Hot?rrea  N.P. c. Moldovei 

06 10 2015

La data de 06 octombrie 2015 Curtea a pronun?at hot?rrea  N.P. c. Moldovei (cererea nr. 58455/13 ). 

Reclamantul N.P. s-a n?scut n 1986 ?i locuie?te n Chi?in?u. Ea locuia cu fiica sa de 4 ani A., ?i cu mama sa, G. Urmare a unui apel telefonic de la C.I., la 22 septembrie 2011, poli?ia a luat for?at pe A. din casa acesteia ?i a plasat-o n spitalul pentru copii V. Ignatenco. Potrivit unui raport medical reclamantul a avut o intoxica?ie alcoolic? puternic?.

Ulterior C.I. a declarat la poli?ie c?, un vnz?tor vedea des reclamantul ?i mama acesteia consumnd alcool ?i nemanifestnd interes fa?? de A., care avea un exterior necorespunz?tor, deseori cer?ea mncare. Acesta a chemat poli?ia n seara zilei de 22 septembrie 2011, avnd n vedere c? A. a cerut s? cheme ambulan?a, pe motiv c? mama acesteia ?i bunica se b?teau.

La o dat? necunoscut? CPs Ciocana a ntocmit un raport n privin?a evenimentelor din 22 septembrie 2011.

La data de 23 septembrie 2011 un lucr?tor social ?i un psiholog au vizitat locuin?a reclamantului ?i au constatat dezordine ?i lipsa aliment?rii cu ap?, electricitate ?i gaz.

La data de 27 septembrie 2011 reclamantul a fost audiat de c?tre un ofi?er de poli?ie. Potrivit raportului poli?iei reclamantul nu ?i onora obliga?iile parentale de educa?ie a copilului s?u, din cauza abuzului cu alcool, certuri sau b?t?i cu mama sa, n prezen?a copilului, uz de violen?? fizic? asupra mamei sale. Organele de drept au constatat comiterea contraven?iei prev?zute de art. 63/1 Cod contraven?ional ?i au aplicat o amend? n m?rime de 200 lei.

De asemenea, la 27 septembrie 2011, autoritatea tutelar? a examinat situa?ia lui A. n cadrul audierilor reclamantul existau aparen?e de intoxica?ie, fapt disputat de ultimul. La data de 28 septembrie 2011 autoritatea tutelar? a concluzionat c? rentoarcerea lui A. n familia biologic? se va solda cu pericol pentru via?a ?i s?n?tatea acesteia. Autoritatea a decis s? o plaseze pe A. n centrul municipal pentru copii ?i s? ini?ieze procedurile de dec?dere din drepturile p?rinte?ti.

n perioada 22 – 30 septembrie 2011 A. a fost internat? n spital, fiind diagnosticat? cu encefalopatie, tiroid?, hiposomnie, insuficien?? urinar?, etc.

ncepnd cu data de 22 ianuarie 2013 A. a fost plasat? n familia lui C., lucr?tor social profesionist.

La data de 29 septembrie 2011 au fost ini?iate procedurile de dec?dere din drepturile p?rinte?ti, pe motivul neglij?rii copilului, conduit? amoral?, etc.

Prin hot?rrea judec?toriei Ciocana din 14 februarie 2012 s-a decis dec?derea din drepturile p?rinte?ti a reclamantului fa?? de A., invocndu-se starea s?n?t??ii lui A., condi?iile locative antisanitare, ?omajul p?rintelui, ebrietatea reclamantului, violen?a, etc.

Reclamantul a declarat apel la hot?rrea Ciocana din 14 februarie 2012, respingnd motivele re?inute de instan?a de fond.

Prin decizia Cur?ii de Apel din 24 octombrie 2012 a fost respins apelul declarat de reclamant, pe motivele re?inute de instan?a de fond.

Prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 08 mai 2013 a fost respins recursul declarat de reclamant.

Reclamantul s-a plns la procuratur? pe faptul lu?rii for?ate a copilului din locuin?a acesteia, n data de 22 septembrie 2011. Procuratura a r?spuns c? evenimentele din 22 septembrie 2011 au fost legale ?i c? A. a fost plasat? n centrul municipal pentru copii.

La 27 octombrie 2011 reclamantul a cerut s? viziteze pe A., invocnd nu este informat despre soarta lui A. ?i s? solicit?rile anterioare au fost respinse. La data de 23 noiembrie 2011 autoritatea tutelar? a refuzat cererea reclamantului pe motivul c? vizitele sunt interzise, din cauza procedurilor pendinte de dec?dere din drepturile p?rinte?ti.

Ulterior, la data de 26 decembrie 2013 reclamantul a primit permisiunea s? viziteze pe A. n zilele de duminic? n prezen?a tutorelui.

La data de 20 februarie 2014 reclamantul a n?scut cel de al doilea copil. Patru zile mai trziu, invocnd lipsa unei locuin?e ?i resurselor pentru ntre?inerea copilului, reclamantul a dat acordul pentru adop?ia acestui copil.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns, invocnd art. 8 din Conven?ie, c? hot?rrile judec?tore?ti de dec?dere din drepturile p?rinte?ti ?i restric?ionarea vizitelor copilului, ncalc? dreptul la respectul vie?ii de familie.

