Hot?rrea n cauza Turturica ?i Casian c. Moldovei ?i Rusiei

30 08 2016

La data de 30 august 2016 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Turturica ?i Casian c. Moldovei ?i Rusiei (cereri nr. 28648/06 ?i 18832/07).

Reclamant n primul caz este Iurie Turturica, cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1962 ?i  locuie?te n localitatea Lunga, regiunea transnistrean? a Moldovei. n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre dl S. Burlaca, avocat din Chi?in?u.

Reclamant n al doilea caz este Petru Casian, cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1951 ?i locuie?te n localitatea Corjova, regiunea transnistrean? a Moldovei. n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre dl A. Postica, avocat din Chi?in?u.

Spe?a se refer? la norme adoptate de a?a-zisele autorit??i ale auto-proclamatei "Republici Moldovene?ti Nistrene"("RMN"), n ceea ce prive?te pl?cile de nmatriculare auto. n special, din noiembrie 2004 orice ma?in? cu pl?cu?e de nmatriculare non-RMN putea intra pe teritoriul secesionist numai dup? plata "taxei vamale". Ambii reclaman?i aveau ma?inile nregistrate la autorit??ile constitu?ionale ale Republicii Moldova, cu pl?cu?e de nmatriculare moldovene?ti instalate pe ele.

Cerere nr. 28648/06 inaintat? de dl Turturica

La data de 27 ianuarie 2005, reclamantul Turturica a fost oprit de un "agent vamal" al auto-proclamatei "RMN", care i-a confiscat ma?ina pentru pentru nerespectarea "noilor reguli vamale", ?i anume, c? ma?ina cu numere moldovene?ti nu a fos nregistrat? n "RMN" ?i nu au fost achitat "taxele vamale pentru utilizarea temporar? a teritoriului RMN". La 9 februarie 2005, printr-o decizie a "biroului vamal Dub?sari", reclamantului i-a fost stabilit? o amend? egal? cu dou?zeci la sut? din valoarea automobilului, ceea ce a constituit 2 725 "ruble transnistrene", pentru a putea s?-?i recupereze automobilul.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a mprumutat o ma?in? (a doua ma?in?) de la un prieten de-al s?u, de asemenea, cu numere de nmatriculare moldovene?ti, ns? nregistrat? de "autorit??ile vamale" transnistrene. nregistrarea a expirat la data de 30 august 2005. La data expir?rii, reclamantul, fiind bolnav, l-a trimis pe fiul s?u s? re-nregistreze autoturismul la "autorit??ile vamale". nregistrarea a fost refuzat? pe motiv c? reclamantul trebuia s? se prezinte n persoan?. Reclamantul a mers a doua zi doar pentru a avea ma?ina confiscat?, dat fiind faptul c? nu l-a nregistrat n perioada prev?zut?. Printr-o decizie din 12 octombrie 2005, a "biroului vamal Dub?sari" reclamantul a fost obligat la plata cheltuielilor de 4,275 "ruble transnistrene", o sum? care a fost egal? cu cincizeci la sut? din valoarea ma?inii, pentru a fi n m?sur? s? o recupereze.

Turturica a contestat decizia din 9 februarie 2005, prin care a fost stabilit? prima amend?, n fa?a "instan?elor judec?tore?ti nistrene" ?i a sus?inut c? a trecut prin acel punct de control din 2002 ?i c? nimeni nu l-a informat cu privire la necesitatea de a achita "taxe vamale". n plus, reclamantul a traversat acea por?iune de teren cu doar dou? zile nainte de confiscarea automobilului. Cererea sa a fost respins? de c?tre "instan?a de judecat?" a raionului Dub?sari la data de 8 decembrie 2005. Reclamantul nu a contestat a doua amend? n fa?a "autorit??ilor transnistrene", considernd c? nu avea ?anse de succes, dup? experien?a cu prima amenda.

De asemenea, dnsul s-a plns autorit??ilor constitu?ionale ale Republicii Moldova, care au ini?iat procedurile penale privind confiscarea ilegal? a ma?inii sale. Conform materialelor prezentate de c?tre Guvernul Republicii Moldova, urm?rirea penal? a fost suspendat? la 14 decembrie 2009, dat fiind faptul c? autorii nu au putut fi identifica?i.

Cererea nr. 18832/07 naintat? de dl Casian

Celui de-al doilea reclamant, Petru Casian, ma?ina i-a fost confiscat? la 28 februarie 2008 pe motivul c? nu a p?r?sit "teritoriul Transnistriei" nainte de expirarea nregistr?rii automobilului la "autorit??ile vamale". Reclamantul ?i-a recuperat ma?ina confiscat? doar dup? ce a achitat o amend? de aproximativ 30 Euro la data de 30 martie 2006. Dnsul nu a contestat decizia de confiscare n fa?a "instan?elor transnistrene".

Reclamantul s-a plns autorit??ilor constitu?ionale din Moldova, care la 6 martie 2007, au solicitat Comisiei Unificate de Control (CUC) examinarea incidentului. Printr-o scrisoare din data de 13 martie 2007, Ministrul Reintegr?rii al Republicii Moldova l-a informat pe reclamant cu privire la refuzul membrilor transnistreni ?i ru?i ai CUC, s? examineze incidentul privind confiscarea ma?inii sale.

