Deciziile in cauzele Muncitorul Grosul si Vega SRL

09 06 2016

La data de 09 iunie 2016, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Muncitorul Grosul c. Moldovei  (cererea nr. 19854/06) ?i decizia n cauza Vega S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 24233/07).

Reclamantul este o companie nregistrat? n Republica Moldova cu sediul n municipiul Chi?in?u.

La 02 noiembrie 1993, compania reclamant? a ncheiat un contract cu Institutul de Cardiologie ( "MIC") din Moldova, potrivit c?ruia s-a angajat s? efectueze repara?ii majore la o cl?dire (un laborator ?tiin?ific de 125 m.p.), ce apar?inea Institutului ?i s? efectueze lucr?ri suplimentare pe terenul de baz? n sum? de 101,800 lei moldovene?ti (MDL) (echivalentul a 8,144 euro (EUR) la acel moment).

P?r?ile au convenit, n termeni generali, c?, n cazul unei modific?ri a costurilor de repara?ii pe motivul  unei cre?teri a pre?urilor, infla?ie sau o hot?rre a Guvernului, pre?ul contractual urmeaz?  s? fie recalculat  n modul corespunz?tor.

Printr-un acord separat din aceea?i dat?, p?r?ile au fost de acord c?, n loc s? primeasc? plata pentru lucr?rile de repara?ii, compania reclamant? a avut dreptul de a se folosi de jum?tate din cl?dire ?i o parte a terenului timp de zece ani, f?r? s? pl?teasc? chirie, pn? n momentul cnd costul repara?iilor va dep??it pre?ul de chirie. Astfel, la aceea?i dat?, p?r?ile au semnat un contract pentru nchirierea de c?tre compania reclamant? a jum?tate din cl?dire.

La 6 decembrie 1995, p?r?ile au semnat o anex? la contractul de nchiriere, n conformitate cu care au fost de acord c?, avnd n vedere cre?terea grav? a costurilor de repara?ie, repara?iile urmau s? fie finalizate pn? la 30 decembrie 1995, efectundu-se ?i o reevaluare a costul repara?iilor. n anex?, de asemenea, s-a remarcat faptul c? pre?ul pentru chirie, urma s? fie determinat, ncepnd cu 1 ianuarie 1996, n conformitate cu decizia Ministerului Economiei nr. 7 (10 martie 1995) ?i nr. 07- 478 (31 martie 1995).

La 02 ianuarie 1996 jum?tate din cl?dire a fost transferat? c?tre Institutul de Cardiologie.

n martie 1999 Institutul de Cardiologie, a ini?iat o ac?iune n instan?? mpotriva companiei reclamante, ncercnd s? m?reasc? pre?ul chiriei - n conformitate cu Legea Bugetului de Stat pentru 1996 - de la 963 lei (echivalentul a 77 de euro la acel moment) pn? la 3,475 MDL (278 EUR la acel moment), per lun?. Compania reclamant? a depus o ac?iune reconven?ional?, solicitnd o reevaluare a costurilor de repara?ie, n conformitate cu contractul ?i anexele acestuia,  avnd n vedere efectele infla?iei.

Primul set de proceduri s-a ncheiat la 2 octombrie 2002, cu o decizie definitiv? a Cur?ii Supreme de Justi?ie, care a trimis cauza spre  reexaminare.

Astfel, Judec?toria Economic? de Circumscrip?ie a acceptat par?ial fiec?rei p?r?i din revendic?rile solicitate. Deci, instan?a a obligat compania reclamant? la plata sumei de 277.465 lei (17.062 euro la acel moment)n folosul Institutului  pentru chirie, iar Institutul de Cardiologie a fost obligat s? pl?teasc? companiei  reclamante suma de 139.831 MDL (8.598 EUR la acel moment), pentru lucr?rile de repara?ii. Cu toate acestea, avnd n vedere faptul c? compensarea pentru efectele infla?iei, a?a cum a solicitat de compania reclamant?, conform unui raport de expertiz?, a dep??it n mod serios suma real? cheltuit? pentru repara?ii, instan?a a dispus ca Institutul de Cardiologie s? pl?teasc? 300.000 lei (18.448 euro la acel moment ) n aceast? privin??.

La data de 21 mai 2005, Curtea de Apel Economic? a casat par?ial hot?rrea din 07 aprilie 2005. Acesta a respins cererea societ??ii reclamante pentru compensarea efectului infla?iei, men?innd n acela?i timp restul hot?rrii instan?ei inferioare.

La 10 noiembrie 2005, Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut  decizia cur?ii de apel din 21 mai 2005. Cu referire la cererea de desp?gubire pentru efectele infla?iei, a constatat c? legea nu prevedea o procedur? pentru a recalcula costurile de construc?ie prin luarea n considerare a infla?iei.

Curtea Suprem? a respins, de asemenea, raportul de expertiz?, pentru c? "expertul nu a indicat norma legal? pe care se bazeaz? concluziile sale". Mai mult dect att, acesta a reiterat faptul c? raportul de expertiz? nu a fost obligatoriu pentru instan?a de judecat? ?i a fost doar o parte din probatoriu care urma s? fie evaluat mpreun? cu alte elemente de prob?. Curtea Suprem? a respins plngerea de tratament incorect al companiei reclamante n refuzul cererii sale de desp?gubire pentru efectele infla?iei acceptnd dreptul Institutului de Cardiologie de a majora pre?ul chiriei. Aceasta a constatat c? decizia de a majora pre?ul de nchiriere a fost rezultatul Legii bugetului de stat ?i decizia Ministerului de Finan?e, ?i nu doar o modificare unilateral? de c?tre Institut.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? s-a plns n temeiul articolului 6 din Conven?ie de o nc?lcare a principiului egalit??ii armelor.

