Decizia n cauza Uniunea Inventatorilor ?i Ra?ionalizatorilor Inovatorul ?i Uniunea Societ

21 10 2016

La data de 20 octombrie 2016, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Uniunea Inventatorilor ?i Ra?ionalizatorilor Inovatorul ?i Uniunea Societ??ilor Tehnico-?tiin?ifice c. Moldovei (cererea nr. 11955/07).

Reclaman?ii, Uniunea Inventatorilor ?i Ra?ionalizatorilor Inovatorul ?i Uniunea Societ??ilor Tehnico-?tiin?ifice, sunt dou? asocia?ii ob?te?ti nregistrate n Republica Moldova, cu sediul n Chi?in?u. Asocia?iile reclamante s-au plns n temeiul articolului 6 din Conven?ie ?i n temeiul articolului 1 din Protocolul 1 la Conven?ie despre anularea ilegal? a unei hot?rri definitive n favoarea lor.

Cererea reclaman?ilor a fost comunicat? Guvernului Republicii Moldova la data de 29 martie 2010, care a transmis observa?iile sale cu privire la admisibilitatea ?i fondul cauzei. Observa?iile Guvernului au fost transmise reclaman?ilor, care au fost invitate s?-?i prezinte propriile observa?ii. Niciun r?spuns la scrisoarea grefei nu a fost recep?ionat.

Prin o scrisoarea recomandat? din 24 august 2011, n temeiul articolului 37 1 a) din Conven?ie, Curtea a atras aten?ia asocia?iilor reclamante cu privire la faptul c? perioada de timp pentru prezentarea observa?iilor sale a expirat la 21 septembrie 2010 ?i c? nu s-a solicitat prelungirea acesteia. Totodat?, reprezentantului reclaman?ilor, i-a fost adus la cuno?tin?? con?inutul articolul 37 1 (a) al Conven?iei, care prevede c? Curtea poate radia cererea de pe rol atunci cnd circumstan?ele conduc la concluzia c? reclamantul nu inten?ioneaz? s? continue examinarea cauzei. Reclamantul a recep?ionat scrisoarea la 6 septembrie 2011. Cu toate acestea, nici un r?spuns nu a fost recep?ionat.

n aceste condi?ii, conform articolului 37 1 (a) din Conven?ie, Curtea considerat c? reclamantul nu mai dore?te s? continue examinarea cererii sale. Mai mult dect att, n conformitate cu articolul 37 1, Curtea a constatat c? nu exist? circumstan?e speciale, respectarea drepturilor omului, care s? impun? continuarea examin?rii cauzei. Avnd n vedere cele expuse mai sus, Curtea, n unanimitate, a decis s? radieze cererea de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre Gh. Avornic, avocat din Chi?in?u.