OSCE, Uniunea European?, Statele Unite ?i Ucraina au fost, de asemenea, informate. Cu toate acestea, autorit??ile moldovene?ti l-au informat pe dl Casian, la data de 8 martie 2007, c? nu au avut mijloacele necesare pentru a rezolva problema confisc?rii automobilului s?u.

Bazndu-se pe articolul 1 din Protocolul 1 (protec?ia propriet??ii), reclaman?ii s-au plns de confiscarea automobilelor lor ?i aplicarea amenzilor. Dl Turturica s-a plns n continuare n conformitate cu Articolul 6 1 al Conven?iei  (dreptul la un proces echitabil), c? ac?iunea ini?iat? n fa?a a?a-numitelor instan?e RMN nu au fost corecte, deoarece aceste instan?e nu au fost "tribunale stabilite prin lege".

Jurisdic?ia

Curtea a notat, c? de?i Moldova nu de?ine nici un control efectiv asupra actelor "RMN", faptul c? regiunea este recunoscut? n temeiul dreptului public interna?ional, ca parte a teritoriului Moldovei d? na?tere unei obliga?ii pentru statul respectiv, n conformitate cu articolul 1 din Conven?ie, s? ia m?surile diplomatice, economice, judiciare ?i alte care sunt att n ​​puterea sa ?i n conformitate cu dreptul interna?ional, n scopul de a garanta exercitarea drepturilor ?i libert??ilor definite n Conven?ie celor care locuiesc acolo. Obliga?ia Moldovei, n temeiul articolului 1 din Conven?ie, este o obliga?ie pozitiv?.

n m?sura n care Federa?ia Rus? este parte n cauz?, Curtea a notat c? a constatat deja c? Federa?ia Rus? a contribuit att militar ct ?i politic la crearea unui regim separatist n regiunea transnistrean? n 1991-1992 (a se vedea cauza Ila?cu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei). De asemenea, Curtea a constatat, n cazurile ulterioare viznd regiunea transnistrean?, "RMN" a fost capabil? s? continue s? existe ?i s? reziste eforturilor Moldovei ?i comunit??ii interna?ionale de rezolvare a conflictului, datorit? suportului Rusiei n domeniul militar, economic ?i politic (a se vedea cauza Mozer c. Moldovei ?i Rusiei). Prin urmare, Curtea a concluzionat n cauza Mozer, c? "RMN" este la un nivel nalt de dependen?? de sprijinul oferit de Federa?ia Rus?, un indiciu puternic c? Rusia exercit? un control efectiv ?i o influen?? decisiv? asupra autorit??ilor "RMN" ?i c?, prin urmare, reclaman?ii intr? sub jurisdic?ia Rusiei n temeiul articolului 1 din Conven?ie.

Pretinsa nc?lcare a articolului 1 Protocolul 1 la Conven?ie

Reclaman?ii s-au plns c? confiscarea ma?inilor lor ?i impunerea unor amenzi le-a nc?lcat dreptul la respectarea bunurilor lor, n conformitate cu articolul 1 Protocolul 1 la Conven?ie.

Curtea a notat c? p?r?ile nu au contestat faptul c? ma?inile reclaman?ilor constituiau bunuri n sensul articolului 1 Protocolul 1 la Conven?ie. Ea a observat n continuare c? este de necontestat faptul c? n mod similar, ma?inile au fost confiscate de c?tre autorit??ile "RMN" ?i c? reclaman?ii au fost obliga?i s? pl?teasc? amenzi, cu scopul de a le recupera. n aceste circumstan?e, Curtea a constatat c? a existat o ingerin?? cert? n dreptul reclaman?ilor la respectarea bunurilor lor, n sensul articolului 1 Protocolul 1.

n ceea ce prive?te obliga?ia pozitiv? a Moldovei, ?i anume de respectare a drepturilor omului, Curtea a notat c? autorit??ile moldovene?ti au f?cut eforturi pentru a asigura dreptrurile reclaman?ilor, ?i anume, a fost ini?iat? o cauz? penal? n cazul primului reclamant ?i au fost ncercat? elucidarea situa?iei prin intermediul CUC n cazul celui de al doilea reclamant. Astfel, Curtea a considerat c? Republica Moldova ?i-a ndeplinit obliga?iile pozitive n ceea ce prive?te reclaman?ii. Prin urmare, s-a constatat c? nu a existat nici o nc?lcare a articolului 1 Protocolul 1 la Conven?ie de c?tre Republica Moldova.

Curtea a constatat, cu 6 voturi contra 1, c? a existat o nc?lcare din partea Rusiei a articolului 1 Protocolul 1 la Conven?ie, notnd c? n ceea ce prive?te legalitatea ingerin?ei, n spe?? nu exist? nici un indiciu care s? permit? acesteia c? considere c? a existat o baz? legal? pentru ingerin?a respectiv?.

Curtea a obligat Rusia la plata desp?gubirilor dup? cum urmeaz?:

-          primului reclamant: 6000 Euro cu titlu de prejudiciu material, 3000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 1500 cu tilu de costuri ?i cheltuieli;

-          al doilea reclamant: 30 Euro cu titlu de prejudiciu material, 1500 cu titlu de prejudiciu moral ?i 2000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Judec?torul Dedov a formulat o opinie separat?.