Cererea Casap c. Moldovei ?i Enachi c. Moldovei

19 07 2016

n cauza Enachi c. Moldovei, reclamanta este Galina Enachi, n?scut? n 1963 ?i care locuie?te n Chi?in?u.

n perioada de referin??, reclamanta era un auditor autorizat. La data de 21 iulie 2011, pe numele ei a fost pornit? o cauz? penal? cu cincisprezece capete de acuzare de fraud?. Ea era suspectat? c? n perioada aprilie-iulie 2011 a fraudat mai multe firme private. Presupusa schem? de n?el?ciune avea loc prin ncheierea de c?tre reclamant?, n numele unei societ??i private G., a unor contracte de vnzare-cump?rare de bunuri, prin care societatea G. procura bunurile f?r? a achita pre?ul prev?zut pentru ele. Ea a fost re?inut? de poli?ie n aceea?i zi.

La data de 22 iulie 2011, procurorul a solicitat Judec?toriei R?cani emiterea pe numele reclamantei unui mandat de arest pe un termen de treizeci de zile, pe care instan?a l-a emis n accea?i zi. Decizia instan?ei era ntemeiat? pe prevederile Codului de procedur? penal?, care prev?d dreptul instan?ei de a emite un mandat de arest preventiv, cnd exist? riscul ca persoana s? se eschiveze de la r?spundere, s? pericliteze investiga?ia sau s? recidiveze. n textul deciziei era men?ionat n mai multe rnduri un alt nume dect cel al reclamantei. La 3 august 2011, Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut aceast? decizie constatnd c? acuzarea a prezentat suficiente dovezi c? reclamanta a comis o infrac?iune.

La data de 18 august 2011, Judec?toria R?cani a prelungit arestarea preventiv? a reclamantei cu nc? treizeci de zile, pentru acelea?i motive pe care s-a bazat ?i prima decizie. Reclamanta a depus recurs. Iar la data de 25 august 2011, Curtea de Apel Chi?in?u a anulat decizia ?i a eliberat-o pe reclamant? sub control judiciar. Instan?a a constatat c? procurorul nu a prezentat nicio dovad? a riscului de sustragere de la r?spundere sau de a interveni n anchet?.

La data de 17 noiembrie 2011, Judec?toria R?cani a dispus arestarea reclamantei pentru treizeci de zile, sus?innd c? ea s-a eschivat controlului judiciar. Instan?a de judecat? s-a bazat pe rapoartele poli?iei ntocmite de ofi?erii T. ?i V., potrivit c?rora reclamanta nu a fost g?sit? la adresa indicat? de ea n cadrul ?edin?ei din 25 august 2011.

Reclamanta a depus recurs ?i a sus?inut, printre altele, c?, la 9 ?i 20 septembrie 2011 ea l-a informat n scris pe ofi?erul E., cu privire la schimbarea adresei pentru efectuarea unui tratament medical n urma unui traumatism suferit la picior, confirmat de un raport medical. Ulterior, ea a sus?inut c? ofi?erii de poli?ie V. ?i T. nu sunt credibili, dat fiind faptul c? ea a depus o plngere penal? mpotriva lor pentru rele tratamente n timpul re?inerii sale. Ea a afirmat, de asemenea, c? arestarea sa nu s-a bazat pe o suspiciune rezonabil? c? a fraudat aceste societ??i, deoarece ea nu era proprietarul sau administratorul societ??ii G., ci pur ?i simplu auditor, ?i c? ea nu a ncheiat niciodat? astfel de contracte.

La data de 30 noiembrie 2011, Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut decizia primei instan?e. Iar arestul reclamantei a fost prelungit n mod repetat, la fiecare treizeci de zile, pe acelea?i motive ca ?i mai nainte, pn? la 23 martie 2012, atunci cnd cauza a fost remis? instan?ei pentru examinare. Dup? aceast? dat?, arestul reclamantei a fost prelungit la fiecare nou?zeci sau ?aizeci de zile, pn? la data de 19 mai 2014. n mai multe rnduri instan?ele au men?ionat detaliile personale ale altor persoane sau au sus?inut c? deten?ia reclamantei a fost justificat? de lipsa de venituri permanente.

Reclamanta a atacat de fiecare dat? prelungirea arestului, sus?innd c? ea nu inten?iona s? se eschiveze de la r?spundere, c? nu a existat nici un risc din partea ei de a influen?a ancheta ?i c? nu a existat nici o suspiciune rezonabil? c? a comis o infrac?iune. n recursurile sale mpotriva deciziilor din 24 septembrie 2012, 26 decembrie 2012 ?i 18 decembrie 2013 ?i n cererile habeas corpus din 21 martie 2013, 21 iunie 2013 ?i 20 septembrie 2013, reclamanta s-a plns, de asemenea, c? deten?ia sa a dep??it termenul legal de dou?sprezece luni prev?zut de articolul 25 alineatul (4) din Constitu?ia Republicii Moldova.

La 19 mai 2014, Judec?toria R?cani a respins demersul procurorului de a prelungi deten?ia reclamantei ?i a dispus plasarea ei n arest la domiciliu timp de nou?zeci de zile. Textul deciziei men?ionate detaliile personale ale altei persoane. La 9 iunie 2014, Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut aceast? decizie.