Curtea a constatat, cu 5 voturi la 2, violarea art. 8 din Conven?ie, re?innd c? nu exist? dubii c? dec?derea din drepturile p?rinte?ti ?i restric?ionarea dreptului la vizite, constituie o ingerin?? la respectul vie?ii de familie, urmnd s? determine dac? ingerin?a este justificat?, n particular, dac? este prev?zut? de lege, urm?re?te un scop legitim ?i este necesar? ntr-o societate democratic?.

Curtea a constatat c? ac?iunile autorit??ilor na?ionale au fost prev?zute de lege, n particular prevederile art. 69 ?i 72 din Codul familiei.

Ea a notat c? autorit??ile na?ionale ?i-au motivat deciziile sale de dec?dere din drepturile p?rinte?ti, pe faptul c? reclamantul nu a fost capabil s? acorde copilului s?u alimenta?ia necesar?, mbr?c?mintea, mediu sanitar, dezvoltarea social?, ceea ce punea n pericol via?a, s?n?tatea copilului.

n ceea ce prive?te suficien?a motivelor respective, Curtea a notat, cu titlu principal, c? pentru a ajunge la concluzia respectiv?, instan?ele de judecat? s-au rezumat la reiterarea motivelor invocate de autorit??ilor sociale, rapoartelor poli?iei ?i inspectarea locuin?ei reclamantului. Nu au fost examinate alte dovezi, cum ar fi rapoartele anterioare a poli?iei sau autorit??ilor sociale, sau declara?iile vecinilor, de?i n materialele cauzei con?ineau declara?iile a 15 vecini care declarau contrariul. Instan?ele na?ionale au decis s? ignore probele invocate reclamant, n loc s? le evalueze.

Curtea a constatat c? nu exist? nici un indiciu c? instan?ele na?ionale ar fi c?utat probe independente, cum ar fi evaluarea unui psiholog, pentru a evalua maturitatea emo?ional? a reclamantului ?i motiva?ia de a ac?iona ca un p?rinte responsabil ?i de a rezolva dificult??ile locative. Motivarea instan?elor na?ionale nu a inclus vreo analiz? a ncerc?rilor reclamantului de a-?i mbun?t??i situa?ia sa, dup? luarea for?at? a lui A., cum ar fi angajarea, cur??enia casei ?i ndeplinirea formalit??ilor pentru ncadrarea lui A., ntr-o institu?ie pre?colar?.

n continuare, nu exist? nici un indiciu c? instan?ele judec?tore?ti au analizat n profunzime n ce m?sur? dificult??ile n cre?terea copilului sunt imputabile incapacit??ilor reclamantului sau lipsa dorin?ei de a asigura tratament corespunz?tor, n raport cu dificult??ile financiare, la care s-a referit n procedurile na?ionale, ?i care puteau fi dep??ite prin asisten?? financiar? ?i social? corespunz?toare ?i consiliere efectiv?.

Nu a fost rolul Cur?ii s? determine dac? promovarea unit??ii familiale n spe?? a ndrept??it reclamantul la un nivel de via?? corespunz?tor din contul public. Totu?i, aceasta este o chestiune ce urmeaz? a fi examinat? de c?tre autorit??ile publice, ?i ulterior, n cadrul procedurilor judiciare. Nu exist? nici un indiciu, n materialele cauzei, c? aceste chestiuni au fost considerate de c?tre autorit??ile sau instan?ele na?ionale.

n final, Curtea a notat c?, n afara constat?rilor descriptive a rapoartelor, ce au aten?ionat repetat cele observate la data de 22 septembrie 2011, cum ar fi condi?iile anti-sanitare, scandalul cu mama sa, etc., nu s-a solicitat informa?ii despre condi?iile sau asisten?a acordat? reclamantului pn? la aceast? dat?. Curtea a constatat c? ob?inerea acestei informa?ii era necesar? n temeiul legii ?i c? aceasta ar fi fost pertinent? n evaluarea dac? autorit??ile ?i-au onorat obliga?iile sale pentru a promova unitatea familial? ?i c? au examinat suficient eficacitatea altor m?suri alternative mai pu?in drastice, pn? a urm?ri separarea copilului de reclamant prin dec?derea din drepturile p?rinte?ti.

n ceea ce prive?te restric?ionarea dreptului la vizite, Curtea a constatat c? aceste m?suri au fost prea aspre ?i c? autorit??ile au e?uat s? prezinte motive suficiente pentru a le justifica.

Reclamantul a cerut 20,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 1,880 Euro cu titlu de  costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 7,500 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 1,030 Euro cu titlu de  costuri ?i cheltuieli, avnd n vedere asisten?a primit? de la Consiliul Europei.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de A. Lungu, avocat din Durle?ti.

Judec?torii SILVIS  ?i LÓPEZ GUERRA au formulat o opinie par?ial disident?.