Preluarea bunelor practici din Romnia n domeniul monitoriz?rii ?i sus?inerii reformelor n d

06 08 2015

La finele lunii iulie 2015, reprezentan?ii a dou? organiza?ii neguvernamentale: Centrul de Analiz? ?i Prevenire a Corup?iei (CAPC) ?i Juri?tii pentru Drepturile Omului (JDO)  au efectuat o vizit? de studiu n Bucure?ti, Romnia.


Scopul vizitei de studiu a fost schimbul de experien?? ?i preluarea bunelor practici ale sectorului asociativ din Romnia de monitorizare ?i cooperare n procesul de lansare, promovare ?i implementare a reformelor n domeniile anticorup?ie ?i justi?ie.


Trebuie amintit faptul c? n anul 2007, un ?ir de ONG-uri din Romnia, au lansat sub egida Coali?iei pentru o Guvernare Curat?Ini?iativa pentru o Justi?ie Curat? (IJC).  Principalele obiectivele ale IJC au fost s? evalueze activitatea juridic? ?i eficien?a acesteia privind lupta mpotriva crimei organizate ?i a corup?iei; s? evalueze progresul anticorup?ie ?i a politicilor privind reforma justi?iei; s? mbun?t??easc? specializarea jurnali?tilor n probleme juridice; s? informeze publicul larg, institu?iile responsabile ?i mass media cu privire la eficien?a sistemului juridic ?i luptei mpotriva corup?iei. IJC a emis cteva rapoarte care au avut ca scop atragerea aten?iei asupra diferitelor probleme ale sistemului juridic ?i a sus?inut prin activitatea de “advocacy continuarea activit??ii DNA, dar ?i alerte timpurii.

 

Pe parcursul vizitei de studiu au avut loc ntrevederi cu reprezentan?ii ONG-urilor care au f?cut parte din IJC – Expert Forum, Centrul Romn pentru Politic? Extern?, Freedom House Romnia. n cadrul ntrevederilor participan?ii au f?cut schimb de opinii privind experien?a ?i practicile de monitorizare ?i sus?inere a eforturilor de reform? n ambele ??ri, vulnerabilit??ile ?i provoc?rile existente n domeniu. n acela?i timp, au fost identificate poten?ialele domenii n care ONG-urile din ambele ??ri pot coopera ?i dezvolta proiecte comune.

 

Avnd n vedere c? n Republica Moldova se produc evenimente similare (reforma de amploare a sectorului justi?iei lansat? n anul 2012 ?i evenimentele politice conexe), cele dou? ONG-uri participante la vizita de studiu consider? important ca bunele practici din Romnia s? serveasc? consolid?rii capacit??ilor de reac?ie a ONG-urilor din R. Moldova la aceste fenomene.

 

Organizarea ?i desf??urarea vizitei de studiu a avut loc n cadrul Proiectului Consolidarea eforturilor societ??ii civile de monitorizare a reformei sectorului justi?iei ?i a fost posibil? datorit? suportului generos din partea poporului american prin intermediul Agen?iei Statelor Unite pentru Dezvoltare Interna?ional? (USAID) n cadrul Programului de Consolidare a Institu?iilor Statului de Drept (ROLISP).

 

Proiectul  va fi implementat n perioada mai - decembrie 2015 ?i ?i propune s? concentreze eforturile a dou? ONG-uri: Centrul de Analiz? ?i Prevenire a Corup?iei ?i Juri?tii pentru Drepturile Omuluiold.lhr.md de monitorizare a noilor mecanisme de selec?ie ?i evaluare a performan?elor judec?torilor ?i evolu?iei carierei acestora (prin intermediul portalului www.magistrat.md).