Hot?rrea Reichman c. Fran?ei

14 07 2016

n data de 12 iulie 2016, Curtea European? a f?cut public? hot?rrea n cauza Reichman c. Fran?ei. Reclamantul, Claude Reichman, este cet??ean francez n?scut n 1937 ?i locuie?te n Paris. n perioada de referin??, reclamantul era de aproape cincisprezece ani responsabil de emisiunea "Libre jurnal" difuzat? la Radio Courtoise. n debutul emisiunii din 14 noiembrie 2006, dnsul a avut un discurs cu privire la situa?ia defectuoas? din cadrul companiei survenit? dup? moartea fondatorului s?u, Jean Ferré. Reclamantul a relatat mai nti cursul unei ntlniri organizat? cu o s?pt?m?n? nainte privind s?rb?torirea a 19 ani de la fondare, n cadrul c?reia noul pre?edinte al Consiliului de administrare, L., cu ajutorul g?rzilor de corp, ar fi interzis participan?ilor la eveniment s? se expun?. Reclamantul a criticat ?i decizia celor din urm?, luat? contrar opiniei Consiliului de administrare interimar, de a prelua controlul asupra politicii editoriale a radioului. Totodat?, a vorbit ?i despre gravitatea situa?iei financiare.

Evenimentele care au urmant acel discurs au avut urm?toarea succesiune.

La data de 9 februarie 2007, L. a intentat mpotriva reclamantului o ac?iune civil?. La 3 mai 2007, n baza unei ordonan?e a fost numit un administrator judiciar mputernicit s? convoace Adunarea General? n vederea alegerii unui nou Consiliu de Administrare ?i care s? asigurea gestionare situa?iei curente din cadrul companiei.

n data de 8 februarie 2008, n baza unei ordonan?e a judec?torului de instruc?ie, cauza lui Reichman a a fost repartizat? Tribunalui disciplinar, care la 17 februarie 2009 l-a g?sit vinovat de def?imare public? a unui particular, ac?iunile sale c?znd sub inciden?a normelor penale. Tribunalul a constat lipsa bunei-credin?e a reclamantului privind lipsa unor elemente serioase n acuza?iile aduse lui L. Astfel, reclamantul a fost amendat cu 1000 Euro ?i obligat s?-i achite lui L. 1500 Euro prejudicii morale ?i 2000 Euro prejudicii materiale. Printr-o hot?rre din 27 mai 2010, Curtea de Apel a men?inut hot?rrea Tribunalului disciplinar.

La 1 martie 2011, Curtea de Casa?ie a declarat inadmisibil recursul reclamantului, men?ionnd c? dnsul a eliberat mandat avocatul s?u de a declara recurs la data de 25 mai  2010, pe cnd hot?rrea Cur?ii de Apel a fost emis? la data de 27 mai 2011, evocnd c? "un mandat de recurs privind o decizie asupra c?rei instan?a de apel nc? nu s-a pronun?at, astfel nedeterminat, nu poate constitui o mputernicire special? n temeiul codul de procedur? penal?".

n hot?rrea sa, Curtea a hot?rt, cu ?ase voturi contra unu, c? a existat nc?lcarea articolului 6 1 (dreptul la un proces echitabil) din Conven?ia european? a drepturilor omului, ?i nc?lcarea articolului 10 (libertatea de exprimare) a Conven?iei. Cazul se refer? la pretinsa ingerin?? dispropor?ionat? n dreptul de acces la instan?a de recurs ?i libertatea de exprimare.

Curtea a considerat, n special, c? prin declararea inadmisibilt??ii recursului reclamantului invocnd c? acesta din urm? a emis avocatul s?u un mandat special de a formula recurs anterior emiterii hot?rrii instan?ei de apel, autorit??ile au dat dovad? de un formalism excesiv ce a dus la o ingerin?? dispropor?ionat? n dreptul s?u de acces la justi?ie. n acela? timp, noteaz? c? din termenii mandatului dat de Reichman avocatul s?u rezult? o dorin?? neechivoc? ?i detaliat? pentru a depune un recurs n cazul n care este condamnat, ?i men?ioneaz? n special termenul prea scurt de depunere a recursului, ?i anume de doar cinci zile.

