Hot?rrile n cauza Lazu c. Moldovei ?i Ba?tovoi c. Moldovei

05 07 2016

La data de 05 iulie 2016 Curtea a pronun?at hot?rrea n cauza Lazu c. Moldovei (cererea nr. 46182/08) ?i Ba?tovoi c. Moldovei (cererea nr. 36125/14).

***

n cauza Lazu c. Moldovei, reclamantul este Anatolie Lazu n?scut n 1954 ?i care locuie?te n Chi?in?u.

n august 2005 reclamantul, conducnd o ma?in? blindat?, a ncercat s? dep??easc? un autobuz parcat neregulamentar. n acest moment autobuzul a pornit din loc ?i s-a oprit brusc pentru a evita impactul cu ma?ina blindat?, ceea ce a determinat c?derea unui pasager ?i cauzarea acestuia a leziunilor corporale.

A fost ini?iat? o urm?rire penal?, n cadrul c?ruia fiind audiat reclamantul, victima, ?oferul autobuzului ?i pasagerii din ma?ina blindat? ?i din autobuz. n octombrie 2005 ?oferul autobuzului a fost acuzat de nc?lcarea regulamentului circula?iei rutiere. Aceste proceduri au fost ulterior ncetate pe motivul lipsei probelor.

Ulterior reclamantul a fost acuzat de nc?lcarea regulamentului circula?iei rutiere, ce au cauzat leziunili corporale.

n cadrul examin?rii cauzei n instan?a de judecat? au fost audia?i martorii acuz?rii. De asemenea, instan?a a examinat raportul poli?iei ?i schema accidentului, ntocmite la 12 august 2005 la 12.20, f?r? participarea reclamantului.

Instan?a de judecat? a disconsiderat declara?iile martorilor, care au pretins c? reclamantul a efectuat o manevr? brusc?, ce a fi determinat oprirea autobuzului. Instan?a a observat c? nici una din aceste persoane nu a v?zut evenimentele ?i c? impresia vinov??iei reclamantului a fost determint? de nvinuirile aduse n acest sens reclamantului de c?tre ?oferul autobuzului. Instan?a a disconsiderat declara?iile ?oferului autobuzului, pe motiv c? anterior acestuia i-au fost naintate acuza?ii similare. Ea a notat c? acuza?iile aduse reclamantului s-au bazat pe declara?iile date de ?oferul autobuzului, imediat dup? ncetarea urm?ririi penale mpotriva acestuia, f?r? audierea repetat? a altor martori. De asemenea, instan?a a notat c? raportul poli?iei ?i schema accidentului nu au fost ntocmite imediat dup? accident, c? poli?ia a mers la locul evenimentelor cteva ore mai trziu, n lipsa reclamantului, c? obiec?iile reclamantului nu au fost reflectate n documentele respective ?i c? schema nu corespundea declara?iilor date de al?i martori imediat dup? incident.

Prin sentin?a din 27 martie 2006 reclamantul a fost achitat, din motivele indicate mai sus; instan?a concluzionnd c? acuzarea a e?uat s? prezinte dovezi c? urmare a ac?iunilor reclamantului ?oferul autobuzului a fost determinat s? opreasc? brusc.

Prin decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u din 23 mai 2006 a fost respins apelul declarat de procuror.

Prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 17 octombrie 2006 cauza a fost remis? la rejudecare n instan?a de apel.

Prin decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u din 28 decembrie 2006 a fost respins declarat de procuror.

Prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 26 iunie 2007 cauza a fost remis? la rejudecare n instan?a de apel.

Potrivit procesului verbal a ?edin?ei din 25 octombrie 2007 reclamantul ?i avocatul s?u nu au obiectat mpotriva continu?rii examin?rii cauzei f?r? citarea victimei ?i nu au cerut recitarea martorilor. Prin decizia din aceea?i zi, Curtea de Apel a admis apelul procurorului, anulat sentin?a din 27 martie 2006, a constatat vinov??ia reclamantului ?i a dispus plata amenzii de 3,000 lei ?i prejudiciu victimei n m?rime de 2,500 lei. Instan?a a f?cut trimitere la o list? a probelor, inclusiv declara?iile contestate a martorilor, f?r? a aduce motivare suplimentar?.

