Moldova a fost din nou condamnat? la CtEDO pentru tortur?

20 06 2007

La 19 iunie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronun?at hot?rrile sale n cauzele Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 12066/02) ?i Botnari c. Moldovei (cererea nr. 19981/02).

Reclamantul, Tudor CIORAP, activa n cadrul ONG-ului Amnistia Social?, ONG specializat n acordarea asisten?ei juridice persoanelor lipsite de libertate.

La 23 octombrie 2000 el a fost arestat, fiind acuzat de comiterea unei fraude. Ulterior, reclamantul a fost nvinuit de comiterea unor alte infrac?iuni. La 6 noiembrie 2000 el a fost transferat n nchisoarea nr. 13 din mun. Chi?in?u. Potrivit reclamantului, condi?iile de deten?ie n aceast? nchisoare erau inumane. El a invocat suprapopularea celulelor (2-3 de?inu?i pe fiecare 2 m2), de?inerea n celul? mpreun? cu persoanele bolnave de tuberculoz?, prezen?a insectelor parazitare, lipsa condi?iilor igienice ?i sanitare minime, cantitatea ?i calitatea insuficient? a aliment?rii, pn? la 27 mai 2005 electricitatea ?i apa cald? erau livrate doar timp de cteva ore pe zi, num?rul insuficient de paturi pentru de?inu?i n celul?.

La 1 august 2001 reclamantul a declarat greva foamei ca urmare a nc?lc?rii drepturilor sale ?i a familiei sale. Deoarece nici un reprezentant al Procuraturii nu a venit s? discute cu el privind pretinsele nc?lc?ri timp de 2 s?pt?mni, n noaptea de 14 august 2001 el ?i-a t?iat vinele ?i ?i-a dat foc. Ulterior, lui i s-a acordat asisten?? medical? ?i de cteva ori a fost hr?nit for?at prin introducerea unui tub n stomac, n pofida cererii reclamantului de a fi hr?nit intravenos.

Medicul psihiatru care l-a examinat pe reclamant n urma incidentului din 14 august 2001 a declarat n instan?a de judecat? c? reclamantul ?i d?dea seama de consecin?ele ac?iunilor sale. Suplimentar, a men?ionat c? a fost supus unor presiuni pentru a semna un act prin care reclamantul urma s? fie recunoscut bolnav mintal, dar a refuzat semnarea acestui act. Ulterior, reclamantul a fost diagnosticat cu psihopatie mozaic?.

n unul din r?spunsurile la adresarea avocatului reclamantului, administra?ia penitenciarului a confirmat c? la 3 august 2001 reclamantul a declarat greva foamei. Ca urmare, el a fost hr?nit for?at de 7 ori, inclusiv la 28 august, 3, 5, 6, 7 ?i 10 septembrie 2001. La 14 septembrie 2001 reclamantul a fost transferat la spitalul Departamentului Institu?iilor Penitenciare din localitatea Pruncul. La 4 octombrie 2001 reclamantul a ncetat greva foamei. Hr?nirea for?at? a avut loc n temeiul art. 33 al Legii cu privire la arestarea preventiv? ?i Instruc?iunii Ministerului Justi?iei privind condi?iile de ntre?inere n penitenciare a persoanelor care refuz? hrana ?i ordinea hr?nirii lor cu for?a, care ulterior au fost abrogate.

Potrivit documentelor prezentate de Guvern, reclamantul a fost supus unor teste medicale (analiza sngelui, a urinei ?.a.) dup? 11 septembrie 2001. Potrivit registrului medical prezentat de Guvern, starea s?n?t??ii reclamantului a fost satisf?c?toare ?i relativ satisf?c?toare aproape pe ntreaga perioad? a afl?rii n greva foamei.

n octombrie 2001 reclamantul a ini?iat proceduri judiciare prin care deplngea hr?nirea for?at? ?i durerea ?i umilin?a cauzate de aceasta. Reclamantul a descris procesul de hr?nire for?at? n felul urm?tor: el era mereu nc?tu?at, chiar dac? niciodat? nu opunea rezisten?? fizic?. Angaja?ii nchisorii l for?au s? deschid? gura tr?gndu-l de p?r, strngndu-l de gt ?i c?lcndu-l pe picior pn? nu mai putea suporta durerea ?i deschidea gura. Gura sa era fixat? n pozi?ie deschis? cu ajutorul unor instrumente speciale din metal. Limba sa era scoas? din gur? prin intermediul unui cle?te de metal, dup? care limba sa amor?ea ?i sngera. Tubul prin care i era administrat? hrana era introdus pn? la stomac, fapt ce adesea i provoca o durere acut?. Dup? ce instrumentele de metal care i ?ineau gura n pozi?ie deschis? erau nl?turate, reclamantul sngera, nu sim?ea limba ?i nu putea vorbi. Instrumentele care erau folosite pentru hr?nirea for?at? nu erau de unic? folosin??, ceea ce nu asigura protejarea de durere ?i infectare.

