CtEDO a pronun?at hot?rrea n cauza Flux (nr. 3) c. Moldovei

12 06 2007

La 12 iunie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Flux (nr. 3) c. Moldovei (cererea nr. 32558/03).

 *  *  *

La 27 martie 1999 dl Nicolae ALEXEI, Directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice ?i Corup?iei, l-a acuzat ntr-o emisiune TV pe vicepre?edintele Parlamentului de atunci, dl Valeriu MATEI, de corup?ie ?i protejarea unor companii care se pretindea c? au fost implicate n activit??i ilegale.

La 30 martie 1999 ziarul Flux a publicat articolul: R?zboiul anticorup?ie: Generalul Alexei mpotriva pre?edintelui Matei. Nicolae Alexei afirm? c? Matei este acoperi?ul politic al unui clan mafiot. Articolul reprezenta descifrarea emisiunii din 27 martie 1999 ?i comentariile ziarului.

La 30 aprilie 1999 dl Valeriu MATEI a intentat trei ac?iuni cu privire la ap?rarea onoarei, demnit??ii ?i reputa?iei profesionale mpotriva ziarului Flux. El pretindea c? mai multe declara?ii f?cute de dl Alexei ?i reproduse n articolul din 30 martie 1999 nu corespundeau adev?rului ?i l def?imau. Titlul articolului nu se reg?sea printre pasajele contestate de reclamant. Procedurile judiciare au fost conexate.

La 20 februarie 2003, printr-o hot?rre irevocabil?, Curtea de Apel a Republicii Moldova a respins preten?iile dlui Matei fa?? de ziar pe marginea pasajelor men?ionate n cererile de chemare n judecat?, pe motiv c? ele reprezentau o reproducere a declara?iilor dlui Alexei. Instan?a, totu?i, a constatat c? pasajul Nicolae Alexei afirm? c? Matei este acoperi?ul politic al unui clan mafiot din denumirea articolului l def?imeaz? pe dl Matei. Instan?a a ajuns la concluzia c? dl Alexei nu a f?cut o asemenea declara?ie n cadrul emisiunii din 27 martie 1999, iar ziarul nu a demonstrat c? dl Matei este membru al unui clan mafiot. Instan?a a obligat ziarul s? pl?teasc? dlui Matei MDL 3,600 cu titlu de prejudicii morale ?i s? publice o dezmin?ire a acestui pasaj n termen de 15 zile.

La 13 mai 2003, publica?ia periodic? Flux a depus o cerere la CtEDO n care pretindea violarea art.10 al Conven?iei (libertatea de exprimare) prin obligarea sa de a publica dezmin?irea ?i de a pl?ti prejudiciile morale, ?i violarea art. 6 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) prin modificarea ac?iunii de c?tre instan?a de recurs din propria ini?iativ? deoarece reclamantul nu a putut s? se expun? asupra aspectelor modificate ale procedurii.       

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 10 al Conven?iei. Ea a notat c? instan?ele na?ionale au constatat ca def?im?toare pasajul pe care nici chiar reclamantul nu l-a contestat n procedurile na?ionale. Aceasta prin sine ar fi fost suficient pentru a constata o violare. Totu?i, asumnd c? aceasta nu este cazul, pasajul n cauz? pare s? fie foarte exact. ntr-adev?r, dl Alexei l-a acuzat pe dl Matei de protejarea unui grup criminal ?i p?r?ile nu au contestat c? aceste acuza?ii au fost aduse. Din acest motiv ?i lund n calcul c? declara?ia a fost f?cut? de un jurnalist n cadrul unor dezbateri pe marginea unor chestiuni de interes public, c? reclamantul n procedurile na?ionale era un politician de rang nalt ?i ?innd cont de limbajul folosit, Curtea a conchis c? ingerin?a nu a fost necesar? ntr-o societate democratic?. n lumina acestor constat?ri, Curtea nu a g?sit necesar s? examineze separat preten?ia cu privire la art. 6 al Conven?iei.

Curtea a acordat reclamantului EUR 260 cu titlu de prejudicii materiale, reprezentnd echivalentul prejudiciilor pl?tite dlui Matei ?i taxa de stat pentru examinarea cauzei n apel ?i recurs, EUR 3,000 cu titlu de prejudicii morale ?i EUR 1,200 ?i orice alte taxe care urmeaz? a fi pl?tite din aceast? sum?, cu titlu de cheltuieli de reprezentare.

*  *  *

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a CtEDO de c?tre Vladislav GRIBINCEA, membru al organiza?iei Juri?tii pentru drepturile omului.

Hot?rrea CtEDO n aceast? cauz?, n limba englez?, poate fi accesat? pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).