Reclamantul a declarat recurs ?i a invocat, printre altele, discrepan?ele dintre declara?iile martorilor, identificate de instan?a de fond, n urma audierii acestuia ?i care nu au fost clarificate de instan?a de apel.

La 13 februarie 2008 Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul declarat de reclamant.

n fa?a Cur?ii, reclamantul, invocnd articolul 6 din Conven?ie, dreptul la un proces echitabil, s-a plns c? procedurile na?ionale nu au fost echitabile, pe motiv c? Curtea de Apel a e?uat s? invite ?i audieze martorii acuz?rii. De asemenea, ?i violarea art. 1 Protocolul 1, respectul dreptului de proprietate, pe motivul c? urmare a condamn?rii, reclamantul a fost obligat la plata amenzii ?i compensarea victimei.

Curtea a constatat, cu votul majorit??ii, c? a avut loc violarea articolului 6 din Conven?ie. Ea a notat c? probele principale mpotriva reclamantului au fost declara?iile martorilor, potrivit c?rora el a manevrat ilegal automobilul s?u ?i a determinat oprirea brusc? a autobuzului. Alte probe care ar fi determinat condamnarea reclamantului nu au existat.

Prima instan?? a achitat reclamantul, disconsidernd declara?iile martorilor, urmare a audierii acestora. La reexaminarea cauzei, Curtea de Apel nu a fost de acord cu prima instan?? n ceea ce prive?te credibilitatea declara?iilor martorilor, f?r? a audia vreo dat? aceste persoane, n rezultat reclamantul a fost g?sit vinovat de infrac?iunea imputat?.

n primul rnd, Curtea a notat c? Curtea de Apel Chi?in?u a nc?lcat prevederile art. 436 din Codul de procedur? penal? ?i a e?uat s? respecte indica?iile Cur?ii Supreme de a examina fondul cauzei dup? reexaminarea probelor, f?r? a argumenta n vreun fel conduita sa.

n al doilea rnd, Curtea de Apel Chi?in?u nu a argumentat n nici un fel, de ce a concluzionat diferit de instan?a de fond, doar rezumnd declara?iile martorului f?r? a considera discrepan?ele ntre acestea.

n final, avnd n vedere ceea ce era important pentru reclamant, Curtea nu a fost convins? c? chestiunile ce urmau a fi solu?ionate de c?tre Curtea de Apel, la condamnarea acestuia, ?i inversnd achitarea reclamantului, puteau, ca o chestiune de echitate a procesului, examinate corespunz?tor f?r? examinarea direct? a probelor aduse de martorii acuz?rii. Ea a considerat c? cei ce au responsabilitatea de a decide vinov??ia sau inocen?a a persoanei acuzate trebuie, de principiu, s? aib? posibilitatea de a audia martorii n persoan? ?i evalueze credibilitatea acestora. Evaluarea credibilit??ii martorului este o chestiune complex? care nu poate fi realizat? doar prin citirea declara?iilor respective.

n continuare, n ceea ce prive?te argumentul Guvernului c? reclamantul ?i avocatul s?u au fost de acord c? procedurile s? continue f?r? audierea martorilor, Curtea a notat c? procesul verbal a ?edin?ei din 25 octombrie 2007 nu con?ine vreo men?iune c? reclamantul ar fi renun?at la audierea martorilor, exceptnd victima. Procesul verbal nu con?ine vreo referire la faptul c? martorii au fost cita?i ?i care au fost probele examinate de Curtea de Apel, nainte de a concluziona vinov??ia reclamantului. Mai mult dect att, fiind achitat de prima instan?? ?i fiind con?tient c? pentru condamnare instan?a de apel trebuie s? reevalueze n mod direct probele din dosar, reclamantul nu a avut vreun motiv special pentru a cita martorii.

n ceea ce prive?te cap?tul din cerere privind violarea art. 1 Protocolul 1, respectul dreptului de proprietate, pe motivul c? urmare a condamn?rii reclamantul a fost obligat la plata amenzii ?i compensarea victimei, Curtea a respins acest cap?t ca v?dit nefondat, or nu a putut specula n privin?a finalit??ii procedurilor, cu respectarea exigen?elor Conven?iei.

Reclamantul a solicitat 356 Euro cu titlu de prejudiciu material, 15,000 EURO cu titlu de prejudiciu moral ?i 323.71 EURO cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 2,000 EURO cu titlu de prejudiciu moral ?i 300 EURO cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de A. Luca, avocat din Chi?in?u.

