Deciziile Voltman c. Moldovei ?i Investprivatbank c. Moldovei

06 10 2016

Deciziile Voltman c. Moldovei ?i Investprivatbank c. Moldovei

La data de 6  octombrie 2016, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Voltman c. Moldovei  (cererea nr. 31052/04) ?i decizia n cauza Investprivatbank S.A. c. Moldovei (cererea nr. 34230/09).

***

n cauza Voltman, reclaman?ii, Svetlana Voltman ?i Vladimir Voltman, sunt cet??eni de na?ionalitate israelieni, care s-au n?scut n 1960 ?i 1959, respectiv, ?i locuiesc n Chi?in?u.

Reclaman?ii sunt c?s?tori?i din 1981. Dn?ii sunt investitori priva?i ?i ac?ionari ntr-o societate privat? (E.) nregistrat? n Chi?in?u.

La o dat? nespecificat?, reclaman?ii au procurat un imobil situat n Chi?in?u.

n anul 2002, reclaman?ii au participat la o majorare de capital social decis? de asocia?ii societ??ii E prin ad?ugarea imobilului procurat la activele societ??ii. Al doilea reclamant a devenit, ulterior, vice-pre?edinte al societ??ii.

La data de 14 martie 2003, al doilea reclamant a semnat un contract de vnzare a activelor sale c?tre societate.

La 22 iulie 2003, reclaman?ii au ini?iat o ac?iune n justi?ie mpotriva societ??ii, pre?edintelui acesteia, ulteriorii cump?r?tori ale ac?iunilor, sus?innd c? respectivul contract de vnzare-cump?rare este nul deoarece a fost ncheiat sub constrngere.

La 27 octombrie 2003 de Judec?toria Botanica a admis cererea reclaman?ilor. A anulat contractul de vnzare-cump?rare ncheiat ntre reclaman?i ?i societate, ulterioarele contracte de vnzare-cump?rare privind acelea?i active ?i decizia de transfer social nregistrat? de c?tre institu?ia de nregistrare. Societatea E a depus apel.

La 11 decembrie 2003, Curtea de Apel Chi?in?u a casat hot?rrea ?i a respins cererea reclaman?ilor. Hot?rrea con?inea numai partea dispozitiv?. Hot?rrea motivat? urma s? fie s? fie redactat? mai trziu.

La 15 decembrie 2003, reclaman?ii au atacat cu recurs, hot?rrea Cur?ii de Apel, preliminar privind chestiuni de drept, afirmnd n mod expres c? o cerere  motivat? va fi  depus? la primirea p?r?ii motivate a hot?rriii atacate.

La 4 februarie 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul pe chestiuni de drept ca nefondat.

La 10 februarie 2004, reclaman?ii au primit partea motivat? a hot?rrii Cur?ii de Apel ?i n aceea?i zi au formulat un recurs motivat.

Cu toate acestea, la 25 februarie 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul, aplicnd principiului autorit??ii de lucru judecat (res judicata).

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au invocat violarea art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil), pe motiv c? au fost priva?i de posibilitatea de a prezenta cazul lor n ntregime la Curtea Suprem? de Justi?ie ?i c? judec?torii au fost impar?iali; violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv), deoarece nu au dispus de vreun recurs efectiv pentru a aduce recursul lor s? fie examinat de Curtea Suprem? de Justi?ie ?i violarea art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii).

La 1 august 2011, noul reprezentant al reclaman?ilor a informat Curtea c? reclaman?ii doresc s?-?i retrag? plngerile n temeiul articolului 13 din Conven?ie ?i articolul 1 din Protocolul 1 la Conven?ie ", avnd n vedere circumstan?ele cazului ?i jurispruden?a Cur?ii . "

La 7 mai 2015, Agentul Guvernamental a ini?iat procedura de revizuire n fa?a instan?elor na?ionale. La 17 iunie 2015, Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrile sale din 4 ?i 25 februarie 2004 ?i a redeschis procedura prin care s-a dispus reexaminarea recursului reclaman?ilor privind chestiuni de drept. n acest sens, Curtea Suprem? a constatat o nc?lcare a articolului 6 din Conven?ia ?i a admis c? reclaman?ii nu au beneficiat de un proces echitabil, dat fiind faptul c? recursul a fost respins n mod ilegal. De asemenea, Curtea Suprem? a acordat reclaman?ilor 1.800 de euro pentru prejudiciul moral ?i 10.000 de lei pentru costuri ?i cheltuieli. Ulterior Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclaman?ilor din 15 decembrie 2003.