La 8 august 2014, Judec?toria R?cani a prelungit arestul la domiciliu cu nc? nou?zeci de zile. Reclamanta a declarat recurs n temeiul articolul 25 alineatul (4) din Constitu?ie. La 8 septembrie 2014, Curtea de Apel Chi?in?u a eliberat-o pe reclamant? sub control judiciar.

n fa?a Cur?ii, reclamanta s-a plns n temeiul Articolului 5 3 din Conven?ie, c? arestul ei n afara celor dou?sprezece luni prev?zut de articolul 25 alineatul (4) din Constitu?ie a fost ilegal.

Reclamanta s-a plns, de asemenea, n temeiul articolului 5 3 din Conven?ie c? deciziile instan?elor nu au avut la baz? motive relevante ?i suficiente atunci cnd s-a dispus prelungirea arestului s?u ?i c? arestul a fost prelungit dincolo de un "termen rezonabil", f?r? nici un motiv.

Curtea a formulat p?r?ilor urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost reclamanta privat? de libertate, cu nc?lcarea articolului 5 1 din Conven?ie? n special, a fost privarea de libertate legal? potrivit dreptului intern (a se vedea Savca c. Republicii Moldova, nr. 17963/08, 53, 15 martie 2016)?

2. Arestarea preventiv? a reclamantei, ntre 17 noiembrie 2011 ?i 8 septembrie 2014, a fost efectuat? cu nc?lcarea principiului "termenului rezonabil", prev?zut de Articolului 5 3 din Conven?ie? n special, deciziile instan?elor interne de prelungire a arestului reclamantei au fost ntemeiate pe probe "pertinente ?i suficiente" ?i procedurile au fost desf??urate cu o "diligen?? special?" (a se vedea Ilijkov v. Bulgaria, nr. 33977/96, 81, 26 iulie 2001)?n cauza Casap c. Moldovei, reclamantul, Andrei Casap, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n anul 1981 ?i locuie?te n Criuleni.

Din 2000 pn? n 2004, Ministerul Ap?r?rii a achitat costul studiilor efectuate de c?tre reclamant  la o institu?ie de nv???mnt superior din str?in?tate. La data de 20 august 2004, reclamantul a semnat un contract de munc? pe zece ani cu Ministerul Ap?r?rii, fiind angajat n calitate de inginer ntr-un laborator de muni?ie.

La 14 septembrie 2005, el a solicitat desfacerea contractului, din cauza programului de munc? neregulat. Paisprezece zile mai trziu, el nu s-a prezent la locul de munc?, presupunnd c? demisia sa a fost acceptat?. ns?, la 18 martie 2007, a fost chemat n judecat? n calitate de prt ntr-un dosar n care Ministerul Ap?r?rii solicita rambursarea costurilor suportate pentru instruirea sa. Atunci reclamantul a aflat c? la 11 noiembrie 2005, Ministerul Ap?r?rii l-a concediat din motive disciplinare, de discreditarea a Armatei ?i de cauzarea prejudiciilor materiale.

La 28 martie 2007, reclamantul a contestat decizia din 11 noiembrie 2005, solicitnd schimbarea motivul demiterii din "motive disciplinare" n "la cerere". Dnsul a afirmat c? nu i-a fost cunoscut? intentarea unei proceduri disciplinare n adresa sa ?i c? el nu a comis nicio ac?iune care s? discrediteze for?ele armate.

La 13 decembrie 2007, Curtea de Apel Chi?in?u a admis contesta?ia reclamantului ?i a obligat Ministerul Ap?r?rii s? schimbe motivul concedierii sale. Instan?a a constatat c? Ministerul Ap?r?rii a interpretat n mod eronat costurile studiilor reclamantului ca fiind prejudiciu material n temeiul Legii nr. 162 cu privire la statutul militarilor. Ministerul a depus recurs, iar la 17 aprilie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul, a casat hot?rrea din 13 decembrie 2007 ?i a respins preten?iile reclamantului ca fiind nefondate. Instan?a a constatat c?, prin p?r?sirea armatei, nainte de expirarea contractului de munc? ?i dup? ce Ministerul a investit n educa?ia sa, reclamantul a cauzat un prejudiciu material care ar putea fi considerat ca o ac?iune de subminare a bunului nume al armatei,  n conformitate prevederile legii invocate mai sus. Unul dintre cei trei judec?tori din completul de judecat? al Cur?ii Supreme de Justi?ie, a formulat o opinie separat?, sus?innd, printre altele, c? Ministerul Ap?r?riii nu a probat existen?a oric?rui prejudiciu care ar fi putut servi drept temei pentru concedierea disciplinar?, avnd n vedere n special faptul c? ac?iunea civil? intentat? de Minister privind repararea acestui prejudiciu a fost respins? n cele din urm? de c?tre Curtea de Apel Chi?in?u la data de 13 noiembrie 2007.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns, n temeiul Articolului 8 din Conven?ie, c? demiterea sa din rndul for?ele armate din motive disciplinare, pentru un presupus act de ilegalitate pe care nu l-a comis, i-a nc?lcat dreptul la reputa?ie ?i i diminueaz? ?ansele de angajare pe viitor.

Curtea a formulat p?r?ilor urm?toarea ntrebare:

- A existat o nc?lcare a dreptului reclamantului la respectarea vie?ii sale private, contrar Articolului 8 din Conven?ie (a se vedea Milojević ?i al?ii c. Serbia, nr. 43519/07, 43524/07 ?i 45247/07, 59- 69, 12 Ianuarie 2016)?

Reclamantul este reprezentat n fa?a Cur?ii de c?tre V. Pelin, un avocat din Chi?in?u.