Cauza Magyar Helsinki Bizottság c. Ungariei

08 11 2016

Refuzul autorit??ilor maghiare de a furniza unui ONG informa?ia privind activitatea avoca?ilor din oficiu constituie o nc?lcare a dreptului de acces la informa?ie.

Prin hot?rrea Marii Camere din 08 noiembrie 2016 n cauza Magyar Helsinki Bizottság c. Ungariei (cererea nr. 18030/11) Curtea a constatat, cu 15 voturi la 2, c? a avut loc violarea Articolului 10 din Conven?ie, libertatea de exprimare.

Cauza a vizat refuzul autorit??ilor maghiare de a furniza unui ONG informa?ia privind activitatea avoca?ilor din oficiu, motivnd prin faptul c? informa?ia respectiv? con?ine date cu caracter personal care, potrivit legisla?iei maghiare, nu poate fi dezv?luit?.

Curtea a notat c? informa?ia solicitat? de c?tre asocia?ia reclamant? era necesar? pentru a realiza un studiu privind func?ionarea sistemului de avoca?i publici; studiu realizat n calitate de NGO n domeniul drepturilor omului, cu scopul de a contribui la discutarea unor chestiuni de interes public deosebit.

n opinia Cur?ii, negnd accesul asocia?iei reclamante la informa?ia solicitat?, autorit??ile na?ionale au subminat exercitarea de c?tre aceasta a libert??ii de a primi ?i r?spndi informa?ie.

Curtea a notat c? obiectul studiului a vizat eficien?a sistemului de avoca?i publici, o chestiune strns legat? de dreptul la un proces echitabil, un drept fundamental n legisla?ia maghiar? ?i un drept de o importan?? major? din Conven?ie, ?i a accentuat c? asocia?ia urm?rea s? abordeze teoria sa precum c? modelul de numire a acelora?i avoca?i este disfunc?ional.

Curtea a constatat, n particular, c? drepturile de confiden?ialitate nu erau s? fie afectate n mod negativ, dac? era furnizat? informa?ia solicitat? de asocia?ie, deoarece de?i informa?ia solicitat? indiscutabil viza informa?ie personal?, aceasta nu implica informa?ii n afara domeniului public.

Curtea a constatat, de asemenea, c? legisla?ia na?ional?, potrivit interpret?rii date de instan?ele na?ionale, a exclus orice evaluare semnificativ? a drepturilor asocia?iei de libertate de exprimare, ?i a considerat c? n spe??, orice limitare a publica?iei realizate de asocia?ie, care inten?iona s? contribuie s? dezbaterea unei chestiuni de interes public, urma s? fie supus? unei verific?ri considerabile.

n final, Curtea a considerat c? argumentele Guvernului nu au fost suficiente pentru a indica c? ingerin?a respectiv? era necesar? ntr-o societate democratic? ?i a concluzionat c?, nu a existat o un raport rezonabil de propor?ionalitate dintre m?sura aplicat?, refuzul de a furniza numele avoca?ilor din oficiu ?i num?rul de desemn?ri n acest sens n diferite jurisdic?ii ?i c? a urm?rit un scop legitim, protec?ia drepturilor ter?ilor.

Judec?torii Nußberger ?i Keller au formulat o opinie comun? concurent?. Judec?torul Sicilianos a formulat o opinie concurent?, urmat de judec?torul Raimondi. Judec?torul Spano a formulat o opinie disident?, urmat de judec?torul Kjølbro.