Judec?torul P. Lemmens a formulat o opinie disident?, prin care a considerat neepuizarea de c?tre reclamant a c?ilor interne de recurs.

***

n cauza Ba?tovoi c. Moldovei, reclamantul este Andrei Ba?tovoi, din 1959 ?i care locuie?te n Chi?in?u.

La 23 decembrie 2013 reclamantul a fost arestat ?i nvinuit de delapidare ?i organizarea tentativei a omorului a doi businessmani. ncepnd cu data respectiv? el a fost de?inut n Penitenciarul nr. 13.

Potrivit reclamantului, el a fost de?inut ntr-o celul? de 6 m.p., mpreun? cu alte 5 persoane. Din cauza suprapopul?rii, de?inu?ii erau nevoi?i s? mpart? paturile de dormit. El nu a fost asigurat cu lengerie de pat sau pern?. Nu exista cuveat? sau ap? curg?toare n celul?. Hrana era de proast? calitate ?i inacceptabil? pentru consum. Veceul nu era separat de restul celulei ?i producea miros nepl?cut. Nu exista ilumina?ie ?i ventilarea era de proast? calitate.

Reclamantul pretindea c? era de?inut cu alte persoane diagnosticate cu tuberculoz?, SIDA sau alte boli infec?ioase. n rezultatul de?inerii n condi?ii inumane el s-a mboln?vit de micoz?, gastrit? ?i infec?ie respiratorie. El nu a fost asigurat cu asisten?? medical? ?i a fost interzis? primirea medicamentelor pe baz? de plante de la so?ia acestuia.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns, invocnd art. 3 din Conven?ie, c? condi?iile de deten?ie n Penitenciarul nr. 13 ?i lipsa asisten?ei medicale au constituit tratament inuman ?i degradant. De asemenea, s-a plns, invocnd art. 13 din Conven?ie, de lipsa remediilor na?ionale efective n ceea ce prive?te condi?iile de deten?ie.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 din Conven?ie, n ceea ce prive?te condi?iile de deten?ie, notnd c? suprapopularea celulei a fost confirmat? de informa?ia prezentat? de Guvern privind m?rimea ?i ocuparea celulelor ?i Centrul pentru Drepturile Omului. Mai mult dect att, calitatea proast? a alimenta?iei, lipsa ilumin?rii, ventilarea proast? ?i lipsa intimit??ii la folosirea veceului au sporit n continuare suferin?a reclamantului, care au dep??it nivelul inevitabil a dificult??ilor inerente deten?iei.

n lipsa dovezilor din partea Guvernului de mbun?t??ire considerabil? a condi?iilor n Penitenciarul nr. 13 pe durata ultimelor ani, Curtea a considerat c? nu exist? motive pentru a departaja de la concluziile sale din hot?rrile anterioare (Silvestru c. Moldovei, nr. 28173/10, 13 ianuarie 2015; Pisaroglu c. Moldovei, nr. 21061/11, 3 martie 2015; ?i Mescereacov c. Moldovei, nr. 61050/11, 16 februarie 2016).

De asemenea, a constatat, n unanimitate, violarea art. 13 din Conven?ie, din cauza lipsei remediilor na?ionale efective n ceea ce prive?te condi?iile de deten?ie, similar ca n cauzele Malai c. Moldovei (nr. 7101/06, 45-46, 13 noiembrie 2008), I.D. c. Moldovei (nr. 47203/06, 50, 30 noiembrie 2010) ?i Rotaru c. Moldovei (nr. 51216/06, 47, 15 februarie 2011).

Curtea a considerat ca inadmisibil cap?tul din cerere privind violarea art. 3 din Conven?ie, din cauza lipsei asisten?ei medicale, deoarece reclamantul nu a demonstrat c? ar fi cerut ?i nu ar fi primit vreo asisten?? medical? specific? sau c? administra?ia penitenciarului ar fi interzis transmiterea medicamentelor pe baz? de plante de la so?ia acestuia.

Reclamantul a solicitat 10,000 EURO cu titlu de prejudiciu moral ?i 3,500 EURO cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 5,700 EURO cu titlu de prejudiciu moral ?i 650 EURO cu titlu de costuri ?i cheltuieli, considernd asisten?a juridic? primit? de reclamant de la Consiliul Europei.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de R. Zadoinov, avocat din Chi?in?u.