Decizia n cauza Lisnyy ?i al?ii c. Ucrainei ?i Rusiei

28 07 2016

La data de 28 iulie 2016, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Lisnyy ?i al?ii c. Ucrainei ?i Rusiei  (cererea nr. 5355/15).

Reclaman?ii sunt Anton Lisnyy, n?scut n anul 1984, Svetlana Piven, n?scut? n anul 1946 ?i Volodimir Anokhin, n?scut n anul 1957. To?i trei sunt cet??eni ucraineni.

La nceputul lunii aprilie 2014, grupuri  armate pro-ruse au nceput s? ocupe cl?dirile oficiale n estul Ucrainei ?i au anun?at crearea a?a-numitelor "Republici Populare Done?k ?i Lugansk". Ca r?spuns la aceste ac?iuni, Guvernul nou-nfiin?at de la Kiev, a demarat o opera?iune "anti-terorist?".

n acest context, casa reclamantului Lisnyy din regiunea Done?k a fost distrus? n timpul bombardamentelor n luna august 2014; casa reclamantei Piven, de asemenea, situat? n regiunea Done?k, a fost deteriorat? de tirurile de artilerie, n aprilie 2014; ?i casa reclamantului Anokhin, situat? n regiunea Lugansk, a fost deteriorat? de tirurile de artilerie permanente din vara anului 2014. Ca dovad?, to?i cei trei reclaman?i au prezentat copii ale pa?apoartele lor, fotografii ale unei case distruse (dl Lisnyy) ?i copii ale rapoartelor privind situa?ia general? din estul Ucrainei (dna Piven).

Reclaman?ii s-au plns c? via?a lor a fost pus? n pericol, ca urmare a bombard?rii localit??ilor n care au tr?it ?i c? propriet??ile lor au fost distruse sau deteriorate. De asemenea, reclaman?ii s-au plns c? toate institu?iile statului din estul Ucrainei, inclusiv instan?ele de judecat?, ?i-au suspendat opera?iunile ?i au fost mutate n zone controlate de c?tre Guvernul Ucrainei. n adresarea lor c?tre Curte, reclaman?ii au f?cut trimitere la Articolul 1 din Protocolul 1 (protec?ia propriet??ii), Articolul 2 (dreptul la via??), Articolul 6 1 (dreptul la un proces echitabil), Articolul 8 (dreptul la respectarea vie?ii private), Articolul 10 (dreptul la libertatea de exprimare) ?i Articolul 13 (dreptul la un recurs efectiv) din Conven?ie.

Cererile au fost depuse la Curte la 26 decembrie 2014, 27 august 2015 ?i respectiv 15 septembrie 2015.

Decizia Cur?ii

n primul rnd, Curtea a subliniat faptul c? reclaman?ii sunt obliga?i s? furnizeze dovezi suficiente n sprijinul plngerillor sale privind distrugerea propriet??ii n contextul unui conflict armat. n general, n cazul n care un reclamant nu prezint? vreo dovad? a titlului de proprietate sau de domiciliu, plngerile sale sunt sortite e?ecului. Abord?ri similare au fost aplicate ?i n raport cu celorlalte preten?ii ale reclaman?ilor formulate n temeiul altor articole ale Conven?iei n m?sura n care au examinate.

Cu toate c? reclaman?ii, n aceste cauze, au fost reprezenta?i, ei au depus doar copii ale pa?apoartelor lor. Dl Lisnyy a prezentat fotografii ale unei case distruse, dar f?r? s? probeze dreptul de proprietate asupra acelei case sau orice alt drept pe care el l-ar fi putut avea vizavi de acea proprietate. Reclaman?ii nici nu s-au referit la motivele pentru care n-au prezentat careva documente relevante n sus?inerea cererilor c?tre Curte, cum ar fi titluri de proprietate, extrase din registre sau dovada achit?rii impozitului pentru terenuri, documente de la administra?ia local?, planuri, fotografii ?i facturi pentru ntre?inere sau dovada livr?rii coresponden?ei sau declara?ii ale martorilor. n plus, ei nu au informat Curtea despre careva ncerc?ri de a ob?ine cel pu?in o dovad? documentar? intru sus?inerea afirma?iilor lor.

n aceste condi?ii, ?i n pofida faptului c? Curtea, n anumite circumstan?e excep?ionale - cum ar fi n cazul n care exist? o situa?ie de conflict n curs de desf??urare - a luat o abordare mai pu?in sever? n ceea ce prive?te elementele de prob? care urmeaz? s? fie prezentat n sus?inerea cererilor individuale, Curtea a ajuns la concluzia c? cererile reclaman?ilor nu au fost suficient fundamentate, astfel le-a declarat v?dit nefondate ?i le-a respins n conformitate cu Articolul 35 3 (a) ?i 4 din Conven?ie.