Judec?toria sectorului Centru ?i, respectiv, Tribunalul Chi?in?u au respins preten?iile reclamantului ca nefondate. La 19 aprilie 2003 Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrea ?i decizia instan?elor inferioare ?i a dispus trimiterea cauzei la rejudecare. n urma rejudec?rii, att instan?a de fond ct ?i cea de apel au respins preten?iile reclamantului. n urma recursului depus de reclamant, Curtea Suprem? de Justi?ie a restituit cererea de recurs, motivnd restituirea recursului prin faptul neachit?rii taxei de stat n sum? de MDL 45 (EUR 3 la acea dat?). Cererea reclamantului prin care acesta solicita scutirea de la plata taxei de stat nu a fost acceptat?.

Reclamantul a prezentat un ?ir de scrisori pe care le-a primit pe perioada deten?iei de la diverse organe de stat ?i ONG-uri, pe care era aplicat? ?tampila penitenciarului, cu indicarea datei ?i a num?rului de intrare.

Pe perioada deten?iei, cu excep?ia primei vizite a familiei sale, reclamantul comunica cu membrii familiei printr-un perete de sticl?, folosind un telefon intern. Astfel de vizite erau limitate la 2 ore pe lun?. Persoanele condamnate beneficiau de vizite cu o durat? mai mare ?i ntr-un spa?iu ce nu era separat printr-un perete de sticl?. Reclamantul nu beneficia de acest privilegiu, deoarece la acel moment el era condamnat pentru unele infrac?iuni, n timp ce pentru altele nu era finalizat? urm?rirea penal?. Timp de aproape un an de zile reclamantului i s-a interzis s? fie vizitat de familia sa. Reclamantul a ini?iat proceduri judiciare prin care solicita mbun?t??irea condi?iilor de vizit?. Prin decizia irevocabil? a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 21 aprilie 2004, cerin?ele sale au fost respinse.

n fa?a Cur?ii, reclamantul se plngea de violarea art. 3 al Conven?iei (interzicerea torturii) datorit? condi?iilor n care a fost de?inut n nchisoarea nr. 13 ?i n urma hr?nirii sale for?ate, a art. 6 1 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) prin lipsa accesului la instan?a de judecat? deoarece nu a achitat taxa de stat, a art. 8 al Conven?iei (dreptul la respectarea vie?ii private ?i de familie) prin cenzurarea coresponden?ei sale ?i interdic?ia de a avea ntrevederi private cu familia ?i a art. 10 al Conven?iei (libertatea de exprimare) prin lipsa accesului la regulile interne ale nchisorii unde era de?inut.

Curtea European? a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 al Conven?iei n privin?a condi?iilor de deten?ie n nchisoarea nr. 13 datorit? supraaglomer?rii celulelor, prezen?ei insectelor parazitare n celule, lipsei paturilor libere, a calit??ii ?i cantit??ii insuficiente a hr?nii, lipsei accesului la lumina natural? ?i perioadei ndelungate de timp n care reclamantul a fost de?inut n asemenea condi?ii. Curtea a mai constatat violarea art. 3 al Conven?iei n privin?a hr?nirii for?ate a reclamantului ?i a modului n care aceasta a fost pus? n aplicare. Curtea a notat c? n documentele prezentate de Guvern nu exist? o eviden?? a unor teste sau examene medicale n baza c?rora medicul responsabil a decis nceperea hr?nirii for?ate. Astfel de test?ri au fost efectuate dup? ce hr?nirea for?at? a luat sfr?it. Medicul nu a motivat nceperea procedurii de hr?nire for?at?. Mai mult, n perioada afl?rii n greva foamei starea s?n?t??ii reclamantului a fost constatat? de c?tre medicul responsabil ca fiind satisf?c?toare ?i relativ satisf?c?toare. Avnd n vedere lipsa eviden?ei medicale care ar demonstra c? via?a reclamantului era n pericol, nu se poate spune ca autorit??ile au ac?ionat n interesele reclamantului, supunndu-l hr?nirii for?ate. Se pare c? aceasta a fost aplicat? n scopul descuraj?rii reclamantului de a-?i continua protestul. Curtea a notat c? de?i reclamantul a solicitat ca hrana s?-i fie administrat? intravenos, cererea sa a r?mas f?r? r?spuns. n lumina celor expuse, Curtea a considerat c? hr?nirea for?at? repetat? a reclamantului, f?r? o motiva?ie medical?, dar n scopul de a nceta protestul acestuia ?i modul n care reclamantul a fost supus unei dureri fizice ?i umilin?e deosebite, atunci cnd aceasta nu era necesar, nu poate fi considerat? dect tortur?.