De asemenea, Compania reclamant? s-a plns de o nc?lcare a articolului 1 din Protocolul 1 la Conven?ie pentru refuzul instan?elor na?ionale de a atribui suma solicitat? avnd n vedere infla?ia.

Curtea a notat c?, n cererea sa ini?ial?, compania reclamant? a depus o plngere n temeiul articolului 6 din Conven?ie. Cu toate acestea, n observa?iile sale ulterioare nu a efectuat nici un comentariu n acest sens ?i a solicitat Cur?ii s? constate doar nc?lcarea articolului 1 din Protocolul 1 al Conven?iei . ntr-o asemenea accep?iune, Curtea nu a examinat cererea n partea articolului 6 din Conven?ie.

Cu referire la nc?lcarea articolului 1 din Protocolul 1 al Conven?iei Curtea a notat c?, n cazul n care interesul de proprietate este obiectul unei cereri, aceasta poate fi considerat? drept un "activ", numai n cazul n care aceasta are o baz? suficient? n dreptul intern, de exemplu, n cazul n care exist?, potrivit unei jurispruden?e interne ce  confirm? aceasta (a se vedea, printre multe , Gratzinger ?i Gratzingerova v Republica Ceh? (dec.) [GC], nr 39794/98, 69, CEDO 2002-VII.... Brosset-Triboulet ?i al?ii mpotriva Fran?ei [GC], nr 34078/02, 66 29 martie 2010.. ?i Maria Atanasiu ?i al?ii mpotriva Romnia, nr 30767/05 ?i 33800/06, 134 ?i 137, la 12 octombrie 2010).

Curtea a mai notat c? instan?ele na?ionale au adoptat decizii bine motivate, ?i au respins concluziile exper?ilor, deoarece ace?tea din urm? nu au indicat temeiul juridic care a servit pentru calculele respective. Mai mult dect att, compania reclamant? nu a dovedit existen?a unei jurispruden?e constante interne n favoarea sa.

 Avnd n vedere considera?iile de mai sus, Curtea a men?ionat c? compania reclamant? nu a avut n mod clar nici o posesie n conformitate cu articolul 1 din Protocolul nr 1, nici o ncredere legitim? n temeiul dreptului intern pertinent, a?a cum se aplic? n mod corespunz?tor ?i interpretat de c?tre autorit??ile na?ionale, pentru a ob?ine compensa?ii pentru efectul infla?iei asupra investi?iei sale ini?iale n repararea cl?dirii Institutului.

Curtea a concluzionat c? cererea companiei  reclamante n temeiul articolului 1 din Protocolul 1 la Conven?ie este incompatibil?  ratione materiae cu dispozi?iile Conven?iei n sensul articolului 35 3 litera (a) din Conven?ie ?i urmeaz? a fi respins?  n conformitate cu articolul 35 4 din Conven?ie.

Din aceste motive, Curtea, n unanimitate, a declarat cererea inadmisibil?.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a fost reprezentat? de A.Postic?, avocat din mun. Chi?in?u.

 

In cauza Vega S.R.L. c. Moldovei ceclamantul este o societate cu r?spindere limitat? cu sediul n mun. B?l?i.

Invocnd articolul 6 1 din Conven?ie, compania reclamant? s-a plns de o nc?lcare a dreptului s?u de acces la o instan??.

Cererea n cauz? a fost comunicat? Guvernului, care a transmis observa?iile sale cu privire la admisibilitatea ?i fondul acesteia. Aceste observa?ii au fost trimise companiei reclamante fiind invitat? s? le prezinte pe ale sale.

Scisoarea grefei a r?mas f?r? r?spuns.

Printr-o scrisoare recomandat? cu confirmarea de recep?ionare, la 27 noiembrie 2015, n temeiul articolului 37 1 a) din Conven?ie, Curtea a atras aten?ia companiei reclamante despre  faptul c? timpul pentru prezentarea observa?iilor sale a expirat la 11 martie 2015 ?i c? nu a fost solicitat prelungirea acestuia. Curtea a mai afirmat c?, n conformitate cu acela?i articol, poate radia o cerere de pe rolul s?u n cazul n care circumstan?ele sugereaz? c? solicitantul nu inten?ioneaz? s? p?streze cererea pentru examinare. 

Scrisoarea a fost recep?ionat? de c?tre compania reclamant?, ns? aceasta nu a r?spuns.

Avnd n vedere cele de mai sus, Curtea a conchis c? reclamantul nu inten?ioneaz? s? continue examinare cererii sale (articolul 37 1 a) din Conven?ie). n lipsa unor circumstan?e speciale n ceea ce prive?te respectarea drepturilor garantate de Conven?ie sau de Protocoalele sale, Curtea a considerat c? nu c? este justificat? continuarea examin?rii cererii n sensul articolului 37 1 din Conven?ie.

Prin urmare, Curtea a decis n unanimitate radierea cererii de pe rol.