii ?i a cerut radierea acesteia de pe rol.

n particular, Guvernul a recunoscut violarea art. 6 ?i 13 CEDO ?i art. 1 Protocolul nr. 1 ?i a suma de 4,500 cu titlu de desp?gubiri.

De asemenea, Guvernul a reiterat c? locuin?a specificat? n hot?rrile na?ionale era de serviciu ?i avnd n vedere c? reclamantul a p?r?sit serviciul public, ?i c? locuin?a social? urma a fi acordat? temporar pe durata func?iei sale. De ndat? ce a demisionat din serviciul public, ?i hot?rrea judec?toreasc? n acest sens e desuet?.

 La 4 iulie 2014 reclamantul a informat Curtea c? nu este de acord cu condi?iile declara?iei unilaterale, pe motiv c? suma propus? ar fi prea mic? ?i c? hot?rrea judec?toreasc? a r?mas neexecutat?.

Curtea a notat c?, prin hot?rrea din 7 februarie 2006, instan?ele na?ionale au atribuit reclamantului pe durata mandatului locuin?? de serviciu. n continuare ea a notat c?, dup? demisia reclamantului din 28 decembrie 2007, hot?rrea judec?toreasc? nu mai obliga autorit??ile s? ofere locuin?? de serviciu.

Curtea a reamintit, de asemenea, c? n conformitate cu articolul 37 din Conven?ie, ea poate decide s? radieze o cerere rol pentru orice alt motiv, dac? nu se mai justific? continuarea examin?rii cererii.

De asemenea, Curtea a reiterat c?, n anumite circumstan?e, ar putea fi oportun s? radieze o cerere n temeiul articolului 37 1 c), pe baza unei declara?ii unilaterale de c?tre Guvern, chiar dac? reclamantul dore?te continuarea examin?rii cererii.

Urmare a celor men?ionate Curtea a decis radierea cererii de pe rol.