Astfel reclamntul a fost privat de dreptul de a depune recurs, n timp ce dnsul a fost obiectul unei condamn?ri penale ?i dreptul s?u la libera exprimare a fost nc?lcat, fiind constat? nc?lcarea articolului 6 1.

n ceea ce prive?te plngerea n temeiul articolului 10 din Conven?ie, Curtea a considerat c? acuza?iile enun?ate au f?cut parte dintr-o dezbatere de interes general ?i se ncadreaz? n libertatea presei n cadrul c?ruia a vorbit reclamantul, n calitatea sa de prezentator al unui program de ?tiri, chiar dac? era vizat personal de dificult??ile ntmpinate de radio. Curtea a notat c? instan?ele interne s-au concentrat s? caracterizeze elementele componente ale def?im?rii, f?r? a examina criteriile diferite utilizate de Curte n cadrul controlului de propor?ionalitate. Curtea a men?ionat n special c? instan?ele na?ionale nu au f?cut distinc?ie ntre fapte ?i judec??i de valoare, n timp ce nc?lc?ri similare au fost constatate anterior de Curte n cauze ce ?in de nc?lcarea articolui 10 al Conven?iei.

Curtea a considerat c? o anumit? doz? de "exagerare" sau "provocare" este permis? n exercitarea activit??ii jurnalistice, or incapacitatea de a dovedi adev?rul nu implic? ?i o nc?lcare a deontologice profesionale de c?tre autor. Curtea a reamintit c? protec?ia oferit? jurnali?tilor de articolul 10 condi?ioneaz? jurnalistul s? ac?ioneze cu bun?-credin??, n scopul de a oferi informa?ii exacte, demne de ncredere, respectnd principiile jurnalismului responsabil.

Curtea a men?ionat, c? ntreb?rile abordate de dl Reichman au fost de natur? s? sugereze posibila existen?? a unor nereguli n gestiunea financiar? a radioului, dar care nu au vizat fapte exacte. Reclamantul a exprimat o impresie de ansamblu asupra managementului radioului ntro anumit? perioad? de timp. El a ncheiat interven?ia prin necesitatea efectu?rii unor verific?ri suplimentare cu privire la acest lucru. Curtea a notat c? instan?a penal? ns??i a calificat ca "aluzive" acele afirma?ii ?i doar caracterul abstract au condus instan?ele na?ionale s? re?in? existen?a def?im?rii. Curtea a ajuns la concluzia c? declara?iile litigioase au constituit judec??i de valoare ?i nu declara?ii de fapt.

Potrivit Cur?ii, afirma?iile incriminatorii nu au fost o inven?ie, ci au avut o baz? faptic?. Ea a notat  n aceast? privin??, c? dl Reichman a prezentat dou? documente, unul de la Trezorerie ?i altul de la contabilitatea radioului care atest? situa?ia financiar? precar? a acesteia din urm?.

n cele din urm?, Curtea a subliniat subliniaz? faptul c? pronun?area unei pedepse penale este una dintre formele grave de intimidare a dreptul la libertatea de exprimare, avnd n vedere existen?a altor mijloace de interven?ie ?i de respingere, n special prin prevederile dreptului civil. Curtea reaminte?te c? a chematde mai multe ori autorit??ile na?ionale s? dea dovad? de re?inere n a recurge la proceduri penale n astfel de cazuri.

Curtea a ajuns la concluzia c? condamnarea domnului Reichman este o ingerin?? dispropor?ionat? n dreptul s?u la libertatea de exprimare ?i c? a existat o nc?lcare a articolului 10 din Conven?ie.

Judec?torul Nußberger a formulat o opinie separat?.