Guvernul a sus?inut c? reclaman?ii ?i-au pierdut statutul de victime ncepnd cu data de 17 iunie 2015, cnd Curtea Suprem? de Justi?ie a recunoscut n mod expres nc?lcarea dreptului reclaman?ilor la un proces echitabil ?i le-a acordat desp?gubiri pentru prejudiciul moral cauzat. Mai mult dect att, la data de 30 septembrie 2015, Curtea Suprem? de Justi?ie a examinat recursul reclaman?ilor din 15 decembrie 2003, dar l-a respins ca nefondat.

Curtea a notat c?, dup? comunicarea cauzei Guvernului, procedurile au fost redeschise. Curtea Suprem? a recunoscut nc?lcarea articolului 6 al Conven?iei n ceea ce prive?te plngerea de mai sus ?i a acordat reclaman?ilor o compensa?ie suficient?. Mai mult dect att, reclaman?ii au putut s?-?i prezinte argumentele n fa?a Cur?ii Supreme, care a oferit garan?iile prev?zute la articolul 6 1 din Conven?ie ?i a abordat aceste argumente ntr-o hot?rre motivat? n mod corespunz?tor. n astfel de circumstan?e, Curtea consider? c? reclaman?ii nu mai pot pretinde a fi "victime" ale unei nc?lc?ri a articolului 6 n leg?tur? cu plngerea de mai sus ?i c? aceast? parte a cererii trebuie respins? n temeiul articolului 35 3 ?i 4 din Conven?ie.

Totodat?, Curtea a luat act de dorin?a reclaman?iilor de a-?i retrage plngerile n temeiul articolului 13 din Conven?ie ?i articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Conven?ie. Curtea a considerat c? respectarea drepturilor omului, astfel cum sunt definite n Conven?ie ?i Protocoalele sale nu necesit? continuarea examin?rii plngerilor n temeiul articolului 13 din Conven?ie ?i articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Conven?ie. Prin urmare, aceasta decide s? radieze aceast? parte a cererii din lista de cazuri, n conformitate cu articolul 37 1 (a) din Conven?ie.

Ca urmare a hot?rrii Cur?ii Supreme de Justi?ie din 30 septembrie 2015, de a respinge recursul reclman?ilor, la 29 martie 2016 ace?tia au depus o nou? cerere nregistrat? sub nr. 24361/16, pretinznd nc?lcarea articolelor 6 ?i 13 din Conven?ie, precum ?i a articolului 1 din Protocolul 1 la Conven?ie.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre V. Țurcan, iar ncepnd cu 19 iulie 2011 de c?tre V. Nagacevschi, avoca?i din Chi?in?u.

***

n cauza Investprivatbank, reclamantul, Investprivatbank S.A., este o societate cu sediul n Chi?in?u. n temeiul articolelor 6 ?i 13 din Conven?ia European? a Drepturilor Omului, societatea s-a plns plns de anularea de c?tre instan?ele na?ionale a unei hot?rri definitive emise n favoarea sa.

Cererea reclamantului a fost comunicat? Guvernului Republicii Moldova, care a transmis observa?iile sale cu privire la admisibilitatea ?i fondul cauzei. Aceste observa?ii au fost trimise societ??ii reclamante, fiind invitat? s?-?i prezinte propriile observa?ii. Scrisoarea grefei a r?mas f?r? r?spuns.

Prin scrisoarea recomandat? din 9 februarie 2016, n temeiul articolului 37 1 a) din Conven?ie, Curtea a atras aten?ia societ??ii reclamante cu privire la faptul c? perioada de timp pentru prezentarea observa?iilor sale a expirat la 4 noiembrie 2015 ?i c? nu s-a solicitat prelungirea. Totodat?, i-a fost adus la cuno?tin?? con?inutul articolul 37 1 (a) al Conven?iei, care prevede c? Curtea poate radia cererea de pe rol atunci cnd circumstan?ele conduc la concluzia c? reclamantul nu inten?ioneaz? s? continue examinarea cauzei. Reclamantul a recep?ionat scrisoarea, f?r? a r?spunde.

n aceste condi?ii, conform articolului 37 1 (a) din Conven?ie, Curtea considerat c? reclamantul nu mai dore?te s? continue examinarea cererii sale. Mai mult dect att, n conformitate cu articolul 37 1, Curtea a constatat c? nu exist? circumstan?e speciale, respectarea drepturilor omului, care s? impun? continuarea examin?rii cauzei. Avnd n vedere cele expuse mai sus, Curtea, n unanimitate, a decis s? radieze cererea de pe rol.