CtEDO a pronun?at hotrrea n cauza Tocono ?i Profesorii Prometei?ti c. Moldovei

27 06 2007

La 26 iunie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronun?at hot?rrea sa n cauza Tocono ?i Profesorii Prometei?ti c. Moldovei (cererea nr. 32263/03).

*  *  *

n 1991 organiza?ia Tocono, Consiliul municipal Chi?in?u si Ministerul Educa?iei au decis de a crea primul liceu privat din Moldova. Deoarece la acel moment nu exista legisla?ia cu privire la nv???mntul privat, Guvernul a adoptat Hot?rrea nr. 473 din 29 august 1991, prin care a confirmat c? unicul fondator al liceului era organiza?ia Tocono. n toamna aceluia?i an liceul a nceput s? func?ioneze.

La 9 decembrie 1991 Guvernul a adoptat Hot?rrea nr. 685 prin care a modificat decizia precedent? ?i prin care a numit alte cinci organiza?ii n calitate de cofondatori ai liceului. ntre 1991 ?i 2001 liceul a existat f?r? a fi nregistrat, avnd n vedere lipsa legisla?iei care ar fi reglementat acest domeniu. n 2001 liceului i-a fost cerut de a se nregistra dup? adoptarea legisla?iei n domeniul nv???mntului privat.

n urma solicit?rii directorului liceului, Guvernul a abrogat Hot?rrea nr. 685 prin adoptarea Hot?rrii nr. 1375 din 10 decembrie 2001, care a intrat n vigoare la 20 decembrie 2001. La 28 decembrie 2001 Tocono ?i funda?ia Profesorii Prometei?ti s-au asociat ?i au adoptat un nou Statut al asocia?iei potrivit noii legisla?ii. Conform Statutului, existau doar doi fondatori - Tocono ?i Profesorii Prometei?ti – ?i liceul ?i schimba denumirea pe viitor n S.R.L. Prometeu. n aceea?i zi asocia?ia a fost oficial nregistrat?.

La 10 iunie 2002, n urma cererii fo?tilor cofondatori, Guvernul a adoptat Hot?rrea nr. 718 prin care abroga Hot?rrea nr. 1375. La 25 iunie 2002 patru din fo?tii cofondatori, men?iona?i n Hot?rrea Guvernului nr. 685, au ini?iat proceduri judiciare mpotriva Camerei nregistr?rii de Stat ?i a S.R.L. Prometeu, solicitnd declararea nul? a nregistr?rii S.R.L. Prometeu pe motiv c? ei nu au fost inclu?i n calitate de cofondatori, a?a cum era prev?zut de Hot?rrea Guvernului nr. 685.

La 11 decembrie 2002 Curtea de Apel Chi?in?u a respins aceste preten?ii, men?ionnd, printre altele, c? la data nregistr?rii S.R.L. Prometeu, Hot?rrea Guvernului nr. 685 nu mai era n vigoare. n urma cererii de apel, Curtea Suprem? de Justi?ie la 30 aprilie 2003 a casat decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u ?i a pronun?at o decizie n favoarea fo?tilor cofondatori. Completul de judecat?, compus din judec?torii V.M., I.P. ?i V.B., a notat c? cererea de nregistrare a S.R.L. Prometeu a fost depus? la camera nregistr?rii de Stat la 13 decembrie 2002, cnd Hot?rrea Guvernului nr. 685 din 9 decembrie 1991 era nc? n vigoare. De asemenea, a fost luat? decizia de a exclude funda?ia Profesorii Prometei?ti din lista fondatorilor liceului. Reclaman?ii nu au cunoscut componen?a completului de judecat? nainte de audieri. Ei sus?ineau c? nu au ?tiut n ziua audierilor c? fiul judec?torului V.B. fusese exmatriculat din liceu cu trei ani n urm? pentru purtare proast?, absen?e ?i note rele. n urma acelui incident, judec?torul a amenin?at administra?ia ?colii c? se va r?zbuna.

Reclaman?ii s-au plns n fa?a Cur?ii de violarea art. 6 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) prin faptul c? instan?a care le-a examinat cazul nu a fost impar?ial?, deoarece judec?torul V.B. nu putea s? fie impar?ial pentru c? fiul s?u a fost exmatriculat din liceu. Reclaman?ii au mai invocat violarea art. 11 al Conven?iei (libertatea de ntrunire ?i asociere), prin faptul c? Curtea Suprem? de Justi?ie i-a obligat s? se asocieze cu alte persoane, ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii).

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei. Curtea a reiterat c? aceast? norm? poate fi violat? n cazul n care o suspiciune de lips? de impar?ialitate este obiectiv justificat?. Ea a notat c? Conven?ia impune tuturor instan?elor de judecat? obliga?ia de a verifica dac? modul cum ea a fost constituit? satisface cerin?a de impar?ialitate, precum acest termen este definit de art. 6 al Conven?iei. Curtea a notat c? era rezonabil de a deduce c? judec?torul V.B. ?i d?dea seama de rela?iile sale cu liceul pe care le-a avut n trecut. El era obligat, potrivit art. 23 al Codului de procedur? civil?, s? informeze p?r?ile despre o posibil? incompatibilitate. Curtea a subliniat c? n circumstan?ele prezentei cauze impar?ialitatea judec?torului men?ionat putea fi pus? la ndoial? ?i c? temerile reclaman?ilor puteau fi obiectiv justificate.

n lumina acestei constat?ri, Curtea nu a g?sit necesar s? examineze separat preten?ia cu privire la violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie.

Preten?ia cu privire la violarea art. 11 al Conven?iei a fost declarat inadmisibil? potrivit art. 35 3 ?i 4 al Conven?iei.

Curtea a acordat reclaman?ilor EUR 3,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 2,080 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

*  *  *

Reclaman?ii au fost reprezenta?i la CtEDO de c?tre Vitalie NAGACEVSCHI, Pre?edintele organiza?iei Juri?tii pentru drepturile omului.

Hot?rrile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, n limba englez?, pot fi accesate pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).