Curtea a mai constatat violarea art. 6 1 al Conven?iei n privin?a refuzului instan?elor de judecat? de a examina cererea reclamantului privind dauna cauzat? s?n?t??ii sale n urma hr?nirii for?ate, deoarece reclamantul nu a achitat taxa de stat. Curtea a notat c? conform art. 85 (1) al CPC reclamantul trebuia s? fie scutit de la plata taxei de stat avnd n vedere natura preten?iilor sale ?i incapacitatea sa de plat?. Astfel, reclamantul a fost lipsit de accesul la un tribunal.

Curtea a mai constatat violarea art. 8 al Conven?iei n privin?a cenzur?rii coresponden?ei sale, care nu corespundea procedurii prev?zute de legisla?ia na?ional? n asemenea cazuri. Violarea art. 8 al CEDO a mai fost constatat? deoarece Guvernul nu a demonstrat necesitatea unor restric?ii aplicate dreptului reclamantului de a avea ntrevederi cu familia sa (perioada lung? de timp (aproape un an de zile n 2003) n care reclamantului i s-a interzis s? fie vizitat, el putea s? aib? leg?turi cu familia sa doar prin intermediul coresponden?ei sau n nchisoare unde erau separa?i de un perete de sticl?, lipsa intimit??ii n sala de ntlnire unde erau 5 cabine una lng? alta). 

n lumina acestor constat?ri, Curtea nu a g?sit necesar s? examineze separat preten?ia cu privire la violarea art. 10 al Conven?iei.

Curtea a acordat reclamantului EUR 20,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 2,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamantul a fost reprezentat la CtEDO de c?tre avocatul Vitalie IORDACHI.

*  *  *

n cauza Botnari c. Moldovei, reclamantul, care este procuror, a solicitat autorit??ilor locale s?-i ofere un apartament. Potrivit Legii nr. 902-XII din 29 ianuarie 1992 cu privire la Procuratur?, organele administra?iei publice locale sunt obligate s? asigure procurorul cu locuin?? n termen de un an dup? numirea n func?ie.

Dup? refuzul Consiliului municipal, motivat prin lipsa fondurilor, reclamantul a ini?iat proceduri judiciare. La 25 mai 2000 instan?a de judecat? a obligat Consiliul municipal s? acorde locuin?? reclamantului. Deoarece hot?rrea nu a fost contestat? cu apel, ea a devenit definitiv? ?i irevocabil? peste 15 zile.

Deoarece hot?rrea de judecat? din 25 mai 2000 nu se executa, reclamantul s-a adresat de cteva ori autorit??ilor plngndu-se de neexecutarea hot?rrii. Pn? la moment, hot?rreade judecat? din 25 mai 2000 nu a fost executat?.

n fa?a Cur?ii, reclamantul pretindea c? neexecutarea hot?rrii de judecat? din 25 mai 2000 n favoarea sa este contrar? art. 6 1 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i c? nu a dispus de un recurs efectiv pentru solu?ionarea cererilor sale, contrar art. 13 al Conven?iei (dreptul la un recurs efectiv).

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei prin neexecutarea hot?rrii de judecat? din 25 mai 2000 timp de 7 ani. Curtea a notat c? autorit??ile nu pot invoca lipsa fondurilor ca o scuz? pentru neexecutarea unei hot?rri de judecat?. Curtea a mai constatat  violarea art. 13 al Conven?iei deoarece reclamantul nu a dispus de mijloace efective pentru a preveni continuarea nc?lc?rii dreptului s?u garantat de art. 6 al Conven?iei sau de a ob?ine compensa?ii.

Curtea a acordat reclamantului EUR 2,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 100 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamantul a fost reprezentat la CtEDO de c?tre Luciana IABANGI, membr? a Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova.

*  *  *

Hot?rrile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, n limba englez?, pot fi accesate pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).