Hot?rrea n cauza Pascari c. Moldovei

30 08 2016

La data de 30 august 2016 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Pascari c. Moldovei (cererea nr. 25555/10).

Reclamant n prezenta cauz? este Igor Pascari, cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1983 ?i care locuie?te n Chi?in?u.

n perioada de referin??, reclamantul, activa n calitate de ?ofer de autobus. n luna august 2009 a fost implicat ntr-un accident rutier cu un autoturism. Potrivit poli?iei, ?oferul autoturismului s-a angajat n schimarea benzilor f?r? a acorda prioritate autobusului condus de reclamant. Poli?ia rutier? a concluzionat c? ?oferul autoturismului, P.C., se f?cea vinovat de accident. La aceea?i dat?, inspectorul-?ef al Poli?iei Rutiere a emis o decizie de atragere la r?spundere contraven?ional? a lui P.C. pentru nc?lcarea Regulamentului circula?iei rutiere soldat cu accident n traficul rutier.

La o dat? nespecificat? P.C. a contestat decizia. La 29 septembrie 2009, judec?toria raionului Anenii Noi a respins contesta?ia lui P.C. ?i a men?inut decizia emis? de Poli?ia Rutier?. Reclamantul nu a fost citat n instan?a de judecat?.

P.C. a depus apel. La 19 noiembrie 2009, Curtea de Apel Bender a anulat ncheierea primei instan?e ?i a constatat c? reclamantul este responsabil pentru nc?lcarea Regulamentului circula?iei rutiere ?i pentru accident. Reclamantul nu a fost citat pentru ?edin?a de la Curtea de Apel, despre care a aflat la o dat? ulterioar?. Motiv din care, n conformitate cu legisla?ia na?ional? n vigoare, dnsul nu a putut s? conteste hot?rrea Cur?ii de Apel. Ca urmare a hot?rrii din noiembrie 2009, poli?ia a emis un act nou de constatare a vinov??iei reclamantului pentru accident. n consecin??, a fost obligat s? suporte costul repara?iei vehiculelor implicate n accident.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns n temeiul art. 6 din Conven?ie, c? procedurile prin care a fost stabilit? vinov??ia sa nu au fost echitabile, deoarece acestea au avut loc n lipsa sa ?i nu a fost informat despre ele. De asemenea, el sus?ine c? drepturile sale garantate de art. 1 din Protocolul nr. 1 au fost nc?lcate ca urmare a procedurilor inechitabile, el fiind obligat s? suporte costul de repara?ie a vehiculelor avariate n accidentul rutier.

Curtea a constatat, cu patru voturi la trei, c? a existat violarea art. 6 din Conven?ie, dreptul la un proces echitabil, notnd c? nu a fost disputat de p?r?i faptul c? reclamantul nu a fost antrenat n procedurile finalizate cu decizia Cur?ii de Apel Bender din 19 noiembrie 2009. n continuare ea a notat c?, este evident din materialele cauzei c? Curtea de Apel Bender a stabilit, printre altele, c? reclamantul este responsabil de producerea accidentului la 14 august 2009. De?i aceast? constatare nu a constituit o stabilire definitiv? a vinov??iei, ea a avut un efect decisiv pentru o atare concluzie. De altfel, poli?ia ?i-a ntemeiat decizia sa din 22 ianuarie 2010 n totalitate pe concluziile Cur?ii de Apel Bender n decizia din 19 noiembrie 2009 f?r? a efectua vreo alt? investiga?ie sau a concluziona diferit.

De fapt, poli?ia a fost obligat? s? se conformeze deciziei instan?ei de apel ?i nu putea adopta o alt? concluzie. Mai mult de att, hot?rrea din 19 noiembrie 2009 a avut efect de res judecata n privin?a reclamantului ?i lui P.C., doar pentru a-l face pe ultimul imun de responsabilitate pentru accident. Deoarece ntr-un accident rutier cu implicare a dou? autoturisme, cel pu?in o persoan? trebuie s? fie vinovat?, excluderea definitiv? a responsabilit??ii lui P.C. de c?tre Curtea de Apel Bender a predeterminat implicit vinov??ia reclamantului.

n lumina constat?rilor n privin?a art. 6 din Conven?ie, Curtea a considerat c? nu este necesar s? examineze ?i alega?ia privind violarea art. 1 Protocolul adi?ional.

Reclamantul a solicitat 5,000 EURO cu titlu de prejudiciu moral ?i 590 EURO cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 2,500 EURO cu titlu de prejudiciu moral ?i 590 EURO cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de V. Zama, avocat din Chi?in?u.

Judec?torii LEMMENS, TURKOVIĆ ?i RAVARANI au formulat opinie disident?.