Hot?rrea DONTRUT SRL c. Moldovei

21 07 2015

La data de 21 iulie 2015 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza DONTRUT SRL c. Moldovei (cererea nr. 45504/09).

***

n cauza DONTRUT SRL c. Moldovei, compania reclamant? presteaz? servicii de taximetrie n Moldova. n perioada de referin?? compania activa n baza unei licen?e eliberate n luna iulie 2005 de c?tre Camera nregistr?rii de Stat, avnd angajate aproximativ nou?zeci de persoane. La data de 13 decembrie 2007, Camera nregistr?rii de Stat a emis Decizia nr. 4891, prin a fost retras? licen?a companiei reclamante, depistndu-se anumite iregularit??i ?i anume c? compania reclamant? nu a solicitat introducerea de autoturisme noi n licen?a sa, ntr-un termen zece zile prev?zut de lege.

La data de 18 ianuarie 2008 compania reclamant? a depus o ac?iune n instan?a de judecat? mpotriva Camerei nregistr?rii de Stat avnd ca obiect anularea deciziei din 13 decembrie 2007. Compania reclamant? a sus?inut, inter alia, c? sanc?iunea aplicat? ar fi fost dispropor?ionat? fiind nc?lcat dreptul de proprietate al companiei. Aceasta a sus?inut c? nou?zeci de angaja?i ai societ??ii au pierdut locurile de munc? ca urmare a m?surii aplicate ?i c? societatea a suferit pierderi de aproximativ 170,000 EURO.

Compania reclamant? a sus?inut c? nu s-a putut conforma cerin?ei de a introduce toate automobilele noi n licen?? n termen de zece zile, din cauza noilor reglement?ri instituite de Guvern, prin care toate taxiurile urmau s? fie dotate cu aparate fiscale. Astfel ea nu a avut suficient timp pentru a dota toate cele cincizeci ?i dou? autoturisme noi cu astfel de aparate. Compania a sus?inut c? a reu?it s? echipeze dou?zeci ?i opt de autoturisme cu astfel de aparate, invocnd c? procedura de instalarea a acestora, precum ?i efectuarea tuturor formalit??ilor administrative, au fost de durat?.

La data de 9 aprilie 2008, Curtea de Apel Chi?in?u a admis ac?iunea companiei reclamante. Invocnd hot?rrile Megadat.com SRL c. Moldovei (cererea nr.21151/04 din 8 aprilie 2008) ?i Bimer SA c. Moldovei (cererea nr.15084/03 din 10 iulie 2007), instan?a a constatat c? ingerin?a n dreptul companiei reclamante la respectarea bunurilor sale nu ar fi fost propor?ional? cu scopul legitim urm?rit ?i, prin urmare, c? retragerea licen?elor companiei reclamante a constituit o nc?lcare a Articolului 1 al Protocolului 1 la Conven?ie.

La 23 septembrie 2008, Camera nregistr?rii de Stat a atacat hot?rrea.

La 12 februarie 2009, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul formulat de c?tre Camera nregistr?rii de Stat, a casat hot?rrea Cur?ii de Apel ?i a respins ac?iunea companiei reclamante. Aparent compania reclamant? nu a prezentat o referin?? scris? la recursul Camerei nregistr?rii de Stat.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? s-a plns n temeiul Articolului 6 CEDO, c? procedurile na?ionale au fost inechitabile, deoarece Curtea Suprem? de Justi?ie a admis un recurs depus n afara termenului de atac, ignornd nemotivat obiec?iile companiei cu referire la aceast? chestiune. De asemenea, compania s-a plns de faptul c? retragerea licen?ei sale este contrar? dispozi?iilor art. 1 din Protocolul 1 CEDO.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 1 din Protocolul nr. 1, dreptul de proprietate, considernd natura ?i seriozitatea nc?lc?rii comise de compania reclamant?. F?r? a subestima importan?a controlului statal n domeniul reglement?rii transportului public, Curtea nu a putut dar a notat c? Curtea Suprem? nu a fost capabil? s? re?in? vreo consecin?? negativ? a omisiunii companiei reclamante de a se conforma cerin?ei procedurale.

De asemenea, Curtea Suprem? de Justi?ie s-a mul?umit s? concluzioneze c? compania reclamant? a omis s? respecte termenul de 10 zile ?i nu a ncercat s? examineze seriozitatea acestei omisiuni. La fel Curtea Suprem? de Justi?ie nu a ncercat s? argumenteze n raport cu concluzia Cur?ii de Apel c?, omisiunea companiei reclamante de a nregistra toate automobilele noi se datoreaz? ntrzierilor mari cauzate de formalit??i birocratice.

De altfel, Curtea a notat c? m?surile aplicate fa?? de compania reclamant? au fost de o severitate ce a determinat compania, ce avea 90 de angaja?i, s?-?i stopeze afacerea, n urma deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie. n consecin??, to?i angaja?ii companiei ?i-au pierdut locurile sale de munc? ?i compania a suferit pierderi economice semnificative.

n ceea ce prive?te pretinsa violare a art. 6 din CEDO, dreptul la un proces echitabil, Curtea a notat c? compania reclamant? a avut posibilitate s? abordeze chestiunea tardivit??ii recursului n referin??, demonstrnd astfel epuizarea c?ilor interne de recurs. n lipsa unei astfel de dovezi, plngerea respectiv? a fost respins? n temeiul art. 35  1 ?i 4 din Conven?ie, pe motivul neepuiz?rii c?ilor interne de recurs.

Compania reclamant? nu a formulat preten?ii privind satisfac?ia echitabil?.